SenzaGen receives order for GARD™skin and GARD™potency from a major US chemical company

SenzaGen will assess the skin sensitizing hazards of chemicals for a global chemical company based in the US. The new order, with a value of approximately SEK 0.4 million, includes testing with both GARD™skin and GARD™potency. The unique ability of the GARD technology to assess formulations and determine whether a substance is a weak or strong allergen without animal testing, was key for the order. The tests will be carried out at SenzaGen's laboratory in Lund, Sweden.

With an industry-leading product and technology pipeline, the customer is headquartered in the US and operates globally. Connected to one of the customer’s investigatory projects, this new order follows a successful evaluation of the GARD tests earlier this year.

“I am very pleased about this collaboration and we are looking forward to supporting their safety testing needs now and in the future. The chemical industry as a whole has a great need for safety testing and this project is in line with the customer’s commitment to the 3Rs – reduce, refine and replace animals in toxicology testing. It is with global customer references like this that we build credibility and lay the foundation for future growth”, says Axel Sjöblad, CEO of SenzaGen.

SenzaGen’s test platform GARD provides a highly accurate in vitro method for skin sensitization assessment of chemicals, including formulations, traditionally considered “difficult-to-test” samples. The method targets companies looking to optimize their testing strategy, thus increasing the safety of products while avoiding animal testing.

SenzaGen tar order från större amerikanskt kemikaliebolag för tester med GARD®skin & GARD®potency

SenzaGen har fått uppdraget att testa kemikalier från ett amerikanskt bolag med global verksamhet inom kemikalieindustrin. Den nya ordern, med ett värde på cirka 0,4 MSEK, omfattar tester med både GARD®skin och GARD®potency. Avgörande för ordern var GARD-teknologins unika förmåga att utan djurförsök hantera komplexa blandningar och kunna ge information om ämnen är starkt eller svagt allergiframkallande. Testerna kommer att utföras vid SenzaGens laboratorium i Lund.

Kunden har global närvaro med huvudkontoret placerat i USA. Inom koncernen finns en rik innovationstradition med ett ledande produkt- och teknikutbud. Den nya ordern är ett resultat av en framgångsrik utvärdering av GARD tidigare under 2020 och är kopplad till ett av bolagets forsknings och utvecklingsprojekt.

“Jag är mycket glad över detta samarbete och ser fram emot att stötta denna kund i deras riskbedömning av kemikalier nu och i framtiden. Kemikalieindustrins behov av säkra tester är mycket omfattande och detta projekt är helt i linje med vårt kommersiella fokus och kundens arbete med 3R-frågor – att minska, förfina och ersätta djur under allergitestning. Det är med globala kunder som denna vi bygger trovärdighet och lägger grunden för värdeskapande och framtida tillväxt”, säger Axel Sjöblad, VD på SenzaGen.

SenzaGens testplattform GARD har högst noggrannhet av in vitro-metoder för hudsensibilisering av kemikalier, inklusive formuleringar som traditionellt anses vara svårbedömda. Testerna vänder sig till företag som med förbättrad teststrategi vill säkerställa produktsäkerhet samtidigt som djurstudier undviks.

SenzaGen receives SEK 0.6 million follow-up order

In February, SenzaGen tested chemicals for a large global company. The same company now orders additional testing for a value of SEK 0.6 million, with the unique GARD™air assay, to analyse whether selected chemical substances can cause allergic reactions in the respiratory tract. The tests will be carried out in SenzaGen's laboratory in Lund.

“I am happy to see that our new sales organization continues to deliver results. To deepen relationships and partnerships with large global customers is essential for us to establish GARD and to grow as a company. The new order is important since it both confirms that the customer is satisfied with our collaboration and that the GARD assays are demanded despite a business climate characterized by COVID-19,” says Axel Sjöblad, CEO of SenzaGen.

The customer is headquartered in Europe where research and development play a central role. With the GARD™air test, the customer can identify substances that can cause allergy in the airways, and use the results for decision making during both product development and production, which contributes to cost savings for the company and safer products to society.

SenzaGen får uppföljningsorder på 0,6 miljoner kronor

I februari fick SenzaGen i uppdrag att testa kemikalier åt ett stort globalt företag. Samma företag beställer nu ytterligare tester till ett värde av 0,6 MSEK, med bolagets unika GARD®air test, för att bedöma om utvalda kemiska ämnen kan orsaka allergiska reaktioner i luftvägarna. Testerna kommer att utföras i SenzaGens laboratorium i Lund.

”Det är glädjande att vår nya försäljningsorganisations arbete fortsätter att ge resultat. Att fördjupa relationer och samarbeten med stora globala kunder är en förutsättning för att vi ska kunna etablera GARD och växa som företag. Den nya ordern är viktig då den både bekräftar att kunden är nöjd med vårt samarbete och att GARD-tester efterfrågas trots ett affärsklimat präglat av covid-19”, säger Axel Sjöblad, VD på SenzaGen.

Kunden har huvudkontor i Europa där forskning och produktutveckling har en central roll. Med GARD®air-tester kan kunden identifiera ämnen med allergiframkallande effekt i luftvägarna under både produktutveckling och produktion, vilket leder till kostnadsbesparingar för bolaget samt säkrare produkter i samhället.

SenzaGen får ny order värd 0,5 MSEK från världsledande råvaruleverantör

SenzaGen har fått uppdraget att testa kemikalier från en globalt ledande leverantör av råvaror och ingredienser till flera olika industrier och marknader. Den nya ordern, med ett värde på cirka 0,5 MSEK, omfattar tester med både GARD[®]skin och GARD[®]potency. Avgörande för ordern var att SenzaGen som enda bolag kan erbjuda GARD-teknologin som kan hantera både svårtestade kemikalier och ge information om ämnen är starkt eller svagt allergiframkallande (potency). Testerna kommer att utföras vid SenzaGens laboratorium i Lund.

Med global verksamhet har kunden sitt huvudkontor i Europa där innovation, forskning och utveckling har en central roll. Samarbetet mellan de båda bolagen inleddes i början av 2020. Efter att de första testerna framgångsrikt genomförts fortsätter partnerna sitt samarbete med ytterligare en order på fler tester.

”Jag är oerhört glad över detta samarbete. Den nya ordern visar att vårt arbete inom våra prioriterade marknadssegment ger resultat och att våra tester kan hjälpa de allra största och ledande aktörerna på marknaden. Återigen bekräftas intresset för GARD:s unika förmåga att testa svårtestade kemikalier och deras styrka,” säger Axel Sjöblad, VD på SenzaGen.

För mer information, kontakta:
Axel Sjöblad, VD, SenzaGen AB
Email:
axel.sjoblad@senzagen.com | Mobil: 0705-35 93 51

Tina Dackemark Lawesson, Director Investor Relations & Corporate Communications
Email: tina.lawesson@senzagen.com | Mobil: 0708-20 29 44

Om GARD®
GARD® består av en grupp med tester för analys av kemikaliers förmåga att starta en allergisk reaktion hos människa. Testerna utförs på mänskliga celler i provrör (in vitro) i kombination med artificiell intelligens. Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD® stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents träffsäkerhet. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på djur – som endast uppnår 70–75 procents träffsäkerhet. Produktportföljen består av tester för hud- och luftrörsallergi: GARD®skin, GARD®air, GARD®potency och GARD®skin Medical Device.

Om SenzaGen AB (publ) 
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs direkt och genom partners. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i USA. För mer information, besök www.senzagen.com.   

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.seär bolagets Certified Adviser.

SenzaGen receives SEK 0.5 million order from world-leading ingredient and raw material supplier

SenzaGen will assess the skin sensitizing hazards of chemicals for a global company specialized in ingredients and raw materials for several different industries and markets. The new order, with a value of approximately SEK 0.5 million, includes testing with both GARD™skin and GARD™potency. The unique ability of the GARD technology to both assess “difficult-to-test” chemicals and determine whether a substance is a weak or strong allergen (potency), was crucial for the agreement. The tests will be carried out at SenzaGen's laboratory in Lund.

With a business operating globally, the customer is headquartered in Europe where innovation, research and development have a central role. The collaboration between the two companies started in the beginning of 2020. After a successful completion of the first tests, the collaboration continues with the signing of the new order.

“I am extremely happy about this collaboration. The new order confirms that our work in our prioritized market segments generates results and that our tests meet the needs of the largest and leading players in the market. Once again, the interest in GARD’s unique ability to test “difficult-to-test” chemicals and their potency is confirmed”, says Axel Sjöblad, CEO of SenzaGen.

For more information, please contact:
Axel Sjöblad, CEO, SenzaGen AB
Email:
axel.sjoblad@senzagen.com | Mobile: +46 705 35 93 51

Tina Dackemark Lawesson, VP Marketing & Communications
Email: tina.lawesson@senzagen.com | Mobile: +46 708 20 29 44

About GARD
GARD consists of a group of tests for analyzing chemicals’ ability to start an allergic reaction in humans. The tests are performed on human cells in test tubes (in vitro) in combination with artificial intelligence and targets companies looking to optimize their in vitro testing strategy; increasing the accuracy of their test results while avoiding animal testing. Through its precision and reliability, GARD improves the quality of customers’ decision-making and contributes to increased product safety in people’s everyday lives while reducing the number of animal experiments. SenzaGen is the only company that can offer a non-animal, so called in vitro test, for chemical respiratory allergens. The product portfolio consists of tests for skin and respiratory allergy: GARD™skin, GARD™air, GARD™potency and GARD™skin Medical Device.

About SenzaGen AB (publ)
SenzaGen’s technology enables replacement of animal experiments with genetic testing in test tubes for determining the allergenicity of the chemicals we come into contact with in our daily lives, such as those in cosmetics, pharmaceuticals, food products and dyes. The company’s patented tests are the most reliable on the market and provide more information than traditional evaluation methods. SenzaGen sells direct and through partners. SenzaGen has its headquarters in Lund in Sweden and a subsidiary in the US. For more information, please visit www.senzagen.com.

SenzaGen AB is listed on Nasdaq First North in Stockholm (ticker: SENZA) and FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, is the company’s Certified Adviser.

SenzaGen receives order of SEK 0.6 million from new global customer

SenzaGen will assess the sensitizing hazards of chemicals for a new global customer with in-house product development. The assignment includes SenzaGen's tests to assess whether chemical substances can cause allergic reactions in skin (GARD[™]skin) or in the respiratory tract (GARD[™]air) with a value of approximately SEK 0.6 million. The tests will be carried out at SenzaGen's laboratory in Lund.

The customer has its headquarters in Europe where research and development have a central role. With the combination of GARD tests, the customer can for the first time identify substances with various allergy-causing effects during product development, which contributes to cost savings for the company and safer products to the society.

“This assignment is important for several reasons. We now begin to see the results of our sales efforts and from the new commercial organization that we started to build during the fall. The fact that the customer wants to test chemicals for both skin and respiratory allergies makes this an important reference order,” says Axel Sjöblad, CEO of SenzaGen.

SenzaGen’s test platform GARD targets companies looking to optimize their in vitro testing strategy; increasing the accuracy of their test results while avoiding animal testing. Through its precision and reliability, GARD improves the quality of customers’ decision-making and contributes to increased product safety in people’s everyday lives while reducing the number of animal experiments. SenzaGen is the only company that can offer a non-animal, so called in vitro test, for identification of chemical respiratory allergens.

For more information, please contact:
Axel Sjöblad, CEO, SenzaGen AB
Email:
axel.sjoblad@senzagen.com | Mobile: +46 705 35 93 51

Tina Dackemark Lawesson, VP Marketing & Communications
Email: tina.lawesson@senzagen.com | Mobile: +46 708 20 29 44

About GARD™
GARD™ consists of a group of tests for analyzing chemicals’ ability to start an allergic reaction in humans. The tests are performed on human cells in test tubes (in vitro) in combination with artificial intelligence. By analyzing hundreds of markers, GARD™ generates large amounts of data and delivers results with over 90 percent accuracy. This can be compared to today’s standard method – tests on animals – which only achieves 70-75 percent accuracy. The product portfolio consists of tests for skin and respiratory allergy: GARD™skin, GARD™air, GARD™potency and GARD™skin Medical Device.

About SenzaGen AB (publ) 
SenzaGen’s technology enables replacement of animal experiments with genetic testing in test tubes for determining the allergenicity of the chemicals we come into contact with in our daily lives, such as those in cosmetics, pharmaceuticals, food products and dyes. The company’s patented tests are the most reliable on the market and provide more information than traditional evaluation methods. SenzaGen sells direct in Sweden and the US, and through partners in several other countries. Over the next few years the company will grow geographically, make alliances with additional distribution and license partners, and launch new unique tests. SenzaGen has its headquarters in Lund in Sweden and a subsidiary in the US. For more information, please visit www.senzagen.com.

SenzaGen AB is listed on Nasdaq First North in Stockholm (ticker: SENZA) and FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, is the company’s Certified Adviser.

SenzaGen får order på 0,6 MSEK från ny global kund

SenzaGen har fått uppdraget att testa kemikalier åt en ny global kund med egen produktutveckling. Uppdraget omfattar SenzaGens tester för att bedöma om kemiska ämnen kan orsaka allergiska reaktioner på hud (GARD[®]skin) respektive i luftvägarna (GARD[®]air) till ett sammanlagt värde av cirka 0,6 MSEK. Testerna kommer att utföras i SenzaGens laboratorium i Lund.

Kunden har huvudkontor i Europa där forskning och produktutveckling har en central roll. Med kombinationen av GARD-tester kan kunden för första gången identifiera ämnen med olika allergiframkallande effekter under sin produktutveckling, vilket bidrar till kostnadsbesparingar för bolaget samt säkrare produkter i samhället.

”Det här uppdraget är betydelsefullt av flera skäl. Det är ett tecken på att vårt försäljningsarbete och den nya kommersiella organisationen som vi började bygga upp under hösten nu börjar ge resultat. Det ger oss också en viktig referens eftersom kunden testar kemikalier för både hud- och luftvägsallergi”, säger Axel Sjöblad, VD på SenzaGen.

SenzaGens testplattform GARD vänder sig till företag som vill förbättra sin teststrategi, öka träffsäkerheten i sina testresultat och samtidigt undvika djurstudier. Genom sin precision och tillförlitlighet förbättrar GARD kundens beslutsunderlag och bidrar till ökad produktsäkerhet samtidigt som antalet djurförsök minskar. SenzaGen är idag ensamt om att erbjuda ett icke-djur-baserat, så kallat in vitro-test, för att undersöka om kemikalier kan orsaka luftvägsallergier.

För mer information, kontakta:
Axel Sjöblad, VD, SenzaGen AB
Email:
axel.sjoblad@senzagen.com | Mobil: 0705-35 93 51

Tina Dackemark Lawesson, VP Marketing & Communications
Email: tina.lawesson@senzagen.com | Mobil: 0708-20 29 44

Om GARD®
GARD® består av en grupp med tester för analys av kemikaliers förmåga att starta en allergisk reaktion hos människa. Testerna utförs på mänskliga celler i provrör (in vitro) i kombination med artificiell intelligens. Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD® stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents träffsäkerhet. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på djur – som endast uppnår 70-75 procents träffsäkerhet. Produktportföljen består av tester för hud- och luftrörsallergi: GARD®skin, GARD®air, GARD®potency och GARD®skin Medical Device.

Om SenzaGen AB (publ) 
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA samt genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i USA. För mer information, besök www.senzagen.com.   

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.seär bolagets Certified Adviser.

SenzaGen receives new order of SEK 0.5 m from a recurring customer

SenzaGen has received an order for the allergy test platform GARD® valued at approximately SEK 0.5 million. The order is from a recurring customer with its own product development facility. Deliveries are planned to take place gradually during 2019.

The order includes SenzaGen's animal-free tests to assess whether chemical substances in products can cause allergic reactions to skin (GARD™skin) and in the respiratory tract (GARD™air). SenzaGen is the only company that can offer a test for respiratory allergies GARD™air. The customer will use the tests during product development to investigate whether chemical substances in their products could be allergenic. The combination of the two tests makes it possible to avoid substances with varying allergenic effects.

The order confirms that SenzaGen's animal-free method plays an important role for customers with their own product development pipeline, and specifically proves the great interest in GARD™air. The global industry for risk assessment of chemical substances seeks alternative testing methods that are more precise, ethical, provide more information, and in the long run cost-effective.

“This is a strategically important order from a customer who previously evaluated us and is now ordering a larger number of tests. The combination of skin and respiratory allergy tests is a unique offer on the market and gives customers a more comprehensive risk assessment with the possibility to identify risk of varying types of allergies. With a growing interest in our animal-free method and orders that increase in size, we look forward to continuing to contribute to the development of safe everyday products”, says Anki Malmborg Hager, CEO of SenzaGen.

SenzaGen’s GARD® product portfolio consists of a set of allergy tests with industry leading performance and accuracy. The tests are performed on human cells in test tubes (in vitro) in combination with artificial intelligence and replace animal experiments on whether chemical substances in products can be allergenic for the cosmetics, chemical and pharmaceutical industries.

For more information, please contact:
Anki Malmborg Hager, CEO, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com | Telephone: +46 768 284822

Tina Dackemark Lawesson, Director Investor Relations & Corporate Communications
Email: tina.lawesson@senzagen.com | Telephone: +46 708 202944

This information is information that SenzaGen is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the contact person set out above on May 17, 2019, at 8.30.


About GARD®
GARD® consists of a group of tests for analyzing chemicals’ ability to create an allergic reaction in humans. By analyzing hundreds of markers, GARD™ generates large amounts of data and delivers results with over 90 percent accuracy. This can be compared to today’s standard method using mice, which only achieves 70-75 percent precision. SenzaGen’s test can also quantify the allergenic potential of a chemical substance.

About SenzaGen AB (publ)
SenzaGen makes it possible to replace animal experiments with in vitro genetic testing to determine the allergenicity of the chemicals we come into contact with in our daily lives, such as in cosmetics, pharmaceuticals, food products and dyes. The company’s patented tests are the most reliable on the market and provide more information than traditional evaluation methods. The tests are sold via licensed laboratories (CRO) and distributors, and via the headquarters in Lund and the sales office in the US. Over the next few years the company will expand geographically, make alliances with more distribution partners and launch further unique tests. SenzaGen has its headquarters in Lund in Sweden and a subsidiary in the USA. For more information visit www.senzagen.com.

SenzaGen AB is listed on Nasdaq First North in Stockholm (ticker: SENZA) and FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, is the company’s Certified Adviser.

SenzaGen tar ny order på en halv miljon kronor från en återkommande kund

SenzaGen har fått en order på allergitestplattformen GARD® till ett värde av cirka en halv miljon kronor. Ordern är från en återkommande kund med egen produktutveckling. Leveranserna planeras ske stegvis under 2019.

Ordern omfattar SenzaGens djurfria test för att bedöma om kemiska ämnen i produkter kan orsaka allergiska reaktioner på hud (GARD®skin), respektive i luftvägarna (GARD®air). SenzaGen är det enda bolag som kan erbjuda ett test för luftvägsallergier GARD®air. Kunden ska använda testerna under produktutvecklingsfasen för att undersöka om kemiska ämnen i deras produkter kan vara allergiframkallande. Kombinationen av de båda testen gör det möjligt att undvika ämnen med flera olika allergiframkallande effekter.

Ordern är en viktig bekräftelse på att SenzaGens djurfria metod fyller en viktig funktion för kunder med egen produktutveckling och visar specifikt på det stora intresset för GARD®air. Industrin för riskbedömning av kemiska ämnen söker alternativa testmetoder som är mer precisa, informativa, etiska och i längden kostnadseffektiva.

Det här är en strategiskt betydelsefull order från en kund som tidigare utvärderat oss och nu väljer att beställa ett större antal tester. Kombinationen av hud- och luftvägsallergitest, vilken vi är ensamma om att kunna erbjuda, ger kunden en mer övergripande riskutvärdering och därmed möjligheten att fånga upp risken för olika typer av allergier. Med ett starkt växande intresse för vår djurfria metod och order som ökar i storlek ser vi fram emot att fortsätta bidra till utvecklingen av säkra produkter i människors vardag”, säger Anki Malmborg Hager, VD på SenzaGen. 

SenzaGens produktportfölj består av en rad allergitester med marknadens högsta prestanda och prediktionsförmåga. Testerna utförs på mänskliga celler i provrör (in vitro) i kombination med artificiell intelligens och ersätter djurförsök när kosmetika-, kemikalie- och läkemedelsindustrin testar om kemiska ämnen i produkter kan vara allergiframkallande. 

För mer information, vänligen kontakta:
Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com | Mobil: 0768 284822

Tina Dackemark Lawesson, Director Investor Relations & Corporate Communications
Email: tina.lawesson@senzagen.com | Mobil: 0708 202944 

Denna information är sådan information som SenzaGen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2019, kl. 08.30 CET. 

Om GARD® 
GARD® består av en grupp med tester för analys av kemikaliers förmåga att starta en allergisk reaktion hos människa. Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD® stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents precision. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på möss – som endast uppnår 70-75 procents precision. SenzaGens test kan dessutom kvantifiera den allergiframkallande potentialen för en kemisk substans. 

Om SenzaGen AB (publ) 
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i USA. För mer information, besök www.senzagen.com.

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser.