Frukostseminarie med Riksdagens Djurskyddsforum i samarbete med Djurens rätt, The Body Shop och Cruelty Free International (EJ REG)

Under onsdagen deltog SenzaGens vd Anki Malmborg Hager i ett frukostseminarie i Sveriges riksdag anordnat av Riksdagens Djurskyddsforum Birgitta Ohlsson (L) och Jens Holm (V) i samarbete med Djurens rätt, The Body Shop och Cruelty Free International. Seminariet anordnades för att informera på plats om hur Sveriges politiker ser på ett globalt förbud av djurförsök […]

Under onsdagen deltog SenzaGens vd Anki Malmborg Hager i ett frukostseminarie i Sveriges riksdag anordnat av Riksdagens Djurskyddsforum Birgitta Ohlsson (L) och Jens Holm (V) i samarbete med Djurens rätt, The Body Shop och Cruelty Free International. Seminariet anordnades för att informera på plats om hur Sveriges politiker ser på ett globalt förbud av djurförsök på kosmetika och Anki presenterade om djurfria metoder för testning av kemikalier och kosmetika.

För några veckor sedan klubbade EU igenom att unionen ska jobba för ett globalt förbud mot djurtester av kosmetiska produkter efter en omröstning med resultatet 620 ja mot 14 nej. Men det saknas fortfarande lagar mot djurförsök av kosmetiska produkter och ingredienser i stora delar av världen. Detta trots att godkända och vetenskapligt bevisat mer effektiva och exakta icke-djurbaserade metoder som både är snabbare och ofta billigare finns tillgängliga.

Cruelty Free International driver en världsomspännande kampanj tillsammans med The Body Shop om att stoppa djurförsök över hela världen under parollen Foreveragainstanimaltesting och intresset för SenzaGens in vitro -metod, där man testar på mänskliga celler i stället för på djur var stort på detta seminarie.

”Att man fortfarande testar på djur i stora delar av världen är egentligen väldigt svårt att förstå när de nya metoderna är mycket säkrare. I snitt har djurtesten en träffsäkerhet på ca 72% och det test vi utvecklat, GARDskin ligger på >90%. Dessutom får man svar hur en mus reagerar jämfört med hur det påverkar det mänskliga immunförsvaret” säger Anki Malmborg Hager, vd SenzaGen.

Seminariet är en del i ett mycket viktigt initiativ att politiskt och via opinion driva frågan om att komma från djurförsök och framför allt att kräva säkrare tester av kemiska ingredienser i de produkter som omger oss i vardagen.

”Det har varit en fantastisk möjlighet att få delta i detta och vi ser fram mot att kunna fortsätta bidra till hela projektet på det bästa sätt vi kan” säger Anki Malmborg Hager, vd SenzaGen.

 

 

För mer information, kontakta:
Anki Malmborg Hager, vd, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Tel: +46 768 284822

Seminar at the Swedish Parliamentary Animal Protection Forum in collaboration with Djurens Rätt (Animal Rights), The Body Shop and Cruelty Free International

On Wednesday May 23rd 2018, SenzaGen’s CEO Anki Malmborg Hager participated in a breakfast seminar at the Swedish Parliament organized by the Parliamentary Animal Protection Forum, Birgitta Ohlsson (L) and Jens Holm (V), in collaboration with Djurens Rätt (Animal Rights), The Body Shop and Cruelty Free International. The seminar was organized to provide on-site information […]

On Wednesday May 23rd 2018, SenzaGen’s CEO Anki Malmborg Hager participated in a breakfast seminar at the Swedish Parliament organized by the Parliamentary Animal Protection Forum, Birgitta Ohlsson (L) and Jens Holm (V), in collaboration with Djurens Rätt (Animal Rights), The Body Shop and Cruelty Free International. The seminar was organized to provide on-site information about Swedish politicians’ views on a global ban of animal testing in cosmetics, and Anki gave a presentation on animal-free methods for the testing of chemicals and cosmetics.

A few weeks ago, the EU Parliament agreed (by 620 votes to 14) that the European Union should work towards a global ban of animal testing of cosmetic products. But in many parts of the world there are still no laws to ban animal testing of cosmetic products and ingredients. This despite the availability of approved and scientifically validated more efficient and accurate non-animal based methods that are both faster and often cheaper.

Cruelty Free International is currently running a worldwide campaign together with The Body Shop under the hashtag #Foreveragainstanimaltesting to put an end to animal testing globally, forever. There was considerable interest at this seminar in SenzaGen’s in vitro method, which is based on human cells instead of animals.

“The fact that cosmetics and chemicals are still tested on animals in large parts of the world is really hard to understand when new methods are much more accurate. On average, animal tests have an accuracy of about 72% and the test we developed, GARDskin, offers an accuracy of more than 90%. And apart from the difference in accuracy, we are getting answers to how the human immune system is affected rather than how mice are affected,” says Anki Malmborg Hager, SenzaGen’s CEO.

The seminar is part of a very important initiative to pursue the issue of animal experiments both politically and via opinion, and, above all, to demand safer testing of chemical ingredients in the products that surround us in everyday life.

“It has been a wonderful opportunity for us to participate in this seminar and we look forward to being able to continue contributing to the entire project in the best way we can,” says Anki Malmborg Hager, CEO, SenzaGen.

 

For more information, please contact:
Anki Malmborg Hager, CEO, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telephone: +46 768 284822

SenzaGen meddelar att teckningsoptioner har utnyttjats och att tilldelning av aktier skett

SenzaGen AB (”SenzaGen” eller ”Bolaget”) meddelar att 650 av de 49 250 teckningsoptioner som emitterades den 8 juni 2015 har utnyttjats av innehavare till en kurs om 20 kronor och att styrelsen för Bolaget därmed beslutat att tilldela 3 250 aktier till tecknaren.

Styrelsen för SenzaGen har beslutat att tilldela 3 250 aktier som tecknats i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna som emitterades efter beslut av årsstämman den 8 juni 2015. Med anledning av att Bolaget efter teckningsoptionerna emitterats genomfört en aktiesplit (1:5) har innehavare av teckningsoption rätt att teckna fem aktier i Bolaget per teckningsoption till en teckningskurs om 20 kronor per aktie. Varje aktie har därmed tecknats till en kurs om 20 kronor.

Samtliga aktier har tecknats genom kontant betalning och totalt betalas 65 000 kronor för de tecknade aktierna, vilket kommer att öka Bolagets aktiekapital med 163 kronor, från 777 300 kronor till 777 463 kronor. Antalet aktier ökar med 3 250, från 15 546 000 till 15 549 250 och innebär en utspädning om 0,02 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Efter utnyttjande av 650 teckningsoptioner kvarstår 31 600 teckningsoptioner av de 49 250 teckningsoptioner som emitterades den 8 juni 2015, vilket innebär att ytterligare högst 158 000 aktier kan komma att tecknas och tilldelas.

För detaljerade villkor avseende teckningsoptionerna hänvisas till Bolagets hemsida, http://www.senzagen.com.

För mer information, kontakta:
Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telefon: 0768 284822

Om GARD™

Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD™ stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents precision. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på möss – som endast uppnår 70-75 procents precision. SenzaGens test kan dessutom kvantifiera den allergiframkallande potentialen för en kemisk substans.

Om SenzaGen

SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök http://www.senzagen.com.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2018, kl. 15:00.

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA är bolagets Certified Adviser. Mer information om SenzaGen finns att tillgå via http://www.senzagen.com.

Bifogat dokument

New opportunity to join a free presentation on Sensitization testing using GARD™

Don’t miss this new opportunity to join a free presentation on Sensitization testing using GARD™ “Sensitization testing and hazard assessment using functional genomics with GARD™” A new presentation has been scheduled to Wed, May 30, 2018 1:00 PM – 2:00 PM EDT (19:00 CET) This free webinar set for US time zone will give insight […]

Don’t miss this new opportunity to join a free presentation on Sensitization testing using GARD™

“Sensitization testing and hazard assessment using functional genomics with GARD™”

A new presentation has been scheduled to Wed, May 30, 2018 1:00 PM – 2:00 PM EDT (19:00 CET)

This free webinar set for US time zone will give insight into the latest in vitro technology using human cell lines and genomics for skin and respiratory sensitization, potency classification CLP 1A and 1B of skin sensitizers and with ability to test complex mixtures. A thorough explanation of the GARD™ technology, how it compares to other in vitro skin sensitization assays and how it is a highly reliable method for safety assessment, all industries.
Sensitization testing based on functional genomics

The webinar forum gives you a good chance to ask questions after the presentation.

We are very much looking forward to meeting you virtually in the webinar platform!

Read more and register on our website in the Event calendar

SenzaGen invited to speak at the Swedish Parliament Breakfast seminar Fråga Makten! (Ask the power) about how we stop animal testing in cosmetics

The Swedish Parliament’s Animal Protection Forum and Birgitta Ohlsson (L) in collaboration with Djurens Rätt (Animal Rights), The Body Shop and Cruelty Free International invite to a breakfast seminar to stop animal testing in cosmetics – everywhere in the world, forever. SenzaGen’s CEO, Anki Malmborg Hager, is invited as key person to give the participants […]

The Swedish Parliament’s Animal Protection Forum and Birgitta Ohlsson (L) in collaboration with Djurens Rätt (Animal Rights), The Body Shop and Cruelty Free International invite to a breakfast seminar to stop animal testing in cosmetics – everywhere in the world, forever.

SenzaGen’s CEO, Anki Malmborg Hager, is invited as key person to give the participants background on non-animal methods.

 

Participating Key Persons:
Jessie MacNeilBrown, Global Campaign Manager The Body Shop
Kerry Postlewight, Cruelty Free International
Camilla Björkbom, President Djurens rätt
Ann-Christin Malmborg Hager, CEO SenzaGen – Non-animal test methods
Jens Holm, Representative of the Swedish Parliament’s Animal Protection Forum (V)
Åsa Westlund, Head of Environment and Agriculture Committee (S)
Sofia Arkelsten (M)
Emma Nohrén (MP)
Birgitta Ohlsson, Representative of the Swedish Parliament’s Animal Protection Forum  (L)

 

Details:
Event: Breakfast seminar in the Swedish Parliament
Date: May 23

 

For more information, please contact:
Anki Malmborg Hager, CEO, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telephone: +46 768 284822

Kommuniké från SenzaGens årsstämma 2018

Fastställande av resultat- och balansräkningen Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Senzagen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Vinstdisposition Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserat resultat, inklusive årets resultat om -12 674 943 kronor, totalt 94 938 082 kronor, överförs i ny räkning. Ansvarsfrihet Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet […]

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Senzagen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition
Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserat resultat, inklusive årets resultat om -12 674 943 kronor, totalt 94 938 082 kronor, överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Val av styrelse och revisor samt arvodering
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag.

Det beslutades att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 500 000 kronor (600 000 kronor föregående år då styrelsen bestod av fem ledamöter), och utgå med 100 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot och 200 000 kronor till styrelseordföranden.

Vidare beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes Carl Borrebaeck, Ann Gidner, Ian Kimber och Laura Chirica. Carl Borrebaeck omvaldes som styrelseordförande.

MAZARS SET Revisionsbyrå AB omvaldes som Bolagets revisor. MAZARS SET Revisionsbyrå AB har anmält att auktoriserade revisorn Mats-Åke Andersson fortsätter som huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med rätt att teckna sig för respektive konvertera till aktier i Bolaget, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion, företagsförvärv och för bolagets rörelse. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga en utspädning om 20 procent av antalet utestående aktier i Bolaget efter genomförd emission, baserat på antalet utgivna aktier vid tidpunkten för årsstämman.

Antalet aktier som ska kunna emitteras uppgår därmed till högst 3 865 300 stycken varvid Bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 193 262,50 kronor.

Incitamentsprogram för anställda genom emission av högst 100 000 teckningsoptioner
Årsstämman beslutade även om emission av högst 100 000 teckningsoptioner till nuvarande och tillkommande ledande befattningshavare, nyckelpersoner och anställda i Bolaget och koncernen, som en del av ett incitamentsprogram. De teckningsberättigade har rätt att teckna teckningsoptioner senast den 8 oktober 2018 till en premie motsvarande optionens marknadsvärde.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 15 maj 2021 till och med den 30 juni 2021. Teckning av aktier kan ske till en kurs motsvarande 200 procent av den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North under perioden från och med den 20 april 2018 till och med den 7 maj 2018. Om samtliga teckningsoptioner nyttjas kan aktiekapitalet komma att öka med högst 5 000 kronor.

Utspädningseffekten av emissionen enligt ovan med hänsyn tagen till full teckning och utnyttjande av samtliga erbjudna teckningsoptioner beräknas uppgå till cirka 0,64 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, förutsatt att full teckning av aktier samt teckningsoptioner och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner sker i programmet.

För detaljerade villkor avseende beslutet på årsstämman hänvisas till kallelsen som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.senzagen.com.

PDF Stämmokommuniké 8 maj 2018

För mer information, kontakta:

Anki Malmborg Hager,vd, SenzaGen AB

Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com

Telefon:  0768 284822

 

Om GARD™

Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD™ stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents precision. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på möss – som endast uppnår 70-75 procents precision. SenzaGens test kan dessutom kvantifiera den allergiframkallande potentialen för en kemisk substans.

 

Om SenzaGen

SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök www.senzagen.com.

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2018, kl. 20:30.

 

 

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA är bolagets Certified Adviser. Mer information om SenzaGen finns att tillgå via http://www.senzagen.com.

Carl-Henric Nilsson frånträder styrelseuppdraget i SenzaGen

Lund, 3 maj 2018 – Carl-Henric Nilsson, styrelseledamot i SenzaGen AB (publ) (”SenzaGen” eller ”Bolaget”) sedan 2014, har idag meddelat övriga styrelsen samt Bolaget att han begär eget utträde från uppdraget som styrelseledamot med anledning av att åtal har väckts mot honom avseende misstänkt insiderbrott i FX International AB (publ). Carl-Henric kommer således inte vara […]

Lund, 3 maj 2018 – Carl-Henric Nilsson, styrelseledamot i SenzaGen AB (publ) (”SenzaGen” eller ”Bolaget”) sedan 2014, har idag meddelat övriga styrelsen samt Bolaget att han begär eget utträde från uppdraget som styrelseledamot med anledning av att åtal har väckts mot honom avseende misstänkt insiderbrott i FX International AB (publ). Carl-Henric kommer således inte vara föremål för omval på Bolagets årsstämma den 8 maj 2018.

För mer information avseende åtalet mot Carl-Henric Nilsson hänvisas till det pressmeddelande som idag offentliggjordes av FX International AB (publ) på följande länk: http://news.cision.com/se/fxi/r/fx-international-ab-publ—-styrelseledamot-atalas-for-insiderbrott,c2511736

Som en följd av Carl-Henrics utträde kommer det i kallelsen till årsstämman offentliggjorda förslaget avseende styrelseval justeras enligt följande:

Föreslås att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter. Det totala arvodet till styrelsen minskas med 100 000 kronor till 500 000 kronor där arvode föreslås utgå med 100 000 kronor till var och en av de stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i Bolaget och med 200 000 kronor till styrelsens ordförande.

Samtliga nuvarande styrelseledamöter, förutom Carl-Henric Nilsson, föreslås till omval, dvs. Carl Borrebaeck, Ann Gidner, Ian Kimber, och Laura Chirica. Carl Borrebaeck föreslås fortsättningsvis omväljas till styrelseordförande.

För mer information avseende kallelsen och det tidigare förslaget hänvisas till Bolagets hemsida, www.senzagen.com.

 

För mer information, kontakta:
Carl Borrebaeck, Styrelseordförande, SenzaGen AB
E-mail: carl.borrebaeck@senzagen.com
Telefon:  0708-218330

Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
E-mail: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telefon:  0768-284822

  

Om GARD™
Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD™ stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents precision. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på möss – som endast uppnår 70-75 procents precision. SenzaGens test kan dessutom kvantifiera den allergiframkallande potentialen för en kemisk substans.

Om SenzaGen
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök www.senzagen.com.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2018, kl.09:15.

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA är bolagets Certified Adviser. Mer information om SenzaGen finns att tillgå via http://www.senzagen.com.