SenzaGen’s chemical industry orders continue to increase

SenzaGen received another follow-up order from the same global chemicals leader that ordered tests earlier this year. Once again, the order includes testing with SenzaGen’s innovative non-animal skin sensitization test method, GARD®skin. The order is worth approximately SEK 0.8 million and the testing will be performed at the Company's GLP-certified lab in Lund during the first half of 2024.

This is the second order from this customer in a short period of time, following successful evaluation of GARD®skin in 2022–2023. The testing is linked to one of the company’s research and development projects aiming to assess whether new product candidates could potentially cause skin allergies.

“Our close relationships with major global companies are a sign of the Company’s position in the toxicology market and are decisive for our growth. This order is a testament to both our sales strategy and the growing trust we have earned from chemicals customers. GARD® has the capability to identify allergens in a group of chemicals that are very difficult to assess. This year, the customer has already ordered tests for more than SEK 2 million, and it is clear that they see unique advantages in how the test can meet their challenges. We look forward to continuing to work closely with the customer to ensure reliable results and contribute to safer and more ethical chemical industry products in the market”, says Peter Nählstedt, President and CEO, SenzaGen.

The GARD® test platform determines whether chemicals can cause allergies and targets companies looking to increase the accuracy of their test results and ensure product safety while avoiding animal studies. The unique platform combines genomic data from human cells with machine learning, making the method both more effective and more accurate than both traditional animal-based methods and other non-animal methods for this type of challenging chemicals.

SenzaGens orderingång från kemikalieindustrin fortsätter att öka

SenzaGen har fått ytterligare en uppföljningsorder från det globalt ledande kemikaliebolag som beställde tester tidigare i år. Även denna gång omfattar uppdraget tester med SenzaGens innovativa djurfria testmetod för hudsensibilisering, GARD®skin. Ordern är värd cirka 0,8 MSEK och testningen kommer att ske på bolagets GLP-certifierade laboratorium i Lund under första halvåret 2024.

Orden är den andra från kunden på kort tid och följer efter en framgångsrik utvärdering av GARD®skin under 2022–2023. Testningen är kopplat till ett av bolagets forsknings- och utvecklingsprojekt och syftar till att undersöka om deras nya produktkandidater potentiellt kan orsaka hudallergi.

”Våra nära relationer med stora världsomspännande bolag är ett tecken på bolagets ställning inom toxikologimarknaden och är avgörande för vår tillväxt. Denna order bekräftar både vår försäljningsstrategi och det växande förtroendet från kemikaliekunder. GARD® har förmågan att identifiera allergener hos en grupp mycket svårtestade kemikalier. Redan i år har kunden beställt tester för mer än 2 miljoner kronor och det är tydligt att de ser unika fördelar med hur testet kan lösa deras problem. Vi ser nu fram emot att fortsätta arbeta nära kunden för att säkerställa tillförlitliga resultat och bidra till säkrare och mer etiska produkter på marknaden inom kemikalieindustrin”, säger Peter Nählstedt, VD och koncernchef SenzaGen.

Testplattform GARD® avgör om kemikalier kan orsaka allergi och vänder sig till företag som vill öka träffsäkerheten i sina testresultat och säkerställa produktsäkerhet samtidigt som djurstudier undviks. Den unika plattformen kombinerar genomiska data från mänskliga celler med maskininlärning vilket gör metoden både effektivare och mer träffsäker än både traditionella djurbaserade metoder och andra alternativa djurfria metoder för denna typ av komplexa kemikalier.

SenzaGen får uppföljningsorder värd 1,5 MSEK för GARD®skin-tester till kemikalieindustrin

SenzaGen har erhållit en uppföljningsorder värd 1,5 MSEK från ett globalt ledande kemikaliebolag. Uppdraget omfattar tester med SenzaGens innovativa djurfria testmetod för hudsensibilisering, GARD®skin och inkluderar såväl rena kemikalier som komplexa formuleringar. Testningsarbetet påbörjas omedelbart och beräknas slutföras under första kvartalet 2024.

Kunden har global närvaro med huvudkontoret placerat i Europa. Den nya ordern är ett resultat av en framgångsrik utvärdering av GARD®skin under 2022–2023 och är kopplad till ett av bolagets forsknings- och utvecklingsprojekt. Med testningen avser bolaget undersöka om nya produktkandidater potentiellt kan orsaka hudallergi.

”Nära kundkontakter med stora multinationella bolag utgör en hörnsten i vår strategi för tillväxt och innovation. Denna framgång är tydlig i det faktum att efter en framgångsrik utvärdering av GARD®skin har kunden nu återvänt med en större och mer betydelsefull order. Uppföljningsordern inte bara bekräftar teknologins pålitlighet och prestanda vid riskbedömning av kemikalier utan sätter också ljus på att metoden klarar komplexa kemiska blandningar, vilket oftast brukar vara utmanande i traditionell testning. Inom detta område skapar vi helt unika värden för kunden”, säger Peter Nählstedt, VD och koncernchef SenzaGen.

Testplattform GARD® avgör om kemikalier kan orsaka allergi och vänder sig till företag som vill öka träffsäkerheten i sina testresultat och säkerställa produktsäkerhet samtidigt som djurstudier undviks. Den unika plattformen kombinerar genomiska data från mänskliga celler med maskininlärning vilket gör metoden både effektivare och mer träffsäker än både traditionella djurbaserade metoder och andra alternativa djurfria metoder för denna typ av komplexa kemikalier.

SenzaGen ser fram emot att arbeta nära kunden för att säkerställa tillförlitliga resultat och bidra till säkrare och mer etiska produkter på marknaden inom kemikalieindustrin.

SenzaGen receives a follow-up order worth 1.5 million SEK for GARD®skin for the chemical industry

SenzaGen has received a follow-up order worth 1.5 million SEK from a globally leading chemical company. The assignment includes testing with SenzaGen’s innovative non-animal skin sensitization test method, GARD®skin, covering both pure chemicals and complex formulations. Testing will commence immediately and is expected to be completed in the first quarter of 2024.

The customer has a global presence with its headquarters located in Europe. The new order is a result of a successful evaluation of GARD®skin during 2022–2023 and is associated with one of the company's research and development projects. With the testing, the company aims to investigate whether new product candidates could potentially cause skin allergies.

“Close customer relationships with major multinational companies are a cornerstone of our growth and innovation strategy. This success is evident in the fact that, following a successful evaluation of GARD®skin, the customer has now returned with a larger and more significant order. This follow-up order not only confirms the reliability and performance of the technology in the risk assessment of chemicals but also highlights that the method can handle complex mixtures, which is often challenging in traditional testing. In this area, we create entirely unique value for the customer”, says Peter Nählstedt, President and CEO of SenzaGen.

The GARD® platform determines whether chemicals can cause allergies and targets companies looking to increase the accuracy of their test results and ensure product safety while avoiding animal studies. The unique platform combines genomic data from human cells with machine learning, making the method more efficient and accurate than both traditional animal-based methods and other non-animal methods methods for this type of complex chemicals.

SenzaGen looks forward to working closely with the customer to ensure reliable results and contribute to safer and more ethical products in the chemical industry market.

SenzaGen får order på 1,7 MSEK från ny världsledande kund inom biotech-industrin

SenzaGen har fått uppdraget att testa substanser från ännu en ny global kund inom biotech-industrin. Uppdraget är värt 1,7 MSEK och omfattar djurfria tester för hudsensibilisering, inklusive SenzaGens unikt högpresterande testplattform GARD®skin. Testerna kommer att utföras på koncernens GLP-certifierade laboratorier i Lund och på dotterbolaget VitroScreen i Milano under fjärde kvartalet 2023 och första kvartalet 2024.

Kunden är en världsledande aktör inom biotech med global närvaro och forskning inom flera kemitekniska områden. Genom testningen vill de undersöka om deras nya produktkandidater kan orsaka allergiska reaktioner på huden.

”Genom denna order breddar vi ytterligare vår portfölj med ännu en världsspelare som väljer oss för att ersätta djurförsök med mer etiska metoder. Förvärvet av VitroScreen har stärkt vår position inom hudsensibilisering och öppnar nu nya möjligheter på marknaden. Med vår kombinerade produktportfölj erbjuder vi våra kunder ett komplett testerbjudande, vilket ger dem snabba och pålitliga testresultat för deras rankning av produktkandidater”, säger Peter Nählstedt, VD och koncernchef på SenzaGen.

Kärnan i SenzaGens verksamhet är innovativa tester och tjänster inom djurfri toxikologi och effektivitetstestning. Innovationerna bygger på bolagets breda expertis inom olika teknikområden, inklusive genomik, maskininlärning och mänskliga vävnadsmodeller. Genom att erbjuda unika och banbrytande innovationer som bättre överensstämmer med hur människor reagerar biologiskt, driver SenzaGen på utvecklingen bort från djurtester.

SenzaGen secures SEK 1.7m order from a new global biotech industry leader

SenzaGen has been selected to test substances for yet another new global customer within the biotech industry. The assignment is valued at SEK 1.7 million and includes non-animal tests for skin sensitization, utilizing SenzaGen’s highly performing test platform, GARD®skin. The tests will be conducted at the company's GLP-certified laboratories in Lund and at the subsidiary, VitroScreen, in Milan during the fourth quarter of 2023 and the first quarter of 2024.

The customer is a global leader in biotech with a significant presence and research in various chemical areas. Through this testing, they aim to investigate whether their new product candidates can cause allergic reactions on the skin.

"Through this order, we further broaden our portfolio with another world player choosing us to replace animal experiments with more ethical methods. The acquisition of VitroScreen has strengthened our position in skin sensitization and now opens up new opportunities in the market. With our combined product portfolio, we offer our customers a comprehensive testing solution, providing them with fast and reliable test results for evaluating product candidates," says Peter Nählstedt, President and CEO of SenzaGen.

The core of SenzaGen’s business revolves around innovative tests and services within non-animal toxicology and efficacy testing. These innovations are based on the company's extensive expertise in various technology areas, including genomics, machine learning, and human 3D tissue models. By offering unique and groundbreaking innovations that are better suited to reflect human biological reactions, SenzaGen is driving progress away from animal testing.

SenzaGen säkrar strategiskt viktig order från ny världsledande kund inom FMCG (dagligvaror)

SenzaGen har fått uppdraget att testa kemikalier från en ny världsledande kund med verksamhet inom FMCG (Fast Moving Consumer Goods, dagligvarutillverkning). Uppdraget motsvarar ett värde på cirka 0,8 MSEK och omfattar tester med SenzaGens djurfria test, GARD®skin Dose-Response, ett banbrytande test för hudallergener. Testet är en utökad applikationsdomän av GARD®skin, som är det första och enda godkända genomik-baserade testet på marknaden. Med testet vill kunden bedöma risker och fastställa säkra dosnivåer av kemikalier. Testningen kommer att utföras i SenzaGens GLP-certifierade laboratorium i Lund före utgången av 2023.

”SenzaGen fortsätter att stärka GARD®-teknologins position bland världsledande globala kunder. Ordern är strategiskt viktig och bekräftar att vår organiska tillväxtstrategi, som är baserad på personlig direktförsäljning till stora slutkunder, fortsätter att ge mycket goda resultat. Genom att regelbundet attrahera nya kunder breddar vi vår kundbas och skapar förutsättningar för återköp och fortsatt tillväxt”, säger Peter Nählstedt, VD och koncernchef på SenzaGen.

Försäljningen av GARD® fortsätter att utvecklas starkt med nya och återkommande stora globala kunder inom kosmetika, kemikalie och medicinteknik. Kundbasen breddades under tredje kvartalet med nio nya kunder, och vid septembers slut hade hela 25 nya kunder tillkommit under 2023, vilket kan jämföras med 18 på helåret 2022. Detta samtidigt som försäljningen från återkommande kunder under året uppgick till 77 procent. Bolaget bedömer att 30–50 procent av de nya kunderna återkommer under det efterföljande året, ofta med en i genomsnitt större beställning.

Testmetoden GARD®skin Dose-Response är unik och ger kvantitativ information som ersätter behovet av djurförsök vid utvärdering av vid vilken koncentration hudsensibiliserande ämnen kan användas utan att orsaka hudallergier. Detta ger bolag inom bland annat kosmetika-, läkemedels- och kemikalieindustrin ett mycket viktigt underlag för prioritering och beslutsfattande inom forskning och utveckling av nya produkter.

SenzaGen secures strategically important order from new customer, a world leader in fast-moving consumer goods (FMCG)

SenzaGen has been selected to test chemicals from a new customer, a world leader in fast-moving consumer goods (FMCG). The project is worth about SEK 0.8 million and involves testing with SenzaGen’s non-animal GARD®skin Dose-Response, a groundbreaking test for skin allergens. The test is an expanded application domain of GARD®skin, which is the first and only approved genomics-based test on the market. The customer will use the test to assess risks and determine safe dose levels of chemicals. The testing will be performed in SenzaGen’s GLP-certified laboratory in Lund before the end of 2023.

“SenzaGen continues to strengthen the GARD® technology’s position with global customers that are world leaders in their industry. The order is strategically important and is a testament to the continuing excellent results of our organic growth strategy, which is based on personal direct sales to large end customers. By regularly attracting new customers, we broaden our customer base and lay the foundation for repeat purchases and continued growth,” says Peter Nählstedt, President and CEO of SenzaGen.

GARD® sales continue to exhibit strong growth with new and recurring major global customers in cosmetics, chemicals and medical devices. The Company’s customer base was broadened in the third quarter with the addition of nine new customers, and as of the end of September as many as 25 new customers were gained during 2023, compared with 18 for the entire year in 2022. At the same time, sales from returning customers during the year accounted for 77% of total sales. The Company estimates that 30%–50% of new customers will make repeat purchases in the following year, in many cases with a higher average order value.

The GARD®skin Dose-Response test is unique and provides quantitative information to replace animal testing when assessing the concentration at which skin-sensitizing substances can be used without causing skin allergies. This provides companies in industries including cosmetics, pharmaceuticals and chemicals with a crucial basis for prioritization and decision-making in research and development.

SenzaGen continues to collaborate with RIFM in non-animal photosensitization and fragrance safety – receives a new grant worth SEK 1.6m

SenzaGen continues its collaboration with the American Research Institute for Fragrance Materials (RIFM), in the area of in vitro photosensitization testing and fragrance safety. The new grant provided by RIFM marks another milestone in the partnership and will add SEK 1.6 million to SenzaGen’s sales. The testing will be performed at SenzaGen’s GLP-certified laboratory in Lund in 2023.

RIFM is a well-respected international scientific institute that, through an independent expert panel and a comprehensive library of chemicals, ensures the safe use of fragrance ingredients in consumer products. The collaboration between SenzaGen and RIFM commenced in 2021 and has gradually expanded, incorporating more ingredients with the aim of promoting animal-free testing and fragrance safety. In this project, SenzaGen will utilize its proprietary, unique method, GARD®skin Dose-Response, to assess fragrance ingredients from RIFM's reference library. The method has been adapted to identify the levels at which substances can induce skin allergies when exposed to sunlight (photosensitization).

"Our collaboration with RIFM continues to evolve into the field of photosensitization. Through this collaboration, we look forward to advancing non-animal scientific innovation and enhancing consumer safety. RIFM's scientific evaluations are a highly important reference for the industry and contribute to building up the knowledge base of our effective and accurate GARD® technology”, says Peter Nählstedt, President and CEO of SenzaGen.

"We are excited to continue our work with SenzaGen on the GARD®skin Dose Response assay for photosensitization. We have expanded our pool of reference chemicals to gain a deeper understanding of how the assay might help us identify potential photoallergens and even to distinguish photoirritants from photoallergens", says Gretchen Ritacco, Principal Scientist, Phototoxicology at RIFM.

The GARD®skin Dose-Response test method provides quantitative information and replaces animal testing when assessing the concentration at which skin-sensitizing substances can be used without causing skin allergies. In the RIFM project, the test materials are exposed to sunlight in one step to identify their photosensitization, providing companies in industries including cosmetics, pharmaceuticals and chemicals a crucial basis for prioritization and decision-making in research and development. The test is an expanded application domain of GARD®skin, and it is the first genomics-based test of its kind on the market.

For more information, please contact:
Peter Nählstedt, President and CEO, SenzaGen AB
Email: peter.nahlstedt@senzagen.com | Mobil: +46 700 23 44 31

Gretchen Ritacco, Principal Scientist, Phototoxicology, RIFM
Email: gritacco@rifm.org Mobil: +1-862-401-2978

About RIFM
Established in 1966, the Research Institute for Fragrance Materials (RIFM) generates, analyzes, evaluates, and distributes data to provide a scientific basis for the safe use of fragrances. RIFM has compiled the most comprehensive, worldwide source of toxicology data, literature, and general information on fragrance and flavor raw materials. RIFM’s Fragrance Ingredient Safety Assessment program draws from its comprehensive database of over 70,000 references and more than 135,000 human health and environmental studies.

RIFM assesses the safety of fragrance ingredients by the most current, internationally accepted guidelines—and has done so since its founding. The Expert Panel for Fragrance Safety, an independent, international team of researchers and academics with no ties to the fragrance industry, reviews all of RIFM’s work before RIFM submits it for peer-reviewed publication in a reputable scientific journal. RIFM makes all of its published, peer-reviewed work—current and historical—available for free at fragrancematerialsafetyresource.elsevier.com.

SenzaGen fortsätter att samarbeta med RIFM inom djurfri fotosensibilisering och doftsäkerhet – får nytt uppdrag värt 1,6 MSEK

SenzaGen fortsätter att stärka sitt samarbete med det amerikanska forskningsinstitutet Research Institute for Fragrance Materials (RIFM) inom området djurfri testning av fotosensibilisering. Det nya testuppdraget markerar ytterligare en milstolpe i samarbetet och kommer att påverka SenzaGens omsättning med 1,6 MSEK. Testerna kommer att utföras vid SenzaGens GLP-certifierade laboratorium i Lund under 2023.

RIFM är ett välansett internationellt vetenskapligt institut som genom en oberoende expertpanel och ett omfattande kemikaliebibliotek säkerställer säker användning av doftingredienser i konsumentprodukter. Samarbetet mellan SenzaGen och RIFM inleddes 2021 och har i flera omgångar utökats med tester av ingredienser i syfte att främja djurfri testning och doftsäkerhet. I projektet använder SenzaGen sin egenutvecklade och unika metod GARD®skin Dose-Response för att testa doftingredienser från RIFM:s referensbibliotek. Metoden har anpassats för att fastställa vid vilka dosnivåer ämnen kan orsaka hudallergi när de utsätts för solljus, så kallat fotosensibilisering.

"Vårt samarbete med RIFM fortsätter att utvecklas väl inom fotosensibilisering. Genom samarbetet ser vi fram emot att fortsätta driva djurfri, vetenskaplig innovation och främja produktsäkerheten för konsumenter. RIFM:s vetenskapliga utvärderingar är en mycket viktig referens inom industrin och bidrar till att ytterligare stärka kunskapsbasen för vår effektiva och träffsäkra GARD®-teknologi", säger Peter Nählstedt, VD och koncernchef på SenzaGen.

”Vi ser fram emot att fortsätta samarbetet med SenzaGen kring GARD®skin Dose-Repsonse-testet för fotosensibilsering. Vi har utökat vårt urval av referenskemikalier för att få en djupare förståelse för hur testet kan hjälpa oss att inte bara identifiera potentiella fotoallergener utan även skilja dem från fotoirritanter”, säger Gretchen Ritacco, Principal Scientist, Phototoxicology hos RIFM.

Testmetoden GARD®skin Dose-Response ger kvantitativ information och ersätter djurförsök vid utvärdering av vid vilken koncentration hudsensibiliserande ämnen kan användas utan att orsaka hudallergier. I projektet med RIFM utsätts testmaterialet för solljus för att utvärdera när de blir fotosensibiliserande, vilket ger bolag inom bland annat kosmetika-, läkemedels- och kemikalieindustrin ett mycket viktigt underlag för prioritering och beslutsfattande inom forskning och utveckling av nya produkter. Testet är en utökad applikationsdomän av GARD®skin som är det första och enda godkända genomik-baserade testet på marknaden.

För mer information, kontakta:
Peter Nählstedt, VD och koncernchef, SenzaGen AB
Email: peter.nahlstedt@senzagen.com | Mobil: 0700-23 44 31

Gretchen Ritacco, Principal Scientist, Phototoxicology, RIFM
Email: gritacco@rifm.org | Telefon: +1-862-401-2978

Om RIFM
Forskningsinstitutet för doftämnen (RIFM) grundades 1966 och genererar, analyserar, utvärderar och distribuerar data som utgör en vetenskaplig grund för säker användning av doftmaterial. RIFM har den mest omfattande databasen i världen för säkerhetsutvärdering av doft- och smakämnen. Biblioteket omfattar över 70 000 referenser och mer än 135 000 studier av människors hälsa och miljö.

RIFM följer de senaste, internationellt accepterade riktlinjerna för säkerhetsbedömningar av doftingredienser. En oberoende expertpanel bestående av internationella forskare och akademiker granskar institutets arbete innan det lämnas in för referentgranskning och vetenskaplig publicering. Allt publicerat material finns fritt tillgängligt på fragrancematerialsafetyresource.elsevier.com.