Validation of the GARD™skin assay for assessment of chemical skin sensitizers – ring trial results of predictive performance and reproducibility

Toxicological Sciences, kfz108, https://doi.org/10.1093/toxsci/kfz108 Henrik Johansson, Robin Gradin, Angelica Johansson, Els Adriaens, Amber Edwards, Veronika Zuckerstätter, Anders Jerre, Florence Burleson, Helge Gehrke, Erwin Roggen Abstract Proactive identification of chemicals with skin sensitizing properties is a key toxicological endpoint within chemical safety assessment, as required by legislation for registration of chemicals. In order to meet demands of increased animal welfare and facilitate increased testing efficiency […]

Toxicological Sciences, kfz108, https://doi.org/10.1093/toxsci/kfz108

Henrik Johansson, Robin Gradin, Angelica Johansson, Els Adriaens, Amber Edwards, Veronika Zuckerstätter, Anders Jerre, Florence Burleson, Helge Gehrke, Erwin Roggen

Abstract
Proactive identification of chemicals with skin sensitizing properties is a key toxicological endpoint within chemical safety assessment, as required by legislation for registration of chemicals. In order to meet demands of increased animal welfare and facilitate increased testing efficiency also in non-regulatory settings, considerable efforts have been made to develop non-animal approaches to replace current animal testing.

Genomic Allergen Rapid Detection (GARD) is a state-of-the-art technology platform, the most advanced application of which is the assay for assessment of skin sensitizing chemicals, GARDskin. The methodology is based on a dendritic cell (DC)-like cell line, thus mimicking the mechanistic events leading to initiation and modulation of downstream immunological responses. Induced transcriptional changes are measured following exposure to test chemicals, providing a detailed evaluation of cell activation. These changes are associated with the immunological decision-making role of DCs in vivo and include among other phenotypic modifications, up-regulation of co-stimulatory molecules, induction of cellular and oxidative stress pathways and xenobiotic responses and provide a holistic readout of substance-induced DC activation.Here, results from an inter-laboratory ring trial of GARDskin, conducted in compliance with OECD guidance documents and comprising a blinded chemical test set of 28 chemicals, are summarized. The assay was found to be transferable to naïve laboratories, with an inter-laboratory reproducibility of 92.0%. The within-laboratory reproducibility ranged between 82.1-88.9%, while the cumulative predictive accuracy across the three laboratories was 93.8%.It was concluded that GARDskin is a robust and reliable method for the identification of skin sensitizing chemicals and suitable for stand-alone use or as a constituent of integrated testing. These data form the basis for the regulatory validation of GARDskin.Keywords
GARD™, GARD™skin, in vitro, sensitization, chemical sensitizers

Full article
Article on line ahead of print with open access 

Swedish influencer Margaux Dietz tests shampoo at SenzaGen

One of Sweden’s most famous influencers, Margaux Dietz, has visited SenzaGen in Lund. With support from the EU, SenzaGen has developed the world’s first animal-free test for respiratory allergies making our daily products safer. Margaux put a lab coat on and got to allergy test her own shampoo. Now, Margaux knows that the EU investments […]

One of Sweden’s most famous influencers, Margaux Dietz, has visited SenzaGen in Lund.

With support from the EU, SenzaGen has developed the world’s first animal-free test for respiratory allergies making our daily products safer. Margaux put a lab coat on and got to allergy test her own shampoo. Now, Margaux knows that the EU investments in innovations make a difference in everyday life.

SenzaGen tar ny order på en halv miljon kronor från en återkommande kund

SenzaGen har fått en order på allergitestplattformen GARD® till ett värde av cirka en halv miljon kronor. Ordern är från en återkommande kund med egen produktutveckling. Leveranserna planeras ske stegvis under 2019.

Ordern omfattar SenzaGens djurfria test för att bedöma om kemiska ämnen i produkter kan orsaka allergiska reaktioner på hud (GARD®skin), respektive i luftvägarna (GARD®air). SenzaGen är det enda bolag som kan erbjuda ett test för luftvägsallergier GARD®air. Kunden ska använda testerna under produktutvecklingsfasen för att undersöka om kemiska ämnen i deras produkter kan vara allergiframkallande. Kombinationen av de båda testen gör det möjligt att undvika ämnen med flera olika allergiframkallande effekter.

Ordern är en viktig bekräftelse på att SenzaGens djurfria metod fyller en viktig funktion för kunder med egen produktutveckling och visar specifikt på det stora intresset för GARD®air. Industrin för riskbedömning av kemiska ämnen söker alternativa testmetoder som är mer precisa, informativa, etiska och i längden kostnadseffektiva.

Det här är en strategiskt betydelsefull order från en kund som tidigare utvärderat oss och nu väljer att beställa ett större antal tester. Kombinationen av hud- och luftvägsallergitest, vilken vi är ensamma om att kunna erbjuda, ger kunden en mer övergripande riskutvärdering och därmed möjligheten att fånga upp risken för olika typer av allergier. Med ett starkt växande intresse för vår djurfria metod och order som ökar i storlek ser vi fram emot att fortsätta bidra till utvecklingen av säkra produkter i människors vardag”, säger Anki Malmborg Hager, VD på SenzaGen. 

SenzaGens produktportfölj består av en rad allergitester med marknadens högsta prestanda och prediktionsförmåga. Testerna utförs på mänskliga celler i provrör (in vitro) i kombination med artificiell intelligens och ersätter djurförsök när kosmetika-, kemikalie- och läkemedelsindustrin testar om kemiska ämnen i produkter kan vara allergiframkallande. 

För mer information, vänligen kontakta:
Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com | Mobil: 0768 284822

Tina Dackemark Lawesson, Director Investor Relations & Corporate Communications
Email: tina.lawesson@senzagen.com | Mobil: 0708 202944 

Denna information är sådan information som SenzaGen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2019, kl. 08.30 CET. 

Om GARD® 
GARD® består av en grupp med tester för analys av kemikaliers förmåga att starta en allergisk reaktion hos människa. Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD® stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents precision. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på möss – som endast uppnår 70-75 procents precision. SenzaGens test kan dessutom kvantifiera den allergiframkallande potentialen för en kemisk substans. 

Om SenzaGen AB (publ) 
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i USA. För mer information, besök www.senzagen.com.

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser.

Bifogat dokument

SenzaGen receives new order of SEK 0.5 m from a recurring customer

SenzaGen has received an order for the allergy test platform GARD® valued at approximately SEK 0.5 million. The order is from a recurring customer with its own product development facility. Deliveries are planned to take place gradually during 2019.

The order includes SenzaGen’s animal-free tests to assess whether chemical substances in products can cause allergic reactions to skin (GARD™skin) and in the respiratory tract (GARD™air). SenzaGen is the only company that can offer a test for respiratory allergies – GARD™air. The customer will use the tests during product development to investigate whether chemical substances in their products could be allergenic. The combination of the two tests makes it possible to avoid substances with varying allergenic effects.

The order confirms that SenzaGen’s animal-free method plays an important role for customers with their own product development pipeline, and specifically proves the great interest in GARD™air. The global industry for risk assessment of chemical substances seeks alternative testing methods that are more precise, ethical, provide more information, and in the long run cost-effective.

“This is a strategically important order from a customer who previously evaluated us and is now ordering a larger number of tests. The combination of skin and respiratory allergy tests is a unique offer on the market and gives customers a more comprehensive risk assessment with the possibility to identify risk of varying types of allergies. With a growing interest in our animal-free method and orders that increase in size, we look forward to continuing to contribute to the development of safe everyday products”, says Anki Malmborg Hager, CEO of SenzaGen.

SenzaGen’s GARD® product portfolio consists of a set of allergy tests with industry leading performance and accuracy. The tests are performed on human cells in test tubes (in vitro) in combination with artificial intelligence and replace animal experiments on whether chemical substances in products can be allergenic for the cosmetics, chemical and pharmaceutical industries.

For more information, please contact:
Anki Malmborg Hager, CEO, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com | Telephone: +46 768 284822

Tina Dackemark Lawesson, Director Investor Relations & Corporate Communications
Email: tina.lawesson@senzagen.com | Telephone: +46 708 202944

This information is information that SenzaGen is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the contact person set out above on May 17, 2019, at 8.30.

About GARD®
GARD® consists of a group of tests for analyzing chemicals’ ability to create an allergic reaction in humans. By analyzing hundreds of markers, GARD™ generates large amounts of data and delivers results with over 90 percent accuracy. This can be compared to today’s standard method using mice, which only achieves 70-75 percent precision. SenzaGen’s test can also quantify the allergenic potential of a chemical substance.

About SenzaGen AB (publ)
SenzaGen makes it possible to replace animal experiments with in vitro genetic testing to determine the allergenicity of the chemicals we come into contact with in our daily lives, such as in cosmetics, pharmaceuticals, food products and dyes. The company’s patented tests are the most reliable on the market and provide more information than traditional evaluation methods. The tests are sold via licensed laboratories (CRO) and distributors, and via the headquarters in Lund and the sales office in the US. Over the next few years the company will expand geographically, make alliances with more distribution partners and launch further unique tests. SenzaGen has its headquarters in Lund in Sweden and a subsidiary in the USA. For more information visit www.senzagen.com.

SenzaGen AB is listed on Nasdaq First North in Stockholm (ticker: SENZA) and FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, is the company’s Certified Adviser.

Attached file

 

Kommuniké från årsstämma i SenzaGen AB den 15 maj 2019

SenzaGens årsstämma, som hölls idag den 15 maj 2019 i Lund, beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och aktieägare lagt fram. 

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2018.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att stående medel förs över i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Val av styrelse och revisor samt arvodering
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter och att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag. Till styrelseledamöter omvaldes Carl Borrebaeck, Ann Gidner, Ian Kimber, Peter Nählstedt och Laura Chirica. Ann-Christin Malmborg Hager valdes till ny styrelseledamot. Vidare omvaldes Carl Borrebaeck som styrelseordförande. Till revisor valdes auktoriserade revisorn Mats-Åke Andersson med auktoriserade revisorn Martin Gustafsson som revisorssuppleant.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska uppgå till totalt 600 000 kronor, och utgå med 100 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot och 200 000 kronor till styrelseordföranden. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman fastställde de framlagda riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om valberedning
Årsstämman beslutade att inrätta en valberedning och antog principer för valberedningens arbete.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med rätt att teckna sig för respektive konvertera till aktier i Bolaget, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga en utspädning om 20 procent av antalet utestående aktier i Bolaget efter genomförda emissioner med stöd av bemyndigandet, baserat på antalet utgivna aktier vid tidpunkten för årsstämman.

Incitamentsprogram för Bolagets nytillträdande verkställande direktör
Årsstämman beslutade om att anta ett incitamentsprogram för Bolagets nytillträdande verkställande direktör genom emission av högst 100 000 teckningsoptioner.

Incitamentsprogram för anställda
Årsstämman beslutade om att anta ett incitamentsprogram för anställda genom emission av högst
265 000 teckningsoptioner.

Incitamentsprogram för styrelsen samt beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
Årsstämman beslutade om att anta ett incitamentsprogram för styrelsen genom emission av högst 50 000 teckningsoptioner samt överlåtelse av teckningsoptioner.

För detaljerade villkor avseende beslutet på årsstämman hänvisas till kallelsen som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.senzagen.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com | Mobil: 0768 284822

Tina Dackemark Lawesson, Director Investor Relations & Corporate Communications
Email: tina.lawesson@senzagen.com | Mobil: 0708 202944

Om SenzaGen AB (publ)
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i USA. För mer information besök www.senzagen.com.

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser.

Bifogat dokument

 

SenzaGen meddelar att teckningsoptioner har utnyttjats och att tilldelning av aktier skett

SenzaGen AB (”SenzaGen” eller ”Bolaget”) meddelar att 114 625 teckningsoptioner har utnyttjats av innehavare.

Styrelsen för SenzaGen har beslutat att tilldela 63 875 aktier som tecknats i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna som emitterades efter beslut av årsstämman den 8 juni 2015 till en kurs av 20 kr per aktie samt 50 750 aktier som tecknats i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna som emitterades efter beslut av årsstämman den 24 maj 2017 till en kurs av 25,22 kr per aktie.

Samtliga aktier har tecknats genom kontant betalning och totalt betalas 2 557 415 kronor för de tecknade aktierna, vilket kommer att öka Bolagets aktiekapital med 5 731,25 kronor, från 781 093,75 kronor till 786 825,00 kronor. Antalet aktier ökar med 114 625, från 15 621 875 till 15 736 500 och innebär en utspädning om 0,734 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Optionsprogram 2016/2019 och 2017/2019 är härmed avslutade.

För detaljerade villkor avseende teckningsoptionerna hänvisas till Bolagets hemsida, www.senzagen.com.

För mer information, kontakta: 

Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telefon: 0768 284822

Om GARD®

Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD® stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents precision. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på möss – som endast uppnår 70-75 procents precision. SenzaGens test kan dessutom kvantifiera den allergiframkallande potentialen för en kemisk substans.

Om SenzaGen

SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i USA. För mer information, besök www.senzagen.com.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2019, kl. 08:30.

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser. Mer information om SenzaGen finns att tillgå via http://www.senzagen.com.

Bifogat dokument

EU lyfter fram SenzaGens djurförsöksfria test – världens första i sitt slag, för bedömning om kemiska ämnen kan orsaka luftvägsallergier

Idag uppmärksammas den Internationella Astmadagen världen över. Astma är ett globalt hälsoproblem – över 300 miljoner har en diagnos och närmare 1 miljon svenskar är drabbade – samtidigt som antalet förväntas öka. EU har satsat på utvecklingen av världens första in-vitro-test för respiratorisk sensibilisering. SenzaGens test GARD®air bedömer om kemiska ämnen kan orsaka luftvägsallergier. Testet, som är baserat på artificiell intelligens och genomik, möjliggör säkra produkter men även förebyggande åtgärder – något som inte varit genomförbart tidigare. Inför EU-valet, har nu EU valt ut GARD®air för en särskild kampanj om hur EU-medlen används för att skapa jobb och tillväxt. 

Arvsanlag och livsstil är faktorer som kan orsaka astma, men även arbetsmiljön kan bidra. Luftvägs-allergier kan bero på att hälsovådliga ämnen hanteras i det dagliga arbetet, till exempel olika typer av kemikalier. Det har tidigare inte funnits några djurfria tester för att se om kemikalier kan orsaka allergiska reaktioner i luftvägarna.

Enligt Astma- och allergiförbundet får många som lider av astma sin diagnos redan som barn, men många drabbas även i vuxen ålder – mellan 10 och 15 procent av dessa får astma på grund av sin arbetsmiljö. Det kan handla om barnastma som aktiveras på nytt, men också personer som aldrig tidigare märkt av några symtom kan drabbas.

För yrkesgrupper på tillverkningssidan inom till exempel kosmetika-, kemikalie- och läkemedelsindustrin, är det är viktigt att testa hur kemikalierna som de hanterar kan påverka andningsvägarna. Detta gäller även för yrkesgrupper såsom frisörer, bagare, målare, golvläggare och andra typer av hantverkare. Fokus på friskare arbetsplatser i EU ökar behovet av säkra produkter och preventiva åtgärder. 

Det finns i dag ett stort behov av tester inom en rad olika industrier. SenzaGens test GARD®air, som lanserades hösten 2018, gör det möjligt att förutsäga risken för att orsaka överkänslighet med hög tillförlitlighet. Med GARD®air går det att utveckla bättre och säkrare produkter, men inte minst att kunna erbjuda anställda en säker produktions- och arbetsmiljö.

”Vid utveckling av exempelvis läkemedel och kosmetika är riskbedömning och säkerhetstester A och O för att tillverkare ska kunna släppa säkra produkter till konsumenter, men även riskerna vid själva produktionen bör utvärderas. I de fall ett farligt ämne inte kan ersättas eller undvikas ger vi arbetsgivaren den kunskap som behövs för att skydda personalen på bästa sätt. Med hjälp av GARD®air går det att arbeta preventivt och därmed skapa säkrare arbetsmiljöer”, säger Anki Malmborg Hager, VD på SenzaGen.

Utvecklingen av GARD®air har finansierats av EU:s forskningssatsning Horizon 2020. I samband med EU-valet 2019, har EU-kommissionen valt ut GARD®air för en särskild kampanj om hur EU-medlen används för att skapa jobb och tillväxt. Kampanjen sker under maj och juni. För mer information om kampanjen, besök www.europa.eu/investeu och https://europa.eu/investeu/projects/new-kind-allergy-test_en.  

Kort om Horizon 2020
Horizon 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet är världens största satsning på forskning och innovation och har en total budget på runt 80 miljarder euro (2014-2020)Syftet är bland annat att säkerställa EU:s globala konkurrenskraft. Mer om Horizon 2020, se https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en  

För mer information, vänligen kontakta:
Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
Email:
anki.malmborg.hager@senzagen.com | Mobil: 0768 284822

Tina Dackemark Lawesson, Director Investor Relations & Corporate Communications
Email: tina.lawesson@senzagen.com | Mobil: 0708 202944

Om SenzaGen AB (publ)

SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i USA.

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser. Mer information om SenzaGen finns att tillgå via http://www.senzagen.com

Bifogat dokument

EU highlights SenzaGen’s animal-free test – the world’s first of its kind to assess whether chemical substances can cause respiratory allergies

Today, International Asthma Day is being recognized worldwide. Asthma is a global health problem - over 300 million have a diagnosis and nearly 1 million Swedes are affected – a number expected to increase. The EU has invested in the development of the world's first in-vitro test for respiratory sensitization. GARD®air was developed by the Swedish company SenzaGen and predicts whether chemical substances can cause allergic reactions in the airways. The test, which is based on Artificial Intelligence and Genomics, enables not only development of safe products but also preventative measures – something that has not been feasible before. Prior to the EU election, GARD®air has been chosen by the EU for a special campaign on how EU funds are used to create jobs and growth. 

Genetic background and lifestyle are factors that can cause asthma, but the working environment can also be responsible for the condition. Airway allergies can be caused by handling of harmful substances, such as different types of chemicals, in daily work. Hitherto, there have been no animal- free tests for determining the presence of chemicals that can cause allergic reactions in the airways.

According to the Asthma and Allergy Association, many asthma sufferers are diagnosed already in childhood, but equally a large number are also affected as adults – between 10 and 15 per cent of them get asthma because of their working environment. One reason behind this can be re-activated childhood asthma, but people who have never displayed symptoms previously, can also be affected.

For professionals working in manufacturing plants in the cosmetics, chemical and pharmaceutical industries it is important that the chemicals they handle are tested for how they may affect the respiratory tract. This goes for other professional groups too, such as hairdressers, bakers, painters, floor layers and other types of craftsmen. The focus on healthier workplaces in the EU is a driver for safer products and preventative measures.

There is currently a great need for tests in several different industries. GARD®air, developed by Swedish company SenzaGen, which was launched in the autumn of 2018, makes it possible to predict the risk of causing hypersensitivity with high reliability. Using GARD®air, it is possible not only to develop better and safer products, but also not least to be able to offer employees a safe production and work environment.

“When developing for example pharmaceuticals and cosmetics, risk assessment and safety tests are essential for securing the release of safe products to consumers. Furthermore, the risks associated with the production itself should also be evaluated. In cases where a hazardous substance cannot be replaced or avoided, we provide the employer with the knowledge needed to protect the staff in the best way. With the help of GARD®air, it is possible to pro-actively create a safer working environment,” says Anki Malmborg Hager, CEO of SenzaGen.

The development of GARD®air was funded by the EU research initiative Horizon 2020. In conjunction with the EU elections 2019, the EU Commission has chosen GARD®air for a special campaign on how the EU funds are used to create jobs and growth. The campaign takes place during May and June. For more information about the campaign, visit www.europa.eu/investeu and https://europa.eu/investeu/projects/new-kind-allergy-test_en.

Briefly about Horizon 2020

Horizon 2020 is the EU’s framework program for research and innovation. The program comprises the world’s largest investment in research and innovation and has a total budget of around EUR 80 billion (2014-2020). The aim is, among other things, to ensure the EU’s global competitiveness. For more information about Horizon 2020, see https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en.

For more information, please contact: 

Anki Malmborg Hager, CEO, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com| Telephone: +46 768 284822

Tina Dackemark Lawesson, Director Investor Relations & Corporate Communications
Email: tina.lawesson@senzagen.com | Telephone: +46 708 202944

About SenzaGen

SenzaGen makes it possible to replace animal experiments with in vitro genetic testing to determine the allergenicity of the chemicals we come into contact with in our daily lives, such as for example in cosmetics, pharmaceuticals, food products and dyes. The company’s patented tests are the most reliable on the market and provide more information than traditional evaluation methods. We ourselves sell the tests in Sweden and the USA, and we sell through partners in several other countries. Over the next few years the company will expand geographically, make alliances with more distribution partners and launch further unique tests. SenzaGen has its headquarters in Lund in Sweden and a subsidiary in the USA.

SenzaGen AB is listed on Nasdaq First North in Stockholm (ticker: SENZA) and FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, is the company’s Certified Adviser. For more information, please visit www.senzagen.com.

Attached file