SenzaGen continues to collaborate with RIFM in non-animal photosensitization and fragrance safety – receives a new grant worth SEK 1.6m

SenzaGen continues its collaboration with the American Research Institute for Fragrance Materials (RIFM), in the area of in vitro photosensitization testing and fragrance safety. The new grant provided by RIFM marks another milestone in the partnership and will add SEK 1.6 million to SenzaGen’s sales. The testing will be performed at SenzaGen’s GLP-certified laboratory in Lund in 2023.

RIFM is a well-respected international scientific institute that, through an independent expert panel and a comprehensive library of chemicals, ensures the safe use of fragrance ingredients in consumer products. The collaboration between SenzaGen and RIFM commenced in 2021 and has gradually expanded, incorporating more ingredients with the aim of promoting animal-free testing and fragrance safety. In this project, SenzaGen will utilize its proprietary, unique method, GARD®skin Dose-Response, to assess fragrance ingredients from RIFM's reference library. The method has been adapted to identify the levels at which substances can induce skin allergies when exposed to sunlight (photosensitization).

"Our collaboration with RIFM continues to evolve into the field of photosensitization. Through this collaboration, we look forward to advancing non-animal scientific innovation and enhancing consumer safety. RIFM's scientific evaluations are a highly important reference for the industry and contribute to building up the knowledge base of our effective and accurate GARD® technology”, says Peter Nählstedt, President and CEO of SenzaGen.

"We are excited to continue our work with SenzaGen on the GARD®skin Dose Response assay for photosensitization. We have expanded our pool of reference chemicals to gain a deeper understanding of how the assay might help us identify potential photoallergens and even to distinguish photoirritants from photoallergens", says Gretchen Ritacco, Principal Scientist, Phototoxicology at RIFM.

The GARD®skin Dose-Response test method provides quantitative information and replaces animal testing when assessing the concentration at which skin-sensitizing substances can be used without causing skin allergies. In the RIFM project, the test materials are exposed to sunlight in one step to identify their photosensitization, providing companies in industries including cosmetics, pharmaceuticals and chemicals a crucial basis for prioritization and decision-making in research and development. The test is an expanded application domain of GARD®skin, and it is the first genomics-based test of its kind on the market.

For more information, please contact:
Peter Nählstedt, President and CEO, SenzaGen AB
Email: peter.nahlstedt@senzagen.com | Mobil: +46 700 23 44 31

Gretchen Ritacco, Principal Scientist, Phototoxicology, RIFM
Email: gritacco@rifm.org Mobil: +1-862-401-2978

About RIFM
Established in 1966, the Research Institute for Fragrance Materials (RIFM) generates, analyzes, evaluates, and distributes data to provide a scientific basis for the safe use of fragrances. RIFM has compiled the most comprehensive, worldwide source of toxicology data, literature, and general information on fragrance and flavor raw materials. RIFM’s Fragrance Ingredient Safety Assessment program draws from its comprehensive database of over 70,000 references and more than 135,000 human health and environmental studies.

RIFM assesses the safety of fragrance ingredients by the most current, internationally accepted guidelines—and has done so since its founding. The Expert Panel for Fragrance Safety, an independent, international team of researchers and academics with no ties to the fragrance industry, reviews all of RIFM’s work before RIFM submits it for peer-reviewed publication in a reputable scientific journal. RIFM makes all of its published, peer-reviewed work—current and historical—available for free at fragrancematerialsafetyresource.elsevier.com.

SenzaGen fortsätter att samarbeta med RIFM inom djurfri fotosensibilisering och doftsäkerhet – får nytt uppdrag värt 1,6 MSEK

SenzaGen fortsätter att stärka sitt samarbete med det amerikanska forskningsinstitutet Research Institute for Fragrance Materials (RIFM) inom området djurfri testning av fotosensibilisering. Det nya testuppdraget markerar ytterligare en milstolpe i samarbetet och kommer att påverka SenzaGens omsättning med 1,6 MSEK. Testerna kommer att utföras vid SenzaGens GLP-certifierade laboratorium i Lund under 2023.

RIFM är ett välansett internationellt vetenskapligt institut som genom en oberoende expertpanel och ett omfattande kemikaliebibliotek säkerställer säker användning av doftingredienser i konsumentprodukter. Samarbetet mellan SenzaGen och RIFM inleddes 2021 och har i flera omgångar utökats med tester av ingredienser i syfte att främja djurfri testning och doftsäkerhet. I projektet använder SenzaGen sin egenutvecklade och unika metod GARD®skin Dose-Response för att testa doftingredienser från RIFM:s referensbibliotek. Metoden har anpassats för att fastställa vid vilka dosnivåer ämnen kan orsaka hudallergi när de utsätts för solljus, så kallat fotosensibilisering.

"Vårt samarbete med RIFM fortsätter att utvecklas väl inom fotosensibilisering. Genom samarbetet ser vi fram emot att fortsätta driva djurfri, vetenskaplig innovation och främja produktsäkerheten för konsumenter. RIFM:s vetenskapliga utvärderingar är en mycket viktig referens inom industrin och bidrar till att ytterligare stärka kunskapsbasen för vår effektiva och träffsäkra GARD®-teknologi", säger Peter Nählstedt, VD och koncernchef på SenzaGen.

”Vi ser fram emot att fortsätta samarbetet med SenzaGen kring GARD®skin Dose-Repsonse-testet för fotosensibilsering. Vi har utökat vårt urval av referenskemikalier för att få en djupare förståelse för hur testet kan hjälpa oss att inte bara identifiera potentiella fotoallergener utan även skilja dem från fotoirritanter”, säger Gretchen Ritacco, Principal Scientist, Phototoxicology hos RIFM.

Testmetoden GARD®skin Dose-Response ger kvantitativ information och ersätter djurförsök vid utvärdering av vid vilken koncentration hudsensibiliserande ämnen kan användas utan att orsaka hudallergier. I projektet med RIFM utsätts testmaterialet för solljus för att utvärdera när de blir fotosensibiliserande, vilket ger bolag inom bland annat kosmetika-, läkemedels- och kemikalieindustrin ett mycket viktigt underlag för prioritering och beslutsfattande inom forskning och utveckling av nya produkter. Testet är en utökad applikationsdomän av GARD®skin som är det första och enda godkända genomik-baserade testet på marknaden.

För mer information, kontakta:
Peter Nählstedt, VD och koncernchef, SenzaGen AB
Email: peter.nahlstedt@senzagen.com | Mobil: 0700-23 44 31

Gretchen Ritacco, Principal Scientist, Phototoxicology, RIFM
Email: gritacco@rifm.org | Telefon: +1-862-401-2978

Om RIFM
Forskningsinstitutet för doftämnen (RIFM) grundades 1966 och genererar, analyserar, utvärderar och distribuerar data som utgör en vetenskaplig grund för säker användning av doftmaterial. RIFM har den mest omfattande databasen i världen för säkerhetsutvärdering av doft- och smakämnen. Biblioteket omfattar över 70 000 referenser och mer än 135 000 studier av människors hälsa och miljö.

RIFM följer de senaste, internationellt accepterade riktlinjerna för säkerhetsbedömningar av doftingredienser. En oberoende expertpanel bestående av internationella forskare och akademiker granskar institutets arbete innan det lämnas in för referentgranskning och vetenskaplig publicering. Allt publicerat material finns fritt tillgängligt på fragrancematerialsafetyresource.elsevier.com.

SenzaGen säkrar order värd cirka 1 MSEK på GARD®skin från ny kund inom kemikalieindustrin

SenzaGen har fått i uppdrag att testa kemikalier från ännu en ny världsledande kund, denna gång inom energisektorn. Uppdraget är värt cirka 1 MSEK och omfattar tester med SenzaGens högpresterande djurfria test för hudsensibilisering, GARD®skin. Testerna kommer att utföras i SenzaGens GLP-certifierade laboratorium i Lund.

Med GARDskin vill kunden, som är en global koncern med innovativt fokus inom kemikalieindustrin, undersöka om deras nya produktkandidater kan orsaka allergiska reaktioner på hud.

”Det är glädjande att se att vårt fokuserade sälj- och marknadsarbete fortsätter att ge ökat resultat. Efter OECD-godkännandet av GARD®skin som kom i somras upplever vi nu en växande efterfrågan på våra innovativa GARD®-tester. Att med hög träffsäkerhet redan tidigt under utvecklingsprocessen kunna testa kemiska ämnen innebär att höga utvecklingskostnader för potentiellt skadliga ämnen kan undvikas, samtidigt som djurförsöken ersätts”, säger Peter Nählstedt, VD och koncernchef på SenzaGen.

Med hög tillförlitlighet hjälper testresultat från GARD®skin produktutvecklande bolag och producenter att säkerställa att de produkter som sätts på marknaden är allergifria samt att nu kunna styrka detta i sina regulatoriska produktregistreringar. Sedan den 30 juni 2022 är GARD®skin-testet godkänt av OECD som testriktlinje för djurfri hudsensibilisering. Testet är det första och enda djurfria OECD-godkända testet för allergisäkring av kemikalier baserat på genomik och maskininlärning.

SenzaGen wins order for GARD®skin worth about SEK 1m from a new chemicals customer

SenzaGen has been selected to test chemicals from yet another new world leader, this time in the energy sector. The order is worth about SEK 1 million and is for testing with SenzaGen’s high-performance non-animal skin sensitization test, GARD®skin. The tests will be performed in SenzaGen’s GLP-certified laboratory in Lund.

The customer, a global group of companies with an innovative focus in the chemicals industry, will use GARDskin to assess whether their new product candidates can cause allergic reactions on the skin.

“It is gratifying to see that our focused sales and marketing activities are continuing to deliver increasingly better results. Following the OECD approval obtained last summer, we now see growth in demand for our innovative GARD® tests. The ability to perform highly accurate tests on chemical substances early in the development process makes it possible for companies to avoid high development costs for potentially hazardous substances while also reducing the number of animal tests,” says Peter Nählstedt, President and CEO of SenzaGen.

With high reliability, GARD®skin test results help product development companies and producers ensure that the products they bring to market are free of allergies, now enabling them to prove this in their regulatory filings. The GARD®skin test has been approved by the OECD as a test guideline for non-animal skin sensitization since 30 June 2022. The test is the first and only non-animal OECD-approved test for assessing the allergenicity of chemicals based on genomics and machine learning.

SenzaGen performs largest test order for GARD®skin – valued at approximately SEK 1m

SenzaGen has been selected to test substances for a new customer, a world leader in the chemicals industry, for a total value of approximately SEK 1 million. The order, which is the single largest for GARD®skin and also the largest from a chemicals company, was received at the end of the second quarter and will be completed in the third quarter of 2022 at SenzaGen’s GLP-certified laboratory in Lund.

The customer, who has its headquarters in the US, aims to use GARD®skin to obtain more detailed information about the skin sensitizing effect of substances traditionally considered difficult to test with other previous generations of test methods, thus expanding its reference library.

“We are seeing a strong increased demand for our tests and it is highly gratifying that more customers are choosing to place larger test orders with us, this time a world leader in chemicals with global operations. This serves as further confirmation of interest in GARD® skin’s unique capability to be used for and generate more data on difficult-to-test substances. With GARD®skin, we meet a skin sensitization need not covered by any other available tests”, says Peter Nählstedt, President and CEO of SenzaGen.

With high reliability, GARD®skin test results help product development companies and producers ensure that the products they bring to market are free of allergens, enabling them, when needed, to prove this in their product filings. GARD®skin has been approved by the OECD as a test guideline for non-animal skin sensitization since 30 June 2022.

SenzaGen genomför sitt hittills största testuppdrag för GARD®skin – värt cirka 1 MSEK

SenzaGen har fått uppdraget att testa substanser från en ny världsledande kund inom kemikalieindustrin till ett sammanlagt värde på cirka 1 MSEK. Ordern, som är den enskilt största för testet GARD®skin och även den största från ett kemikaliebolag, erhölls i slutet av andra kvartalet och kommer slutföras under tredje kvartalet 2022 vid SenzaGens GLP-certifierade laboratorium i Lund.

Med GARD®skin vill kunden som har huvudkontor i USA, få mer detaljerad information om den hudsensibiliserande effekten hos substanser som traditionellt sett anses vara svårtestade i andra tidigare generationer av testmetoder, och därmed kunna utvidga sitt referensbibliotek.

”Vi upplever en starkt ökad efterfrågan på våra tester och det är mycket glädjande att fler kunder väljer att lägga större testuppdrag hos oss, denna gång ett globalt världsledande kemikaliebolag. Återigen bekräftas intresset för GARD®skins unika förmåga att hantera och generera mer data om svårtestade substanser. Med GARD®skin möter vi ett behov inom hudsensibilisering som inga andra tillgängliga tester täcker”, säger Peter Nählstedt, VD och koncernchef på SenzaGen.

Med hög tillförlitlighet hjälper testresultat från GARD®skin utvecklande bolag och producenter att säkerställa att de produkter som sätts på marknaden är allergifria och vid behov att kunna styrka detta i sina produktregistreringar. Sedan den 30 juni 2022 är GARD®skin godkänt av OECD som testriktlinje för djurfri hudsensibilisering.

SenzaGen wins its largest order for non-animal testing with GARD® – value SEK 4.2m

SenzaGen has secured an order for non-animal testing with GARD®skin Dose-Response from a larger international industry association. The order, valued at SEK 4.2 million, represents the largest single purchasing commitment of GARD® test to date, confirming the strength and the many unique application areas of the technology. The tests will be performed in SenzaGen's GLP-certified laboratory in Lund during the coming six to nine months.

SenzaGen’s unique GARD®skin Dose-Response test provides the customer with information on the dosage at which skin sensitizers can be used in consumer products without inducing skin allergies in humans.

“The transition from animal testing to methods that provide better results for humans is ongoing in the toxicology testing industry and SenzaGen has taken the lead in skin sensitization. The order, which is our largest to date, is a result of the GARD® technology's unique capabilities to provide quantitative information and the strong relationship we have built with the customer over a long time. It marks a major milestone for the company and significantly strengthens our market position. We are very much looking forward to providing the customer with valuable data to determine safe levels for substances in humans, a need that the industry has expressed for a long time”, says Peter Nählstedt, President and CEO, SenzaGen AB.

GARD®skin Dose-Response is a unique non-animal test that provides quantitative information on the concentration at which a substance causes allergy. The test enables companies in industries including cosmetics, pharmaceuticals and chemicals to identify the concentration of a substance at which it is safe for human use, which serves as a crucial basis for prioritization and decision-making in research and development. The test is an expanded application domain of GARD®skin, and it is one of the first of its kind on the market.

SenzaGen tar sin största order på djurfri testning med GARD® – värde 4,2 MSEK

SenzaGen har säkrat en order för djurfri testning med GARD®skin Dose-Response från en större internationell branschorganisation. Ordern, som är värd 4,2 MSEK, är den enskilt största beställningen av GARD®-tester någonsin, vilket bekräftar teknologins styrka och många unika användningsområden. Testerna kommer att utföras i SenzaGens GLP-certifierade laboratorium i Lund under de kommande sex till nio månaderna.

SenzaGens unika GARD®skin Dose-Response-test ger kunden information om vid vilken koncentration hudsensibiliserande ämnen kan användas i konsumentprodukter utan att orsaka hudallergier hos människor.

”Skiftet från djurtester till metoder som ger bättre resultat för människor pågår inom den toxikologiska testningsindustrin och SenzaGen går i täten när det gäller hudsensibilisering. Denna order, som är vår största hittills, är ett resultat av GARD®-teknologins unika möjligheter att ge kvantitativ information och det goda samarbete vi utvecklat med kunden under lång tid. Den markerar en mycket viktig milstolpe för oss som bolag och stärker väsentligt vår position på marknaden. Vi ser mycket fram emot att ge kunden de värdefulla data som bestämmer säkra nivåer för ämnen hos människor, ett behov som industrin länge har uttryckt”, säger Peter Nählstedt, VD och koncernchef, SenzaGen AB.

GARD®skin Dose-Response är ett unikt djurfritt test som ger kvantitativ information om vid vilken koncentration ett ämne är allergiframkallande. Med testet kan bolag inom bland annat kosmetika-, läkemedels- och kemikalieindustrin identifiera den koncentration av ett ämne vid vilken den är säker att använda för människor, vilket utgör ett viktigt underlag för prioritering och beslutsfattande inom forskning och utveckling. Det nya testet är en utökad applikationsdomän av GARD®skin och är ett av det första i sitt slag på marknaden.

RIFM supports SenzaGen with new SEK 1.5m grant for non-animal photosensitization testing

SenzaGen will continue its collaboration with the Research Institute for Fragrance Materials (RIFM) on non-animal photosensitization testing. The new grant provided by RIFM will add SEK 1.5 million to SenzaGen’s sales and is for testing chemicals with GARD® for photosensitization. The tests will be performed at SenzaGen’s GLP-certified laboratory in Lund in the spring and summer of 2022.

Following successful initial evaluation in 2021, RIFM decided to test more ingredients with GARD®skin Dose-Response, which has been adapted to identify the dose levels at which a fragrance can induce skin allergies when exposed to sunlight (photosensitization).

“We are very proud to continue our collaboration with RIFM. RIFM’s continued trust in us affirms their appreciation of the many application areas that our GARD® technology offers and can be adapted to. The need to measure the photosensitization risk is significant for product development companies in the cosmetics and chemicals industries, which are two of the industries we prioritize,” says Peter Nählstedt, President and CEO of SenzaGen.

RIFM is an international scientific institute ensuring the safe use of fragrance ingredients in consumer products with an independent expert panel and a comprehensive library of chemicals. Both companies have collaborated on several projects since 2020 and look forward to jointly contributing to progress in terms of sustainability and ethics in the testing market.

”We were very excited by the preliminary results we saw with the GARD®skin Dose-Response adapted for photosensitization. Continuation of this work was the logical next step. Although it is rare, photosensitization is one of the critical human health endpoints RIFM evaluates and having a non-animal assay to assess for photosensitization is key,” says Gretchen Ritacco, Principal Scientist, Phototoxicology at RIFM.

GARD®skin Dose-Response is a test that provides quantitative information on the concentration at which a substance causes allergy. In the RIFM project, the test materials are exposed to sunlight in one step to identify their photosensitization. The test enables companies in industries including cosmetics, pharmaceuticals and chemicals to identify the concentration of a substance at which it is safe for human use, which serves as a crucial basis for prioritization and decision-making in research and development. The test is an expanded application domain of GARD®skin, and it is one of the first of its kind on the market.

For more information, please contact:
Peter Nählstedt, President and CEO, SenzaGen AB
Email: peter.nahlstedt@senzagen.com | Mobile: +46 700-23 44 31

Gretchen Ritacco, Principal Scientist, Phototoxicology, RIFM
Email: gritacco@rifm.org | Phone: +1 201.689.8089 ext. 153

About RIFM
Established in 1966, the Research Institute for Fragrance Materials (RIFM) generates, analyzes, evaluates, and distributes data to provide a scientific basis for the safe use of fragrances. RIFM has compiled the most comprehensive, worldwide source of toxicology data, literature, and general information on fragrance and flavor raw materials. RIFM’s Fragrance Ingredient Safety Assessment program draws from its comprehensive database of over 70,000 references and more than 135,000 human health and environmental studies.

RIFM assesses the safety of fragrance ingredients by the most current, internationally accepted guidelines—and has done so since its founding. The Expert Panel for Fragrance Safety, an independent, international team of researchers and academics with no ties to the fragrance industry, reviews all of RIFM’s work before RIFM submits it for peer-reviewed publication in a reputable scientific journal. RIFM makes all of its published, peer-reviewed work—current and historical—available for free at fragrancematerialsafetyresource.elsevier.com.

About SenzaGen AB (publ)
SenzaGen aims to be a leader in non-animal toxicology testing, driving the transition from animal testing to methods better suited to reflect human biology. The Company provides high-performance, non-animal test methods and advisory and innovation services based on the latest technology. Non-animal methods are more effective, more accurate and less expensive than traditional animal-based methods while also helping to reduce the number of laboratory animals. The Company has a growth strategy centered around continued commercialization of its proprietary GARD® and ORA® test platforms, expansion of its test portfolio and evaluation of acquisition opportunities of profitable and growing companies with complementary offerings. SenzaGen has its headquarters and GLP-certified laboratory in Lund, Sweden and subsidiaries in the US and Italy. For more information, please visit: www.senzagen.com.

SenzaGen is listed on Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA),
and FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, is the Company’s Certified Adviser.

SenzaGen får ytterligare uppdrag från det amerikanska forskningsinstitutet RIFM för djurfri testning av fotosensibilisering – värt 1,5 MSEK

SenzaGen fortsätter samarbetet kring djurfri testning av fotosensibilisering med det amerikanska forskningsinstitutet för doftämnen Research Institute for Fragrance Materials (RIFM). Det nya uppdraget kommer att påverka SenzaGens omsättning med 1,5 MSEK och omfattar testning av kemikalier med GARD® avseende fotosensibilisering. Testerna kommer att utföras vid SenzaGens GLP-certifierade laboratorium i Lund under vår och sommar 2022.

Efter en lyckad första utvärdering under 2021, har RIFM beslutat att testa fler ingredienser med GARD®skin Dose-Response, som har anpassats för att definiera vid vilka dosnivåer doftämnen kan orsaka hudallergi vid exponering av solljus, så kallad fotosensibilisering.

”Vi är väldigt stolta över att fortsätta samarbetet med det i branschen välkända RIFM. Det fortsatta förtroendet bekräftar att RIFM ser de många unika användningsområdena som GARD®-teknologin erbjuder och kan anpassas efter. Behovet av att kunna mäta risken för fotosensibilisering är betydande för exempelvis produktutvecklande bolag inom kosmetika- och kemikalieindustrin, vilka är två av våra prioriterade branscher”, säger Peter Nählstedt, VD och koncernchef på SenzaGen.

RIFM är ett internationellt vetenskapligt institut som genom en oberoende expertpanel och ett omfattande kemikaliebibliotek säkerställer säker användning av ingredienser i konsumentprodukter. De båda bolagen samarbetar i flera projekt sedan 2020 och kommer att tillsammans bidra till en hållbar och etisk utveckling av testmarknaden.

”Vi blev mycket glada över de preliminära resultaten vi fick med GARD®skin Dose-Response-testet anpassat för fotosensibilisering och att fortsätta arbetet var ett logiskt nästa steg. Även om effekten är sällsynt, är fotosensibilisering en av de kritiska endpoints med påverkan på människors hälsa som RIFM utvärderar och där en djurfri testmetod är en nyckelfaktor,” säger Gretchen Ritacco, Principal Scientist, Phototoxicology hos RIFM.

GARD®skin Dose-Response är ett unikt test som ger kvantitativ information om vid vilken koncentration ett ämne är allergiframkallande. I projektet med RIFM exponeras deras testmaterial för solljus för att identifiera deras förmåga att orsaka fotosensibilisering. Med testet kan bolag inom bland annat kosmetika-, läkemedels- och kemikalieindustrin identifiera den koncentration av ett ämne vid vilken den är säker att använda för människor. Detta utgör ett mycket viktigt underlag för prioritering och beslutsfattande inom forskning och utveckling av nya produkter. Testet är en utökad applikationsdomän av GARD®skin och är ett av det första i sitt slag på marknaden.

För mer information, kontakta:
Peter Nählstedt, VD och koncernchef, SenzaGen AB
Email: peter.nahlstedt@senzagen.com | Mobil: 0700-23 44 31

Gretchen Ritacco, Principal Scientist, Phototoxicology, RIFM
Email: gritacco@rifm.org | Telefon: +1 201.689.8089 ext. 153

Om RIFM
Forskningsinstitutet för doftämnen (RIFM) grundades 1966 och genererar, analyserar, utvärderar och distribuerar data som utgör en vetenskaplig grund för säker användning av doftmaterial. RIFM har den mest omfattande databasen i världen för säkerhetsutvärdering av doft- och smakämnen. Biblioteket omfattar över 70 000 referenser och mer än 135 000 studier av människors hälsa och miljö.

RIFM följer de senaste, internationellt accepterade riktlinjerna för säkerhetsbedömningar av doftingredienser. En oberoende expertpanel bestående av internationella forskare och akademiker granskar institutets arbete innan det lämnas in för referentgranskning och vetenskaplig publicering. Allt publicerat material finns fritt tillgängligt på fragrancematerialsafetyresource.elsevier.com.

Om SenzaGen AB (publ)
SenzaGen avser att bli en ledande aktör inom djurfri toxikologisk testning och driva omställningen från djurtester till metoder som bättre överensstämmer med hur människor biologiskt fungerar. Bolaget erbjuder högpresterande djurfria testmetoder, rådgivning samt innovationstjänster baserade på den senaste tekniken. Djurfria metoder är både effektivare, mer träffsäkra och mindre kostsamma än traditionella djurbaserade metoder och bidrar samtidigt till att antalet försöksdjur minskar. Bolagets tillväxtstrategi omfattar fortsatt kommersialisering av de egenutvecklade testplattformarna GARD® och ORA®, expansion av testportföljen samt utvärdering av förvärvsmöjligheter med fokus på bolag som är lönsamma, växande och kompletterar SenzaGens erbjudande. SenzaGen har sitt huvudkontor och GLP-godkända laboratorium i Lund och dotterbolag i USA och Italien. För mer information, besök www.senzagen.com.

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA).
FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser.