SenzaGen erhåller sitt första patent för GARD®potency

SenzaGens patentansökan som skyddar biomarkörsignaturen för att mäta hur starkt allergiframkallande ett ämne är har nu beviljats i Europa. Patentet är SenzaGens första patent inom området potency-klassificering. Patentets giltighetstid sträcker sig till 2036. 

Teknologin som SenzaGens patent baseras på finns implementerad i företagets testapplikation som gör det möjligt att för första gången mäta den allergiframkallande styrkan för en kemisk substans, så kallad potency-klassificering, utan några djurförsök.

”Att få detta patent på den europeiska marknaden är kommersiellt intressant eftersom det inom EU finns förbud mot försäljning av djurtestade kosmetikaprodukter. Vidare är kvantitativ information om ett ämnes allergiframkallande förmåga enligt CLP/GHS ett krav i den europeiska kemikalieförordningen REACH. Som enda bolag kan SenzaGen nu erbjuda en djurfri testmetod för detta”, säger Anki Malmborg Hager, VD på SenzaGen.

SenzaGens IP-strategi är att skydda bolagets innovationer på alla geografiska marknader som bedöms vara av betydelse. Bolaget har tidigare beviljats patentskydd för produkten GARD®skin i Europa, Kina och Hong Kong och patentansökningar behandlas för närvarande av patentmyndigheterna i länder där djurförsök är förbjudet eller där ett förbud förväntas införas, däribland USA, Kanada och Indien. Därutöver innefattar patentportföljen ett antal pågående patentansökningar för GARD®potency och andra GARD®-produkter.

Företagets produktportfölj består av olika allergitester med marknadens högsta prestanda och prediktionsförmåga. Testerna utförs på mänskliga celler i provrör (in vitro) i kombination med artificiell intelligens och ersätter djurförsök för kosmetika-, kemikalie- och läkemedelsindustrin som testar om kemiska ämnen i produkter kan vara allergiframkallande.

För mer information, vänligen kontakta:
Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com | Mobil: 0768 284822

Tina Dackemark Lawesson, Director Investor Relations & Corporate Communications
Email: tina.lawesson@senzagen.com | Mobil: 0708 202944

Om GARD®
GARD® består av en grupp med tester för analys av kemikaliers förmåga att starta en allergisk reaktion hos människa. Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD® stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents precision. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på möss – som endast uppnår 70-75 procents precision. SenzaGens test kan dessutom kvantifiera den allergiframkallande potentialen för en kemisk substans.

Om SenzaGen AB (publ)
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i USA. För mer information, besök www.senzagen.com.   

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser. 

Bifogat dokument

SenzaGen granted its first patent for GARD™potency

SenzaGen's patent application that protects the biomarker signature to measure how strongly allergenic a substance is, has now been granted in Europe. The patent is SenzaGen's first patent in the area of potency classification. The patent's validity extends to 2036.

The technology of SenzaGen’s patent is implemented in the company’s testing application, which for the first time makes it possible to measure the allergenicity of chemical substances, so-called potency classification, without animal research.                    

“Getting this patent on the European market is commercially interesting, as there is a ban within the EU on the sale of animal-tested cosmetic products. Furthermore, to quantify how strong the allergenic effect is according to CLP / GHS is a requirement in the EU chemical regulation REACH. As the only company in the world, SenzaGen can now offer an animal-free test method for this”, says Anki Malmborg Hager, CEO of SenzaGen.

SenzaGen’s IP strategy is to protect the company’s technology in all geographically important markets. Already granted in Europe, China and Hong Kong, patent applications for GARD™skin are currently being processed by the patent authorities in countries where animal testing is prohibited or where a ban is expected to be introduced, including the United States, Canada and India. In addition, the patent portfolio includes several ongoing patent applications for GARD™potency and other GARD™ products.

SenzaGen’s GARD™ product portfolio consists of a set of allergy tests with industry leading performance and accuracy. The tests are performed on human cells in test tubes (in vitro) in combination with artificial intelligence, and replace animal experiments for the cosmetics, chemical and pharmaceutical industries for their tests on whether chemical substances in products can be allergenic.

For more information, please contact:
Anki Malmborg Hager, CEO, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com | Mobil: 0768 284822

Tina Dackemark Lawesson, Director Investor Relations & Corporate Communications
Email: tina.lawesson@senzagen.com | Mobil: 0708 202944

About GARD™
GARD™ consists of a group of tests for analyzing chemicals’ ability to start an allergic reaction in humans. By analyzing hundreds of markers, GARD™ generates large amounts of data and delivers results with over 90 percent accuracy. This can be compared to today’s standard method – tests on mice – which only achieves 70-75 percent precision. SenzaGen’s test can also quantify the allergenic potential of a chemical substance.

About SenzaGen AB (publ)
SenzaGen makes it possible to replace animal experiments with in vitro genetic testing to determine the allergenicity of the chemicals we come into contact within our daily lives, such as for example in cosmetics, pharmaceuticals, food products and dyes. The company’s patented tests are the most reliable on the market and provide more information than traditional evaluation methods. The tests are sold via license laboratories (CRO) and distributors, and via the headquarters in Lund and the sales office in the US. Over the next few years the company will expand geographically, make alliances with more distribution partners and launch further unique tests. SenzaGen has its headquarters in Lund in Sweden and a subsidiary in the USA. For more information visit www.senzagen.com.

SenzaGen AB is listed on Nasdaq First North in Stockholm (ticker: SENZA) and FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, is the company’s Certified Adviser.

Attached file

Welcome MB Research Labs to our partner network

We are excited to announce that another CRO has been fully trained on SenzaGen’s GARD technology platform and is offering GARDskin and GARDair services.   As a leading provider of in vitro toxicity testing to the US and worldwide, MB Research Labs is deeply committed to their customers and is dedicated to offering the latest […]

We are excited to announce that another CRO has been fully trained on SenzaGen’s GARD technology platform and is offering GARDskin and GARDair services.  

As a leading provider of in vitro toxicity testing to the US and worldwide, MB Research Labs is deeply committed to their customers and is dedicated to offering the latest predictive and innovative test methods.

We are delighted to have MB Research Laboratories in our partner network.

Dr. George DeGeorge and Dr. Michelle Cicchini of MB Research Laboratories performing the GARD assay.

MB Research Labs’ Website