SenzaGen inbjuden till prestigefyllda ICCVAM i USA

ti, sep 27, 2016 08:33 CET SenzaGen medverkar idag tisdagen den 27 september på kommittémöte inom den amerikanska organisationen ICCVAM*, som främjar utvecklingen av alternativa testmetoder som ersätter djurförsök. Tillsammans med bolagets USA-partner, Burleson Technologies, medverkar SenzaGen i det officiella programmet och gör ett uttalande om Skin Sensitization Testing, vikten av säkra och robusta test […]

SenzaGen medverkar idag tisdagen den 27 september på kommittémöte inom den amerikanska organisationen ICCVAM*, som främjar utvecklingen av alternativa testmetoder som ersätter djurförsök. Tillsammans med bolagets USA-partner, Burleson Technologies, medverkar SenzaGen i det officiella programmet och gör ett uttalande om Skin Sensitization Testing, vikten av säkra och robusta test för klassificering av olika substanser och därmed möjligheten att identifiera till vilken grad en substans orsakar allergi, den s.k. potencyn.

Amerikanska ICCVAM är en permanent kommitté som består av företrädare från 15 federala regulatoriska och forskningsorgan som utvärderar forskningen kring och driver utvecklingen av toxikologiska och säkerhetstester som ersätter djurförsök. ICCVAM tar expertråd från SACATM**, vars medlemmar inkluderar intressenter från reglerade branscher, djurskyddsorganisationer, akademi, amerikansk delstats- eller internationella tillsynsmyndigheter, och företag eller organisationer som utvecklar, marknadsför eller använder olika testmetoder. I samband med SACATM blev SenzaGen inbjuden att tillsammans med sin partner Burleson Technologies göra ett uttalande under programpunkten Skin Sensitization Testing.

-Det är en stor framgång för oss att vi tillsammans med vår partner Burleson Technologies får ge vår syn på framtidens utveckling i USA, och inte minst att presentera GARD, inför medlemmarna i det prestigefyllda SACATM. Detta visar att GARD redan finns med på deras radar, som nästa generations test. Bara genom samarbete och påverkan på högsta nivå kan vi sätta en ny industristandard för allergitester på den amerikanska marknaden, säger Anki Malmborg Hager, VD på SenzaGen.

ICCVAMs möte äger rum i Raleigh i North Carolina idag tisdagen den 27 september och SenzaGens VD Anki Malmborg Hager gör sitt uttalande och ger rekommendationerna under programpunkten

ICCVAM Roadmap to Skin Sensitization Testing kl. 11.25

*ICCVAM: The Interagency Coordinating Committee on the Validation of Alternative Methods
**SACATM: Scientific Advisory Committee on Alternative Toxicological Methods

Anki Malmborg Hager, CEO, SenzaGen AB
E-mail: amh@senzagen.com
Phone: +46 768 284822

Brian Rogers, CEO US
E-mail: brian.rogers@senzagen.com
Phone: +1 530 304 7648, +1 530 867 5600

Om GARD
Genom att analysera 200 respektive 389 markörer beroende på test, genererar GARD stora mängder data och levererar resultat med 90 % tillförlitlighet. Detta kan jämföras med den gyllene standarden som är djurtester på möss som ger endast 72 % tillförlitlighet. SenzaGens test har därtill förmågan att mäta potensen (styrkan) av en substans och kan därmed avgöra till vilken grad en substans orsakar allergi.

Om SenzaGen
SenzaGen erbjuder in vitro-tester för hud och luftvägar till kosmetisk, kemisk och farmaceutisk industri och testet ersätter behovet av djurförsök. Bolagets unika test GARD är baserat på forskning från Institutionen för Immunteknologi vid Lunds Tekniska Högskola. SenzaGen är baserat på Medicon Village i Lund, Sverige

Pressmeddelande som pdf

 

SenzaGen invited to prestigious meeting at ICCVAM, US

Tue, Sep 27, 2016 08:30 CET On Tuesday the 27 September SenzaGen is invited to participate at a science Committee Meeting of the American organization ICCVAM *, which promotes the development of alternative methods to replace animal testing. Together with its US partner, Burleson Research Technologies, Inc., SenzaGen will participate in the official program and […]

On Tuesday the 27 September SenzaGen is invited to participate at a science Committee Meeting of the American organization ICCVAM *, which promotes the development of alternative methods to replace animal testing. Together with its US partner, Burleson Research Technologies, Inc., SenzaGen will participate in the official program and make a statement about Skin Sensitization Testing, the importance of secure and robust tests for classification of chemical substances with the ability to identify the potential of a substance causing allergy.

US ICCVAM is a permanent committee consisting of representatives from 15 federal regulatory and research agencies that
requires, uses, generates, or disseminates toxicological and safety testing information
to replace animal experiments. ICCVAM take expert advice from SACATM **, whose members include stakeholders from regulated industries, animal welfare organizations, academia, U.S. state or international regulatory bodies, and companies or organizations that develop, market or use test methods.

In connection with the SACATM meeting SenzaGen was invited together with their partner Burleson Research Technologies to make a statement in the session for Skin Sensitization Testing.

– It is a great achievement for us that we now have the opportunity, together with our partner Burleson Research Technologies, to give our views on the future development of testing in the U.S and to present GARD, before members of the prestigious SACATM. This shows that GARD is already on their radar, as the next-generation of sensitization testing. Only by cooperating at the highest level can we set a new industry standard for allergy testing in the US market, says Anki Malmborg Hager, CEO of SenzaGen.

The ICCVAM meeting is being held in Research Triangle Park, North Carolina on Tuesday, 27 September and the CEO of SenzaGen AB, Anki Malmborg Hager will make her statement and give the recommendations in the session
ICCVAM Roadmap to Skin Sensitization Testing
at 11.25 am (EDT).

* ICCVAM: The Interagency Coordinating Committee on the Validation of Alternative Methods
** SACATM: Scientific Advisory Committee on Alternative Toxicological Methods

For more information:
Anki Malmborg Hager, CEO, SenzaGen AB
E-mail: amh@senzagen.com
Phone: +46 768 284822

Brian Rogers, CEO US
E-mail: brian.rogers@senzagen.com
Phone: +1 530 304 7648, +1 530 867 5600

About GARD
By analyzing 200 and 389 markers, depending on the test, GARD generates massive amounts of data and delivers results with 90 % prediction accuracy. This can be compared to the golden standard, animal tests on mice, that provides 72 % prediction. SenzaGen’s test also has the ability to measure potency (strength) of a substance and can thus determine the degree to which a substance is an allergen.

About SenzaGen
SenzaGen provides dermal and respiratory in vitro testing for the cosmetic, chemical and pharmaceutical industries replacing the need for animal testing. The company’s unique test GARD is based on research from the Department of Immune Technology at Lund University. SenzaGen is based at Medicon Village in Lund, Sweden.

Press release in pdf

SenzaGen tecknar sitt första distributionsavtal med brittiska XCellR8, en ledare inom djurfria tester

to, sep 22, 2016 12:13 CET I linje med SenzaGens långsiktiga strategi och affärsmodell har bolaget nu tecknat sitt första distributionsavtal med brittiska XCellR8. Avtalet konfirmerar intresset av SenzaGens teknologi och öppnar upp för nya affärsmöjligheter, då XCellR8 aktivt kommer att marknadsföra GARDskin globalt för kosmetikabranschen och för producenter av hygienartiklar och hushållsprodukter och dess […]

I linje med SenzaGens långsiktiga strategi och affärsmodell har bolaget nu tecknat sitt första distributionsavtal med brittiska XCellR8. Avtalet konfirmerar intresset av SenzaGens teknologi och öppnar upp för nya affärsmöjligheter, då XCellR8 aktivt kommer att marknadsföra GARDskin globalt för kosmetikabranschen och för producenter av hygienartiklar och hushållsprodukter och dess ingrediensleverantörer.

-Avtalet är viktigt för oss, inte enbart för att vi nu ser att vi kan leverera på vår affärsmodell, utan vi ser också ett ökat intresse för vår teknologi och vi får tillgång till en ny marknad med en väletablerad och ytterst kompetent partner. XCellR8 är en av branschens främsta ambassadörer för djurfria tester, säger Anki Malmborg Hager, VD på SenzaGen.

Brittiska XCellR8 etablerades 2008 med uppdraget och visionen att ersätta djurtester med alternativa metoder som är både etiska och vetenskapligt avancerade. Företaget samarbetar med en rad globalt ledande kosmetikabolag och deras leverantörer. XCellR8 är nu ett väletablerat och välrenommerat företag inom
in vitro
tester och alternativa metoder för testning av produktsäkerhet.

-Med GARD tar vi ett steg in i framtiden. Med genom-baserade metoder går vi mot säkrare och bättre tester, och på sikt även mer pålitliga konsumentprodukter utan att behöva genomföra djurtester, säger Dr Carol Treasure, VD på XcellR8

Om XCellR8
XCellR8 erbjuder djurfria testlösningar för kundföretag som erbjuder produkter inom kosmetika, hygienartiklar och hushållsprodukter och deras ingrediensleverantörer. Bolaget hjälper kundföretag att utveckla säkra och innovativa nya produkter, att följa lagstiftning, och att välja djurfria testmetoder som är både vetenskapligt avancerade och etiska.

XCellR8´s brittiska laboratorium är ackrediterat enligt GLP (Good Laboratory Practice), vilket innebär att bolaget kan erbjuda kunder testresultat som kan användas enligt regulatoriska föreskrifter för att visa produktsäkerheten. XCellR8 är proaktiva och bidrar i det globala engagemanget för att ersätta djurförsök genom forskning och utbildningsprogram.

Om GARD
Genom att analysera 200 respektive 389 markörer beroende på test, genererar GARD stora mängder data och levererar resultat med 90 % tillförlitlighet. Detta kan jämföras med den gyllene standarden som är djurtester på möss som ger endast 72 % tillförlitlighet. SenzaGens test har därtill förmågan att mäta potensen (styrkan) av en substans och kan därmed avgöra till vilken grad en substans orsakar allergi.

Om SenzaGen
SenzaGen erbjuder in vitro-tester för hud och luftvägar till kosmetisk, kemisk och farmaceutisk industri som ersätter behovet av djurförsök. Bolagets unika test GARD är baserat på forskning från Institutionen för Immunteknologi vid Lunds Tekniska Högskola. SenzaGen är baserat på Medicon Village i Lund, Sverige.

För med information
Anki Malmborg Hager,
VD, SenzaGen AB
Email: amh@senzagen.com
Mobil: +46 768 284822

Carol Treasure,
Founder & MD, XcelR8
Email: carol.treasure@x-cellr8.com
Mobil: +44 7899 845222

Pressmeddelande som pdf

SenzaGen signs its first distribution agreement with British XCellR8, a leader in animal-free testing

Thu, Sep 22, 2016 12:12 CET In line with SenzaGen’s long-term strategy and business model, the company has now signed its first distribution agreement with the British test lab company XCellR8. The agreement confirms the interest in SenzaGen’s technology and opens up new business opportunities as XCellR8 will actively market the GARDskin for cosmetics, personal […]

In line with SenzaGen’s long-term strategy and business model, the company has now signed its first distribution agreement with the British test lab company XCellR8. The agreement confirms the interest in SenzaGen’s technology and opens up new business opportunities as XCellR8 will actively market the GARDskin for cosmetics, personal care and household products and their ingredient suppliers globally.

– This agreement is important for us, not only because we now see that our business model works, we also see that there is an increased interest in our technology and we get access to a new market with a well-established and highly competent and renowned partner. XCellR8 is one of the industry’s foremost ambassadors of non-animal tests, says Anki Malmborg Hager, CEO of SenzaGen.

XCellR8 was established in 2008 with a mission to replace animal testing with methods that are both scientifically advanced and ethically sound. The company works with a number of leading global cosmetic companies and their ingredient suppliers, and has become the “go-to” laboratory for in vitro testing expertise for both product safety and efficacy / claim support.

-By working with GARD we take a step into the future. With the use of genomics based testing we are moving towards safer and better tests, and ultimately more reliable consumer products without the need for animal testing, says Dr Carol Treasure, CEO of XCellR8

About XCellR8
XcellR8 offers animal-free testing for companies with products on the cosmetic, personal care and household product market and their ingredients suppliers. The company helps customers develop safe and innovative new products, to follow the law, and to choose non-animal test methods that are both scientifically advanced and ethical. XCellR8 ‘s British laboratory is accredited according to GLP standard (Good Laboratory Practice), which means that the company can offer their customers test results that can be used according to regulatory requirements to prove product safety. XCellR8 are proactive and contributing to the global commitment to replace animal testing through research and education programs.

About GARD
By analyzing 200 and 389 markers, depending on the test, GARD generates massive amounts of data and delivers results with 90 % prediction accuracy. This can be compared to the gold standard, animal tests in mice, that provides 72 % prediction. SenzaGen’s test also has the ability to measure potency (strength) of a substance and can thus determine the degree to which a substance is an allergen.

About SenzaGen
SenzaGen provides dermal and respiratory in vitro testing for the cosmetic, chemical and pharmaceutical industries replacing the need for animal testing. The company’s unique test, GARD, is based on research from the Department of Immunotechnology at Lund University. SenzaGen is based at Medicon Village in Lund, Sweden.

For more information
Anki Malmborg Hager, CEO, SenzaGen AB
Email: amh@senzagen.com
Mobile: +46 768 284822

Carol Treasure, Founder & MD, XCellR8
Email: carol.treasure@x-cellr8.com
Mobile: +44 7899 845222

Press release in pdf

GARD – the future of sensitization testing and safety assessment of chemicals using a genomic-based platform

BACKGROUND Genomic Allergen Rapid Detection, GARD, is an in vitro test developed for the prediction of sensitizing chemicals. It is based on differential expression of disease-associated genomic biomarkers in a human myeloid dendritic cell line. Here, we describe the development, scientific validation, applications and the current state of the GARD platform. The scientific rationale behind […]

BACKGROUND
Genomic Allergen Rapid Detection, GARD, is an in vitro test developed for the prediction of sensitizing chemicals. It is based on differential expression of disease-associated genomic biomarkers in a human myeloid dendritic cell line.
Here, we describe the development, scientific validation, applications and the current state of the GARD platform. The scientific rationale behind the use of genomic biomarker signatures are detailed, linked to the AOP in a biological context, and to advantages realized through multivariate computational prediction models in a technological context.

RESUME
The GARD assay is elastic, it can be used for several applications. Today, two are developed:

GARDskin
– Hazard identification of skin sensitizers
– Accuracy: ~90%
– Initiated ECVAM validation (OECD TGP no. 4.106)

GARDair
– Hazard identification of respiratory sensitizers
– Accuracy: ~85%

GARD–the future of sensitization testing and safety assessment of chemicals, using a genomics-based platform_Eurotox 2016_p

Next generation skin sensitisation testing.

Personal Care Magazine Europe, sept 2016 Malmborg Hager A., Johansson H., Lindstedt M., Borrebaeck CA.   DNA is the software that predicts human phenotypes. Genomics utilises DNA as such a piece of software, which in several recent applications has been demonstrated to be able to predict a number of biological features, enabling anything from face recognition to vaccine development. The tremendous information […]

Personal Care Magazine Europe, sept 2016

Malmborg Hager A., Johansson H., Lindstedt M., Borrebaeck CA.

 

DNA is the software that predicts human phenotypes. Genomics utilises DNA as such a piece of software, which in several recent applications has been demonstrated to be able to predict a number of biological features, enabling anything from face recognition to vaccine development. The tremendous information content, harboured in the DNA, should be harnessed in tests of cosmetic ingredients and formulations, to get a complete insight into what is happening in the body when these types of products are applied to the human skin. This type of complex information gives a holistic view of a human condition that many of us are familiar with, such as e.g. allergic contact dermatitis, and has the potential not only to classify chemicals used in cosmetics but also to determine the magnitude to which a
chemical affects the human body (the potency).

This distinguishes genomics from most other test principles, where in many cases only one or two markers are being
monitored, such as DC activation markers (CD86, CD54), genes involved in cytoprotective responses to oxidative stress or electrophilic compounds (Nrf2, Keap1), or proinflammatory cytokines, (e.g. IL18).

Next generation skin sensitisation testing. PC Magazine, Sept 2016. Malmborg Hager A., Johansson H., Lindstedt M., Borrebaeck CA.

GARD–the future of sensitization testing and safety assessment of chemicals, using a genomics-based platform

Henrik Johansson, Andy Forreryd, Olivia Larne, Ann Sofie Albrekt, Carl Arne Krister Borrebaeck, Malin Lindstedt SenzaGen, Sweden, Lund, Department of Immunotechnology, Lund University, Sweden, Lund   Background Genomic Allergen Rapid Detection, GARD, is an in vitro test developed for the prediction of sensitizing chemicals. It is based on differential expression of disease-associated genomic biomarkers in […]

Henrik Johansson, Andy Forreryd, Olivia Larne, Ann Sofie Albrekt, Carl Arne Krister Borrebaeck, Malin Lindstedt
SenzaGen, Sweden, Lund, Department of Immunotechnology, Lund University, Sweden, Lund

 

Background
Genomic Allergen Rapid Detection, GARD, is an in vitro test developed for the prediction of sensitizing chemicals. It is based on differential expression of disease-associated genomic biomarkers in a human myeloid dendritic cell line.

Here, we describe the development, scientific validation, applications and the current state of the GARD platform. The scientific rationale behind the use of genomic biomarker signatures are detailed, linked to the AOP in a biological context, and to advantages realized through multivariate computational prediction models in a technological context.

Resume
GARDskin
– Hazard identification of skin sensitizers
– Accuracy: ~90%
– Initiated ECVAM validation (OECD TGP no. 4.106)
GARDair
– Hazard identification of respiratory sensitizers
– Accuracy: ~85%

Poster:
GARD–the future of sensitization testing and safety assessment of chemicals, using a genomics-based platform

SenzaGen Invited to High-Tech Health Research Expo in Washington, D.C.

Wed, Sep 14, 2016 14:27 CET SenzaGen have been invited by U.S. Representative Tom Marino to present the company’s technology at the High-Tech Health Research Expo in Washington, D.C., where SenzaGen will meet US congressmen and federal procurement officials interested in the use of high-tech human-focused methods to replace animal tests. The Expo takes place […]

SenzaGen have been invited by U.S. Representative Tom Marino to present the company’s technology at the High-Tech Health Research Expo in Washington, D.C., where SenzaGen will meet US congressmen and federal procurement officials interested in the use of high-tech human-focused methods to replace animal tests. The Expo takes place on September 15th, 2016.

 

The High-Tech Health Research Expo is organized by U.S. Representative Tom Marino who has been an outspoken leader for increased investments in this sector of the healthcare industry. The market for alternative and animal-free test methods is growing rapidly and there is a great interest for its benefits – scientifically and economically as well as from a public health perspective.

-The provisions to reduce animal testing under the reformed Toxic Substances Control Act (TSCA) will ensure an even bigger interest in the field and SenzaGen has a natural fit in this with its test being validated for the international market by OECD says Brian Rogers, CEO of SenzaGen Inc.

At the Expo, selected companies will have the opportunity to present their technologies to Members of congress, congressional staffers and other representatives from different government agencies. The goal of the Expo is to help advance this sector of the healthcare industry by creating an opportunity for the best and the brightest in the field to efficiently reach the largest number of decision-makers at once.

-We are very proud to participate. Now, our US subsidiary will have the opportunity to reach out to some of the most influential members of Congress, who really have a say in our industry. We see it as a confirmation of our US investment and our unique test method GARD says Anki Malmborg-Hager, CEO of SenzaGen Sweden.

High-Tech Health Care Expo takes place at the Cannon House Office Building in Washington, DC on September 15, 2016. SenzaGen will participate with their U.S: employees, and will have a stand where the company will demonstrate the latest technique to replace animal testing when performing allergy testing of chemicals and chemical ingredients.

For more information
Anki Malmborg Hager, CEO, SenzaGen AB
E-mail: amh@senzagen.com
Phone: +46 768 284822

Brian Rogers, CEO SenzaGen Inc.
E-mail: brian.rogers@senzagen.com
Phone: +1 530 304 7648, +1 530 867 5600

About GARD
By analyzing 200 and 389 markers, depending on the test, GARD generates massive amounts of data and delivers results with 90 % prediction accuracy. This can be compared to the golden standard, animal tests on mice, that provides 72 % prediction. SenzaGen’s test also has the ability to measure potency (strength) of a substance and can thus determine the degree to which a substance is an allergen.

About SenzaGen
SenzaGen provides dermal and respiratory in vitro testing for the cosmetic, chemical and pharmaceutical industries replacing the need for animal testing. The company’s unique test GARD is based on research from the Department of Immune Technology at Lund University. SenzaGen is based at Medicon Village in Lund, Sweden.

Press release in pdf

SenzaGen inbjudna till High-Tech mässa i amerikanska kongressen

on, sep 14, 2016 14:21 CET SenzaGen har bjudits in av den amerikanske kongressmannen Tom Marino att presentera företagets teknologi på High-Tech Health Research Expo i Washington, DC. Där kommer SenzaGen att möta amerikanska kongressledamöter och federala upphandlingstjänstemän som är intresserade av tekniker som ersätter djurförsök. Mässan äger rum den 15 september 2016. High-Tech Health […]

SenzaGen har bjudits in av den amerikanske kongressmannen Tom Marino att presentera företagets teknologi på High-Tech Health Research Expo i Washington, DC. Där kommer SenzaGen att möta amerikanska kongressledamöter och federala upphandlingstjänstemän som är intresserade av tekniker som ersätter djurförsök. Mässan äger rum den 15 september 2016.

High-Tech Health Research Expo arrangeras av Tom Marino, som är republikansk ledamot för Pennsylvania i USA:s representanthus, och en stark förespråkare för ökade investeringar i alternativa djurfria testmetoder. Marknaden för alternativa och djurfria testmetoder växer snabbt och det finns ett stort intresse för dess fördelar – vetenskapligt och ekonomiskt såväl som ur ett folkhälsoperspektiv.

-Uppdraget att minska antalet djurförsök i och med den reformerade Toxic Substances Control Act (TSCA) säkerställer ett ännu större intresse inom området för djurfria testmetoder. SenzaGen har en naturlig plats i detta med sitt GARD test som just nu valideras av OECD för den internationella marknaden, säger Brian Rogers, VD för SenzaGen Inc.

På mässan kommer utvalda företag ha möjlighet att presentera sin verksamhet och teknik till medlemmar av kongressen samt ett stort antal viktiga beslutsfattare och upphandlare från olika myndigheter. Målet med mässan är att bidra till att öka intresset och kunskaperna kring metoder som ersätter djurförsök genom att skapa en möjlighet att lyfta de främsta företagen på området så att de på ett effektivt sätt kan nå ett stort antal beslutsfattare på en gång.

‒ Vi är mycket stolta över att få medverka. Nu har vår amerikanska verksamhet möjlighet att nå några av de mest inflytelserika kongressledamöter som har mycket att säga till om i vår bransch. Vi ser det som en bekräftelse på vår amerikanska satsning och vår unika testmetod GARD säger Anki Malmborg-Hager, VD på SenzaGen AB.

High-Tech Health Care Expo äger rum på Cannon House Office Building i Washington, DC den 15 september, 2016.
SenzaGen deltar med sina amerikanska medarbetare med en monter där företaget kommer att visa den senaste tekniken för att ersätta djurförsök vid säkerhets- och allergitestning av kemikalier och kemiska ingredienser.

För mer information
Anki Malmborg Hager, CEO, SenzaGen AB
E-mail: amh@senzagen.com
Phone: +46 768 284822

Brian Rogers, CEO US
E-mail: brian.rogers@senzagen.com
Phone: +1 530 304 7648, +1 530 867 5600

Om GARD
Genom att analysera 200 respektive 389 markörer beroende på test, genererar GARD stora mängder data och levererar resultat med 90 % tillförlitlighet. Detta kan jämföras med den gyllene standarden som är djurtester på möss som ger endast 72 % tillförlitlighet. SenzaGens test har därtill förmågan att mäta potensen (styrkan) av en substans och kan därmed avgöra till vilken grad en substans orsakar allergi.

Om SenzaGen
SenzaGen erbjuder in vitro-tester för hud och luftvägar till kosmetisk, kemisk och farmaceutisk industri som ersätter behovet av djurförsök. Bolagets unika test GARD är baserat på forskning från Institutionen för Immunteknologi vid Lunds Tekniska Högskola. SenzaGen är baserat på Medicon Village i Lund, Sverige.

Pressmeddelande som pdf

From genome-wide arrays to tailor-made biomarker readout – Progress towards routine analysis of skin sensitizing chemicals with GARD.

Toxicol In Vitro. 2016 Dec;37:178-188. doi: 10.1016/j.tiv.2016.09.013. Epub 2016 Sep 13. Forreryd A., Zeller K., Lindberg T., Johansson H., Lindstedt M Abstract Allergic contact dermatitis (ACD) initiated by chemical sensitizers is an important public health concern. To prevent ACD, it is important to identify chemical allergens to limit the use of such compounds in various […]

Toxicol In Vitro. 2016 Dec;37:178-188. doi: 10.1016/j.tiv.2016.09.013. Epub 2016 Sep 13.

Forreryd A., Zeller K., Lindberg T., Johansson H., Lindstedt M

Abstract

Allergic contact dermatitis (ACD) initiated by chemical sensitizers is an important public health concern. To prevent ACD, it is important to identify chemical allergens to limit the use of such compounds in various products. EU legislations, as well as increased mechanistic knowledge of skin sensitization have promoted development of non-animal based approaches for hazard classification of chemicals. GARD is an in vitro testing strategy based on measurements of a genomic biomarker signature. However, current GARD protocols are optimized for identification of predictive biomarker signatures, and not suitable for standardized screening. This study describes improvements to GARD to progress from biomarker discovery into a reliable and cost-effective assay for routine testing. Gene expression measurements were transferred to NanoString nCounter platform, normalization strategy was adjusted to fit serial arrival of testing substances, and a novel strategy to correct batch variations was presented. When challenging GARD with 29 compounds, sensitivity, specificity and accuracy could be estimated to 94%, 83% and 90%, respectively. In conclusion, we present a GARD workflow with improved sample capacity, retained predictive performance, and in a format adapted to standardized screening. We propose that GARD is ready to be considered as part of an integrated testing strategy for skin sensitization.

KEYWORDS:

GARD; In vitro assay; Predictive genomic biomarker signature; Skin sensitization

Link to articel on line