SenzaGen får uppföljningsorder från världsledande globalt amerikanskt kemikaliebolag

SenzaGen har fått ytterligare ett uppdrag att testa kemikalier med GARD®skin och GARD®potency värt ca 0,7 MSEK. Ordern är en uppföljning på det samarbete som inleddes 2020 med ett av de ledande amerikanska bolagen med global verksamhet inom kemikalieindustrin, vilket visar på värdet kunderna sätter på SenzaGens tester. Testerna kommer att utföras vid SenzaGens GLP-certifierade laboratorium i Lund. I avtalet ingår en option för fler tester under 2022.

Kunden har global närvaro med huvudkontoret placerat i USA. Inom koncernen finns en rik innovationstradition med ett världsledande produkt- och teknikutbud. Den nya ordern är ett resultat av en framgångsrik utvärdering av GARD® under 2020-2021 och är kopplad till ett av bolagets forsknings och utvecklingsprojekt.

”Vi är mycket glada över att ha erhållit denna uppföljningsorder vilken bekräftar vår GARD®-teknologis tillförlitlighet och prestanda vid riskbedömning av kemikalier. Avgörande för ordern var GARD®s unika förmåga att hantera komplexa blandningar och vid behov kunna ge information om ämnen är starkt eller svagt allergiframkallande. Projektet är helt i linje med vårt kommersiella fokus och kundens arbete med 3R-frågor för att minska, förfina och ersätta djur under allergitestning. Det är med globala kunder som denna vi bygger trovärdighet och lägger grunden för värdeskapande och framtida tillväxt”, säger Peter Nählstedt, VD och koncernchef på SenzaGen.

SenzaGens testplattform GARD® vänder sig till företag som vill öka träffsäkerheten i sina testresultat och säkerställa produktsäkerhet samtidigt som djurstudier undviks. Plattformen kombinerar genomiska data från mänskliga celler med maskininlärning vilket gör metoden både effektivare och mer träffsäker än traditionella djurbaserade metoder, inklusive för formuleringar som traditionellt anses vara svårbedömda.

SenzaGen receives follow-on order from global US-based world leader in chemicals

SenzaGen has received another project to test chemicals with GARD®skin and GARD®potency worth around SEK 0.7 million. The project is a follow-on order from collaboration initiated in 2020 with one of the leading US-based chemicals companies with global operations, which demonstrates how much customers value the Company's tests. The tests will be performed at SenzaGen’s GLP-certified laboratory in Lund. The agreement includes an option for more tests in 2022.

The customer has a global presence and its headquarters are located in the US. The corporation has a rich tradition of innovation with a world-leading range of products and technology. The new order is the result of successful evaluation of GARD during 2020-2021 and is linked to one of the company's research and development projects.

“We are delighted to have received this follow-on order, which confirms the reliability and performance of our GARD® technology for chemical risk assessment. A decisive factor for this order was the unique capability of GARD® to support complex mixtures and, when needed, provide information on whether the allergenicity of the substances is strong or weak. The project is fully in line with our commercial focus and the customer’s commitment to the Three Rs: reduce, refine, and replace animals in allergy testing. Working with this type of global customer is how we build credibility and lay the foundation for value creation and future growth,” says Peter Nählstedt, President and CEO of SenzaGen.

SenzaGen’s GARD® test platform is designed for companies looking to increase the accuracy of their test results and ensure product safety while avoiding animal studies. The platform combines genomic data from human cells with machine learning, making the method both more effective and more accurate than traditional animal-based methods, including for formulations that are traditionally considered difficult to assess.

SenzaGen receives SEK 1m follow-on order for GARD®skin Dose-Response from one of the world’s largest cosmetics companies

SenzaGen secured another project to test ingredients in cosmetics products from one of the largest cosmetics companies in the world. The new order is valued at around SEK 1 million and is for the Company’s unique in vitro test, GARD®skin Dose-Response. The testing is performed at SenzaGen’s GLP-certified laboratory in Lund, Sweden.

In July, SenzaGen received an evaluation order for GARD®skin Dose-Response from the customer, a world leader in beauty and cosmetics. The company used this test to study the dose at which a substance in a cosmetics product does not cause an allergic reaction, and it has now chosen to evaluate more substances.

“We are very pleased that the customer is satisfied with the initial evaluation phase of GARD®skin Dose-Response and is proceeding to test more ingredients. This is a crucial project with a major customer, in particular, because the test meets needs for which businesses and researchers in the cosmetics industry have sought a solution for a long time. We look forward to continuing to supply the customer with data that can help them ensure their products do not cause allergic reactions. In the second half of the year, we have seen continued strong interest from multiple companies in diverse industries, especially in our recently launched GARD®skin Dose-Response test. Existing customers are placing follow-on orders and our customer base is growing with new customers, which is very satisfying” says Peter Nählstedt, CEO of SenzaGen.

GARD®skin Dose-Response is a test based on genomic data and machine learning that provides information on the dose at which a substance causes allergy. This makes it possible for research and development to be conducted without the use of animal testing. The test enables companies in the cosmetics, pharmaceuticals and chemicals industries to identify the highest possible quantity of a chemical that they can include in their products (“the Dose of Departure”). This serves as crucial information for prioritization and decision-making in research and development. The new test is a new application domain of GARD®skin, and it is one of the first of its kind on the market.

SenzaGen får uppföljningsorder på 1 MSEK för GARD®skin Dose-Response från ett av världens största kosmetikabolag

SenzaGen har fått ytterligare ett uppdrag att testa ingredienser i kosmetikaprodukter från ett av världens största kosmetikabolag. Den nya ordern är värd 1 MSEK och omfattar bolagets unika in vitro-test GARD®skin Dose-Response. Testerna utförs på SenzaGens GLP-certifierade laboratorium i Lund.

I juli fick SenzaGen en utvärderingsorder på GARD®skin Dose-Response från kunden, som är ett av världens ledande bolag inom skönhet och kosmetika. Med testet har bolaget undersökt vid vilken dos ett ämne i en kosmetikaprodukt inte kan orsaka allergier och de väljer nu att utvärdera fler ämnen.

”Det är mycket glädjande att kunden är nöjd med det första utvärderingssteget av GARD®skin Dose-Response och fortsätter att testa fler ingredienser. Det här är ett mycket viktigt projekt hos en betydande kund, inte minst för att testet möter behovet som företag och forskare inom kosmetikaindustrin länge har efterfrågat. Vi ser fram emot att fortsätta leverera kunden unika data som hjälper dem säkerställa att deras produkter inte orsakar allergier. Under andra halvåret har vi upplevt ett fortsatt stort intresse från flera bolag i olika industrier, inte minst för vårt senast lanserade GARD®skin Dose-Response test, och ser att befintliga kunder i stor utsträckning lägger uppföljningsorders samtidigt som kundstocken växer med nya kunder, vilket är mycket tillfredsställande”, säger Peter Nählstedt, VD på SenzaGen.

GARD®skin Dose-Response är ett test baserat på genomiska data och maskininlärning som ger information om vid vilken dos ett ämne är allergiframkallande. Det innebär att forskning och utveckling kan bedrivas utan att använda djurförsök. Med testet kan bolag inom kosmetika-, läkemedels- och kemikalieindustrin bland annat identifiera den högsta möjliga mängden av en kemikalie, s.k. ”Dose of Departure”, som de kan inkludera i sina produkter, vilket utgör ett viktigt underlag för prioritering och beslutsfattande inom forskning och utveckling. Det nya testet är ett nytt användningsområde för GARD®skin och är ett av det första i sitt slag på marknaden.

SenzaGen receives SEK 0.7m order for GARD®skin from one of the world’s largest pharmaceuticals companies

SenzaGen has been selected to test substances from a leading global pharmaceuticals company. Valued at SEK 0.7 million, the project involves testing using SenzaGen’s non-animal skin sensitization test, GARD®skin. The testing will be performed at SenzaGen’s GLP-certified laboratory in Lund, Sweden.

The pharmaceuticals company, which is one of the largest in the world, has global operations with a uniquely wide range of treatment areas. With GARD®skin, the company aims to determine whether new development candidates can cause allergic reactions on the skin.

“We are delighted that one of the largest pharmaceutical companies in the world has chosen to partner with SenzaGen and has decided to test substances with GARD®skin, which once again validates the value of GARD®skin internationally. Our test method provides them with fast and reliable results, making it possible to ensure that their substances cannot cause skin allergies already during the development phase. This project serves as further proof that our innovative technology is highly interesting to leading companies in the pharmaceuticals industry. With this new key order, we are continuing to expand our customer base, adding another world leader to our ranks,” says Peter Nählstedt, CEO of SenzaGen.

SenzaGen’s GARD® test platform is designed for companies looking to improve their testing strategy and enhance the accuracy of their test results while avoiding animal testing.

SenzaGen tar order värd 0,7 MSEK på GARD®skin från ett av världen största läkemedelsbolag

SenzaGen har fått uppdraget att testa substanser från ett globalt ledande läkemedelsföretag. Uppdraget är värt 0,7 MSEK och omfattar tester med SenzaGens djurfria test för hudsensibilisering GARD®skin. Testerna kommer att utföras i SenzaGens GLP-certifierade laboratorium i Lund.

Läkemedelsbolaget, som är ett av världens största, har global verksamhet med en unik bredd av behandlingsområden. Med GARD®skin vill bolaget undersöka om nya produktkandidater kan orsaka allergiska reaktioner på hud.

“Vi är oerhört glada över att av de största läkemedelsbolagen i världen valt att samarbeta med SenzaGen och bestämt sig för att testa substanser med GARD®skin, vilket återigen validerar värdet av GARD®skin internationellt. Med vår testmetod får de snabba och tillförlitliga svar och kan redan under utvecklingsfasen säkerställa att deras substanser inte kan orsaka hudallergi. Uppdraget är ännu ett bevis på att vår innovativa teknologi är högintressant för ledande bolag inom läkemedelsindustrin. Med denna nya viktiga order fortsätter vi att utöka vår kundbas med fler världsledande företag”, säger Peter Nählstedt, VD på SenzaGen.

SenzaGens testplattform GARD® vänder sig till företag som vill förbättra sin teststrategi, öka träffsäkerheten i sina testresultat och samtidigt undvika djurstudier.

SenzaGen receives SEK 0.65 million order for in vitro skin allergy and irritation tests from global consumer product company

SenzaGen continues to receive orders from large global companies. A leading consumer product company has now entrusted SenzaGen to test product candidates during their product development phase. Valued at SEK 0.65 million, the project includes non-animal tests for both skin sensitization and skin irritation.

SenzaGen has started to collaborate with a global consumer product company with operations in several business areas and product groups. The company aims to use the combination of tests to evaluate whether product candidates may cause skin sensitization or irritation. Since July 1, 2021, SenzaGen’s expanded service offerings include in vitro tests for skin irritation and corrosion, as a complement to the innovative GARD® platform with tests for skin and respiratory sensitization.

“It is promising that we already get orders for our new endpoint skin irritation. The order confirms the feedback we have received from customers, and our strategy to broaden our testing services by offering customers in our priority markets a wider range of tests within non-animal skin toxicology, in this case both skin sensitization and skin irritation", says Axel Sjöblad, CEO of SenzaGen.

Demand for contract research services for non-animal skin toxicological testing is continuously growing in SenzaGen’s target markets, where the company is well positioned. The testing and assessment of toxicity and potential risk of chemicals, drug candidates, and medical devices is a requirement for regulatory filings.

SenzaGen får order på 0,65 MSEK för djurfria hudallergi- och irritationstester från ett globalt konsumentproduktsbolag

SenzaGen fortsätter ta order från stora globala bolag. Ett ledande konsumentproduktsbolag har nu gett SenzaGen uppdraget att testa deras produktkandidater i utvecklingsfasen. Uppdraget har ett värde på 0,65 MSEK och omfattar djurfria tester för både hudsensibilisering och hudirritation.

SenzaGen har inlett ett samarbete med ett globalt konsumentproduktsbolag med verksamhet inom flera affärsområden och produktgrupper. Med testerna vill företaget utvärdera om produktkandidater kan orsaka allergi eller irritation på huden. Sedan den 1 juli 2021 erbjuder SenzaGen sina kunder in vitro-tester även för hudirritation och korrosion, som komplement till bolagets innovativa GARD-plattform med tester för hud- och luftvägsensibilisering.

”Att vi redan nu får testuppdrag inom vårt nya område hudirritation är mycket lovande. Beställningen bekräftar den återkoppling vi fått från tidigare kunder och visar att vår strategi är korrekt, dvs att bredda vår laboratorieverksamhet och erbjuda kunder inom våra prioriterade marknader ett större testutbud inom djurfri hudtoxikologi, i detta fall både hudsensibilisering och hudirritation”, säger Axel Sjöblad, VD på SenzaGen.

Efterfrågan på kontraktslaboratorietjänster för djurfri hudrelaterad toxikologisk testning ökar stadigt inom SenzaGens prioriterade marknader, där SenzaGen är väl positionerat. Att testa och bedöma de potentiella riskerna och toxiciteten för kemikalier, läkemedelskandidater och medicintekniska produkter är ett myndighetskrav vid regulatorisk registrering av produkter.

SenzaGen and RIFM begin part two of the GARD®skin Dose-Response program

SenzaGen is launching part two of a project together with the Research Institute for Fragrance Materials (RIFM) to determine the dose at which a fragrance ingredientcan be used without inducing skin allergy. With the support of a new grant of SEK 0.6 million from RIFM, SenzaGen will test additional substances with the unique GARD®skin Dose-Response assay.

The program on the safe use of fragrances began in the spring of 2021 when SenzaGen tested several substances for RIFM with satisfactory results. In the second round of tests, which runs until the end of 2021, RIFM wants to test more fragrance ingredients to get detailed information on skin sensitizers and the dosage at which they may induce sensitization.

“We are pleased to be able to contribute to this important project and look forward to our continued collaboration with RIFM”, says Axel Sjöblad, CEO of SenzaGen. “Through the project, the fragrance industry will receive valuable information about skin sensitizing fragrance ingredients while actively supporting sustainable and ethical development in the test market. The fact that the independent Expert Panel for Fragrance Safety was impressed by the results in the first part of the project confirms the strength of the GARD® technology and that our unique method meets important needs in the industry.” (The Expert Panel for Fragrance Safety is an independent, international team of researchers and academics with no ties to the fragrance industry.)

“Together with the Expert Panel, we have decided to continue testing priority fragrances for which we want more data,” says Mihwa Na, PhD, Senior Scientist at RIFM. “Part one of the program returned impressive results. The information we obtained will be used to determine whether GARD®skin Dose-Response is appropriate for predicting the safe use levels of the fragrance materials.”

Since 2020, SenzaGen and RIFM have also collaborated on the continued development of an application that can assess whether fragrance materials could induce skin allergies when exposed to sunlight (photosensitization). The collaborators will present scientific data from this project at the World Congress on Alternatives and Animal Use at the Life Sciences Conference on August 23–September 2, 2021.

For more information, please contact:
Axel Sjöblad, CEO, SenzaGen AB
Email: axel.sjoblad@senzagen.com | Mobile: +46 705 35 93 51

Tina Dackemark Lawesson, VP Marketing & Communications
Email: tina.lawesson@senzagen.com | Mobile: +46 708-20 29 44

Mihwa Na, PhD, Senior Scientist, RIFM
Email: mna@rifm.org | Phone: +1.201.689.8089 ext. 108

About RIFM
Established in 1966, the Research Institute for Fragrance Materials (RIFM) generates, analyzes, evaluates, and distributes data to provide a scientific basis for the safe use of fragrances. RIFM has compiled the most comprehensive, worldwide source of toxicology data, literature, and general information on fragrance and flavor raw materials. RIFM’s Fragrance Ingredient Safety Assessment program draws from its comprehensive database of over 75,000 references and more than 135,000 human health and environmental studies.

RIFM assesses the safety of fragrance ingredients by the most current, internationally accepted guidelines—and has done so since its founding. The Expert Panel for Fragrance Safety, an independent, international team of researchers and academics with no ties to the fragrance industry, reviews all of RIFM’s work before RIFM submits it for peer-reviewed publication in a reputable scientific journal. RIFM makes all of its published, peer-reviewed work—current and historical—available for free at fragrancematerialsafetyresource.elsevier.com.

SenzaGen och RIFM inleder del två i programmet för GARD®skin Dose-Response

SenzaGen inleder del två i ett projekt tillsammans med det amerikanska forskningsinstitutet RIFM för att avgöra vid vilken dos ett doftämne blir allergiframkallande. I projektet kommer SenzaGen med stöd av ett nytt bidrag på 0,6 MSEK testa ytterligare ämnen från RIFM med bolagets unika GARD®skin Dose-Response.

Programmet kring säker användning av doftämnen inleddes under våren 2021 då SenzaGen framgångsrikt testade ett antal ämnen åt RIFM. I den andra testomgången som sträcker sig fram till 2021 års slut, skall RIFM testa fler doftingredienser för att få ännu mer detaljerad information om hudsensibiliserande ämnen och vid vilken dos de orsakar hudallergi.

”Vi är mycket glada över att kunna bidra till detta viktiga projekt och ser fram emot vårt fortsatta samarbete med RIFM. Genom projektet kommer doftindustrin få värdefull information om hudsensibiliserande doftingredienser samtidigt som de aktivt stödjer en hållbar och etisk utveckling på testmarknaden. Att RIFM:s oberoende expertpanel som består av internationella forskare och akademiker granskat och imponerats av resultatet i projektets första del, bekräftar GARD®-teknologins styrka och att bolagets unika metod möter viktiga behov inom industrin”, säger Axel Sjöblad, VD på SenzaGen.

”Tillsammans med vår expertpanel har vi bestämt oss för att fortsätta testningen av viktiga doftämnen som vi vill ha mer data till. Del ett av programmet gav imponerande resultat och den informationen som vi fick hjälper oss avgöra om GARDskin Dose-Response kan användas för att bestämma säkra nivåer för doftämnen”, säger Mihwa Na, Senior Scientist hos RIFM.

Sedan 2020 samarbetar SenzaGen och RIFM också kring vidareutvecklingen av en applikation som kan bedöma om doftämnen kan orsaka hudallergi vid exponering av solljus, så kallad fotosensibilisering. Vetenskapliga data från detta projekt kommer att visas på konferensen World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences den 23 augusti – 2 september 2021.

För mer information, kontakta:
Axel Sjöblad, VD, SenzaGen AB
Email: axel.sjoblad@senzagen.com | Mobil: 0705-35 93 51

Tina Dackemark Lawesson, VP Marketing & Communications
Email: tina.lawesson@senzagen.com | Mobil: 0708-20 29 44

Mihwa Na, Senior Scientist, RIFM
Email: mna@rifm.org | Tel: +1.201.689.8089 ext. 108

Om RIFM
Forskningsinstitutet för doftämnen (RIFM) grundades 1966 och genererar, analyserar, utvärderar och distribuerar data som utgör en vetenskaplig grund för säker användning av doftmaterial. RIFM har den mest omfattande databasen i världen för säkerhetsutvärdering av doft- och smakämnen. Databasen omfattar över 70 000 referenser och mer än 135 000 studier av människors hälsa och miljö.

RIFM följer de senaste, internationellt accepterade riktlinjerna för säkerhetsbedömningar av doftingredienser. En oberoende expertpanel bestående av internationella forskare och akademiker granskar institutets arbete innan det lämnas in för referentgranskning och vetenskaplig publicering. Allt publicerat material finns fritt tillgängligt på fragrancematerialsafetyresource.elsevier.com.