Our view on alternative testing for product safety in Manufacturing Chemist

To replace a test animal, which is clearly a complex system with blood and organs, you need a more holistic approach to model the entire allergic response within the body. Our CEO Anki Malmborg Hager explains the benefits of using alternative testing methods to prove product safety in this week’s Manufacturing Chemist. Read the article […]

To replace a test animal, which is clearly a complex system with blood and organs, you need a more holistic approach to model the entire allergic response within the body. Our CEO Anki Malmborg Hager explains the benefits of using alternative testing methods to prove product safety in this week’s Manufacturing Chemist.

Read the article here

blue senzagen logo

SenzaGens bokslutskommuniké 2018

Positiv utveckling för SenzaGen – intresset för GARD® fortsätter att öka

VD-kommentar
”Under 2018 har vi etablerat en stadigt växande kundbas och antalet test som vi utfört för kunders räkning har ökat väsentligt, med en, för andra året i rad, fördubblad omsättning som resultat. Detta tillsammans med forskningsresultat om GARD®skin publicerade i Regulatory Toxicology and Pharmacology stärker vår övertygelse om att SenzaGen nu driver förändringen av den globala testningsindustrin”, säger Anki Malmborg Hager, VD.

Helår 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 997 KSEK (1 153)
 • Periodens resultat uppgick till -16 090 KSEK (-13 076)
 • Resultatet per aktie -1,04 SEK (-1,62)
 • Likvida medel per den 31 december uppgick till 56 632 KSEK (82 732)
 • Styrelsens förslag är att ingen vinstutdelning sker till bolagets aktieägare.

Halvåret 1 juli–31 december

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 637 KSEK (1 079)
 • Periodens resultat uppgick till -7 614 KSEK (-4 884)
 • Resultatet per aktie -0,49 SEK (-0,35)

Väsentliga händelser under halvåret 1 juli–31 december

 • Lansering av GARD®air – världens första in vitro-test för luftvägsallergier.
 • Globalt distributionsavtal gällande GARD®tecknades med Eurosafe, en ledande aktör inom tester för kosmetikaindustrin i Frankrike.
 • SenzaGen fick patent för GARD®skin beviljat i Kina.
 • Dotterbolaget i USA är numera helägt och organisationen har förstärkts kommersiellt.
 • Finansiella målsättningar fastställdes.
 • De regulatoriska myndigheterna meddelade att OECD-godkännandet av GARD®skin senarelagts.
 • Peter Nählstedt invaldes i styrelsen.

Väsentliga händelser efter årets slut

 • Ett förberedande steg för etablering i Kina har tagits genom ett samarbetsavtal med en ledande expert.


För mer information, vänligen kontakta

Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com | Mobil: 0768 284822

Denna information är sådan information som SenzaGen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2019, kl. 08.30 CET. 

Om GARD
GARD är en grupp med tester för analys av kemikaliers förmåga att starta en allergisk reaktion hos människa. Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents precision. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på möss – som endast uppnår 70-75 procents precision. SenzaGens test kan dessutom kvantifiera den allergiframkallande potentialen för en kemisk substans.

Om SenzaGen AB (publ) 
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i USA. För mer information, besök http://www.senzagen.com.

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser. Mer information om SenzaGen finns att tillgå via http://www.senzagen.com.

Bifogat dokument

SenzaGen tar ett första steg i Kina – samarbetar med ledande expert

SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA) har inlett ett samarbete med Guangzhou Chn-Alternative Biotechnology Co., Ltd (CHNALT), en ledande aktör inom alternativa, djurfria testmetoder i Kina. Det nya samarbetet syftar till att etablera lokala nätverk och ge SenzaGens cellbaserade testmetod GARD® ett försprång in på den kinesiska marknaden den dag marknaden är fullt redo för djurfria testmetoder av kemikalier. Kina är en av världens största marknader med på sikt ett förväntat förbud mot djurförsök inom exempelvis kosmetika.

Dr Shu-jun Cheng är VD på CHNALT och är en av Kinas ledande toxikologer och key opinion leaders inom alternativa, djurfria testmetoder. Han är verksam som professor på Shanghai Jiao Tong-universitet, ett av Kinas mest ansedda lärosäten och forskningscenter.

”Vi är mycket glada över att kunna inleda ett formellt samarbete med en aktiv och väl ansedd aktör inom djurfria testmetoder i Kina. Dr Cheng är en stark röst och driver sedan många år utvecklingen av alternativa testmetoder i Kina. Som partner till SenzaGen kan han erbjuda kompetens och direktkontakt till industrin samt stegvis etablera GARD som det självklara valet av djurfri testmetod. Det kommer att uppstå många möjligheter och vi kommer att vara beredda den dag marknaden är redo för våra produkter”, säger Anki Malmborg Hager, VD på SenzaGen.

SenzaGens strategi är att knyta till sig starka partners på marknader där djurförsök är förbjudet eller där ett förbud förväntas införas. Än så länge är djurdata till största del obligatoriskt i samband med allergitestning av substanser i Kina, men starka krafter arbetar för alternativa metoder och på sikt ett förbud.

“Vi ser fram emot att driva förändringen inom branschen och akademin tillsammans med SenzaGen. Vår ambition är att alternativa testmetoder ska bli accepterade inom kemikalie- och kosmetikabranschen i Kina. Vi är övertygade om att GARD, som nästa generations genombaserade testmetod, kommer att bli ett kvalitetsverktyg för forskning och utveckling av säkrare, allergifria produkter”, säger Shu-jun Cheng, VD för CHNALT.

GARD® är ett genom-baserat test som har högre tillförlitlighet än övriga tillgängliga testmetoder på marknaden. Testet ger kunderna viktig säkerhetsinformation om risken att kemiska ämnen orsakar allergier hos människor.

För mer information, vänligen kontakta:
Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com | Mobil: 0768 284822

Tina Dackemark Lawesson, Director Investor Relations & Corporate Communications
Email: tina.lawesson@senzagen.com | Mobil: 0708 202944

Om GARD®
GARD är en grupp med tester för analys av kemikaliers förmåga att starta en allergisk reaktion hos människa. Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents precision. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på möss – som endast uppnår 70-75 procents precision. SenzaGens test kan dessutom kvantifiera den allergiframkallande potentialen för en kemisk substans.

Om SenzaGen AB (publ)
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i USA. För mer information, besök http://www.senzagen.com.

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser. Mer information om SenzaGen finns att tillgå via http://www.senzagen.com.

Bifogat dokument

SenzaGen takes a first step into China – cooperates with leading expert

SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA) has initiated a partnership with Guangzhou Chn-Alternative Biotechnology Co., Ltd (CHNALT), a leading provider of alternative, animal-free testing methods in China. The new collaboration aims to establish local networks and ensure SenzaGen with its GARD™ genome-based testing method has a strong position as China moves towards introduction of animal-free chemical testing methods. China is one of the world's largest markets, with an expected ban on animal experiments in the cosmetics industry, for example.

Dr Shu-jun Cheng is the CEO of CHNALT and one of China’s leading toxicologists and key opinion leaders when it comes to alternative, animal-free testing methods. He is a professor at Shanghai Jiao Tong University, one of China’s most prestigious universities and research centers.

“We are very pleased to be able to initiate a formal collaboration with such an active and well-respected champion of animal-free testing in China. Dr. Cheng is a strong voice and has been driving the development of alternative testing methods in China for many years. As SenzaGen’s partner, he can offer expertise and direct contact with industry and gradually establish GARD as the first-choice method for animal-free testing. We see many opportunities arising and this collaboration will ensure we are fully prepared the day the market is ready for our products”, says Anki Malmborg Hager, CEO of SenzaGen.

SenzaGen’s strategy is to establish strong partnerships in markets where animal testing is prohibited or where a ban is expected to be introduced. So far, animal data are mostly compulsory for allergy testing of substances in China, but there are strong forces for introducing alternative methods and in the long term a ban.

“We are looking forward to driving the change within the industry and academia together with SenzaGen. Our ambition is to make alternative methods accepted for chemicals and cosmetics testing in China. We also firmly believe that GARD assays, as next generation genome-based testing methods, will serve as high-performance tools supporting the research and development of safer, allergy-free products”, says Shu-jun Cheng, CEO of CHNALT.

GARD™ is a genome-based test that has higher reliability than other available test methods on the market. The test gives customers important safety information about the risk of chemical substances causing allergies in humans.  

For more information, please contact:
Anki Malmborg Hager, CEO, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com | Telephone: +46 768 284822

Tina Dackemark Lawesson, Director Investor Relations & Corporate Communications
Email: tina.lawesson@senzagen.com | Telephone: +46 708 202944

About GARD™
GARD™ is a group of tests for analyzing chemicals’ ability to start an allergic reaction in humans. By analyzing hundreds of markers, GARD® generates large amounts of data and delivers results with over 90 percent accuracy. This can be compared to today’s standard method – tests on mice – which only achieve 70-75 percent precision. SenzaGen’s test can also quantify the allergenic potential of a chemical substance.

About SenzaGen
SenzaGen makes it possible to replace animal experiments with genetic tests in test tubes in order to assess whether the chemicals we come into contact with in our everyday life are allergenic or not. Examples are cosmetics, pharmaceuticals, foods and dyes. The company’s proprietary tests are the most reliable on the market and provide more information than traditional evaluation methods. The tests are sold in-house in Sweden and the US, and through partners in several other countries. Over the next few years, the company will expand geographically, add more distribution partners and launch new, unique tests. SenzaGen has its head office in Lund and subsidiary in the US. For more information, visit http://www.senzagen.com.

SenzaGen AB is listed on Nasdaq First North in Stockholm (ticker: SENZA).FNCA Sweden AB,+46(0)8-528 00 399 info@fnca.se,is the company’s Certified Adviser. For more information, please visit http://www.senzagen.com.

Attached file

Skin Sensitization Testing—What’s Next?

Int. J. Mol. Sci. 2019, 20(3), 666; https://doi.org/10.3390/ijms20030666   Gunilla Grundström and Carl A.K. Borrebaeck Abstract There is an increasing demand for alternative in vitro methods to replace animal testing, and, to succeed, new methods are required to be at least as accurate as existing in vivo tests. However, skin sensitization is a complex process […]

Int. J. Mol. Sci. 2019, 20(3), 666; https://doi.org/10.3390/ijms20030666  

Gunilla Grundström and Carl A.K. Borrebaeck

Abstract

There is an increasing demand for alternative in vitro methods to replace animal testing, and, to succeed, new methods are required to be at least as accurate as existing in vivo tests. However, skin sensitization is a complex process requiring coordinated and tightly regulated interactions between a variety of cells and molecules. Consequently, there is considerable difficulty in reproducing this level of biological complexity in vitro, and as a result the development of non-animal methods has posed a major challenge. However, with the use of a relevant biological system, the high information content of whole genome expression, and comprehensive bioinformatics, assays for most complex biological processes can be achieved. We propose that the Genomic Allergen Rapid Detection (GARD™) assay, developed to create a holistic data-driven in vitro model with high informational content, could be such an example. Based on the genomic expression of a mature human dendritic cell line and state-of-the-art machine learning techniques, GARD™ can today accurately predict skin sensitizers and correctly categorize skin sensitizing potency. Consequently, by utilizing advanced processing tools in combination with high information genomic or proteomic data, we can take the next step toward alternative methods with the same predictive accuracy as today’s in vivo methods—and beyond.

Keywords

genomics; machine learning; skin sensitization; adverse outcome pathways; next generation in vitro tests

Article online

The use of Genomic Allergen Rapid Detection (GARD) assays to predict the respiratory and skin sensitising potential of e-liquids

Regulatory Toxicology and Pharmacology. Volume 103, April 2019, Pages 158-165 https://doi.org/10.1016/j.yrtph.2019.01.001 Matthew Stevenson, Lukasz Czekala, Liam Simms, Nicole Tschierske, Olivia Larne, Tanvir Walele Abstract Electronic cigarettes (e-cigarettes) are an increasingly popular alternative to combustible tobacco cigarettes among smokers worldwide. A growing body of research indicates that flavours play a critical role in attracting and retaining […]

Regulatory Toxicology and Pharmacology. Volume 103, April 2019, Pages 158-165 https://doi.org/10.1016/j.yrtph.2019.01.001

Matthew Stevenson, Lukasz Czekala, Liam Simms, Nicole Tschierske, Olivia Larne, Tanvir Walele

Abstract
Electronic cigarettes (e-cigarettes) are an increasingly popular alternative to combustible tobacco cigarettes among smokers worldwide. A growing body of research indicates that flavours play a critical role in attracting and retaining smokers into the e-cigarette category, directly contributing to declining smoking rates and tobacco harm reduction. The responsible selection and inclusion levels of flavourings in e-liquids must be guided by toxicological principles. Some flavour ingredients, whether natural extracts or synthetic, are known allergens. In this study, we used the Genomic Allergen Rapid Detection (GARD) testing strategy to predict and compare the respiratory and skin sensitising potential of three experimental and two commercial e-liquids. These novel, myeloid cell-based assays use changes in the transcriptional profiles of genomic biomarkers that are collectively relevant for respiratory and skin sensitisation. Our initial results indicate that the GARD assays were able to differentiate and broadly classify e-liquids based on their sensitisation potential, which are defined mixtures. Further studies need to be conducted to assess whether and how these assays could be used for the screening and toxicological assessment of e-liquids to support product development and commercialisation.

Keywords
Electronic cigarettesSkin sensitisationRespiratory sensitisationIn vitroAlternative methods

Article on line