blue senzagen logo

SenzaGen tar sikte på den växande medicintekniska marknaden

Lund, 29 augusti 2018 - SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA) meddelar idag att Bolaget utvidgar nu sitt marknadsfokus mot den medicintekniska marknaden. Denna marknad är i stark tillväxt som ett resultat av en växande och åldrande befolkning i kombination med ett nytt regelverk för medicintekniska produkter och ökade kvalitetskrav.

SenzaGen fokuserar idag på kemikalie-, kosmetika- och läkemedels-marknaderna för sin globala kommersialisering av GARD®, en in vitro plattform för riskbedömning av kemikalier. Nu har Bolaget beslutat att vidga sin marknads närvaro ytterligare och kommer även att rikta sina insatser mot den globala marknaden för medicintekniska produkter.

”Vi ser betydande möjligheter på den medicintekniska marknaden. Stor underliggande tillväxt i kombination med en vilja att istället för djurstudier tillämpa in vitro-tester för bedömning av medicintekniska produkters riskprofil samt ett nytt regelverk innebär att den medicintekniska marknaden blir ett naturligt nästa steg för SenzaGen”, säger Anki Malmborg Hager, vd på Senzagen.

Den globala medicinsktekniska marknaden beräknas vara värd 410 miljarder USD år 2023 med en årlig ökning på 4,5% under 2018-2023. Alla medicintekniska produkter som kommer i fysisk kontakt med patienten måste riskbedömas för allergi innan de får säljas. Marknadspotentialen inom testning och riskbedömning av medicintekniska produkter är därför mycket stor och ökande. Just nu pågår en förändring av EU:s regelverk för medicintekniska produkter samtidigt som den globala ISO-standarden ISO 10993 som reglerar godkännande av medicintekniska produkter, uppdateras. Hittills har ISO 10993 krävt tester på marsvin för sensibilisering, men arbete pågår med att uppdatera standarden till att inkludera djurfria tester, vilket SenzaGen kan kapitalisera på.

För att öka introduktionshastigheten har Bolaget har tecknat ett samarbetsavtal med Research Institutes of Sweden (RISE) i syfte att anpassa GARD® för testning av medicintekniska produkter. Vidare är Eurofins, licenstagare till GARD®, en stor aktör även för medicintekniska produkter och kommer därför kunna utöka sitt erbjudande till denna marknad.

Ett första steg i anpassningen av GARD® för medicintekniska produkter kommer att presenteras som en poster på EUROTOX konferensen i Brussels, 2-5 september 2018.

 

För mer information, kontakta:
Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telefon: 0768 284822

 

Om GARD®
GARD® är en grupp med tester för analys av kemikaliers förmåga att starta en allergisk reaktion hos människa. Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD® stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents precision. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på möss – som endast uppnår 70-75 procents precision. SenzaGens test kan dessutom kvantifiera den allergiframkallande potentialen för en kemisk substans.

Om SenzaGen
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök http://www.senzagen.com.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2018, kl. 08.45.

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA är bolagets Certified Adviser. Mer information om SenzaGen finns att tillgå via http://www.senzagen.com.

Bifogat dokument

blue senzagen logo

SenzaGen targets the growing medical device market

Lund, August 29, 2018 - SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA) announces today that the Company is now expanding its market focus to the medical device market. This market is in strong growth as a result of a growing and aging population in combination with a new regulatory framework for medical devices and increased quality standards.

Today, SenzaGen focuses on the chemicals, cosmetics and pharmaceutical markets for its global commercialization of GARD®, an in vitro platform for risk assessment of chemicals. Now, the Company has decided to further expand its market presence and will also focus its efforts on the global market for medical devices.

“We see significant opportunities in the medical device market. Large underlying growth combined with a willingness to use in vitro tests to assess the risk profile of medical devices and a new regulatory framework means that the medical device market will be a natural next step for SenzaGen,” says Anki Malmborg Hager, CEO of Senzagen.

The global medical technology market is estimated to be worth $410 billion in 2023 with an annual increase of 4.5% in 2018-2023. All medical devices that come into contact with the patient must be assessed for allergy before they can be sold. The market potential of testing and risk assessment of medical devices is therefore very large and increasing. At the moment, changes are made in the EU regulatory framework for medical devices while the global ISO Standard ISO 10993 for the approval of medical devices is updated. So far, ISO 10993 has required tests on guinea pigs for sensitization, but work is ongoing to update the standard to include animal-free tests, which SenzaGen can capitalize on.

In order to increase the introduction pace, the Company has signed a cooperation agreement with Research Institutes of Sweden (RISE) in order to adapt GARD® for testing medical devices. Furthermore, Eurofins, licensee to GARD®, is a major player in the medical devices market and will therefore be able to expand its offer to this market.

A first step in the adaptation of GARD® for medical devices will be presented as a poster at the EUROTOX conference in Brussels, 2-5 September 2018.

 

For more information, please contact:
Anki Malmborg Hager, CEO, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telephone: +46 768 284822

 

About GARD®
GARD® is a group of tests for assessing chemical skin sensitizers. The tests make use of genetic biomarkers for more than 200 genes which cover the entire immune reaction and are relevant to predicting the risk of hypersensitivity. The tests have over 90 percent reliability. This compares with the current predominant test method, experiments on mice, which has an accuracy of 70-75 percent. SenzaGen’s tests are also capable of measuring the potency of a substance’s allergenic properties. Consequently, GARD® tests provide a much more comprehensive basis for determining whether a substance should be classified as an allergen than current testing methods.

About SenzaGen
SenzaGen makes it possible to replace animal experiments with in vitro genetic testing to determine the allergenicity of the chemicals we come into contact with in our daily lives, such as for example in cosmetics, pharmaceuticals, food products and dyes. The company’s patented tests are the most reliable on the market and provide more information than traditional evaluation methods. We ourselves sell the tests in Sweden and the USA, and we sell through partners in several other countries. Over the next few years the company will expand geographically, make alliances with more distribution partners and launch further unique tests. SenzaGen has its headquarters in Lund in Sweden and a subsidiary in San Francisco, USA. For more information visit http://www.senzagen.com

The information was submitted for publication, through the contact person set out above on the August 29, 2018 at 08.45. 

SenzaGen AB are listed on Nasdaq First North in Stockholm and FNCA is the company’s Certified Adviser. For more information, please visit http://www.senzagen.com

Attached file

The use of GARDskin for sensitization evaluation of cosmetic ingredients and ‘real-life’ mixtures

Renato Ivan de Ávila, Tim Lindbergh, Malin Lindstedt and Marize Campos Valadares Lab. of Education and Research in Pharmacology and Cellular Toxicology, Faculty of Pharmacy, Federal University of Goiás, Goiânia, Goiás, Brazil. Department of Immunotechnology, Medicon Village, Lund University, Lund, Sweden.   Introduction Genomic fingerprints in dendritic cells after chemical exposure is a recent strategy […]

Renato Ivan de Ávila, Tim Lindbergh, Malin Lindstedt and Marize Campos Valadares
Lab. of Education and Research in Pharmacology and Cellular Toxicology, Faculty of Pharmacy, Federal University of Goiás, Goiânia, Goiás, Brazil.
Department of Immunotechnology, Medicon Village, Lund University, Lund, Sweden.

 

Introduction
Genomic fingerprints in dendritic cells after chemical exposure is a recent strategy in in vitro techniques for skin sensitization hazard. Within this perspective, Genomic Allergen Rapid Detection (GARDskinTM), an assay based on a support vector machine (SVM) model, was developed for identifying contact allergens using a myeloid cell line as a surrogate for dendritic cells. Predictive system behind the GARDskin™ consists on the transcriptional quantitative analysis of 200 genes, referred as the GARDskin™ prediction signature. Mechanistically, GARDskin™ is linked to key event 3 “Activation of DCs”, as defined by the Adverse Outcome Pathways for skin sensitization published in 2012 by OECD (https://read.oecd-ilibrary.org/environment/the-adverse-outcome-pathway-for-skin-sensitisation-initiated-by-covalent-binding-to-proteins_9789264221444-en#page1)

 

Resluts
Information declared on the label and lawsone and PDD levels found in ten commercial henna-based hair coloring cosmetics are show in Table 1. Since all products analyzed were declared as henna cosmetics by the manufactures, the presence of LAW, the main active phytochemical of henna, was then expected in all samples. However, HPLC analysis showed no LAW level in the product nº 2, suggesting falsification. Furthermore, the presence of PPD was declared on the products nº 2 and 8 only by the manufactures. However, this substance was detected in all products, suggesting undisclosed adulteration.

Poster:
The use of GARDskin for sensitization evaluation of cosmetic ingredients and ‘real-life’ mixtures

Anki Malmborg Hager-9.jpg

Kallelse till extra Bolagsstämma i SenzaGen AB

Aktieägarna i SenzaGen AB, org. nr 556821-9207, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 7 september 2018 kl. 08.00 på Medicon Village, hus 401 Länken 2, Scheelevägen 2 i Lund.

Rätt att delta i stämman och anmälan

Aktieägare som vill delta i extra bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är lördagen den 1 september 2018 (då avstämningsdagen infaller på en lördag måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 31 augusti 2018).

Aktieägare ska även senast måndagen den 3 september 2018 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till SenzaGen AB, Medicon Village, byggnad 401, 223 81 Lund eller per e-post till anmalan@senzagen.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast fredagen den 31 augusti 2018 och måste därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på adress enligt ovan. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på extra bolagsstämman. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida http://www.senzagen.com.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordningen.
 6. Val av ny styrelseledamot.
 7. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Carl Borrebaeck väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 6: Val av ny styrelseledamot

Föreslås att styrelsen ska bestå av fem ledamöter.

Föreslås vidare att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kronor till den för nyval föreslagna ledamoten. I enlighet med det vid årsstämman beslutade arvodet kommer det totala arvodet för styrelsen att uppgå till 600 000 kronor.

Föreslås att Peter Nählstedt väljs som ny styrelseledamot. Styrelseledamöterna Carl Borrebaeck (ordförande), Ann Gidner, Ian Kimber och Laura Chirica kvarstår som ledamöter.

Mer information om den föreslagna styrelseledamoten

Peter Nählstedt

Utbildning och bakgrund

Peter Nählstedt är civilingenjör i kemiteknik och har en kandidatexamens i företagsekonomi. Peter var tidigare VD för Probi AB och styrelseordförande i International Probiotics Association Europe. Han har även varit verksam i en rad befattningar inom GE Healthcare Life Sciences, däribland som general manager inom BioProcess North America, samt som ledamot i South America Trelleborg Marine Systems.

Pågående uppdrag: Inga

Födelseår: 1974

Nationalitet: Svensk

Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person: 0

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 15 559 250 aktier med motsvarande antal röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar

Fullständiga förslag till beslut framgår av denna kallelse. Kallelsen och fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget på Medicon Village, byggnad 401 i Lund och på Bolagets webbplats, http://www.senzagen.com senast två (2) veckor före extra bolagsstämman. Samtliga handlingar enligt ovan sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Lund i augusti 2018

SenzaGen AB

Styrelsen

För mer information, kontakta:

Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB

Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com

Telefon:  0768 284822

Om GARD™

GARD™ är en grupp med tester för analys av kemikaliers förmåga att starta en allergisk reaktion hos människa. Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD™ stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents precision. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på möss – som endast uppnår 70-75 procents precision. SenzaGens test kan dessutom kvantifiera den allergiframkallande potentialen för en kemisk substans.

Om SenzaGen

SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök http://www.senzagen.com.

Denna information är sådan information som SenzaGen är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 22 augusti 2018, kl.09.30.

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA är bolagets Certified Adviser. Mer information om SenzaGen finns att tillgå via http://www.senzagen.com.

Bifogat dokument

Anki Malmborg Hager-9.jpg

Notice of extraordinary General meeting of SenzaGen AB

The shareholders of SenzaGen AB, reg. no. 556821-9207, (the “Company”) are hereby summoned to the extraordinary general meeting on Friday 7 September 2018 at 08.00 at Medicon Village, building 401 Länken 2, Scheelevägen 2 in Lund.

Right to attend the general meeting and notification

Shareholders who wish to attend the extraordinary general meeting must be included in the share register maintained by Euroclear Sweden AB on the record date, which is Saturday 1 September 2018, (since the record day occurs on a Saturday a shareholder must be registered in the share register maintained by Euroclear Sweden AB no later than on 31 August 2018).

Shareholders shall also to notify the Company of their participation and any assistants (no more than two) in the extraordinary general meeting no later than Monday 3 September 2018. The notification shall be in writing to SenzaGen, Medicon Village, building 401, 223 81 Lund or via e-mail: anmalan@senzagen.com. The notification should state the name, personal/corporate identity number, shareholding, address and telephone number and, when applicable, information about representatives, counsels and assistants. When applicable, complete authorization documents, such as registration certificates and powers of attorney for representatives and assistants, should be appended the notification.

Nominee shares

Shareholders, whose shares are registered in the name of a bank or other nominee, must temporarily register their shares in their own name with Euroclear Sweden AB in order to be entitled to participate in the general meeting. Such registration, which normally is processed in a few days, must be completed no later than 31 August 2018 and must therefore be requested from the nominee well before this date.

Proxy etc.

Shareholders represented by proxy shall issue dated and signed power of attorney for the proxy. If the proxy is issued by a legal entity, attested copies of the certificate of registration or equivalent authorization documents, evidencing the authority to issue the proxy, shall be enclosed. The proxy’s validity may not be more than five years from the issuance. A copy of the proxy in original and, where applicable, the registration certificate, should be submitted to the Company by mail at the address set forth above well in advance of the extraordinary general meeting. The proxy in original and, when applicable, the certificate of registration must be presented at the extraordinary general meeting. A form proxy will be available for downloading on the Company’s website http://www.senzagen.com.

Proposed agenda

 1. Election of chairman of the meeting.
 2. Preparation and approval of voting list.
 3. Election of one or two persons to certify the minutes.
 4. Question whether the general meeting has been duly convened.
 5. Approval of the agenda.
 6. Election of new director of the board.
 7. Closing of the meeting.

Proposed resolutions

Item 1: Election of chairman of the meeting

The board of directors proposes that Carl Borrebaeck is elected as chairman of the general meeting.

Item 6.: Election of new director of the board

It is proposed that the board of directors shall comprise of five directors.

It is further proposed that the remuneration to the director proposed for election shall be SEK 100,000. The total remuneration for the board of directors will amount to SEK 600,000 in accordance with the remuneration resolved on by the annual general meeting.

It is proposed to elect Peter Nählstedt as new director. The directors Carl Borrebaeck (chairman), Ann Gidner, Ian Kimber and Laura Chirica remain as directors.

Further information regarding the proposed director

Peter Nählstedt 

Education and background

Peter Nählstedt holds a M.Sc. in engineering and a Bachelor’s degree in Business administration. Peter was previously CEO of Probi AB and chairman of the board of International Probiotics Association Europe. He has also held several positions within GE Healthcare Life Sciences, such as general manager of BioProcess North America, and as director of South America Trelleborg Marine Systems.

Current Assignments: None

Year of birth: 1974

Nationality: Swedish 

Direct or related person ownership in the Company: 0

Number of shares and votes

The total number of shares in the Company as of the date hereof amounts to 15,559,250 shares, with a corresponding number of votes. The Company holds no own shares.

Documents

The complete proposals are included in this notice. The notice and proxy forms are available at the Company at Medicon Village, building 401 in Lund and at the Company’s website http://www.senzagen.com, at least two (2) weeks in advance of the extraordinary general meeting. All documents will be sent to shareholders who request it and provide their e-mail or postal address.

The shareholders hereby notified regarding the right to, at the extraordinary general meeting, request information from the board of directors and managing director according to Ch. 7 § 32 of the Swedish Companies Act.

Lund in August 2018

SenzaGen AB

The Board of Directors

For more information, please contact:

Anki Malmborg Hager, CEO, SenzaGen AB

Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com

Telephone: +46 768 284822

About GARD™

GARD is a group of tests for assessing chemical skin sensitizers. The tests make use of genetic biomarkers for more than 200 genes which cover the entire immune reaction and are relevant to predicting the risk of hypersensitivity. The tests have over 90 percent reliability.

This compares with the current predominant test method, experiments on mice, which has an accuracy of 70-75 percent. SenzaGen’s tests are also capable of measuring the potency of a substance’s allergenic properties. Consequently, GARD tests provide a much more comprehensive basis for determining whether a substance should be classified as an allergen than current testing methods.

About SenzaGen

SenzaGen makes it possible to replace animal experiments with in vitro genetic testing to determine the allergenicity of the chemicals we come into contact with in our daily lives, such as for example in cosmetics, pharmaceuticals, food products and dyes. The company’s patented tests are the most reliable on the market and provide more information than traditional evaluation methods. We ourselves sell the tests in Sweden and the USA, and we sell through partners in several other countries. Over the next few years the company will expand geographically, make alliances with more distribution partners and launch further unique tests. SenzaGen has its headquarters in Lund in

This information is information that SenzaGen is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the contact person set out above at August 22, 2018, at 09.30.

SenzaGen AB are listed on Nasdaq First North in Stockholm and FNCA is the company’s Certified Adviser. For more information, please visit http://www.senzagen.com

Attached file

Anki Malmborg Hager-9.jpg

SenzaGens Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018

LUND, 22 augusti 2018 – SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA) publicerar idag sin rapport för perioden 1 januari - 30 juni 2018

VD:S KOMMENTAR

”Under det första halvåret 2018 har SenzaGen gjort betydande framsteg både i uppbyggnaden av ett världsomspännande licens- och distributörsnätverk inför den fullskaliga kommersialiseringen, och i processen för att GARD™ ska erhålla rekommendationer från de globala regulatoriska myndigheterna”, säger Anki Malmborg Hager, VD på SenzaGen AB”.

PERIODEN JANUARI- JUNI 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 360 KSEK (74)
 • Periodens resultat uppgick till -8 480 KSEK(-8 192)
 • Resultatet per aktie –0,55 SEK (-3,78)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Globalt licensavtal tecknades med Eurofins BioPharma Product Testing Munich.
 • Licensavtal tecknades med Burlesons Research Technologies i USA.
 • Valideringsrapporten för GARDskin™ lämnades in till regulatoriska myndigheter – visar på högre träffsäkerhet än något annat marknadsfört test.
 • Dr Gunilla Grundström utsågs till ny Chief Scientific Officer.
 • Vid årsstämman i maj omvaldes styrelseordföranden Carl Borrebaeck och ledamöterna Ann Gidner, Ian Kimber och Laura Chirica. Carl-Henrik Nilsson lämnade styrelsen på egen begäran.
 • SenzaGen meddelade att teckningsoptioner utnyttjats och att tilldelning av aktier skett.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

 • Valideringsrapporten för GARDpotency™ lämnades in till regulatoriska myndigheter
  – första kommersiella test för potencybestämning in vitro.
 • Godkänt patent för GARDskin™ i Kina.
 • Distributionsavtal gällande GARDskin™ och GARDpotency™ tecknades med det franska kontraktslaboratoriet Eurosafe.

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida: http://www.senzagen.com.

För mer information, kontakta:

Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB

Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com

Telefon: 0768 284822

Om GARD™

GARD™ är en grupp med tester för analys av kemikaliers förmåga att starta en allergisk reaktion hos människa. Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD™ stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents precision. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på möss – som endast uppnår 70-75 procents precision. SenzaGens test kan dessutom kvantifiera den allergiframkallande potentialen för en kemisk substans.

Om SenzaGen

SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök http://www.senzagen.com.

Denna information är sådan information som SenzaGen är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2018, kl. 08.45.

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA är bolagets Certified Adviser. Mer information om SenzaGen finns att tillgå via http://www.senzagen.com.

Bifogat dokument

SenzaGen co-hosting international workshop on Skin Sensitization in Brazil 21st August 2018

SenzaGen is co-hosting a workshop on skin sensitization at the Federal University of Goiás, Faculty of Pharmacy, Goiás. The workshop, relevant both for Industry and Academy, is a collaboration between SenzaGen AB – Laboratório de Farmacologia e Toxicologia Celular- FarmaTec-FF on new tools for skin sensitization testing. During the workshop you will have the chance […]

SenzaGen is co-hosting a workshop on skin sensitization at the Federal University of Goiás, Faculty of Pharmacy, Goiás.

The workshop, relevant both for Industry and Academy, is a collaboration between SenzaGen AB – Laboratório de Farmacologia e Toxicologia Celular- FarmaTec-FF on new tools for skin sensitization testing. During the workshop you will have the chance to get acquainted with the GARD platform, learn about hands-on usage and learn how the GARD method was developed as well as how it can help you to test your product in a safe and secure way. Further, the workshop will give you information on the current situation for alternative methods in Brazil, the skin sensitization AOP and the regulatory framework.

For more information and invitation read the Faculty of Pharmacy webpage

SenzaGen presents in Brazil

SenzaGen is a proud sponsor and contributor at the 2nd  Pan-American Conference for Alternative Methods on August 23-24, 2018 in Rio de Janeiro. We are very pleased to see the changes in Brazil and support the development on introducing alternative methods for chemical testing. The country is now banning animal tests in cosmetics in one […]

SenzaGen is a proud sponsor and contributor at the 2nd  Pan-American Conference for Alternative Methods on August 23-24, 2018 in Rio de Janeiro.

We are very pleased to see the changes in Brazil and support the development on introducing alternative methods for chemical testing. The country is now banning animal tests in cosmetics in one state after another, and the progress to ban animal testing in cosmetics is of great importance in the whole Pan-American Region. This conference brings South, Central and North America together to further find alternatives to animal testing and build collaboration and exchange scientific ideas. It is organised by CAAT (Center for Alternatives to Animal Testing) and local organizers, Inmetro and Natura Cosmetics in Brazil and the focus for this conference is on the 6R’s: Replacement, Refinement, Reduction,  Read-across, Relevance and Roadmaps.

SenzaGen Scientist Dr. Andy Forreryd will hold a presentation on Friday August 24, at 11.50 AM in Room 1:
The GARD™ assay for skin sensitization testing – validation, predictive performance and applicability for cosmetic ingredients.

 

The GARD platform will also be presented in a poster by Renato Ivan de Ávila, PhD student at the Federal University of Goiás, Brazil:

The use of GARDskin™ for skin sensitization evaluation of cosmetic ingredients and “real-life” mixtures.
Poster no: 17

 

Get more information about the conference HERE
Look at the programme HERE

blue senzagen logo

SenzaGen meddelar att teckningsoptioner har utnyttjats och att tilldelning av aktier skett

SenzaGen AB (”SenzaGen” eller ”Bolaget”) meddelar att 2 000 av de 49 250 teckningsoptioner som emitterades den 8 juni 2015 har utnyttjats av innehavare till en kurs om 20 kronor och att styrelsen för Bolaget därmed beslutat att tilldela 10 000 aktier till tecknaren.

Styrelsen för SenzaGen har beslutat att tilldela 10 000 aktier som tecknats i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna som emitterades efter beslut av årsstämman den 8 juni 2015. Med anledning av att Bolaget efter teckningsoptionerna emitterats genomfört en aktiesplit (1:5) har innehavare av teckningsoption rätt att teckna fem aktier i Bolaget per teckningsoption till en teckningskurs om 20 kronor per aktie. Varje aktie har därmed tecknats till en kurs om 20 kronor.

Samtliga aktier har tecknats genom kontant betalning och totalt betalas 200 000 kronor för de tecknade aktierna, vilket kommer att öka Bolagets aktiekapital med 500 kronor, från 777 463 kronor till 777 963 kronor. Antalet aktier ökar med 10 000, från 15 549 250 till 15 559 250 och innebär en utspädning om 0,06 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Efter utnyttjande av 2 000 teckningsoptioner kvarstår 29 600 teckningsoptioner av de 49 250 teckningsoptioner som emitterades den 8 juni 2015, vilket innebär att ytterligare högst 148 000 aktier kan komma att tecknas och tilldelas.

För detaljerade villkor avseende teckningsoptionerna hänvisas till Bolagets hemsida, http://www.senzagen.com.

För mer information, kontakta:
Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telefon: 0768 284822

Om GARD™

Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD™ stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents precision. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på möss – som endast uppnår 70-75 procents precision. SenzaGens test kan dessutom kvantifiera den allergiframkallande potentialen för en kemisk substans.

Om SenzaGen

SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök http://www.senzagen.com.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2018, kl. 15:00.

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA är bolagets Certified Adviser. Mer information om SenzaGen finns att tillgå via http://www.senzagen.com.

Bifogat dokument