SenzaGen awarded EU grant of € 2,4 million in heavy competition, to develop GARDair for industry use

Tue, Nov 29, 2016 07:02 CET SenzaGen has received a grant of € 2,4 million from the EU’s research and innovation framework program Horizon 2020 to develop GARDair, the first generation test for respiratory allergies. GARDair is the first in vitro test that can detect air-borne chemicals that cause respiratory allergies, by using a unique […]

SenzaGen has received a grant of € 2,4 million from the EU’s research and innovation framework program Horizon 2020 to develop GARDair, the first generation test for respiratory allergies.

GARDair is the first in vitro test that can detect air-borne chemicals that cause respiratory allergies, by using a unique gene technology. This follows the international 3Rs principle, Reduce, Replace and Refine, and is the first cell-based alternative to animal testing for the respiratory tract. The grant of 2,4 million Euros means that SenzaGen can develop and refine GARDair at the same time as being able to increase the pace of commercial development and the launch of another new product line. The grant runs for 24 months.

-We are incredibly delighted and proud to be part of the EU’s investment in the future, Horizon 2020. The fact that they choose to invest in 3Rs technologies shows how important this is. It is a confirmation of the potential of our technology platform, as well as a unique business opportunity to build on our product portfolio of commercially viable tests at a significantly faster rate, says Anki Malmborg, CEO of SenzaGen.

-It is important in many different industries to be able to test the capacity of chemicals to affect the respiratory system, and today there are no tests for this. There’s a huge need for safety testing, and the grant from the EU gives us a unique opportunity together with partners from various different industries to develop the respiratory test of the future in accordance with OECD guidelines, says Henrik Johansson, Senior Scientist at SenzaGen. SenzaGen’s EU application has been coordinated by GAEU Consulting AB and received a exceptionally high score of 14,26 out of 15 in the EU evaluation, proving excellency both in the invention and in the application document.

Horizon 2020 in brief
Horizon 2020 is the EU’s framework program for research and innovation. The program is the world’s largest investment in research and innovation and has a total budget of around € 80 billion (2014-2020). The aim is to ensure the EU’s global competitiveness. For more on Horizon 2020, see: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

For more information:
Anki Malmborg Hager, CEO, SenzaGen AB
E-mail: amh@senzagen.com
Phone: +46 768 284822

About GARD
By analyzing 200 and 389 markers, depending on the test, GARD generates massive amounts of data and delivers results with 90 % prediction accuracy. This can be compared to the golden standard, animal tests on mice, that provides 72 % prediction. SenzaGen’s test also has the ability to measure potency (strength) of a substance and can thus determine the degree to which a substance is an allergen.

About SenzaGen
SenzaGen provides dermal and respiratory in vitro testing for the cosmetic, chemical and pharmaceutical industries replacing the need for animal testing. The company’s unique test GARD is based on research from the Department of Immune Technology at Lund University. SenzaGen is based at Medicon Village in Lund, Sweden.

Press release in pdf

SenzaGen erhåller EU-anslag på 24 miljoner i hård konkurrens, för utveckling av GARDair för industrin

ti, nov 29, 2016 07:02 CET SenzaGen har fått ett anslag på 24 miljoner kronor av EU:s forsknings- och innovations ramprogram Horizon 2020 för att vidareutveckla första generationens test för luftvägsallergier – GARDair. GARD air är det första in vitro-testet som kan detektera luftburna kemikalier, som orsakar luftvägsallergier, genom en unik genomteknik. Detta följer den […]


SenzaGen har fått ett anslag på 24 miljoner kronor av EU:s forsknings- och innovations ramprogram Horizon 2020 för att vidareutveckla första generationens test för luftvägsallergier – GARDair.

GARD
air är det första in vitro-testet som kan detektera luftburna kemikalier, som orsakar luftvägsallergier, genom en unik genomteknik. Detta följer den internationella 3R-principen, Reduce, Replace and Refine, och är det första cellbaserade alternativet till djurtester inom luftvägar. Anslaget om 24 miljoner innebär att SenzaGen kan utveckla och förfina GARDair samtidigt som bolaget får möjlighet att öka tempot i den kommersiella utvecklingen och lanseringen av ännu en ny produktlinje. Anslaget löper under 24 månader.

– Vi är otroligt glada och stolta över att vara en del i EU:s framtidssatsning Horizon 2020. Att de väljer att satsa på 3Rtekniker visar på hur viktigt detta är. Det är en bekräftelse på vår teknologiplattforms potential, men inte minst en unik industriell möjlighet att bygga vidare på vår produktportfölj av kommersiellt gångbara tester i en väsentligt snabbare takt, säger Anki Malmborg, VD på SenzaGen.

Möjligheten att testa kemikaliers förmåga att påverka det respiratoriska systemet är viktigt i många olika industrier och idag finns inga tester för detta. Behovet av säkerhetstestning är stort och anslaget från EU ger oss en unik möjlighet tillsammans med partners från olika industrier att utveckla framtidens luftvägstest i enlighet med OECDs riktlinjer, säger Henrik Johansson, Senior Scientist på SenzaGen.

GAEU Consulting AB har koordinerat SenzaGens EU-ansökan som fick ett sällsynt högt betyg med 14,26 av 15 möjliga. Detta vittnar om en enorm styrka både i produktinnovationen och hur ansökan och projektet är formulerat.

Kort om Horizon 2020
Horizon 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet är världens största satsning på forskning och innovation och har en total budget på runt 80 miljarder Euro(2 014-2020). Syftet är bland annat att säkerställa EU:s globala konkurrenskraft. Mer om Horizon 2020, se https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

För mer information
Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
E-mail: amh@senzagen.com
Telefon: +46 768 284822

Om GARD
Genom att analysera 200 respektive 389 markörer beroende på test, genererar GARD stora mängder data och levererar resultat med 90 % tillförlitlighet. Detta kan jämföras med den gyllene standarden som är djurtester på möss som ger endast 72 % tillförlitlighet. SenzaGens test har därtill förmågan att mäta potensen (styrkan) av en substans och kan därmed avgöra till vilken grad en substans orsakar allergi.

Om SenzaGen
SenzaGen erbjuder in vitro-tester för hud och luftvägar till kosmetisk, kemisk och farmaceutisk industri som ersätter behovet av djurförsök. Bolagets unika test GARD är baserat på forskning från Institutionen för Immunteknologi vid Lunds Tekniska Högskola. SenzaGen är baserat på Medicon Village i Lund, Sverige

 

Pressmeddelande som pdf