SenzaGens halvårsrapport 2019

Framåt i linje med vår strategi

VD-kommentar

”Med vårt nuvarande erbjudande uppskattar vi vår möjliga del av den totala marknaden för in vitro-tester till över 5 miljarder kronor. Jag ser att vår teknologi har de bästa förutsättningar att både fylla unika kundbehov och driva fram ett paradigmskifte inom testningsindustrin. SenzaGens möjlighet ligger i att i linje med den satta strategin förstärka och utveckla både organisationen och den kommersiella verksamheten inom flera områden – avtal med strategiska CRO-partners, direktförsäljning, utveckling av nya GARD-produkter samt ett breddat IP-skydd”, säger Axel Sjöblad, VD.

Halvåret 1 januari – 30 juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 652 KSEK (360).
 • Rörelseresultatet uppgick till -15 197 KSEK (-8 480).
 • Resultatet per aktie –0,97 SEK (-0,55).
 • Likvida medel per den 30 juni uppgick till 41 870 KSEK (76 470).

Väsentliga händelser under första halvåret

 • Axel Sjöblad utsågs till ny VD – ska leda bolaget in i en expansiv försäljningsfas.
 • SenzaGens utökade marknadsnärvaron i USA genom licensavtal med MB Research Labs.
 • Order från enskild kund på både hud- och luftrörsallergitest till ett värde av en halv miljon kronor.
 • SenzaGens första steg i Kina – slöt samarbetsavtal med ledande expert.
 • SenzaGen beviljades ytterligare patent för GARD®skin i Asien.
 • SenzaGen erhöll sitt första patent för GARD®potency.
 • EU lyfte fram SenzaGens djurförsöksfria test, världens första i sitt slag, för bedömning om kemiska ämnen kan orsaka luftvägsallergier.

För mer information, vänligen kontakta:
Axel Sjöblad, VD, SenzaGen AB
Tel: 0705-35 93 51 | E-post: axel.sjoblad@senzagen.com

Denna information är sådan information som SenzaGen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2019, kl. 08.30 CET.

 

Om GARD®

GARD® består av en grupp med tester för analys av kemikaliers förmåga att starta en allergisk reaktion hos människa. Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD® stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents precision. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på möss – som endast uppnår 70-75 procents precision. SenzaGens test kan dessutom kvantifiera den allergiframkallande potentialen för en kemisk substans.

Om SenzaGen AB (publ)

SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, samt genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i USA. För mer information, besök www.senzagen.com.

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North | Ticker: SENZA. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB | +46(0)8-528 00 399 | info@fnca.se.

Bifogat dokument

 

SenzaGen granted its first patent for GARD™potency

SenzaGen's patent application that protects the biomarker signature to measure how strongly allergenic a substance is, has now been granted in Europe. The patent is SenzaGen's first patent in the area of potency classification. The patent's validity extends to 2036.

The technology of SenzaGen’s patent is implemented in the company’s testing application, which for the first time makes it possible to measure the allergenicity of chemical substances, so-called potency classification, without animal research.                    

“Getting this patent on the European market is commercially interesting, as there is a ban within the EU on the sale of animal-tested cosmetic products. Furthermore, to quantify how strong the allergenic effect is according to CLP / GHS is a requirement in the EU chemical regulation REACH. As the only company in the world, SenzaGen can now offer an animal-free test method for this”, says Anki Malmborg Hager, CEO of SenzaGen.

SenzaGen’s IP strategy is to protect the company’s technology in all geographically important markets. Already granted in Europe, China and Hong Kong, patent applications for GARD™skin are currently being processed by the patent authorities in countries where animal testing is prohibited or where a ban is expected to be introduced, including the United States, Canada and India. In addition, the patent portfolio includes several ongoing patent applications for GARD™potency and other GARD™ products.

SenzaGen’s GARD™ product portfolio consists of a set of allergy tests with industry leading performance and accuracy. The tests are performed on human cells in test tubes (in vitro) in combination with artificial intelligence, and replace animal experiments for the cosmetics, chemical and pharmaceutical industries for their tests on whether chemical substances in products can be allergenic.

For more information, please contact:
Anki Malmborg Hager, CEO, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com | Mobil: 0768 284822

Tina Dackemark Lawesson, Director Investor Relations & Corporate Communications
Email: tina.lawesson@senzagen.com | Mobil: 0708 202944

About GARD™
GARD™ consists of a group of tests for analyzing chemicals’ ability to start an allergic reaction in humans. By analyzing hundreds of markers, GARD™ generates large amounts of data and delivers results with over 90 percent accuracy. This can be compared to today’s standard method – tests on mice – which only achieves 70-75 percent precision. SenzaGen’s test can also quantify the allergenic potential of a chemical substance.

About SenzaGen AB (publ)
SenzaGen makes it possible to replace animal experiments with in vitro genetic testing to determine the allergenicity of the chemicals we come into contact within our daily lives, such as for example in cosmetics, pharmaceuticals, food products and dyes. The company’s patented tests are the most reliable on the market and provide more information than traditional evaluation methods. The tests are sold via license laboratories (CRO) and distributors, and via the headquarters in Lund and the sales office in the US. Over the next few years the company will expand geographically, make alliances with more distribution partners and launch further unique tests. SenzaGen has its headquarters in Lund in Sweden and a subsidiary in the USA. For more information visit www.senzagen.com.

SenzaGen AB is listed on Nasdaq First North in Stockholm (ticker: SENZA) and FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, is the company’s Certified Adviser.

Attached file

SenzaGen receives new order of SEK 0.5 m from a recurring customer

SenzaGen has received an order for the allergy test platform GARD® valued at approximately SEK 0.5 million. The order is from a recurring customer with its own product development facility. Deliveries are planned to take place gradually during 2019.

The order includes SenzaGen’s animal-free tests to assess whether chemical substances in products can cause allergic reactions to skin (GARD™skin) and in the respiratory tract (GARD™air). SenzaGen is the only company that can offer a test for respiratory allergies – GARD™air. The customer will use the tests during product development to investigate whether chemical substances in their products could be allergenic. The combination of the two tests makes it possible to avoid substances with varying allergenic effects.

The order confirms that SenzaGen’s animal-free method plays an important role for customers with their own product development pipeline, and specifically proves the great interest in GARD™air. The global industry for risk assessment of chemical substances seeks alternative testing methods that are more precise, ethical, provide more information, and in the long run cost-effective.

“This is a strategically important order from a customer who previously evaluated us and is now ordering a larger number of tests. The combination of skin and respiratory allergy tests is a unique offer on the market and gives customers a more comprehensive risk assessment with the possibility to identify risk of varying types of allergies. With a growing interest in our animal-free method and orders that increase in size, we look forward to continuing to contribute to the development of safe everyday products”, says Anki Malmborg Hager, CEO of SenzaGen.

SenzaGen’s GARD® product portfolio consists of a set of allergy tests with industry leading performance and accuracy. The tests are performed on human cells in test tubes (in vitro) in combination with artificial intelligence and replace animal experiments on whether chemical substances in products can be allergenic for the cosmetics, chemical and pharmaceutical industries.

For more information, please contact:
Anki Malmborg Hager, CEO, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com | Telephone: +46 768 284822

Tina Dackemark Lawesson, Director Investor Relations & Corporate Communications
Email: tina.lawesson@senzagen.com | Telephone: +46 708 202944

This information is information that SenzaGen is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the contact person set out above on May 17, 2019, at 8.30.

About GARD®
GARD® consists of a group of tests for analyzing chemicals’ ability to create an allergic reaction in humans. By analyzing hundreds of markers, GARD™ generates large amounts of data and delivers results with over 90 percent accuracy. This can be compared to today’s standard method using mice, which only achieves 70-75 percent precision. SenzaGen’s test can also quantify the allergenic potential of a chemical substance.

About SenzaGen AB (publ)
SenzaGen makes it possible to replace animal experiments with in vitro genetic testing to determine the allergenicity of the chemicals we come into contact with in our daily lives, such as in cosmetics, pharmaceuticals, food products and dyes. The company’s patented tests are the most reliable on the market and provide more information than traditional evaluation methods. The tests are sold via licensed laboratories (CRO) and distributors, and via the headquarters in Lund and the sales office in the US. Over the next few years the company will expand geographically, make alliances with more distribution partners and launch further unique tests. SenzaGen has its headquarters in Lund in Sweden and a subsidiary in the USA. For more information visit www.senzagen.com.

SenzaGen AB is listed on Nasdaq First North in Stockholm (ticker: SENZA) and FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, is the company’s Certified Adviser.

Attached file

 

Kommuniké från årsstämma i SenzaGen AB den 15 maj 2019

SenzaGens årsstämma, som hölls idag den 15 maj 2019 i Lund, beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och aktieägare lagt fram. 

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2018.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att stående medel förs över i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Val av styrelse och revisor samt arvodering
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter och att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag. Till styrelseledamöter omvaldes Carl Borrebaeck, Ann Gidner, Ian Kimber, Peter Nählstedt och Laura Chirica. Ann-Christin Malmborg Hager valdes till ny styrelseledamot. Vidare omvaldes Carl Borrebaeck som styrelseordförande. Till revisor valdes auktoriserade revisorn Mats-Åke Andersson med auktoriserade revisorn Martin Gustafsson som revisorssuppleant.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska uppgå till totalt 600 000 kronor, och utgå med 100 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot och 200 000 kronor till styrelseordföranden. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman fastställde de framlagda riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om valberedning
Årsstämman beslutade att inrätta en valberedning och antog principer för valberedningens arbete.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med rätt att teckna sig för respektive konvertera till aktier i Bolaget, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga en utspädning om 20 procent av antalet utestående aktier i Bolaget efter genomförda emissioner med stöd av bemyndigandet, baserat på antalet utgivna aktier vid tidpunkten för årsstämman.

Incitamentsprogram för Bolagets nytillträdande verkställande direktör
Årsstämman beslutade om att anta ett incitamentsprogram för Bolagets nytillträdande verkställande direktör genom emission av högst 100 000 teckningsoptioner.

Incitamentsprogram för anställda
Årsstämman beslutade om att anta ett incitamentsprogram för anställda genom emission av högst
265 000 teckningsoptioner.

Incitamentsprogram för styrelsen samt beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
Årsstämman beslutade om att anta ett incitamentsprogram för styrelsen genom emission av högst 50 000 teckningsoptioner samt överlåtelse av teckningsoptioner.

För detaljerade villkor avseende beslutet på årsstämman hänvisas till kallelsen som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.senzagen.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com | Mobil: 0768 284822

Tina Dackemark Lawesson, Director Investor Relations & Corporate Communications
Email: tina.lawesson@senzagen.com | Mobil: 0708 202944

Om SenzaGen AB (publ)
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i USA. För mer information besök www.senzagen.com.

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser.

Bifogat dokument

 

EU highlights SenzaGen’s animal-free test – the world’s first of its kind to assess whether chemical substances can cause respiratory allergies

Today, International Asthma Day is being recognized worldwide. Asthma is a global health problem - over 300 million have a diagnosis and nearly 1 million Swedes are affected – a number expected to increase. The EU has invested in the development of the world's first in-vitro test for respiratory sensitization. GARD®air was developed by the Swedish company SenzaGen and predicts whether chemical substances can cause allergic reactions in the airways. The test, which is based on Artificial Intelligence and Genomics, enables not only development of safe products but also preventative measures – something that has not been feasible before. Prior to the EU election, GARD®air has been chosen by the EU for a special campaign on how EU funds are used to create jobs and growth. 

Genetic background and lifestyle are factors that can cause asthma, but the working environment can also be responsible for the condition. Airway allergies can be caused by handling of harmful substances, such as different types of chemicals, in daily work. Hitherto, there have been no animal- free tests for determining the presence of chemicals that can cause allergic reactions in the airways.

According to the Asthma and Allergy Association, many asthma sufferers are diagnosed already in childhood, but equally a large number are also affected as adults – between 10 and 15 per cent of them get asthma because of their working environment. One reason behind this can be re-activated childhood asthma, but people who have never displayed symptoms previously, can also be affected.

For professionals working in manufacturing plants in the cosmetics, chemical and pharmaceutical industries it is important that the chemicals they handle are tested for how they may affect the respiratory tract. This goes for other professional groups too, such as hairdressers, bakers, painters, floor layers and other types of craftsmen. The focus on healthier workplaces in the EU is a driver for safer products and preventative measures.

There is currently a great need for tests in several different industries. GARD®air, developed by Swedish company SenzaGen, which was launched in the autumn of 2018, makes it possible to predict the risk of causing hypersensitivity with high reliability. Using GARD®air, it is possible not only to develop better and safer products, but also not least to be able to offer employees a safe production and work environment.

“When developing for example pharmaceuticals and cosmetics, risk assessment and safety tests are essential for securing the release of safe products to consumers. Furthermore, the risks associated with the production itself should also be evaluated. In cases where a hazardous substance cannot be replaced or avoided, we provide the employer with the knowledge needed to protect the staff in the best way. With the help of GARD®air, it is possible to pro-actively create a safer working environment,” says Anki Malmborg Hager, CEO of SenzaGen.

The development of GARD®air was funded by the EU research initiative Horizon 2020. In conjunction with the EU elections 2019, the EU Commission has chosen GARD®air for a special campaign on how the EU funds are used to create jobs and growth. The campaign takes place during May and June. For more information about the campaign, visit www.europa.eu/investeu and https://europa.eu/investeu/projects/new-kind-allergy-test_en.

Briefly about Horizon 2020

Horizon 2020 is the EU’s framework program for research and innovation. The program comprises the world’s largest investment in research and innovation and has a total budget of around EUR 80 billion (2014-2020). The aim is, among other things, to ensure the EU’s global competitiveness. For more information about Horizon 2020, see https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en.

For more information, please contact: 

Anki Malmborg Hager, CEO, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com| Telephone: +46 768 284822

Tina Dackemark Lawesson, Director Investor Relations & Corporate Communications
Email: tina.lawesson@senzagen.com | Telephone: +46 708 202944

About SenzaGen

SenzaGen makes it possible to replace animal experiments with in vitro genetic testing to determine the allergenicity of the chemicals we come into contact with in our daily lives, such as for example in cosmetics, pharmaceuticals, food products and dyes. The company’s patented tests are the most reliable on the market and provide more information than traditional evaluation methods. We ourselves sell the tests in Sweden and the USA, and we sell through partners in several other countries. Over the next few years the company will expand geographically, make alliances with more distribution partners and launch further unique tests. SenzaGen has its headquarters in Lund in Sweden and a subsidiary in the USA.

SenzaGen AB is listed on Nasdaq First North in Stockholm (ticker: SENZA) and FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, is the company’s Certified Adviser. For more information, please visit www.senzagen.com.

Attached file

blue senzagen logo

Notice of Annual General Meeting of SenzaGen AB (publ)

The shareholders in SenzaGen AB (Publ.), Org. nr 556821–9207, ("Company") is hereby summoned to the Annual General Meeting held on Wednesday of the 15 May 2019 at 16.00 in Arrhenius at Medicon Village, building 401, Scheelevägen 2 in Lund.

Right to attend the general meeting and notification
Shareholders who wish to attend the Annual General Meeting must be included in the share register maintained by Euroclear Sweden AB as of Thursday of the 9 May 2019.

Shareholders shall also notify the Company of their participation and any assistants (no more than two) in the Annual General Meeting no later than Thursday of the 9 May 2019 The notification shall be in writing to SenzaGen AB, Medicon Village, 401, 223 81 Lund or by e-mail to anmalan@senzagen.com. The notification should state the name, personal/corporate identity number, shareholding, address and telephone number and, when applicable, information about representatives, counsels and assistants. When applicable, complete authorization documents, such as registration certificates and powers of attorney for representatives and assistants, should be appended the notification.

Nominee-registered shares
Shareholders, whose shares are registered in the name of a bank or other nominee, must temporarily register their shares in their own name with Euroclear Sweden AB in order to be entitled to participate in the Annual General Meeting. Such registration, which normally is processed in a few days, must be completed no later than Thursday of the 9 May 2019 and must therefore be requested from the nominee well before this date.

The complete notice is available via the link below.

 

For more information, please contact:
Anki Malmborg Hager, CEO, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com | Telephone: +46 768 284822

Tina Dackemark Lawesson, Director Investor Relations & Corporate Communications
Email: tina.lawesson@senzagen.com | Telephone: +46 708 202944

About GARD®
GARD® consists of a group of tests for analyzing chemicals’ ability to start an allergic reaction in humans. By analyzing hundreds of markers, GARD® generates large amounts of data and delivers results with over 90 percent accuracy. This can be compared to today’s standard method – tests on mice – which only achieves 70-75 percent precision. SenzaGen’s test can also quantify the allergenic potential of a chemical substance.

About SenzaGen
SenzaGen makes it possible to replace animal experiments with in vitro genetic testing to determine the allergenicity of the chemicals we come into contact with in our daily lives, such as for example in cosmetics, pharmaceuticals, food products and dyes. The company’s patented tests are the most reliable on the market and provide more information than traditional evaluation methods. We ourselves sell the tests in Sweden and the USA, and we sell through partners in several other countries. Over the next few years the company will expand geographically, make alliances with more distribution partners and launch further unique tests. SenzaGen has its headquarters in Lund in Sweden and a subsidiary in the USA.

SenzaGen AB is listed on Nasdaq First North in Stockholm (ticker: SENZA) and FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, is the company’s Certified Adviser. For more information, please visit www.senzagen.com.

Attached file

 

SenzaGen appoints Axel Sjöblad as new CEO – mission to lead the company into an expansive sales phase

Over the last few years SenzaGen has made major progress, bringing the company to the next phase with increased focus on marketing and sales. In accordance with the company's strategic plan and accelerating commercial activities, SenzaGen's Board has appointed Axel Sjöblad as new CEO starting June 17, 2019. Axel most recently held the position as CEO of BioGaia and replaces Anki Malmborg Hager, who after five years as CEO, is nominated to become a member of the company’s board.

Axel Sjöblad has extensive experience in managing and developing global growth companies in medical technology and Life Science. He was most recently the CEO of BioGaia AB, a company with sales in 100 countries. During his time as CEO of BioGaia from 2016 to 2018, the company strengthened its market-leading position, with an increased market cap from around SEK 4 billion to approximately SEK 7 billion. Prior to working for BioGaia, Sjöblad was President Sales and Service North Europe and CEO of Getinge Sverige AB and Regional Vice President Northern European Markets at Gambro with responsibility for subsidiaries running operations in several European countries. He holds an MBA and Executive MBA from the Stockholm School of Economics. He is a board member of VibroSense Dynamics and former elite player in handball.

“We are pleased to welcome Axel Sjöblad as CEO during this important phase of our growth journey. Axel has solid commercial background in the Life Science sector and will add valuable expertise through his broad experience of driving sales expansion into international markets. The Board is convinced that Axel has the necessary skills, vision and determination to build on the foundations that CEO Anki Malmborg Hager, has successfully laid in recent years,” says Carl Borrebaeck, Chairman of SenzaGen.

Axel’s focus is to expand global sales based on SenzaGen’s unique product portfolio for animal-free allergy tests.

“SenzaGen is a very well-run company that has developed with a long-term and serious focus and I look forward to further leading the company towards full-scale commercialization. The company’s test methods have the potential to fulfill a unique customer need and to promote a paradigm shift for industrial tests. For the first time substances that cause allergies can be identified both with greater accuracy and most importantly without any animal testing. I very much look forward to being a part of this,” says Sjöblad.

SenzaGen has evolved rapidly from an exciting innovative start-up to a company in the commercialization phase, since Anki Malmborg Hager joined in 2014. In a short time, the company has developed a unique test methodology with strong potential in several application areas and industries, as well as signing important license and distribution partners. Within the testing industry, a conversion process is already underway in which SenzaGen is playing a key role.

“Anki has done a fantastic job by taking an academic innovation into a finished product. With her drive and vision, she has broadened the market potential for the GARD® platform thereby building the company’s market value with an increased number of license and distribution agreements. In order to secure continued access to her broad expertise and experience, the company’s main shareholders will propose Anki as a board member of SenzaGen at the Annual General Meeting on May 15,” says Carl Borrebaeck, Chairman of SenzaGen.

For more information, please contact:
Carl Borrebaeck, Chairman of the board, SenzaGen AB
Email: carl.borrebaeck@immun.lth.se | Telephone:  +46 708 218330

Tina Dackemark Lawesson, Director Investor Relations & Corporate Communications
Email: tina.lawesson@senzagen.com | Telephone: +46 708 202944

This information is information that SenzaGen is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the contact person set out above on April 12, 2019 at 08.30 CET. 

About GARD®
GARD® consists of a group of tests for analyzing chemicals’ ability to start an allergic reaction in humans. By analyzing hundreds of markers, GARD® generates large amounts of data and delivers results with over 90 percent accuracy. This can be compared to today’s standard method – tests on mice – which only achieves 70-75 percent precision. SenzaGen’s test can also quantify the allergenic potential of a chemical substance.

About SenzaGen
SenzaGen makes it possible to replace animal experiments with in vitro genetic testing to determine the allergenicity of the chemicals we come into contact with in our daily lives, such as for example in cosmetics, pharmaceuticals, food products and dyes. The company’s patented tests are the most reliable on the market and provide more information than traditional evaluation methods. We ourselves sell the tests in Sweden and the USA, and we sell through partners in several other countries. Over the next few years the company will expand geographically, make alliances with more distribution partners and launch further unique tests. SenzaGen has its headquarters in Lund in Sweden and a subsidiary in the USA.

SenzaGen AB is listed on Nasdaq First North in Stockholm (ticker: SENZA) and FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, is the company’s Certified Adviser. For more information, please visit www.senzagen.com.

Attached file

 

SenzaGen publicerar årsredovisningen för 2018

SenzaGen meddelar idag att årsredovisningen för 2018 finns tillgänglig på svenska. En digital version kan laddas ner på bolagets hemsida www.senzagen.com/investors/rapporter samt kan läsas via länken nedan. 

En tryckt version av årsredovisningen går att beställa via e-postadressen IR@senzagen.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com | Mobil: 0768 284822

Tina Dackemark Lawesson, Director Investor Relations & Corporate Communications
Email: tina.lawesson@senzagen.com | Mobil: 0708 202944


Om GARD®

GARD® består av en grupp med tester för analys av kemikaliers förmåga att starta en allergisk reaktion hos människa. Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD® stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents precision. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på möss – som endast uppnår 70-75 procents precision. SenzaGens test kan dessutom kvantifiera den allergiframkallande potentialen för en kemisk substans.

Om SenzaGen AB (publ)

SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i USA. För mer information, besök www.senzagen.com.

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser. Mer information om SenzaGen finns att tillgå via http://www.senzagen.com.

Bifogat dokument

 

senzagen_labb_2016_04_25-66.jpg

SenzaGen increases its presence in the US via a license agreement with MB Research Labs

SenzaGen has signed a license agreement with the contract research organization (CRO), MB Research Labs, which is a leader in GLP in vitro toxicological testing in the United States. The agreement gives MB Research Labs the right to market and sell SenzaGen’s animal-free GARD™ test platform worldwide and also further strengthening SenzaGen’s presence in the US market.

MB Research is a prominent proponent of modern cell- and mechanistic-based solutions and has a market-leading position in in vitro toxicological testing in the US for the cosmetic, consumer product and industrial chemical industries.

“I am very happy to sign an agreement with another CRO and with such a strong player as MB Research Labs. By adding an additional CRO to our sales channels in the US, we have now given more end customers access to our innovative tests. In addition, with a driven and respected partner, we are increasing the possibilities of accelerating a change throughout the toxicological testing industry,” says Anki Malmborg Hager, CEO of SenzaGen.

The collaboration with MB Research Labs is in line with SenzaGen’s strategy to recruit strong CRO and industrial partners in several market segments and geographies. The United States is an important market that currently accounts for just over one third of the global market for cell based in vitro testing. There is also a keen interest in animal-free and alternative test methods with introductions in legislation of bans on animal testing for cosmetic and other products. California is the first state to pass this type of legislation and the US market is expected to grow as more states face similar bans.

“As a leading provider of in vitro toxicity testing to the US and worldwide, we always want to use the latest predictive and innovative methods, to provide the best in vitro toxicology solutions to our customers. GARD™ delivers all this, and we look forward to a fruitful collaboration”, states George DeGeorge, Ph.D. DABT, Chief Scientific Officer at MB Research Labs.

SenzaGen’s GARD™ product portfolio consists of a set of allergy tests with industry leading performance and accuracy. The tests are performed on human cells in test tubes (in vitro) in combination with artificial intelligence, and replace animal experiments for the cosmetics, chemical and pharmaceutical industries for their tests on whether chemical substances in products can be allergenic.

The SenzaGen’s GARD™ portfolio will be presented on 10-14 March 2019 at the SOT Society of Tocicology’s 58th Annual Meeting and ToxExpo (Booth #3652) in Baltimore, USA.


For more information, please contact
AnkiMalmborg Hager, CEO, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com | Telephone: +46 768 284822

Tina Dackemark Lawesson, Director Investor Relations & Corporate Communications
Email:
tina.lawesson@senzagen.com | Telephone: +46 708 202944

This information is information that SenzaGen is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the contact person set out above on March 7, 2019, at 08.30 CET.

About GARD™
GARD™ consists of a group of tests for analyzing chemicals’ ability to start an allergic reaction in humans. By analyzing hundreds of markers, GARD™ generates large amounts of data and delivers results with over 90 percent accuracy. This can be compared to today’s standard method – tests on mice – which only achieves 70-75 percent precision. SenzaGen’s test can also quantify the allergenic potential of a chemical substance.

About MB Research Labs
Since 1972, MB Research Labs has offered toxicology testing services to the cosmetic, consumer product, agri-chemical, biotechnology and pharmaceutical industries. A leading CRO with over 30 years’ experience in the in vitro/alternative and mechanistic toxicity testing field, we maintain a prominent position in non-animal testing in the US, EU and many other countries, MBRL is always ready to adopt, as well as invent new non-animal-based predictive toxicity testing technologies. Our laboratories offer GLP assays in full compliance with OECD, FDA and EPA test guidelines, as well as custom-designed toxicity evaluations.

About SenzaGen AB
SenzaGen makes it possible to replace animal experiments with in vitro genetic testing to determine the allergenicity of the chemicals we come into contact with in our daily lives, such as for example in cosmetics, pharmaceuticals, food products and dyes. The company’s patented tests are the most reliable on the market and provide more information than traditional evaluation methods. The tests are sold via license laboratories (CRO) and distributors, and via the headquarters in Lund and the sales office in the US. Over the next few years the company will expand geographically, make alliances with more distribution partners and launch further unique tests. SenzaGen has its headquarters in Lund in Sweden and a subsidiary in the USA. For more information visit http://www.senzagen.com.

SenzaGen AB is listed on Nasdaq First North in Stockholm (ticker: SENZA) and FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, is the company’s Certified Adviser. For more information, please visit http://www.senzagen.com.

Attached file

senzagen_labb_2016_04_25-66.jpg

SenzaGen granted additional patent in Asia

SenzaGen today announced that the South Korean Patent Office (KIPO) has approved SenzaGen's patent application for GARD™skin. The new patent gives SenzaGen a strong intellectual property position in several strategically important markets.

The granted patent is valid until October 2031 and protects the genetic signature that forms the basis of SenzaGen’s animal-free test for whether chemicals can cause skin allergies. South Korea is a key market in Asia with expected strong growth following a ban on animal testing on cosmetic products that started in 2017.

“For a technology-driven company, it is of the utmost importance that we continuously develop our patent strategy and safeguard our most valuable assets. The patent for GARD™skin protects the method that SenzaGen’s business is built on and strengthens our long-term and global competitiveness”, says Anki Malmborg Hager, CEO of SenzaGen.

SenzaGen has a well-developed IP strategy to protect current and future innovations in important markets where the company markets or plans to market its tests. Market data show that the need for alternative testing methods is growing around the world as bans to use animals are introduced in more countries, thus boosting the market potential of SenzaGen’s animal-free testing method. Already granted in Europe, China and Hong Kong, patent applications for GARD™skin are currently being processed by the patent authorities in countries where animal testing is prohibited or where a ban is expected to be introduced, including the United States, Canada and India. In addition, the patent portfolio includes several ongoing patent applications for other GARD® products.

SenzaGen’s GARD™ product portfolio consists of a set of allergy tests with industry leading performance and accuracy. The tests are performed on human cells in test tubes (in vitro) in combination with artificial intelligence and replace animal experiments for the cosmetics, chemical and pharmaceutical industries for their tests on whether chemical substances in products can be allergenic.

For more information, please contact: 

Anki Malmborg Hager, CEO, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com | Telephone: +46 768 284822

Tina Dackemark Lawesson, Director Investor Relations & Corporate Communications
Email:
tina.lawesson@senzagen.com | Telephone: +46 708 202944

This information is information that SenzaGen is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the contact person set out above on March 6, 2019, at 13.30.

About GARD®

GARD™ consists of a group of tests for analyzing chemicals’ ability to start an allergic reaction in humans. By analyzing hundreds of markers, GARD™ generates large amounts of data and delivers results with over 90 percent accuracy. This can be compared to today’s standard method – tests on mice – which only achieves 70-75 percent precision. SenzaGen’s test can also quantify the allergenic potential of a chemical substance.

About SenzaGen

SenzaGen makes it possible to replace animal experiments with in vitro genetic testing to determine the allergenicity of the chemicals we come into contact with in our daily lives, such as for example in cosmetics, pharmaceuticals, food products and dyes. The company’s patented tests are the most reliable on the market and provide more information than traditional evaluation methods. The tests are sold via license laboratories (CRO) and distributors, and via the headquarters in Lund and the sales office in the US. Over the next few years the company will expand geographically, make alliances with more distribution partners and launch further unique tests. SenzaGen has its headquarters in Lund in Sweden and a subsidiary in the USA. For more information visit http://www.senzagen.com.  

SenzaGen AB is listed on Nasdaq First North in Stockholm (ticker: SENZA) and FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, is the company’s Certified Adviser. For more information, please visit http://www.senzagen.com. 

Attached file