SenzaGen får order på 0,6 MSEK från ny europeisk kund inom kemikalieindustrin

SenzaGen har erhållit en order värd 0,6 MSEK från en ny global kund inom kemikalieindustrin. Ordern omfattar SenzaGens tester för att bedöma om kemiska produkter kan orsaka allergiska reaktioner på hud (GARD®skin) respektive i luftvägarna (GARD®air). Testerna kommer att utföras i SenzaGens GLP-certifierade laboratorium i Lund.

Kunden har huvudkontor i Europa och är en ledande leverantör av specialkemikalier och nya hållbara teknologier. Med kombinationen av GARD®-tester kan kunden för första gången identifiera ämnen med olika allergiframkallande effekter under både produktutveckling och tillverkning, vilket bidrar till kostnadsbesparingar för bolaget samt säkrare produkter i samhället. Samtidigt riskminimerar kunden sin egen kemikalietillverkning genom att erbjuda en säkrare produktions- och arbetsmiljö.

”Kemikalieindustrins behov av att undersöka sina substansers allergiframkallande förmåga är omfattande och det är en av de branscher som vi prioriterar i vårt försäljningsarbete. Med denna order fortsätter vi att leverera enligt våra strategiska initiativ och får en viktig referens eftersom kunden testar svårbedömda kemikalier för både hud- och luftvägsallergi”, säger Axel Sjöblad, VD på SenzaGen.”, säger Axel Sjöblad, VD på SenzaGen.

SenzaGens testplattform GARD® vänder sig till företag som vill förbättra sin teststrategi, öka träffsäkerheten i sina testresultat och samtidigt undvika djurstudier. Genom sin höga träffsäkerhet förbättrar GARD kundens beslutsunderlag och bidrar till ökad produktsäkerhet samtidigt som antalet djurförsök minskar. SenzaGen är idag ensamt om att erbjuda ett icke-djur-baserat, så kallat in vitro-test, för att undersöka om kemikalier kan orsaka luftvägsallergier.

SenzaGen secures SEK 0.6 m order from a new European customer in the chemical industry

SenzaGen has received an order with a value of approximately SEK 0.6 million from a new global customer in the chemical industry. The order includes SenzaGen's tests to assess whether chemical substances in products can cause allergic reactions to skin (GARD™skin) or in the respiratory tract (GARD™air). The tests will be carried out in SenzaGen's GLP certified laboratory in Lund.

The customer has its headquarters in Europe and is a leading supplier of specialty chemicals and sustainable technologies. With the combination of GARD tests, the customer can identify substances with various allergy-causing effects during both product development and manufacturing for the first time, which contributes to cost savings for the company and safer products to society. At the same time, the customer minimizes the risk during chemical manufacturing by offering a safer work environment.

“The chemical industry has a great need for chemical sensitization testing and is one of our prioritized target markets. With this order we continue to deliver in line with our strategic initiatives. The fact that the customer tests difficult-to-test samples for both skin and respiratory allergies makes this an important reference order”, says Axel Sjöblad, CEO of SenzaGen.

SenzaGen’s test platform GARD targets companies looking to optimize their in vitro testing strategy; increasing the accuracy of their test results while avoiding animal testing. Through its high accuracy, GARD improves the quality of customers’ decision-making and contributes to increased product safety in people’s everyday lives while reducing the number of animal experiments. SenzaGen is the only company that can offer a non-animal, so called in vitro test, for chemical respiratory allergens.

SenzaGen får order på 0,4 MSEK för GARD®skin- och GARD®air-tester från läkemedelsbolaget H. Lundbeck A/S

SenzaGen har fått uppdraget att testa substanser från H. Lundbeck A/S. Uppdraget motsvarar ett värde på 0,4 MSEK och omfattar både GARD®skin- och GARD®air. Testerna kommer att utföras i SenzaGens GLP-certifierade laboratorium i Lund.

SenzaGen meddelar idag att man inleder samarbete med H. Lundbeck A/S, ett globalt läkemedelsföretag med verksamhet i hela värdekedjan, från forskning och utveckling till produktion och marknadsföring, gällande behandling av nervsjukdomar. Med kombinationen av GARD-testerna, som bara SenzaGen kan erbjuda, vill bolaget undersöka om nya produktkandidater kan orsaka allergier.

“Trots de utmaningar som den pågående pandemin medför fortsätter vi att etablera GARD-teknologin bland internationella kunder. Vi är mycket glada över att Lundbeck, efter en utförlig utvärdering av vår teknologi baserad på åtskilliga möten och presentationer, valt att samarbeta med SenzaGen och bestämt sig för att testa substanser med både GARDair och GARDskin. Ordern bekräftar att vår direktkontakt med stora internationella företag fortsätter att ge resultat och innebär att vi under året kommer att ha utfört tester åt kunder inom alla de stora industrier vi adresserar – läkemedel, medicinteknik, kosmetika och kemikalie”, säger Axel Sjöblad, VD på SenzaGen.

”Lundbeck är mycket nöjda över att inleda samarbete med SenzaGen. Införandet av nya innovativa tester som GARD är en del av vår ambition att bredda våra kunskaper och expertis inom området för säkerhetstestning. Genom detta uppnår vi våra mål att säkerställa en säker arbetsmiljö för våra medarbetare och förbättrar livskvaliteten för människor som lever med hjärnsjukdomar”, säger Allan Dahl Rasmussen, Director in Regulatory Toxicology på Lundbeck.

Genom sin träffsäkerhet förbättrar GARD®-teknologin kundens beslutsunderlag och bidrar till ökad produktsäkerhet samtidigt som antalet djurförsök minskar.

SenzaGen receives SEK 0.4 m order for GARD®skin and GARD®air tests from pharmaceutical company H. Lundbeck A/S

SenzaGen has been selected to test compounds from H. Lundbeck A/S. Valued at SEK 0.4 million, the project includes both GARD®skin and GARD®air. The tests will be performed in SenzaGen’s GLP-certified laboratory in Lund.

A new collaboration is being announced with H. Lundbeck A/S, a global pharmaceutical company covering the full value chain from research and development to production and promotion of treatments of disorders within CNS. The company aims to use the combination of GARD tests, which SenzaGen is unique in being able to offer, to determine whether new development candidates have sensitizing properties.

“In spite of the challenges presented by the ongoing pandemic, we continue to establish the GARD technology among international customers. We are very pleased that after a thorough evaluation based on several interactions and presentations, Lundbeck has chosen to collaborate with SenzaGen and that they have decided to test compounds with both GARDair and GARDskin. The order illustrates that our direct contacts with large international companies continue to bear fruit, and means that we, during the year, will have run tests for customers in all the major industries we cater to – pharmaceuticals, medical devices, cosmetics and chemicals,” says Axel Sjöblad, CEO of SenzaGen.

“Lundbeck is pleased to initiate this collaboration with SenzaGen. The introduction of new innovative assays such as the GARD tests is part of our commitment to constantly expand our expertise in safety testing. By doing this, we pursue our goals of providing a safe and healthy work environment for our employees and improving the quality of life for people living with brain disorders,” says Allan Dahl Rasmussen, Director of Regulatory Toxicology in Lundbeck.

With excellent predictivity, the GARD® technology improves the quality of customers’ decision-making and contributes to increased product safety while reducing the number of animal tests.

SenzaGen: Global kund inom medicinteknik återkommer med order på 0,6 MSEK

Ett globalt, medicintekniskt bolag väljer att fortsätta använda SenzaGens senast lanserade test, GARD®skin Medical Device för att riskbedöma material med avseende på hudallergi. Ordervärdet uppgår till cirka 0,6 MSEK och testerna kommer att utföras enligt OECD Principles of Good Laboratory Practice (GLP) i SenzaGens laboratorium i Lund.

Det medicintekniska bolaget gör sin beställning efter att ha utvärderat testmetoden GARD i mindre skala tidigare under året. Bolaget har en global verksamhet med basen i Europa och bedriver egen innovativ produktutveckling med ambitionen att i sin riskbedömning av material ersätta djurförsök med alternativa metoder i så hög grad som möjligt.

”Vi är mycket glada över denna viktiga kunds fortsatta förtroende för både SenzaGen och våra tester. Med vår testmetod får kunden snabba och tillförlitliga svar om ämnen i deras produkter kan vara allergiframkallande, även när det gäller ämnen som traditionellt sett är svårare att testa. Ordern är ett kvitto på att vi möter behoven inom den medicintekniska branschen, en av de industrier vi prioriterar i vårt marknads- och försäljningsarbete, säger Axel Sjöblad, VD för SenzaGen.

Hösten 2019 lanserades testet GARD®skin Medical Device som erbjuder ett mycket träffsäkert och etiskt alternativ för hudsensibiliseringstestning av material i medicintekniska produkter. För närvarande pågår en uppdatering av den globala ISO-standarden för medicintekniska produkter. Uppdateringen förespråkar inkludering av alternativa metoder för riskbedömning i den biologiska utvärderingen, istället för djurförsök vid registrering av denna typ av produkter. Målet är att GARD®skin Medical Device ska inkluderas i den nya ISO-standarden.

SenzaGen: Global medical device company places SEK 0.6 million order

A global medical device company has decided to continue using SenzaGen’s most recently launched test, GARD®skin Medical Device, for risk assessment of their materials to prevent skin allergies. The order is valued at approximately SEK 0.6 million, and the tests will be performed in accordance with the OECD Principles of Good Laboratory Practice (GLP) at SenzaGen’s laboratory in Lund.

The medical device company placed the order after evaluating the GARD test method on a small scale earlier this year. The company operates globally based out of Europe and engages in innovative product development in-house with an aim to replace animal testing with alternative methods in the material risk assessment process to the greatest degree possible.

“We are very pleased with this key customer’s continued trust in both SenzaGen and our tests. Our test method gives the customer rapid and reliable answers to whether substances in their products can cause allergies, even for substances that are traditionally more difficult to test. The order shows that we meet the needs of the medical device industry, one of the industries we prioritize in our marketing and sales activities," says SenzaGen CEO Axel Sjöblad.

Launched in fall 2019, the GARD®skin Medical Device test provides a highly accurate and ethical alternative to skin sensitization testing of materials in medical devices. An update process is currently underway for the global medical device ISO standard, which advocates the inclusion of alternative risk assessment methods to replace animal testing in biological evaluation for medical device filings. SenzaGen’s goal is for GARD®skin Medical Device to be included in the new ISO standard.

SenzaGen receives order for GARD™skin and GARD™potency from a major US chemical company

SenzaGen will assess the skin sensitizing hazards of chemicals for a global chemical company based in the US. The new order, with a value of approximately SEK 0.4 million, includes testing with both GARD™skin and GARD™potency. The unique ability of the GARD technology to assess formulations and determine whether a substance is a weak or strong allergen without animal testing, was key for the order. The tests will be carried out at SenzaGen's laboratory in Lund, Sweden.

With an industry-leading product and technology pipeline, the customer is headquartered in the US and operates globally. Connected to one of the customer’s investigatory projects, this new order follows a successful evaluation of the GARD tests earlier this year.

“I am very pleased about this collaboration and we are looking forward to supporting their safety testing needs now and in the future. The chemical industry as a whole has a great need for safety testing and this project is in line with the customer’s commitment to the 3Rs – reduce, refine and replace animals in toxicology testing. It is with global customer references like this that we build credibility and lay the foundation for future growth”, says Axel Sjöblad, CEO of SenzaGen.

SenzaGen’s test platform GARD provides a highly accurate in vitro method for skin sensitization assessment of chemicals, including formulations, traditionally considered “difficult-to-test” samples. The method targets companies looking to optimize their testing strategy, thus increasing the safety of products while avoiding animal testing.

SenzaGen tar order från större amerikanskt kemikaliebolag för tester med GARD®skin & GARD®potency

SenzaGen har fått uppdraget att testa kemikalier från ett amerikanskt bolag med global verksamhet inom kemikalieindustrin. Den nya ordern, med ett värde på cirka 0,4 MSEK, omfattar tester med både GARD®skin och GARD®potency. Avgörande för ordern var GARD-teknologins unika förmåga att utan djurförsök hantera komplexa blandningar och kunna ge information om ämnen är starkt eller svagt allergiframkallande. Testerna kommer att utföras vid SenzaGens laboratorium i Lund.

Kunden har global närvaro med huvudkontoret placerat i USA. Inom koncernen finns en rik innovationstradition med ett ledande produkt- och teknikutbud. Den nya ordern är ett resultat av en framgångsrik utvärdering av GARD tidigare under 2020 och är kopplad till ett av bolagets forsknings och utvecklingsprojekt.

“Jag är mycket glad över detta samarbete och ser fram emot att stötta denna kund i deras riskbedömning av kemikalier nu och i framtiden. Kemikalieindustrins behov av säkra tester är mycket omfattande och detta projekt är helt i linje med vårt kommersiella fokus och kundens arbete med 3R-frågor – att minska, förfina och ersätta djur under allergitestning. Det är med globala kunder som denna vi bygger trovärdighet och lägger grunden för värdeskapande och framtida tillväxt”, säger Axel Sjöblad, VD på SenzaGen.

SenzaGens testplattform GARD har högst noggrannhet av in vitro-metoder för hudsensibilisering av kemikalier, inklusive formuleringar som traditionellt anses vara svårbedömda. Testerna vänder sig till företag som med förbättrad teststrategi vill säkerställa produktsäkerhet samtidigt som djurstudier undviks.

SenzaGen får uppföljningsorder på 0,6 miljoner kronor

I februari fick SenzaGen i uppdrag att testa kemikalier åt ett stort globalt företag. Samma företag beställer nu ytterligare tester till ett värde av 0,6 MSEK, med bolagets unika GARD®air test, för att bedöma om utvalda kemiska ämnen kan orsaka allergiska reaktioner i luftvägarna. Testerna kommer att utföras i SenzaGens laboratorium i Lund.

”Det är glädjande att vår nya försäljningsorganisations arbete fortsätter att ge resultat. Att fördjupa relationer och samarbeten med stora globala kunder är en förutsättning för att vi ska kunna etablera GARD och växa som företag. Den nya ordern är viktig då den både bekräftar att kunden är nöjd med vårt samarbete och att GARD-tester efterfrågas trots ett affärsklimat präglat av covid-19”, säger Axel Sjöblad, VD på SenzaGen.

Kunden har huvudkontor i Europa där forskning och produktutveckling har en central roll. Med GARD®air-tester kan kunden identifiera ämnen med allergiframkallande effekt i luftvägarna under både produktutveckling och produktion, vilket leder till kostnadsbesparingar för bolaget samt säkrare produkter i samhället.

SenzaGen receives SEK 0.6 million follow-up order

In February, SenzaGen tested chemicals for a large global company. The same company now orders additional testing for a value of SEK 0.6 million, with the unique GARD™air assay, to analyse whether selected chemical substances can cause allergic reactions in the respiratory tract. The tests will be carried out in SenzaGen's laboratory in Lund.

“I am happy to see that our new sales organization continues to deliver results. To deepen relationships and partnerships with large global customers is essential for us to establish GARD and to grow as a company. The new order is important since it both confirms that the customer is satisfied with our collaboration and that the GARD assays are demanded despite a business climate characterized by COVID-19,” says Axel Sjöblad, CEO of SenzaGen.

The customer is headquartered in Europe where research and development play a central role. With the GARD™air test, the customer can identify substances that can cause allergy in the airways, and use the results for decision making during both product development and production, which contributes to cost savings for the company and safer products to society.