SenzaGen and RIFM begin part two of the GARD®skin Dose-Response program

SenzaGen is launching part two of a project together with the Research Institute for Fragrance Materials (RIFM) to determine the dose at which a fragrance ingredientcan be used without inducing skin allergy. With the support of a new grant of SEK 0.6 million from RIFM, SenzaGen will test additional substances with the unique GARD®skin Dose-Response assay.

The program on the safe use of fragrances began in the spring of 2021 when SenzaGen tested several substances for RIFM with satisfactory results. In the second round of tests, which runs until the end of 2021, RIFM wants to test more fragrance ingredients to get detailed information on skin sensitizers and the dosage at which they may induce sensitization.

“We are pleased to be able to contribute to this important project and look forward to our continued collaboration with RIFM”, says Axel Sjöblad, CEO of SenzaGen. “Through the project, the fragrance industry will receive valuable information about skin sensitizing fragrance ingredients while actively supporting sustainable and ethical development in the test market. The fact that the independent Expert Panel for Fragrance Safety was impressed by the results in the first part of the project confirms the strength of the GARD® technology and that our unique method meets important needs in the industry.” (The Expert Panel for Fragrance Safety is an independent, international team of researchers and academics with no ties to the fragrance industry.)

“Together with the Expert Panel, we have decided to continue testing priority fragrances for which we want more data,” says Mihwa Na, PhD, Senior Scientist at RIFM. “Part one of the program returned impressive results. The information we obtained will be used to determine whether GARD®skin Dose-Response is appropriate for predicting the safe use levels of the fragrance materials.”

Since 2020, SenzaGen and RIFM have also collaborated on the continued development of an application that can assess whether fragrance materials could induce skin allergies when exposed to sunlight (photosensitization). The collaborators will present scientific data from this project at the World Congress on Alternatives and Animal Use at the Life Sciences Conference on August 23–September 2, 2021.

For more information, please contact:
Axel Sjöblad, CEO, SenzaGen AB
Email: axel.sjoblad@senzagen.com | Mobile: +46 705 35 93 51

Tina Dackemark Lawesson, VP Marketing & Communications
Email: tina.lawesson@senzagen.com | Mobile: +46 708-20 29 44

Mihwa Na, PhD, Senior Scientist, RIFM
Email: mna@rifm.org | Phone: +1.201.689.8089 ext. 108

About RIFM
Established in 1966, the Research Institute for Fragrance Materials (RIFM) generates, analyzes, evaluates, and distributes data to provide a scientific basis for the safe use of fragrances. RIFM has compiled the most comprehensive, worldwide source of toxicology data, literature, and general information on fragrance and flavor raw materials. RIFM’s Fragrance Ingredient Safety Assessment program draws from its comprehensive database of over 75,000 references and more than 135,000 human health and environmental studies.

RIFM assesses the safety of fragrance ingredients by the most current, internationally accepted guidelines—and has done so since its founding. The Expert Panel for Fragrance Safety, an independent, international team of researchers and academics with no ties to the fragrance industry, reviews all of RIFM’s work before RIFM submits it for peer-reviewed publication in a reputable scientific journal. RIFM makes all of its published, peer-reviewed work—current and historical—available for free at fragrancematerialsafetyresource.elsevier.com.

SenzaGen och RIFM inleder del två i programmet för GARD®skin Dose-Response

SenzaGen inleder del två i ett projekt tillsammans med det amerikanska forskningsinstitutet RIFM för att avgöra vid vilken dos ett doftämne blir allergiframkallande. I projektet kommer SenzaGen med stöd av ett nytt bidrag på 0,6 MSEK testa ytterligare ämnen från RIFM med bolagets unika GARD®skin Dose-Response.

Programmet kring säker användning av doftämnen inleddes under våren 2021 då SenzaGen framgångsrikt testade ett antal ämnen åt RIFM. I den andra testomgången som sträcker sig fram till 2021 års slut, skall RIFM testa fler doftingredienser för att få ännu mer detaljerad information om hudsensibiliserande ämnen och vid vilken dos de orsakar hudallergi.

”Vi är mycket glada över att kunna bidra till detta viktiga projekt och ser fram emot vårt fortsatta samarbete med RIFM. Genom projektet kommer doftindustrin få värdefull information om hudsensibiliserande doftingredienser samtidigt som de aktivt stödjer en hållbar och etisk utveckling på testmarknaden. Att RIFM:s oberoende expertpanel som består av internationella forskare och akademiker granskat och imponerats av resultatet i projektets första del, bekräftar GARD®-teknologins styrka och att bolagets unika metod möter viktiga behov inom industrin”, säger Axel Sjöblad, VD på SenzaGen.

”Tillsammans med vår expertpanel har vi bestämt oss för att fortsätta testningen av viktiga doftämnen som vi vill ha mer data till. Del ett av programmet gav imponerande resultat och den informationen som vi fick hjälper oss avgöra om GARDskin Dose-Response kan användas för att bestämma säkra nivåer för doftämnen”, säger Mihwa Na, Senior Scientist hos RIFM.

Sedan 2020 samarbetar SenzaGen och RIFM också kring vidareutvecklingen av en applikation som kan bedöma om doftämnen kan orsaka hudallergi vid exponering av solljus, så kallad fotosensibilisering. Vetenskapliga data från detta projekt kommer att visas på konferensen World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences den 23 augusti – 2 september 2021.

För mer information, kontakta:
Axel Sjöblad, VD, SenzaGen AB
Email: axel.sjoblad@senzagen.com | Mobil: 0705-35 93 51

Tina Dackemark Lawesson, VP Marketing & Communications
Email: tina.lawesson@senzagen.com | Mobil: 0708-20 29 44

Mihwa Na, Senior Scientist, RIFM
Email: mna@rifm.org | Tel: +1.201.689.8089 ext. 108

Om RIFM
Forskningsinstitutet för doftämnen (RIFM) grundades 1966 och genererar, analyserar, utvärderar och distribuerar data som utgör en vetenskaplig grund för säker användning av doftmaterial. RIFM har den mest omfattande databasen i världen för säkerhetsutvärdering av doft- och smakämnen. Databasen omfattar över 70 000 referenser och mer än 135 000 studier av människors hälsa och miljö.

RIFM följer de senaste, internationellt accepterade riktlinjerna för säkerhetsbedömningar av doftingredienser. En oberoende expertpanel bestående av internationella forskare och akademiker granskar institutets arbete innan det lämnas in för referentgranskning och vetenskaplig publicering. Allt publicerat material finns fritt tillgängligt på fragrancematerialsafetyresource.elsevier.com.

SenzaGen säkrar order på 0,65 MSEK för GARD®skin Dose-Response från ett av världens största kosmetikabolag

SenzaGen har säkrat uppdraget att testa ingredienser i kosmetikaprodukter från ett av världens största kosmetikabolag. Uppdraget har ett värde på ungefär 0,65 MSEK och omfattar bolagets unika GARD®skin Dose-Response test. Testerna kommer att utföras i SenzaGens GLP-certifierade laboratorium i Lund.

SenzaGen inleder samarbete med ett av världens ledande bolag inom skönhet och kosmetika. Med GARD®skin Dose-Response vill bolaget undersöka vid vilken dos ett ämne eller en blandning av ämnen i en kosmetikaprodukt blir allergiframkallande. Det kan till exempel gälla vissa parfymämnen, konserveringsmedel, växtbaserade ingredienser eller hårfärgsämnen.

”Det är fantastiskt roligt och ett erkännande för oss att ett av världens största och ledande bolag inom skönhet och kosmetika väljer att testa ingredienser med vår unika testmetod GARDskin Dose-Response. Samarbetet bekräftar förtroendet för GARD®-teknologins förmåga att identifiera vid vilken dos ett ämne kan orsaka allergi samt visar vilken stark ställning SenzaGen har i detta marknadssegment. Vi ser tydligt att GARDskin Dose-Response fyller ett behov som företag och forskare inom kosmetikaindustrin länge efterfrågat och som vi är en av de första att kunna leverera. Vi ser fram emot att ge bolaget data som säkerställer att deras produkter inte innehåller allergiframkallande ämnen som kan skapa problem för världens konsumenter”, säger Axel Sjöblad, VD på SenzaGen.

GARD®skin Dose-Response är ett test som ger information om vid vilken dos ett ämne är allergiframkallande. Med testet kan bolag inom bland annat kosmetika-, läkemedels- och kemikalieindustrin identifiera den högsta möjliga mängden av en kemikalie, s.k. ”Dose of Departure”, som de kan inkludera i sina produkter, vilket utgör ett viktigt underlag för prioritering och beslutsfattande inom forskning och utveckling. Det nya testet är en utökad applikationsdomän av GARD®skin och är ett av det första i sitt slag på marknaden.

SenzaGen receives SEK 0.65 million order for GARD®skin Dose-Response from one of the world’s leading cosmetics companies

SenzaGen has been selected to test ingredients in cosmetics products from one of the world's largest cosmetics companies. Valued at SEK 0.65 million, the project includes SenzaGen’s unique GARD™skin Dose-Response assay. The tests will be performed in SenzaGen's GLP-certified laboratory in Lund.

SenzaGen now starts to collaborate with one of the world's leading companies in the beauty and cosmetics market. With GARDskin Dose-Response, the company wants to determine the dose at which a substance or a mixture in a cosmetic product cause allergy. This may apply, for example, to certain perfumes, preservatives, herbal ingredients, or hair dyes.

“We are very pleased that one of the largest cosmetics companies and top beauty brands chooses to test ingredients with our unique test method GARD™skin Dose-Response and see it as a great recognition of both SenzaGen and GARD™. The collaboration confirms the trust in that the GARD technology is able to identify the dosage at which a substance may induce sensitization, and further demonstrates SenzaGen’s strong position in this market segment. It is a verification that GARD™skin Dose-Response meets a need that companies and researchers in the cosmetics industry have expressed for a long time and that we are one of the first companies to fulfil. We look forward to providing data that ensures that the company’s products do not contain allergenic substances that may cause problems for consumers around the world”, says Axel Sjöblad, CEO of SenzaGen.

The GARDskin Dose-Response test provides information on the dose at which a substance causes allergy. The test enables companies in industries including cosmetics, pharmaceuticals, and chemicals to identify the highest possible quantity of a chemical that they can include in their products (“the Dose of Departure”). This serves as crucial information for prioritization and decision-making in research and development. The new test is an expanded application domain of GARDskin, and it is one of the first of its kind on the market.

SenzaGen och det amerikanska forskningsinstitutet RIFM utökar samarbetet kring säker användning av doftämnen med GARD®skin Dose-Response

SenzaGen och det internationella forskningsinstitutet för doftämnen, Research Institute for Fragrance Materials (RIFM) med bas i USA, utökar sitt samarbete kring säker användning av doftämnen för att bedöma vid vilken dos ett doftämne blir allergiframkallande. Samarbetsavtalet innebär att SenzaGen med stöd av ett första bidrag på 0,6 MSEK från RIFM, kommer att testa ett antal av RIFM:s ämnen med GARD®skin Dose-Response, ett nytt test för denna applikation. Samarbetsavtalet löper under 2021.

RIFM är en icke-vinstdrivande organisation som arbetar för en säker användning av doftämnen i konsumentprodukter. Baserat på data som samlats in och analyserats av RIFM sammanställer exempelvis tillsynsorganisationen för parfymindustrin IFRA (International Fragrance Association) standarder för hur aromatiska komponenter får användas.

”Vi är väldigt stolta över att få fortsatt förtroende från RIFM och att med vårt senaste test GARD®skin Dose-Response bidra till en hållbar och etisk utveckling av testmarknaden. Med sin starka ställning och breda vetenskapliga kompetens bidrar RIFM till att sprida ny teknik och kunskap inom kosmetika- och konsumentproduktindustrin. Att RIFM samarbetar med oss bekräftar GARD®-teknologins styrka och att den möter viktiga behov inom både dessa och de andra industrier vi prioriterar – att kunna få mer detaljerad information om hudsensibiliserande ämnen är viktigt för produktutvecklande bolag”, säger Axel Sjöblad, VD på SenzaGen.

”Vi ser fram emot detta fortsatta samarbete med SenzaGen för att utvärdera GARD®skin Dose-Response med ett antal doftingredienser där vi vill få mer information. Att identifiera från vilken dos ett doftämne kan orsaka allergi är ett behov som intressenter inom doftindustrin länge har uttryckt. Detta projekt visar vår ställning till djurfria testmetoder och stödjer vårt uppdrag att förse industrin med data som uppfyller internationellt erkända vetenskapliga standarder”, säger Mihwa Na, Senior Scientist hos RIFM.

Sedan 2020 samarbetar SenzaGen och RIFM också kring vidareutvecklingen av en applikation som kan bedöma om doftämnen kan orsaka hudallergi vid exponering av solljus, så kallad fotosensibilisering.

För mer information, kontakta:
Axel Sjöblad, VD, SenzaGen AB
Email: axel.sjoblad@senzagen.com | Mobil: 0705-35 93 51

Mihwa Na, Senior Scientist, RIFM
Email: mna@rifm.org | Tel: +1.201.689.8089 ext. 108

Om RIFM
Forskningsinstitutet för doftämnen (RIFM) grundades 1966 och genererar, analyserar, utvärderar och distribuerar data som utgör en vetenskaplig grund för säker användning av doftmaterial. RIFM har den mest omfattande databasen i världen för säkerhetsutvärdering av doft- och smakämnen. Databasen omfattar över 70 000 referenser och mer än 135 000 studier av människors hälsa och miljö.

RIFM följer de senaste, internationellt accepterade riktlinjerna för säkerhetsbedömningar av doftingredienser. En oberoende expertpanel bestående av internationella forskare och akademiker granskar institutets arbete innan det lämnas in för referentgranskning och vetenskaplig publicering. Allt publicerat material finns fritt tillgängligt på fragrancematerialsafetyresource.elsevier.com.

SenzaGen and RIFM expand collaboration on the safe use of fragrances with GARD™skin Dose-Response

SenzaGen and the Research Institute for Fragrance Materials (RIFM) have expanded their collaboration on the safe use of fragrance materials to evaluate the dosage at which a fragrance may induce an allergic response. Under the collaboration agreement, SenzaGen will receive an initial grant from RIFM of SEK 0.6 million to test several substances from RIFM with GARD™skin Dose-Response, a novel test for this application. The agreement runs through 2021.

RIFM is an international scientific non-profit organization based in the United States supporting the safe use of fragrance ingredients in consumer products. RIFM’s Fragrance Ingredient Safety Assessments provide the International Fragrance Association (IFRA) with the scientific basis for developing standards for the safe use of aromatic components by the perfume industry.

“We are very proud of RIFM’s continued trust in us and that our most recently launched test GARDskin Dose-Response may contribute to progress in terms of sustainability and ethics in the testing market. With its strong position and broad scientific expertise, RIFM helps promote new technology and knowledge in the cosmetics and consumer product industry. RIFM’s cooperation with us confirms GARD technology’s strength and that it meets critical needs in these and our other prioritized industries. Access to more detailed information on skin sensitizing substances is important for companies developing products,” says Axel Sjöblad, CEO of SenzaGen.

“We look forward to our continued collaboration with SenzaGen to evaluate GARDskin Dose-Response as we refine our understanding of several fragrance ingredients. Identifying the dosage at which a fragrance may induce sensitization is a need that fragrance industry stakeholders have expressed for a long time. This project demonstrates our commitment to non-animal testing methods and supports our mission to provide the fragrance industry with data that meets internationally-recognized scientific standards,” says Mihwa Na, PhD, Senior Scientist at RIFM.

Since 2020, SenzaGen and RIFM have been collaborating on the continued development of an application that can assess whether fragrance materials could induce skin allergies when exposed to sunlight (photosensitization).

For more information, please contact:
Axel Sjöblad, CEO, SenzaGen AB
Email: axel.sjoblad@senzagen.com | Mobile: +46 705 35 93 51

Mihwa Na, Senior Scientist, RIFM
Email: mna@rifm.org | Phone: +1.201.689.8089 ext. 108

About RIFM
Established in 1966, the Research Institute for Fragrance Materials (RIFM) generates, analyzes, evaluates, and distributes data to provide a scientific basis for the safe use of fragrances. RIFM has compiled the most comprehensive, worldwide source of toxicology data, literature, and general information on fragrance and flavor raw materials. RIFM’s fragrance ingredient safety assessment program draws from its comprehensive database of over 70,000 references and more than 135,000 human health and environmental studies.

RIFM assesses the safety of fragrance ingredients by the most current, internationally accepted guidelines—and has done so since its founding. The Expert Panel for Fragrance Safety, an independent, international team of researchers and academics with no ties to the fragrance industry, reviews all of RIFM’s work before RIFM submits it for peer-reviewed publication in a reputable scientific journal. RIFM makes all of its published, peer-reviewed work—current and historical—available for free at fragrancematerialsafetyresource.elsevier.com.

SenzaGen får order på 0,6 MSEK från ny europeisk kund inom kemikalieindustrin

SenzaGen har erhållit en order värd 0,6 MSEK från en ny global kund inom kemikalieindustrin. Ordern omfattar SenzaGens tester för att bedöma om kemiska produkter kan orsaka allergiska reaktioner på hud (GARD®skin) respektive i luftvägarna (GARD®air). Testerna kommer att utföras i SenzaGens GLP-certifierade laboratorium i Lund.

Kunden har huvudkontor i Europa och är en ledande leverantör av specialkemikalier och nya hållbara teknologier. Med kombinationen av GARD®-tester kan kunden för första gången identifiera ämnen med olika allergiframkallande effekter under både produktutveckling och tillverkning, vilket bidrar till kostnadsbesparingar för bolaget samt säkrare produkter i samhället. Samtidigt riskminimerar kunden sin egen kemikalietillverkning genom att erbjuda en säkrare produktions- och arbetsmiljö.

”Kemikalieindustrins behov av att undersöka sina substansers allergiframkallande förmåga är omfattande och det är en av de branscher som vi prioriterar i vårt försäljningsarbete. Med denna order fortsätter vi att leverera enligt våra strategiska initiativ och får en viktig referens eftersom kunden testar svårbedömda kemikalier för både hud- och luftvägsallergi”, säger Axel Sjöblad, VD på SenzaGen.”, säger Axel Sjöblad, VD på SenzaGen.

SenzaGens testplattform GARD® vänder sig till företag som vill förbättra sin teststrategi, öka träffsäkerheten i sina testresultat och samtidigt undvika djurstudier. Genom sin höga träffsäkerhet förbättrar GARD kundens beslutsunderlag och bidrar till ökad produktsäkerhet samtidigt som antalet djurförsök minskar. SenzaGen är idag ensamt om att erbjuda ett icke-djur-baserat, så kallat in vitro-test, för att undersöka om kemikalier kan orsaka luftvägsallergier.

SenzaGen secures SEK 0.6 m order from a new European customer in the chemical industry

SenzaGen has received an order with a value of approximately SEK 0.6 million from a new global customer in the chemical industry. The order includes SenzaGen's tests to assess whether chemical substances in products can cause allergic reactions to skin (GARD™skin) or in the respiratory tract (GARD™air). The tests will be carried out in SenzaGen's GLP certified laboratory in Lund.

The customer has its headquarters in Europe and is a leading supplier of specialty chemicals and sustainable technologies. With the combination of GARD tests, the customer can identify substances with various allergy-causing effects during both product development and manufacturing for the first time, which contributes to cost savings for the company and safer products to society. At the same time, the customer minimizes the risk during chemical manufacturing by offering a safer work environment.

“The chemical industry has a great need for chemical sensitization testing and is one of our prioritized target markets. With this order we continue to deliver in line with our strategic initiatives. The fact that the customer tests difficult-to-test samples for both skin and respiratory allergies makes this an important reference order”, says Axel Sjöblad, CEO of SenzaGen.

SenzaGen’s test platform GARD targets companies looking to optimize their in vitro testing strategy; increasing the accuracy of their test results while avoiding animal testing. Through its high accuracy, GARD improves the quality of customers’ decision-making and contributes to increased product safety in people’s everyday lives while reducing the number of animal experiments. SenzaGen is the only company that can offer a non-animal, so called in vitro test, for chemical respiratory allergens.

SenzaGen får order på 0,4 MSEK för GARD®skin- och GARD®air-tester från läkemedelsbolaget H. Lundbeck A/S

SenzaGen har fått uppdraget att testa substanser från H. Lundbeck A/S. Uppdraget motsvarar ett värde på 0,4 MSEK och omfattar både GARD®skin- och GARD®air. Testerna kommer att utföras i SenzaGens GLP-certifierade laboratorium i Lund.

SenzaGen meddelar idag att man inleder samarbete med H. Lundbeck A/S, ett globalt läkemedelsföretag med verksamhet i hela värdekedjan, från forskning och utveckling till produktion och marknadsföring, gällande behandling av nervsjukdomar. Med kombinationen av GARD-testerna, som bara SenzaGen kan erbjuda, vill bolaget undersöka om nya produktkandidater kan orsaka allergier.

“Trots de utmaningar som den pågående pandemin medför fortsätter vi att etablera GARD-teknologin bland internationella kunder. Vi är mycket glada över att Lundbeck, efter en utförlig utvärdering av vår teknologi baserad på åtskilliga möten och presentationer, valt att samarbeta med SenzaGen och bestämt sig för att testa substanser med både GARDair och GARDskin. Ordern bekräftar att vår direktkontakt med stora internationella företag fortsätter att ge resultat och innebär att vi under året kommer att ha utfört tester åt kunder inom alla de stora industrier vi adresserar – läkemedel, medicinteknik, kosmetika och kemikalie”, säger Axel Sjöblad, VD på SenzaGen.

”Lundbeck är mycket nöjda över att inleda samarbete med SenzaGen. Införandet av nya innovativa tester som GARD är en del av vår ambition att bredda våra kunskaper och expertis inom området för säkerhetstestning. Genom detta uppnår vi våra mål att säkerställa en säker arbetsmiljö för våra medarbetare och förbättrar livskvaliteten för människor som lever med hjärnsjukdomar”, säger Allan Dahl Rasmussen, Director in Regulatory Toxicology på Lundbeck.

Genom sin träffsäkerhet förbättrar GARD®-teknologin kundens beslutsunderlag och bidrar till ökad produktsäkerhet samtidigt som antalet djurförsök minskar.

SenzaGen receives SEK 0.4 m order for GARD®skin and GARD®air tests from pharmaceutical company H. Lundbeck A/S

SenzaGen has been selected to test compounds from H. Lundbeck A/S. Valued at SEK 0.4 million, the project includes both GARD®skin and GARD®air. The tests will be performed in SenzaGen’s GLP-certified laboratory in Lund.

A new collaboration is being announced with H. Lundbeck A/S, a global pharmaceutical company covering the full value chain from research and development to production and promotion of treatments of disorders within CNS. The company aims to use the combination of GARD tests, which SenzaGen is unique in being able to offer, to determine whether new development candidates have sensitizing properties.

“In spite of the challenges presented by the ongoing pandemic, we continue to establish the GARD technology among international customers. We are very pleased that after a thorough evaluation based on several interactions and presentations, Lundbeck has chosen to collaborate with SenzaGen and that they have decided to test compounds with both GARDair and GARDskin. The order illustrates that our direct contacts with large international companies continue to bear fruit, and means that we, during the year, will have run tests for customers in all the major industries we cater to – pharmaceuticals, medical devices, cosmetics and chemicals,” says Axel Sjöblad, CEO of SenzaGen.

“Lundbeck is pleased to initiate this collaboration with SenzaGen. The introduction of new innovative assays such as the GARD tests is part of our commitment to constantly expand our expertise in safety testing. By doing this, we pursue our goals of providing a safe and healthy work environment for our employees and improving the quality of life for people living with brain disorders,” says Allan Dahl Rasmussen, Director of Regulatory Toxicology in Lundbeck.

With excellent predictivity, the GARD® technology improves the quality of customers’ decision-making and contributes to increased product safety while reducing the number of animal tests.