Inbjudan till presentation av SenzaGens bokslutskommuniké 2023 den 14 februari kl 10.00

SenzaGens bokslutskommuniké 2023 publiceras den 14 februari 2024 kl 8.30 och följs av en webbsänd telefonkonferens kl 10.00 samma dag. Presentationen kommer att hållas av bolagets vd och koncernchef Peter Nählstedt, med en efterföljande frågestund.

Presentationen kommer att hållas på svenska.

Tid: Onsdag 14 februari klockan 10:00–11:00.
Webbsändningen nås på: https://ir.financialhearings.com/senzagen-year-end-report-2023

Det går även att se presentationen i efterhand via SenzaGens webbplats: https://senzagen.com/investors/presentations/

Invitation to the presentation of SenzaGen’s year-end report 2023 on Feb 14 at 10.00 CET

SenzaGen's 2023 year-end report will be published on February 14, 2024, at 08:30 CET and will be followed by a livestream presentation at 10:00 on the same day. The presentation will be given by SenzaGen’s President and CEO Peter Nählstedt, followed by a Q&A session.

The presentation will be held in Swedish.

Time: Wednesday February 14, 10:00–11:00 CET.
Link to the livestream: https://ir.financialhearings.com/senzagen-year-end-report-2023

The presentation can be watched afterwards at SenzaGen’s website: https://senzagen.com/investors/presentations/

SenzaGen får uppföljningsorder värd 1,5 MSEK för GARD®skin-tester till kemikalieindustrin

SenzaGen har erhållit en uppföljningsorder värd 1,5 MSEK från ett globalt ledande kemikaliebolag. Uppdraget omfattar tester med SenzaGens innovativa djurfria testmetod för hudsensibilisering, GARD®skin och inkluderar såväl rena kemikalier som komplexa formuleringar. Testningsarbetet påbörjas omedelbart och beräknas slutföras under första kvartalet 2024.

Kunden har global närvaro med huvudkontoret placerat i Europa. Den nya ordern är ett resultat av en framgångsrik utvärdering av GARD®skin under 2022–2023 och är kopplad till ett av bolagets forsknings- och utvecklingsprojekt. Med testningen avser bolaget undersöka om nya produktkandidater potentiellt kan orsaka hudallergi.

”Nära kundkontakter med stora multinationella bolag utgör en hörnsten i vår strategi för tillväxt och innovation. Denna framgång är tydlig i det faktum att efter en framgångsrik utvärdering av GARD®skin har kunden nu återvänt med en större och mer betydelsefull order. Uppföljningsordern inte bara bekräftar teknologins pålitlighet och prestanda vid riskbedömning av kemikalier utan sätter också ljus på att metoden klarar komplexa kemiska blandningar, vilket oftast brukar vara utmanande i traditionell testning. Inom detta område skapar vi helt unika värden för kunden”, säger Peter Nählstedt, VD och koncernchef SenzaGen.

Testplattform GARD® avgör om kemikalier kan orsaka allergi och vänder sig till företag som vill öka träffsäkerheten i sina testresultat och säkerställa produktsäkerhet samtidigt som djurstudier undviks. Den unika plattformen kombinerar genomiska data från mänskliga celler med maskininlärning vilket gör metoden både effektivare och mer träffsäker än både traditionella djurbaserade metoder och andra alternativa djurfria metoder för denna typ av komplexa kemikalier.

SenzaGen ser fram emot att arbeta nära kunden för att säkerställa tillförlitliga resultat och bidra till säkrare och mer etiska produkter på marknaden inom kemikalieindustrin.

SenzaGen receives a follow-up order worth 1.5 million SEK for GARD®skin for the chemical industry

SenzaGen has received a follow-up order worth 1.5 million SEK from a globally leading chemical company. The assignment includes testing with SenzaGen’s innovative non-animal skin sensitization test method, GARD®skin, covering both pure chemicals and complex formulations. Testing will commence immediately and is expected to be completed in the first quarter of 2024.

The customer has a global presence with its headquarters located in Europe. The new order is a result of a successful evaluation of GARD®skin during 2022–2023 and is associated with one of the company's research and development projects. With the testing, the company aims to investigate whether new product candidates could potentially cause skin allergies.

“Close customer relationships with major multinational companies are a cornerstone of our growth and innovation strategy. This success is evident in the fact that, following a successful evaluation of GARD®skin, the customer has now returned with a larger and more significant order. This follow-up order not only confirms the reliability and performance of the technology in the risk assessment of chemicals but also highlights that the method can handle complex mixtures, which is often challenging in traditional testing. In this area, we create entirely unique value for the customer”, says Peter Nählstedt, President and CEO of SenzaGen.

The GARD® platform determines whether chemicals can cause allergies and targets companies looking to increase the accuracy of their test results and ensure product safety while avoiding animal studies. The unique platform combines genomic data from human cells with machine learning, making the method more efficient and accurate than both traditional animal-based methods and other non-animal methods methods for this type of complex chemicals.

SenzaGen looks forward to working closely with the customer to ensure reliable results and contribute to safer and more ethical products in the chemical industry market.

SenzaGen secures SEK 1.7m order from a new global biotech industry leader

SenzaGen has been selected to test substances for yet another new global customer within the biotech industry. The assignment is valued at SEK 1.7 million and includes non-animal tests for skin sensitization, utilizing SenzaGen’s highly performing test platform, GARD®skin. The tests will be conducted at the company's GLP-certified laboratories in Lund and at the subsidiary, VitroScreen, in Milan during the fourth quarter of 2023 and the first quarter of 2024.

The customer is a global leader in biotech with a significant presence and research in various chemical areas. Through this testing, they aim to investigate whether their new product candidates can cause allergic reactions on the skin.

"Through this order, we further broaden our portfolio with another world player choosing us to replace animal experiments with more ethical methods. The acquisition of VitroScreen has strengthened our position in skin sensitization and now opens up new opportunities in the market. With our combined product portfolio, we offer our customers a comprehensive testing solution, providing them with fast and reliable test results for evaluating product candidates," says Peter Nählstedt, President and CEO of SenzaGen.

The core of SenzaGen’s business revolves around innovative tests and services within non-animal toxicology and efficacy testing. These innovations are based on the company's extensive expertise in various technology areas, including genomics, machine learning, and human 3D tissue models. By offering unique and groundbreaking innovations that are better suited to reflect human biological reactions, SenzaGen is driving progress away from animal testing.

SenzaGen får order på 1,7 MSEK från ny världsledande kund inom biotech-industrin

SenzaGen har fått uppdraget att testa substanser från ännu en ny global kund inom biotech-industrin. Uppdraget är värt 1,7 MSEK och omfattar djurfria tester för hudsensibilisering, inklusive SenzaGens unikt högpresterande testplattform GARD®skin. Testerna kommer att utföras på koncernens GLP-certifierade laboratorier i Lund och på dotterbolaget VitroScreen i Milano under fjärde kvartalet 2023 och första kvartalet 2024.

Kunden är en världsledande aktör inom biotech med global närvaro och forskning inom flera kemitekniska områden. Genom testningen vill de undersöka om deras nya produktkandidater kan orsaka allergiska reaktioner på huden.

”Genom denna order breddar vi ytterligare vår portfölj med ännu en världsspelare som väljer oss för att ersätta djurförsök med mer etiska metoder. Förvärvet av VitroScreen har stärkt vår position inom hudsensibilisering och öppnar nu nya möjligheter på marknaden. Med vår kombinerade produktportfölj erbjuder vi våra kunder ett komplett testerbjudande, vilket ger dem snabba och pålitliga testresultat för deras rankning av produktkandidater”, säger Peter Nählstedt, VD och koncernchef på SenzaGen.

Kärnan i SenzaGens verksamhet är innovativa tester och tjänster inom djurfri toxikologi och effektivitetstestning. Innovationerna bygger på bolagets breda expertis inom olika teknikområden, inklusive genomik, maskininlärning och mänskliga vävnadsmodeller. Genom att erbjuda unika och banbrytande innovationer som bättre överensstämmer med hur människor reagerar biologiskt, driver SenzaGen på utvecklingen bort från djurtester.

SenzaGen är ett av Sveriges snabbast växande teknikbolag

SenzaGen utvecklar och säljer djurfria kemikalietester och är nu ett av Sveriges snabbast växande teknikbolag enligt Deloittes årliga rankning Sweden Technology Fast 50. Under de senaste fyra åren har SenzaGen haft en genomsnittlig tillväxt på hela 1433 procent. Av de 50 bolagen på listan kom SenzaGen på plats 18.

”Att rankas som ett av Sveriges snabbast växande teknikföretag är ett bevis på att vår affärsmodell gett fantastiska resultat och att det vi gör ligger helt rätt i tiden. Vi är otroligt stolta över hur våra innovationer bidrar både etiskt och vetenskapligt när vi hjälper företag att ställa om bort från djurförsök och samtidigt ger dem testresultat som är direkt applicerbara på oss människor. Som VD känner jag en enorm stolthet över vårt team som levererat dessa resultat. De ligger till grund för denna utmärkelse och stärker oss verkligen i vår fortsatta tillväxtresa”, säger Peter Nählstedt, VD och koncernchef på SenzaGen.

Rankningen i Sweden Technology Fast 50 baseras på tillväxten i nettoomsättningen de senaste fyra åren.

”Det känns fantastiskt att vi i 20 år har fått uppmärksamma svenskt entreprenörskap i techbranschen genom Sweden Technology Fast 50. Årets bolag speglar inte bara Sveriges ledande position inom innovation utan också skiftningar vi sett i samhället de senaste åren, inte minst inom GreenTech med tekniska lösningar för att driva på klimatomställningen och MedTech där teknik kan användas för att stärka vården. Vi är glada över att få fira bolagens framgångar och ser fram emot att följa dem framöver”, säger Ester Sundström, partner på Deloitte och ansvarig för Deloitte Sweden Technology Fast 50.

2023 års ranking presenteras vid ett evenemang på Nasdaq i Stockholm den 9 november. Läs mer om priset, bakgrund och mer detaljerade kriterier på www.deloitte.se/fast50.

SenzaGen använder sin breda expertis inom olika teknikområden, inklusive genomik, maskininlärning och mänskliga vävnadsmodeller, för att utveckla bättre och mer etiska testmetoder som kan ersätta djurförsök vid kemikaliers toxikologiska utvärdering.

SenzaGen ranked one of Sweden’s fastest-growing technology companies

SenzaGen develops and sells non-animal chemical tests and is now one of Sweden's fastest-growing technology companies according to Deloitte's annual ranking, Sweden Technology Fast 50. Over the past four years, SenzaGen has had an average growth rate of 1433 percent. SenzaGen ranked 18th out of 50 companies on the list.

"Being ranked as one of Sweden's fastest-growing technology companies is evidence that our business model has yielded fantastic results and that what we do is perfectly timed. We are incredibly proud of how our innovations contribute both ethically and scientifically when we assist companies in transitioning away from animal testing while providing them with test results directly applicable to humans. As CEO, I feel immense pride in our team, which has delivered these results. They form the basis for this award and truly strengthen us on our continued growth journey," says Peter Nählstedt, President and CEO of SenzaGen.

The ranking in Sweden Technology Fast 50 is based on the growth in net revenue over the past four years.

"It feels fantastic to have been able to highlight Swedish entrepreneurship in the tech industry for 20 years through Sweden Technology Fast 50. This year's companies not only reflect Sweden's leading position in innovation but also some of the shifts we have seen in society in recent years, not least within GreenTech, where technical solutions are used to address climate change, and MedTech, where technology is used to strengthen healthcare. We are happy to celebrate the companies' success and look forward to following their journey, says Ester Sundström, partner at Deloitte and responsible for the Deloitte Sweden Technology Fast 50.

The 2023 ranking is being presented at an event at Nasdaq in Stockholm on November 9. Learn more about the award, its background, and more detailed criteria at www.deloitte.se/fast50.

SenzaGen leverages its extensive expertise in various technology areas, including genomics, machine learning, and human tissue models, to develop better and more ethical testing methods that can replace animal experiments in toxicological evaluations of chemicals.

SenzaGen säkrar strategiskt viktig order från ny världsledande kund inom FMCG (dagligvaror)

SenzaGen har fått uppdraget att testa kemikalier från en ny världsledande kund med verksamhet inom FMCG (Fast Moving Consumer Goods, dagligvarutillverkning). Uppdraget motsvarar ett värde på cirka 0,8 MSEK och omfattar tester med SenzaGens djurfria test, GARD®skin Dose-Response, ett banbrytande test för hudallergener. Testet är en utökad applikationsdomän av GARD®skin, som är det första och enda godkända genomik-baserade testet på marknaden. Med testet vill kunden bedöma risker och fastställa säkra dosnivåer av kemikalier. Testningen kommer att utföras i SenzaGens GLP-certifierade laboratorium i Lund före utgången av 2023.

”SenzaGen fortsätter att stärka GARD®-teknologins position bland världsledande globala kunder. Ordern är strategiskt viktig och bekräftar att vår organiska tillväxtstrategi, som är baserad på personlig direktförsäljning till stora slutkunder, fortsätter att ge mycket goda resultat. Genom att regelbundet attrahera nya kunder breddar vi vår kundbas och skapar förutsättningar för återköp och fortsatt tillväxt”, säger Peter Nählstedt, VD och koncernchef på SenzaGen.

Försäljningen av GARD® fortsätter att utvecklas starkt med nya och återkommande stora globala kunder inom kosmetika, kemikalie och medicinteknik. Kundbasen breddades under tredje kvartalet med nio nya kunder, och vid septembers slut hade hela 25 nya kunder tillkommit under 2023, vilket kan jämföras med 18 på helåret 2022. Detta samtidigt som försäljningen från återkommande kunder under året uppgick till 77 procent. Bolaget bedömer att 30–50 procent av de nya kunderna återkommer under det efterföljande året, ofta med en i genomsnitt större beställning.

Testmetoden GARD®skin Dose-Response är unik och ger kvantitativ information som ersätter behovet av djurförsök vid utvärdering av vid vilken koncentration hudsensibiliserande ämnen kan användas utan att orsaka hudallergier. Detta ger bolag inom bland annat kosmetika-, läkemedels- och kemikalieindustrin ett mycket viktigt underlag för prioritering och beslutsfattande inom forskning och utveckling av nya produkter.

SenzaGen secures strategically important order from new customer, a world leader in fast-moving consumer goods (FMCG)

SenzaGen has been selected to test chemicals from a new customer, a world leader in fast-moving consumer goods (FMCG). The project is worth about SEK 0.8 million and involves testing with SenzaGen’s non-animal GARD®skin Dose-Response, a groundbreaking test for skin allergens. The test is an expanded application domain of GARD®skin, which is the first and only approved genomics-based test on the market. The customer will use the test to assess risks and determine safe dose levels of chemicals. The testing will be performed in SenzaGen’s GLP-certified laboratory in Lund before the end of 2023.

“SenzaGen continues to strengthen the GARD® technology’s position with global customers that are world leaders in their industry. The order is strategically important and is a testament to the continuing excellent results of our organic growth strategy, which is based on personal direct sales to large end customers. By regularly attracting new customers, we broaden our customer base and lay the foundation for repeat purchases and continued growth,” says Peter Nählstedt, President and CEO of SenzaGen.

GARD® sales continue to exhibit strong growth with new and recurring major global customers in cosmetics, chemicals and medical devices. The Company’s customer base was broadened in the third quarter with the addition of nine new customers, and as of the end of September as many as 25 new customers were gained during 2023, compared with 18 for the entire year in 2022. At the same time, sales from returning customers during the year accounted for 77% of total sales. The Company estimates that 30%–50% of new customers will make repeat purchases in the following year, in many cases with a higher average order value.

The GARD®skin Dose-Response test is unique and provides quantitative information to replace animal testing when assessing the concentration at which skin-sensitizing substances can be used without causing skin allergies. This provides companies in industries including cosmetics, pharmaceuticals and chemicals with a crucial basis for prioritization and decision-making in research and development.