SenzaGen breddar sitt djurfria erbjudande inom medicinteknik med fler tester samt toxikologiska konsulttjänster – etablerar sig djupare på marknaden och realiserar synergier från förvärv

Från och med februari 2022 erbjuder SenzaGen ett utökat och mer komplett in vitro-toxikologiskt testerbjudande mot den omfattande medicintekniska marknaden. Breddningen är ett resultat av SenzaGens förvärv av det italienska bolaget VitroScreen som skedde i november 2021. Genom att kombinera expertkunskaper och försäljningsaktiviteter för de båda bolagens djurfria test- och serviceerbjudande skapas nya kommersiella förutsättningar. Detta innebär en snabbare och kostnadseffektivare expansion på den medicintekniska marknaden, vars intresse för djurfria lösningar växer i takt med att regulatoriska förändringar träder i kraft.

Breddningen omfattar djurfria tester för biologisk utvärdering, identifiering av medicintekniska produkter och klassificering i enlighet med EU:s förordning Medical Device Regulation (MDR 2017/745), samt expertkonsulttjänster. Uppdateringen av ISO-standarderna som styr säkerhetstestningen för hudirritation och hudsensibilisering har nyligen trätt i kraft och förordar att man undviker djurstudier och i stället testar in vitro (i provrör), vilket skapar ett ökat intresse för de båda bolagens erbjudande. Testerna bygger på den senaste tekniken inom genomik och maskininlärning respektive mänskliga 3D-vävnadsmodeller.

”SenzaGen och VitroScreen tar ett viktigt steg i sin integrationsstrategi genom att inleda försäljningsaktiviteter av ett gemensamt erbjudande. Förvärvet av VitroScreen innebär att vi har ökat vår expertis ytterligare inom in vitro-toxikologi och kan erbjuda ett utökat test- och tjänsteutbud för medicinteknik vilket ger oss tillgång till en betydligt större marknad. Vi ser att intresset från den medicintekniska marknaden växer snabbt, framför allt i Europa där arbetet med att ställa om till djurfria metoder kommit längst, och räknar med att öka försäljningen till företag inom denna målgrupp”, säger Peter Nählstedt, VD och koncernchef på SenzaGen.

Det utökade erbjudandet omfattar medicintekniska tester och tjänster för hudirritation och cytotoxicitet som komplement till SenzaGens innovativa GARD®-plattform med tester för hudsensibilisering, vars införande i standardserien ISO 10993 skapar ett ökat intresse. SenzaGen kan som första företag erbjuda de tre testerna som utgör ett komplett in vitro-paket för den del av riskbedömningen som alla klasser av medicintekniska produkter måste genomgå innan de sätts på marknaden. Därtill erbjuds tester för irritation i andra vävnader.

Erbjudandet inkluderar även konsulttjänster som in vitro-toxikologiskt expertisstöd och vägledning om hur tester ska kombineras för respektive kunds projekt i enlighet med MDR. Därutöver utökas erbjudandet mot substansbaserade medicintekniska produkter med prekliniska tester och tjänster, vilka baseras på mänskliga 3D-vävnadsmodeller.

SenzaGen broadens non-animal offering for medical devices with more tests and tailored consulting services – strengthens market presence and realizes synergies from acquisition

Starting in February 2022, SenzaGen provides an expanded and more complete in-vitro toxicology test offering for the large medical devices market. This broadening is a result of SenzaGen’s acquisition of Italian company VitroScreen, which took place in November 2021. Combining their collective expertise and sales activities for both companies’ non-animal test and service offerings serve as additional enablers for faster and more cost-effective expansion in the medical devices market, whose interest in non-animal solutions is growing as regulatory changes come into effect.

The broadened offering includes non-animal tests for biological evaluation, identification of medical devices and classification under the EU Medical Device Regulation (MDR 2017/745), and tailored expert consulting services. The updates to the ISO standards regulating safety testing for skin irritation and skin sensitization were recently published and recommend avoiding animal testing and instead using non-animal methods, which generates greater interest in this segment. The tests are based on state-of-the-art technology on genomics, machine learning and 3D human tissue models.

“SenzaGen and VitroScreen are taking a key step in their integration strategy by starting up sales activities for a joint offering. The acquisition of VitroScreen further increases our expertise in the field of in vitro toxicology and enables us to offer an expanded range of tests and services for medical devices, giving us access to a much larger market. We see rapid growth in interest from the medical devices market, especially in Europe, where work on transitioning to non-animal methods has advanced the furthest, and we expect to increase sales to companies in this target group,” says Peter Nählstedt, President and CEO of SenzaGen.

The expanded offering includes skin irritation and cytotoxicity tests and services for medical device that complement SenzaGen’s innovative GARD® platform of skin sensitization tests, whose inclusion in the ISO 10993 standard series is generating increased interest. SenzaGen is the first company to offer the three tests forming a complete in vitro package for a part of the risk assessment that all classes of medical devices must undergo before being brought to market. In addition, irritation tests in other tissues are offered.

The offering also includes consulting services such as in vitro testing strategies and pharmaco toxicology expert support on how to combine tests for each customer project under the MDR requirements. Additionally, the expanded offering features pre-clinical services for substance-based medical devices which are based on 3D human tissue models.

SenzaGen får uppföljningsorder på 1 MSEK för GARD®skin Dose-Response från ett av världens största kosmetikabolag

SenzaGen har fått ytterligare ett uppdrag att testa ingredienser i kosmetikaprodukter från ett av världens största kosmetikabolag. Den nya ordern är värd 1 MSEK och omfattar bolagets unika in vitro-test GARD®skin Dose-Response. Testerna utförs på SenzaGens GLP-certifierade laboratorium i Lund.

I juli fick SenzaGen en utvärderingsorder på GARD®skin Dose-Response från kunden, som är ett av världens ledande bolag inom skönhet och kosmetika. Med testet har bolaget undersökt vid vilken dos ett ämne i en kosmetikaprodukt inte kan orsaka allergier och de väljer nu att utvärdera fler ämnen.

”Det är mycket glädjande att kunden är nöjd med det första utvärderingssteget av GARD®skin Dose-Response och fortsätter att testa fler ingredienser. Det här är ett mycket viktigt projekt hos en betydande kund, inte minst för att testet möter behovet som företag och forskare inom kosmetikaindustrin länge har efterfrågat. Vi ser fram emot att fortsätta leverera kunden unika data som hjälper dem säkerställa att deras produkter inte orsakar allergier. Under andra halvåret har vi upplevt ett fortsatt stort intresse från flera bolag i olika industrier, inte minst för vårt senast lanserade GARD®skin Dose-Response test, och ser att befintliga kunder i stor utsträckning lägger uppföljningsorders samtidigt som kundstocken växer med nya kunder, vilket är mycket tillfredsställande”, säger Peter Nählstedt, VD på SenzaGen.

GARD®skin Dose-Response är ett test baserat på genomiska data och maskininlärning som ger information om vid vilken dos ett ämne är allergiframkallande. Det innebär att forskning och utveckling kan bedrivas utan att använda djurförsök. Med testet kan bolag inom kosmetika-, läkemedels- och kemikalieindustrin bland annat identifiera den högsta möjliga mängden av en kemikalie, s.k. ”Dose of Departure”, som de kan inkludera i sina produkter, vilket utgör ett viktigt underlag för prioritering och beslutsfattande inom forskning och utveckling. Det nya testet är ett nytt användningsområde för GARD®skin och är ett av det första i sitt slag på marknaden.

SenzaGen receives SEK 1m follow-on order for GARD®skin Dose-Response from one of the world’s largest cosmetics companies

SenzaGen secured another project to test ingredients in cosmetics products from one of the largest cosmetics companies in the world. The new order is valued at around SEK 1 million and is for the Company’s unique in vitro test, GARD®skin Dose-Response. The testing is performed at SenzaGen’s GLP-certified laboratory in Lund, Sweden.

In July, SenzaGen received an evaluation order for GARD®skin Dose-Response from the customer, a world leader in beauty and cosmetics. The company used this test to study the dose at which a substance in a cosmetics product does not cause an allergic reaction, and it has now chosen to evaluate more substances.

“We are very pleased that the customer is satisfied with the initial evaluation phase of GARD®skin Dose-Response and is proceeding to test more ingredients. This is a crucial project with a major customer, in particular, because the test meets needs for which businesses and researchers in the cosmetics industry have sought a solution for a long time. We look forward to continuing to supply the customer with data that can help them ensure their products do not cause allergic reactions. In the second half of the year, we have seen continued strong interest from multiple companies in diverse industries, especially in our recently launched GARD®skin Dose-Response test. Existing customers are placing follow-on orders and our customer base is growing with new customers, which is very satisfying” says Peter Nählstedt, CEO of SenzaGen.

GARD®skin Dose-Response is a test based on genomic data and machine learning that provides information on the dose at which a substance causes allergy. This makes it possible for research and development to be conducted without the use of animal testing. The test enables companies in the cosmetics, pharmaceuticals and chemicals industries to identify the highest possible quantity of a chemical that they can include in their products (“the Dose of Departure”). This serves as crucial information for prioritization and decision-making in research and development. The new test is a new application domain of GARD®skin, and it is one of the first of its kind on the market.

SenzaGen presents accelerated growth strategy and invitation to Capital Markets Day

In line with the announcement on 18 August 2021, SenzaGen’s board of directors has adopted an accelerated growth strategy that includes pursuing an active acquisition strategy targeting profitable and growing companies that complement SenzaGen’s current activities. The growth strategy will be presented in more detail at a capital markets day event on 5 October. The Company aims to be a leader in non-animal toxicology testing, a growing market internationally estimated to be worth more than USD 6 billion annually. The board worked with the new CEO to review the Company's business plan and has adopted the accelerated growth strategy, which puts increased focus on organic and acquisition-driven growth. As a result, our previous financial target of reaching profitability in 2022 will be cancelled.

New CEO and accelerated growth strategy
To create new opportunities and momentum for faster sales growth, SenzaGen’s strategy was updated with a focus on acquisition strategy, which the Company communicated at the time of Peter Nählstedt’s appointment as the new CEO on 19 August 2021. SenzaGen’s primary focus in the coming years will be on marketing investments, commercialization of a broader range of tests, and further expansion by acquiring profitable companies. The Company aims to be a leader in non-animal toxicology testing, a growing market estimated to be worth more than USD 6 billion annually. The updated growth strategy puts increased focus on organic and acquisition-driven growth.

The updated strategy, to be presented on Capital Markets Day, can be summarized as follows:

  • Continued commercialization of the GARD platform in Europe, North America and parts of Asia.
  • Expansion of the Company’s test portfolio by adding high-tech in vitro tests to support customers in cosmetics, chemicals, pharmaceuticals and medical devices with a broader range of tests.
  • Evaluation of acquisition opportunities with a focus on companies that are profitable, growing and complement SenzaGen’s offering.

“We have established an attractive position in the non-animal toxicology testing market. The European Parliament recently adopted a new resolution calling on the member states to accelerate the transition to non-animal testing, which is already underway in several industries and markets. SenzaGen will lead the way in helping companies transition from animal testing to methods better suited to reflect human biology. We will now focus on accelerating growth by combining organic growth with acquisition activities. I very much look forward to leading the implementation of this updated strategy, which will significantly increase the Company's growth," says Peter Nählstedt, CEO of SenzaGen.

Peter Nählstedt commands broad experience from both organic and acquisition-driven growth. His most recent operational role was CEO of Probi AB, in which Peter led the company to increase revenue from approximately SEK 100 to 600 million between 2014 and 2018 by combining organic international growth with acquisition activities. His past experience includes leadership positions at Trelleborg AB and GE Healthcare in Sweden and the US. He was elected to SenzaGen’s board of directors in 2018 and has worked on the Company’s commercial and strategic development in an operational capacity since then.

SenzaGen continues to enjoy strong commercial growth and has achieved key successes in 2021 despite a challenging market situation during the pandemic. The Company’s innovative GARD® technology was evaluated by an independent group of international experts. The evaluation, which was delayed as a result of the pandemic, led to the EURL ECVAM Scientific Advisory Committee (ESAC) recommending that the OECD issue test guideline status for GARD skin. The Company’s laboratory operations were broadened by adding more non-animal tests. The Company’s customer base, which consists of major international companies, grew during the year with both new customers and more loyal returning customers.

Capital Markets Day on 5 October at 10:00 AM
SenzaGen invites media and investors to a virtual capital markets day on Tuesday, 5 October at 10:00 AM where CEO Peter Nählstedt will present the Company’s updated strategy. The web conference will be held in Swedish starting with a presentation followed by a Q&A session. After the live broadcast, the web conference will be available on the Company’s website.

To participate in the web conference, please follow this link: https://youtu.be/s35MMNbbYPE

Questions may be submitted by 1 October to the following email address IR@senzagen.com.

SenzaGen presenterar accelererad tillväxtstrategi samt bjuder in till kapitalmarknadsdag

SenzaGens styrelse har, i linje med vad som kommunicerades den 18 augusti 2021, beslutat om en accelererad tillväxtstrategi som inkluderar arbete med en aktiv förvärvsstrategi riktad mot lönsamma och växande bolag, som kompletterar SenzaGen nuvarande aktiviteter. Tillväxtstrategin kommer att presenteras närmare på en kapitalmarknadsdag den 5 oktober. Bolaget avser att bli en ledande aktör inom djurfri toxikologisk testning, en växande global marknad som uppskattas till mer än 6 miljarder USD årligen. Styrelsen har tillsammans med ny VD sett över Bolagets affärsplan och har fastställt den accelererade tillväxtstrategin, vilken innebär ett ökat fokus på organisk och förvärvsdriven tillväxt och att den tidigare finansiella målsättningen avseende lönsamhet 2022 därmed utgår.

Ny VD och accelererad tillväxtstrategi
För att skapa nya möjligheter och förutsättningar för en snabbare försäljningstillväxt har SenzaGens strategi utvecklats med fokus på förvärvsstrategi, vilket bolaget kommunicerade i anslutning till att Peter Nählstedt tillträdde som ny VD den 19 augusti 2021. SenzaGens primära fokus kommer under de kommande åren att ligga på marknadssatsningar, kommersialisering av ett bredare testutbud och vidare expansion genom förvärv av lönsamma bolag. Bolaget avser att bli en ledande aktör inom djurfri toxikologisk testning, en växande marknad som uppskattas till mer än 6 miljarder USD. Den uppdaterade tillväxtstrategin innebär ökat fokus på organisk och förvärvsdriven tillväxt.

Den uppdaterade strategin som kommer att presenteras på kapitalmarknadsdagen kan sammanfattas enligt nedan:

  • Fortsatt kommersialisering av GARD-plattformen i Europa, Nordamerika och delar av Asien.
  • Expansion av testportföljen med högteknologiska in vitro-tester för att stödja kunder inom kosmetika, kemikalie, läkemedel och medicinteknik med ett bredare testutbud.
  • Utvärdering av förvärvsmöjligheter med fokus på bolag som är lönsamma, växande och kompletterar SenzaGens erbjudande.

”Vi har tagit en attraktiv position på testmarknaden för djurfri toxikologi. Nyligen antog EU-parlamentet en ny resolution där medlemsländerna uppmanas att snabba på omställningen till djurfri testning, vilket redan har påbörjats av flera branscher och marknader. SenzaGen ska vara ledande i arbetet med att hjälpa företag att ställa om från djurtester till metoder som bättre överensstämmer med hur människor biologiskt fungerar. Vi fokuserar nu på att accelerera tillväxten genom att kombinera organisk tillväxt med förvärvsaktiviteter. Jag ser mycket fram emot att leda genomförandet av den uppdaterade strategin som kommer att öka bolagets tillväxt betydligt”, säger Peter Nählstedt, VD på SenzaGen.

Peter Nählstedt har bred erfarenhet från både organisk och förvärvsdriven tillväxt. Hans senaste operativa roll var som VD för Probi AB där bolaget under Peters ledning mellan 2014 och 2018 ökade intäkterna från cirka 100 till 600 MSEK genom att kombinera organisk internationell tillväxt med förvärvsaktiviteter. Tidigare erfarenhet omfattar ledande befattningar på Trelleborg AB och GE Healthcare i Sverige och USA. Han valdes in i SenzaGens styrelse 2018 och har sedan dess arbetat operativt med bolagets kommersiella och strategiska utveckling.

SenzaGen genomgår som bolag en fortsatt stark kommersiell utveckling och har nått viktiga framgångar under 2021 trots en utmanande marknadssituation under pandemin. Bolagets innovativa GARD®-teknologi har utvärderats av en oberoende internationell expertgrupp. Utvärderingen som försenades till följd av pandemin innebär att EURL ECVAM:s expertgrupp ESAC rekommenderar att OECD utfärdar test guideline-status för GARD skin. Laboratorieverksamheten har breddats med fler djurfria tester. Kundbasen, som består av stora internationella företag, har under året vuxit med både nya kunder och flera lojala återkommande kunder.

Kapitalmarknadsdag den 5 oktober kl 10.00
SenzaGen bjuder in media och investerare till en virtuell kapitalmarknadsdag tisdagen den 5 oktober klockan 10.00 där VD Peter Nählstedt presenterar bolagets uppdaterade strategi. Konferensen hålls på svenska och inleds med en presentation följt av en frågestund. Efter livesändningen kommer webbkonferensen att finnas tillgängligt på bolagets hemsida.

För att delta på webbkonferensen, följ denna länk: https://youtu.be/s35MMNbbYPE

Intresserade är välkomna att skicka in frågor senast den 1 oktober på mailadressen: IR@senzagen.com.

SenzaGen receives SEK 0.7m order for GARD®skin from one of the world’s largest pharmaceuticals companies

SenzaGen has been selected to test substances from a leading global pharmaceuticals company. Valued at SEK 0.7 million, the project involves testing using SenzaGen’s non-animal skin sensitization test, GARD®skin. The testing will be performed at SenzaGen’s GLP-certified laboratory in Lund, Sweden.

The pharmaceuticals company, which is one of the largest in the world, has global operations with a uniquely wide range of treatment areas. With GARD®skin, the company aims to determine whether new development candidates can cause allergic reactions on the skin.

“We are delighted that one of the largest pharmaceutical companies in the world has chosen to partner with SenzaGen and has decided to test substances with GARD®skin, which once again validates the value of GARD®skin internationally. Our test method provides them with fast and reliable results, making it possible to ensure that their substances cannot cause skin allergies already during the development phase. This project serves as further proof that our innovative technology is highly interesting to leading companies in the pharmaceuticals industry. With this new key order, we are continuing to expand our customer base, adding another world leader to our ranks,” says Peter Nählstedt, CEO of SenzaGen.

SenzaGen’s GARD® test platform is designed for companies looking to improve their testing strategy and enhance the accuracy of their test results while avoiding animal testing.

SenzaGen tar order värd 0,7 MSEK på GARD®skin från ett av världen största läkemedelsbolag

SenzaGen har fått uppdraget att testa substanser från ett globalt ledande läkemedelsföretag. Uppdraget är värt 0,7 MSEK och omfattar tester med SenzaGens djurfria test för hudsensibilisering GARD®skin. Testerna kommer att utföras i SenzaGens GLP-certifierade laboratorium i Lund.

Läkemedelsbolaget, som är ett av världens största, har global verksamhet med en unik bredd av behandlingsområden. Med GARD®skin vill bolaget undersöka om nya produktkandidater kan orsaka allergiska reaktioner på hud.

“Vi är oerhört glada över att av de största läkemedelsbolagen i världen valt att samarbeta med SenzaGen och bestämt sig för att testa substanser med GARD®skin, vilket återigen validerar värdet av GARD®skin internationellt. Med vår testmetod får de snabba och tillförlitliga svar och kan redan under utvecklingsfasen säkerställa att deras substanser inte kan orsaka hudallergi. Uppdraget är ännu ett bevis på att vår innovativa teknologi är högintressant för ledande bolag inom läkemedelsindustrin. Med denna nya viktiga order fortsätter vi att utöka vår kundbas med fler världsledande företag”, säger Peter Nählstedt, VD på SenzaGen.

SenzaGens testplattform GARD® vänder sig till företag som vill förbättra sin teststrategi, öka träffsäkerheten i sina testresultat och samtidigt undvika djurstudier.

SenzaGen appoints Peter Nählstedt as new CEO

The Board of Directors at SenzaGen has appointed Peter Nählstedt Chief Executive Officer. Peter Nählstedt takes on his new role on August 19, succeeding Axel Sjöblad, who wishes to resign as CEO in order to take on a new position outside the company. Over the last few years SenzaGen has made major progress in marketing and sales. With focus on a growth strategy, including acquisitions of profitable and growing companies, Peter Nählstedt will drive the company into a new phase. Peter recently held the position as CEO of Probi and has been a board member of SenzaGen since 2018, working on its commercial development.

Peter Nählstedt has extensive experience in developing global growth companies in Life Science. He was appointed to SenzaGens board of directors in 2018 and also held operational roles within the company including commercial development. He has in recent years lead several international growth projects in Life Sciences as a consultant and a board professional. His most recent operative assignment was as CEO of Probi AB. During his time as CEO of Probi from 2014 to 2018, the company increased its revenues from 103 to 612 MSEK by combining organic international growth with acquisition activities. Prior to working for Probi, Peter has held leading positions at Trelleborg AB and GE Healthcare in Sweden and US. He holds an MSc in Chemical Engineering and a BSc in Business Administration from Lund University.

“We are delighted to welcome Peter Nählstedt as CEO during this strategic growth phase with a novel focus on broadening our test portfolio with acquisitions. Peter has a proven international and commercial track record in the Life Science sector including both organic and Mergers & Acquisitions experience. He has the necessary skills and vision to make a seamless transition of leadership and drive the commercial growth of the company” says Carl Borrebaeck, Chairman of SenzaGen.

“SenzaGen has already developed and commercialized a revolutionary in vitro test with the GARD platform. By acquiring profitable and growing companies with complementary products and services, we have an opportunity to become a global leader in in vitro toxicology and safety assessment. As I have been working with the company for a few years, I am well-acquainted with SenzaGen´s great team and services – I am now very much looking forward to leading the Company into the next phase in which we will continue to commercialize the GARD® platform, add more tests to our portfolio and actively seek acquisition opportunities,” says Peter Nählstedt.” 

During Axel Sjöblad’s two years as CEO, SenzaGen has developed as a commercial company with a new structure, a broader customer offering, a substantially larger customer base and a positive statement from ESAC setting the company up for the next growth phase.

“Axel Sjöblad has done a great job and the company has rapidly evolved commercially and increased its sales significantly since he joined in 2019. With the recent positive ESAC opinion, we reached an important milestone and will now embark on an accelerated growth strategy”, says Carl Borrebaeck, Chairman of SenzaGen.

For more information, please contact:
Carl Borrebaeck, Chairman of the board, SenzaGen AB
Email: carl.borrebaeck@immun.lth.se | Mobile: +46 708 218330

Tina Dackemark Lawesson, VP Marketing & Communications
Email: tina.lawesson@senzagen.com | Mobile: +46 708-20 29 44

SenzaGen utser Peter Nählstedt till ny VD

Styrelsen för SenzaGen har utsett Peter Nählstedt till verkställande direktör. Peter Nählstedt tillträder sin nya befattning den 19 augusti och ersätter Axel Sjöblad, som lämnar sitt uppdrag för en ny tjänst utanför företaget. SenzaGen har under de senaste åren gjort stora framsteg inom marknadsföring och försäljning. Peter Nählstedt kommer att leda företaget in i en ny fas med fokus på en tillväxtstrategi som nu även omfattar förvärv av lönsamma och växande bolag. Peter har tidigare varit VD för Probi och har sedan 2018 ingått i SenzaGens styrelse, där han arbetat med bolagets kommersiella utveckling.

Peter Nählstedt har betydande erfarenhet av att utveckla globala tillväxtbolag inom Life Science. Han valdes in i SenzaGens styrelse 2018 och har sedan dess arbetat operativt med dess kommersiella och strategiska utveckling. Han har de senaste åren lett flera internationella tillväxtprojekt inom Life Science som konsult och genom aktivt styrelsearbete. Hans senaste operativa roll var som VD för Probi AB (publ). Under Peters tid som VD mellan 2014 och 2018 ökade bolagets intäkter från 103 till 612 MSEK genom att kombinera organisk internationell tillväxt med förvärvsaktiviteter. Innan sin tid på Probi har Peter innehaft ledande befattningar på Trelleborg AB och GE Healthcare i Sverige och USA. Peter är född 1974 och har en civilingenjörsexamen i Kemiteknik samt en kandidatexamen i företagsekonomi från Lunds universitet.

”Vi är mycket glada att kunna välkomna Peter Nählstedt som VD under denna strategiska tillväxtfas och nya fokus på att bredda vår testportfölj genom förvärv. Peter har en imponerande meritlista från internationellt och kommersiellt arbete inom Life Science-sektorn och har bred erfarenhet från både organisk och förvärvsdriven tillväxt. Han har de färdigheter och den vision som krävs för ett smidigt övertagande av ledarrollen och för att driva företagets kommersiella tillväxt framåt”, säger Carl Borrebaeck, styrelseordförande i SenzaGen.

”SenzaGen har redan utvecklat och kommersialiserat ett banbrytande in vitro-test baserat på GARD®-plattformen. Genom att förvärva lönsamma och växande företag med kompletterande produkter och tjänster har vi en möjlighet att utvecklas till en global ledare inom in vitro-toxikologi och riskbedömning. Eftersom jag har arbetat med bolaget i några år känner jag väl till SenzaGens fantastiska team och erbjudande – jag ser nu mycket fram mot att leda bolaget in i nästa fas där vi fortsätter att kommersialisera GARD® plattformen, lägger till fler tester i portföljen samt aktivt söker efter förvärvsmöjligheter”, säger Peter Nählstedt.

Under Axel Sjöblads två år som VD har SenzaGen utvecklats som kommersiellt bolag. En ny struktur, ett bredare produkterbjudande, en större kundbas samt ett positivt uttalande från ESAC har lagt grunden för företagets nästa tillväxtfas.

”Axel Sjöblad har gjort ett mycket bra jobb och har sedan han tillträdde 2019 kommersiellt utvecklat företaget i hög takt med ökad försäljning som resultat. Med det positiva uttalandet från ESAC, som vi nyligen mottagit, nådde vi en viktig milstolpe och kommer nu att inleda genomförandet av en utökad tillväxtstrategi”, säger Carl Borrebaeck, styrelseordförande i SenzaGen.

För mer information, kontakta:
Carl Borrebaeck, Chairman of the board, SenzaGen AB
Email: carl.borrebaeck@immun.lth.se | Mobil: 0708-218330

Tina Dackemark Lawesson, VP Marketing & Communications
Email: tina.lawesson@senzagen.com | Mobil: 0708-20 29 44