Entries by Cision

SenzaGen tecknar distributörsavtal med VitroScreen i Italien

SenzaGen har tecknat ett distributionsavtal med det italienska kontraktslaboratoriet VitroScreen i Milano. Avtalet, som initialt löper under en period om tre år, innebär att SenzaGen utökar sitt licens- och distributörsnätverk med en innovativ och etablerad partner inom toxikologiska in vitro-studier i Europa, en av SenzaGens fokusmarknader.

SenzaGen offentliggör slutligt utfall i fullt garanterad företrädesemission

SenzaGen AB ("SenzaGen" eller "Bolaget") offentliggör det slutliga utfallet av den nyemission av högst 2 248 071 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades av styrelsen den 11 november 2019 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen övertecknades och det slutgiltiga utfallet visar att 1 914 082 aktier, motsvarande cirka 85,14 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Återstående 333 989 aktier, motsvarande cirka 14,86 procent av Företrädesemissionen, har tilldelats dem som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. De garantiåtaganden som lämnats i Företrädesemissionen har inte tagits i anspråk.

SenzaGen offentliggör prospekt i samband med fullt garanterad företrädesemission om cirka 42,4 MSEK

Styrelsen i SenzaGen AB ("SenzaGen" eller "Bolaget") beslutade den 11 november 2019, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 15 maj 2019, om en nyemission av högst 2 248 071 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Teckningskursen i Företrädesemissionen är fastställd till 18,85 SEK och kan tillföra Bolaget cirka 42,4 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till transaktionen. Styrelsen i SenzaGen har med anledning av Företrädesemissionen upprättat ett prospekt som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

SenzaGen offentliggör utfall i riktad emission som tillför bolaget cirka 64 MSEK och beslutar samtidigt om företrädesemission om cirka 42 MSEK

 INSIDERINFORMATION: Styrelsen i SenzaGen AB ("SenzaGen" eller "Bolaget") har i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag beslutat om en riktad nyemission av aktier motsvarande cirka 64 MSEK riktad till svenska investerare av institutionell karaktär (den "Riktade Emissionen"). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts till 18,85 SEK per aktie genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande lett av Vator Securities AB ("Vator Securities"). Teckningskursen motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för de senaste 30 handelsdagarna. Den Riktade Emissionen förutsätter godkännande från extra bolagsstämma som kommer att hållas den 27 november 2019, för vilken kallelse offentliggörs genom separat pressmeddelande idag. Vidare har styrelsen idag beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 42 MSEK ("Företrädesemissionen"). Teckningskursen i Företrädesemissionen kommer att motsvara teckningskursen i den Riktade Emissionen. Företrädesemissionen är till fullo garanterad genom garantiåtaganden och teckningsförbindelser och kommer att genomföras med stöd av bemyndigandet som lämnades på årsstämman den 15 maj 2019. 

Förtydligande: SenzaGen offentliggör avsikt att genomföra kapitalanskaffning om cirka 100 MSEK genom en riktad emission och en företrädesemission

Förtydligande: Såsom framgick av den PDF-fil som bifogades till pressmeddelandet med samma rubrik som ovan, och som offentliggjordes idag 11 november 2019 kl. 17.33, utgör informationen nedan insiderinformation.

SenzaGen AB ("SenzaGen" eller "Bolaget") offentliggör härmed en avsikt att genomföra en kapitalanskaffning om totalt cirka 100 MSEK genom en riktad nyemission om cirka 60 MSEK till svenska investerare av institutionell karaktär (den "Riktade Emissionen") samt en nyemission av aktier med företräde för befintliga aktieägare om cirka 40 MSEK (”Företrädesemissionen”). SenzaGen har gett Vator Securities AB ("Vator Securities") i uppdrag att utreda förutsättningarna för den Riktade Emissionen genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande som kommer att inledas omgående.

SenzaGen offentliggör avsikt att genomföra kapitalanskaffning om cirka 100 MSEK genom en riktad emission och en företrädesemission

SenzaGen AB ("SenzaGen" eller "Bolaget") offentliggör härmed en avsikt att genomföra en kapitalanskaffning om totalt cirka 100 MSEK genom en riktad nyemission om cirka 60 MSEK till svenska investerare av institutionell karaktär (den "Riktade Emissionen") samt en nyemission av aktier med företräde för befintliga aktieägare om cirka 40 MSEK (”Företrädesemissionen”). SenzaGen har gett Vator Securities AB ("Vator Securities") i uppdrag att utreda förutsättningarna för den Riktade Emissionen genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande som kommer att inledas omgående.