Entries by Cision

SenzaGen receives GLP approval

SenzaGen, which develops animal-free in vitro safety tests, has received the important GLP approval from Swedac for its laboratory and the use of its test platform GARD™. The internal work began in 2019 and today, May 27, the Company received the GLP approval. This is a substantial regulatory milestone since the GLP status gives SenzaGen access to customers seeking to file their products with regulators such as the Swedish Medical Products Agency or the FDA.

SenzaGen erhåller GLP-godkännande

SenzaGen som utvecklar djurfria in vitro-säkerhetstester har fått det viktiga GLP-godkännandet av Swedac för sitt laboratorium och användandet av sin testplattform GARD. Det interna arbetet har pågått sedan 2019 och idag, den 27 maj, fick bolaget GLP-godkännandet. Detta är en väsentlig regulatorisk milstolpe då GLP-status gör att SenzaGen når de kunder som vill myndighetsregistrera sina produkter hos exempelvis Läkemedelsverket eller FDA.

SenzaGen receives SEK 0.5 million order from world-leading ingredient and raw material supplier

SenzaGen will assess the skin sensitizing hazards of chemicals for a global company specialized in ingredients and raw materials for several different industries and markets. The new order, with a value of approximately SEK 0.5 million, includes testing with both GARD™skin and GARD™potency. The unique ability of the GARD technology to both assess “difficult-to-test” chemicals and determine whether a substance is a weak or strong allergen (potency), was crucial for the agreement. The tests will be carried out at SenzaGen’s laboratory in Lund.

SenzaGen får ny order värd 0,5 MSEK från världsledande råvaruleverantör

SenzaGen har fått uppdraget att testa kemikalier från en globalt ledande leverantör av råvaror och ingredienser till flera olika industrier och marknader. Den nya ordern, med ett värde på cirka 0,5 MSEK, omfattar tester med både GARD[®]skin och GARD[®]potency. Avgörande för ordern var att SenzaGen som enda bolag kan erbjuda GARD-teknologin som kan hantera både svårtestade kemikalier och ge information om ämnen är starkt eller svagt allergiframkallande (potency). Testerna kommer att utföras vid SenzaGens laboratorium i Lund.

Kommuniké från årsstämma i SenzaGen AB den 8 maj 2020

SenzaGens årsstämma hölls idag den 8 maj 2020 i Lund i ett mindre format med anledning av covid-19. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och aktieägare lagt fram. VD Axel Sjöblads anförande ersattes av ett förinspelat vd-anförande som finns tillgängligt på bolagets webbplats www.senzagen.com. Fastställande av resultat- och balansräkningen Årsstämman fastställde resultaträkningen […]

SenzaGen och det amerikanska forskningsinstitutet RIFM i samarbete för nästa generations test för fotosensibilisering

SenzaGen har inlett ett samarbete med det amerikanska forskningsinstitutet för doftämnen, Research Institute for Fragrance Materials (RIFM). Samarbetet innebär att SenzaGen, med stöd av ekonomiskt bidrag från RIFM, kommer att testa ett antal substanser från RIFM för att bedöma om doftämnen kan orsaka hudallergi vid exponering av solljus, så kallad fotosensibilisering. Samarbetsavtalet löper under 2020-2021.

SenzaGen and the Research Institute for Fragrance Materials (RIFM) collaborate to develop next-generation test for photosensitization

SenzaGen has entered into collaboration with the Research Institute for Fragrance Materials (RIFM). The collaboration means that SenzaGen, with the support of a RIFM grant, will test several substances for RIFM to assess whether some fragrance materials could cause skin allergies when exposed to sunlight, so-called photosensitization. The cooperation agreement runs through 2021.

SenzaGen and XCellR8 expand their collaboration to offer GARD[®]skin Animal Product-Free

SenzaGen, a Swedish developer of animal-free in vitro tests for sensitization and the British contract testing laboratory, XCellR8, have deepened and expanded their collaboration by signing an exclusive global licensing agreement. The new agreement covers the performance, marketing and sales of SenzaGen’s new, vegan skin sensitization test, GARD[®]skin Animal Product-Free.

SenzaGen och XCellR8 utökar samarbetet för att erbjuda GARD[®]skin Animal Product-Free

SenzaGen som utvecklar djurfria in vitro-tester för sensibilisering* och det brittiska kontraktslaboratoriet XCellR8 har fördjupat och utökat sitt samarbete genom ett exklusivt globalt licensavtal. Det nya avtalet omfattar utförande, marknadsföring och försäljning av SenzaGens nya, veganska test för hudsensibilisering, GARD[®]skin Animal Product-Free.

Kallelse till årsstämma i SenzaGen AB (publ)

 Aktieägarna i SenzaGen AB (Publ.), org. nr 556821–9207, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 8 maj 2020 kl. 16.00 i The Spark Sharience på Medicon Village, Scheeletorget 1 i Lund. Rätt att delta i stämman och anmälan Aktieägare som vill delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken […]