Entries by Cision

SenzaGen offentliggör utfall i riktad emission som tillför bolaget cirka 64 MSEK och beslutar samtidigt om företrädesemission om cirka 42 MSEK

 INSIDERINFORMATION: Styrelsen i SenzaGen AB ("SenzaGen" eller "Bolaget") har i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag beslutat om en riktad nyemission av aktier motsvarande cirka 64 MSEK riktad till svenska investerare av institutionell karaktär (den "Riktade Emissionen"). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts till 18,85 SEK per aktie genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande lett av Vator Securities AB ("Vator Securities"). Teckningskursen motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för de senaste 30 handelsdagarna. Den Riktade Emissionen förutsätter godkännande från extra bolagsstämma som kommer att hållas den 27 november 2019, för vilken kallelse offentliggörs genom separat pressmeddelande idag. Vidare har styrelsen idag beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 42 MSEK ("Företrädesemissionen"). Teckningskursen i Företrädesemissionen kommer att motsvara teckningskursen i den Riktade Emissionen. Företrädesemissionen är till fullo garanterad genom garantiåtaganden och teckningsförbindelser och kommer att genomföras med stöd av bemyndigandet som lämnades på årsstämman den 15 maj 2019. 

Förtydligande: SenzaGen offentliggör avsikt att genomföra kapitalanskaffning om cirka 100 MSEK genom en riktad emission och en företrädesemission

Förtydligande: Såsom framgick av den PDF-fil som bifogades till pressmeddelandet med samma rubrik som ovan, och som offentliggjordes idag 11 november 2019 kl. 17.33, utgör informationen nedan insiderinformation.

SenzaGen AB ("SenzaGen" eller "Bolaget") offentliggör härmed en avsikt att genomföra en kapitalanskaffning om totalt cirka 100 MSEK genom en riktad nyemission om cirka 60 MSEK till svenska investerare av institutionell karaktär (den "Riktade Emissionen") samt en nyemission av aktier med företräde för befintliga aktieägare om cirka 40 MSEK (”Företrädesemissionen”). SenzaGen har gett Vator Securities AB ("Vator Securities") i uppdrag att utreda förutsättningarna för den Riktade Emissionen genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande som kommer att inledas omgående.

SenzaGen offentliggör avsikt att genomföra kapitalanskaffning om cirka 100 MSEK genom en riktad emission och en företrädesemission

SenzaGen AB ("SenzaGen" eller "Bolaget") offentliggör härmed en avsikt att genomföra en kapitalanskaffning om totalt cirka 100 MSEK genom en riktad nyemission om cirka 60 MSEK till svenska investerare av institutionell karaktär (den "Riktade Emissionen") samt en nyemission av aktier med företräde för befintliga aktieägare om cirka 40 MSEK (”Företrädesemissionen”). SenzaGen har gett Vator Securities AB ("Vator Securities") i uppdrag att utreda förutsättningarna för den Riktade Emissionen genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande som kommer att inledas omgående.

SenzaGen utökar produktportföljen med test för den medicintekniska marknaden

SenzaGen utökar sin produktportfölj och lanserar ett nytt test för bedömning om medicintekniska produkter kan orsaka hudallergier, GARD®skin Medical Device. På denna stora marknad pågår idag regulatoriska förändringar, vilket kommer att innebära ökade krav på produktsäkerhet, som i kombination med trenden att minska djurförsök driver behovet av alternativa testmetoder. Lanseringen av GARD®skin Medical Device kommer att ske på branschmässan Eurotox i Helsingfors den 8–11 september 2019. 

SenzaGen expands its product portfolio with a test for the Medical Devices market

SenzaGen today announced an expansion of its product portfolio with the launch of GARD™skin Medical Device – a new test to assess whether medical devices can cause skin allergies. Regulatory changes are already underway in the market, which will mean increased requirements for product safety. Together with the ongoing trend towards reducing animal testing in general, this increases the need for alternative testing methods. The launch of GARD™skin Medical Device will take place at the Eurotox congress in Helsinki on September 8-11, 2019.