SenzaGen och XCellR8 utökar samarbetet för att erbjuda GARD[®]skin Animal Product-Free

XCellR8 är ett väletablerat kontraktslaboratorium inom in vitro-tester i Europa och drivande i arbetet med att ersätta djurtester och djurkomponenter med alternativa metoder inom framför allt kosmetikaindustrin. Idag samarbetar XCellR8 med flera välkända kosmetikabolag, bland annat The Body Shop och Lush, och deras leverantörer. Sedan 2016 har SenzaGen ett framgångsrikt samarbete och distributörsavtal med XCellR8. Genom det nya utökade licensavtalet kommer XCellR8 att både marknadsföra och sälja GARD®skin Animal Product-Free samt utföra tester på sitt kontrakts-laboratorium i Daresbury, Storbritannien.

”Vi är glada över att fördjupa samarbetet med Dr Carol Treasure och hennes team på XCellR8. Genom fokus på användning av ny teknik och nya forskningsresultat är de tongivande i rörelsen mot en mer etisk och hållbar testindustri. Vårt samarbete har resulterat i vidareutveckling av ett befintligt test och breddat vår testportfölj, helt i linje med vår strategi och mission att erbjuda de bästa djurfria testmetoderna”, säger Axel Sjöblad, VD på SenzaGen.  

GARD®skin Animal Product-Free är en vidareutveckling av SenzaGens befintliga test för hudsensibilisering, GARD®skin, och möter konsumenters växande krav på en helt djurfri leverantörskedja. Genom att ersätta animaliskt serum, som traditionellt används som näringslösning vid cellodling, med humant serum är det nya testet helt fritt från djurkomponenter. Testet har fortsatt samma höga träffsäkerhet och prestanda som alla tester i SenzaGens testportfölj.

”Vi och våra kunder brinner för visionen att skapa en mer etisk testindustri, utan djurförsök och djurkomponenter. Genom vårt nära samarbete med SenzaGen har vi fått en exklusiv möjlighet att erbjuda detta träffsäkra och innovativa GARD-test, utan djurkomponenter, för hudsensibilisering. Det innebär på sikt säkrare och bättre produkter för oss alla”, säger Carol Treasure, grundare och ägare till XCellR8.

* Processen för identifiering av kemiska ämnens allergiframkallande förmåga.

För mer information, kontakta:
Axel Sjöblad, VD, SenzaGen AB
Email: axel.sjoblad@senzagen.com | Mobil: 0705-35 93 51

Carol Treasure, Founder and CEO, XCellR8
Email:
carol.treasure@x-cellr8.com | Mobile: +44 7899 845222

Om XCellR8 
XCellR8 erbjuder djurfria säkerhetstester till kosmetika-, personlig hygien- och kemisk industri. Regulatoriska tester inkluderar bedömningar av hud- eller ögonirritation, hudallergi och hudkorrosion medan icke-regulatoriska tester inkluderar bland andra cytotoxicitet och akut toxicitet. Bland kunderna finns ingredienstillverkare som Croda och Innospec och kosmetikabolag både i Storbritannien och globalt, inklusive Lush och The Body Shop. Bolagets arbete har erkänts på regulatorisk nivå av OECD och European Chemicals Agency (ECHA) och stöttas av finansieringsorgan som Innovate UK och European Horizon 2020-programmet.

Om GARD
GARD består av en grupp med tester för analys av kemikaliers förmåga att starta en allergisk reaktion hos människa. Testerna utförs på mänskliga celler i provrör (in vitro) i kombination med artificiell intelligens och vänder sig till företag som vill förbättra sin teststrategi, öka träffsäkerheten i sina testresultat och samtidigt undvika djurstudier. Genom sin precision och tillförlitlighet förbättrar GARD kundens beslutsunderlag och bidrar till ökad produktsäkerhet samtidigt som antalet djurförsök minskar. SenzaGen är idag ensamt om att erbjuda ett in vitro-test för att undersöka om kemikalier kan orsaka luftvägsallergier. Produktportföljen består av tester för hud- och luftrörsallergi: GARD®skin, GARD®air, GARD®potency och GARD®skin Medical Device.

Om SenzaGen AB (publ) 
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA samt genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i USA. För mer information, besök www.senzagen.com.   

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.seär bolagets Certified Adviser.

Bifogat dokument