Entries by admin_senzagen

Vetenskaplig studie visar att GARDskin™ är det mest tillförlitliga testet för att bedöma om kemiska substanser kan orsaka hudallergier

Lund, 31 juli 2018 – SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA) meddelar idag att en ny vetenskaplig studie visar att GARDskin™ kan ge producenter och kontraktslaboratorier möjlighet att med ett enda test utvärdera substanser med bättre tillförlitlighet än den rekommenderade kombinationen av dagens marknadsledande testmetoder. Anledningen till att regulatoriska myndigheter rekommenderar användning av fler än ett test är att dagens testmetoder uppvisar en relativt låg tillförlitlighet. De positiva resultaten från den nu publicerade studien indikerar att GARDskin™ skulle kunna etableras som det första djurfria stand alone-testet, och därmed bli en ny global industristandard för toxikologisk utvärdering av kemiska substanser. 

Scientific study shows that GARDskin™ is the most accurate test for skin sensitization of chemical substances

Lund, 31 July 2018 – SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA) announces today that a new scientific study shows that GARDskin™ can provide producers and contract laboratories with a single test for evaluating substances, with an increased accuracy as compared with the recommended combination of current market leading methods. The reason for this recommendation by regulatory authorities is the relatively low accuracy of the currently available individual methods. The positive results from the published study shows that GARDskin™ could be established as the first animal-free standalone test and thereby become a new global standard for toxicological evaluation of chemical substances.

SenzaGen signs distribution agreement with the French test laboratory Eurosafe

Lund, July 16, 2018. SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA) and the French CRO Eurosafe announce today that they have entered into a distribution agreement regarding GARDskin™ and GARDpotency™.  The GARD™ portfolio consists of animal-free tests developed by SenzaGen for safety assessment of chemical ingredients and mixtures. The agreement confirms the interest in SenzaGen’s technology and opens up new business opportunities on the important French market. Under the agreement, Eurosafe will market and sell GARDskin™ and GARDpotency™ to its clients.

SenzaGen tecknar distributionsavtal med det franska kontraktslaboratoriet Eurosafe

Lund, 16 juli, 2018. SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA) och det franska kontraktslaboratoriet Eurosafe meddelar idag att de har ingått ett distributionsavtal gällande GARDskin™ och GARDpotency™. GARD™-portföljen består av djurfria tester som har utvecklats av SenzaGen för säkerhetsbedömning av kemiska ingredienser och blandningar. Avtalet bekräftar intresset för SenzaGens teknologi och öppnar upp för nya affärsmöjligheter på den viktiga franska marknaden. Avtalet innebär att Eurofsafe kommer att marknadsföra och sälja GARDskin™ och GARDpotency™ till sina kunder. 

SenzaGen har fått beviljat patentskydd för GARDskin™ i Kina

Lund, 11 juli 2018 – SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA) meddelar idag att det kinesiska patentverket (CPO) har beviljat ett patent för GARDskin™ – bolagets test för att analysera risken för kemiska substanser att framkalla hudallergier. Testerna i GARD™-portföljen överträffar alla nuvarande tillgängliga traditionella validerade metoder och eliminerar dessutom behovet av försöksdjur då de utförs i provrör (in vitro). I kombination med nyrekrytering av en affärsutvecklare för den asiatiska marknaden stärker patentet SenzaGens framtida marknadsmöjligheter i Asien.

SenzaGen receives patent protection for GARDskin™ in China

Lund, July 11th 2018 – SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA) announces today that the Chinese Patent Office (CPO) has granted a patent for GARDskin™, the company’s test that analyses the risk that chemical substances will induce skin allergies. The tests in the GARD™ portfolio outperform all currently available traditional validated methods, while at the same time eliminating the need for laboratory animals, as they are performed in test tubes (in vitro). Taken in conjunction with the recruitment of a Business Development Coordinator for the Asian market, this patent strengthens SenzaGen’s future market opportunities in Asia.

SenzaGens slutgiltiga valideringsrapport för det djurfria allergitestet GARDpotency™ inlämnad till regulatoriska myndigheter

Lund, 9 juli 2018 – SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA) meddelar idag att bolaget har lämnat in den officiella valideringsrapporten för GARDpotency™ till berörda regulatoriska myndigheter som komplettering till valideringen av GARDskin™. GARDpotency™ är det första djurfria allergitest på marknaden som kan användas för att utvärdera kemikalier enligt EU-klassificeringen CLP.

De initiativ som idag pågår för att mäta potens, inklusive djurtester, kommer endast upp i en träffsäkerhet på 55%-69%.

Därför är vi på SenzaGen extremt nöjda med att kunna presentera ett slutligt resultat i rapporten som visar att testet med en noggrannhet på 82%, i snitt för tre laboratorier, kan klassificera kemiska ämnen enligt CLP klass 1A och 1B och kvantifiera risken för att de orsakar allergier.

Resultatet från valideringen visar att GARDpotency™ tillsammans med GARDskin™ överträffar alla nuvarande tillgängliga validerade metoder. Ett globalt godkännande och rekommendation från ECVAM (EU:s referenslaboratorium för alternativ till djurtester) och OECD om användningen av GARDskin™ och GARDpotency™ förväntas under 2019.