Entries by admin_senzagen

SenzaGen tecknar distributionsavtal med det franska kontraktslaboratoriet Eurosafe

Lund, 16 juli, 2018. SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA) och det franska kontraktslaboratoriet Eurosafe meddelar idag att de har ingått ett distributionsavtal gällande GARDskin™ och GARDpotency™. GARD™-portföljen består av djurfria tester som har utvecklats av SenzaGen för säkerhetsbedömning av kemiska ingredienser och blandningar. Avtalet bekräftar intresset för SenzaGens teknologi och öppnar upp för nya affärsmöjligheter på den viktiga franska marknaden. Avtalet innebär att Eurofsafe kommer att marknadsföra och sälja GARDskin™ och GARDpotency™ till sina kunder. 

SenzaGen signs distribution agreement with the French test laboratory Eurosafe

Lund, July 16, 2018. SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA) and the French CRO Eurosafe announce today that they have entered into a distribution agreement regarding GARDskin™ and GARDpotency™.  The GARD™ portfolio consists of animal-free tests developed by SenzaGen for safety assessment of chemical ingredients and mixtures. The agreement confirms the interest in SenzaGen’s technology and opens up new business opportunities on the important French market. Under the agreement, Eurosafe will market and sell GARDskin™ and GARDpotency™ to its clients.

SenzaGen har fått beviljat patentskydd för GARDskin™ i Kina

Lund, 11 juli 2018 – SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA) meddelar idag att det kinesiska patentverket (CPO) har beviljat ett patent för GARDskin™ – bolagets test för att analysera risken för kemiska substanser att framkalla hudallergier. Testerna i GARD™-portföljen överträffar alla nuvarande tillgängliga traditionella validerade metoder och eliminerar dessutom behovet av försöksdjur då de utförs i provrör (in vitro). I kombination med nyrekrytering av en affärsutvecklare för den asiatiska marknaden stärker patentet SenzaGens framtida marknadsmöjligheter i Asien.

SenzaGen receives patent protection for GARDskin™ in China

Lund, July 11th 2018 – SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA) announces today that the Chinese Patent Office (CPO) has granted a patent for GARDskin™, the company’s test that analyses the risk that chemical substances will induce skin allergies. The tests in the GARD™ portfolio outperform all currently available traditional validated methods, while at the same time eliminating the need for laboratory animals, as they are performed in test tubes (in vitro). Taken in conjunction with the recruitment of a Business Development Coordinator for the Asian market, this patent strengthens SenzaGen’s future market opportunities in Asia.

SenzaGens slutgiltiga valideringsrapport för det djurfria allergitestet GARDpotency™ inlämnad till regulatoriska myndigheter

Lund, 9 juli 2018 – SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA) meddelar idag att bolaget har lämnat in den officiella valideringsrapporten för GARDpotency™ till berörda regulatoriska myndigheter som komplettering till valideringen av GARDskin™. GARDpotency™ är det första djurfria allergitest på marknaden som kan användas för att utvärdera kemikalier enligt EU-klassificeringen CLP.

De initiativ som idag pågår för att mäta potens, inklusive djurtester, kommer endast upp i en träffsäkerhet på 55%-69%.

Därför är vi på SenzaGen extremt nöjda med att kunna presentera ett slutligt resultat i rapporten som visar att testet med en noggrannhet på 82%, i snitt för tre laboratorier, kan klassificera kemiska ämnen enligt CLP klass 1A och 1B och kvantifiera risken för att de orsakar allergier.

Resultatet från valideringen visar att GARDpotency™ tillsammans med GARDskin™ överträffar alla nuvarande tillgängliga validerade metoder. Ett globalt godkännande och rekommendation från ECVAM (EU:s referenslaboratorium för alternativ till djurtester) och OECD om användningen av GARDskin™ och GARDpotency™ förväntas under 2019.

SenzaGen’s final validation report for the animal-free allergy test GARDpotency™ has been submitted to the regulatory authorities

Lund, July 9, 2018. SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA) announces today that the company has submitted the official validation report for GARDpotency™ to the relevant regulatory authorities as a complement to the validation of GARDskin™. GARDpotency™ is the first animal-free allergy test on the market that can be used to evaluate chemicals according to the EU’s CLP classification.

Other initiatives to measure potency today, including animal tests, only reach an accuracy of 55%-69%. Therefore, we at SenzaGen are extremely happy to be able to present the final results of the report showing that our test can classify CLP Class 1A and 1B chemical substances, quantifying the risk of causing allergies with an accuracy of 82 percent, as determined by three laboratories.

Results from the validation demonstrate that the performance of GARDskin™ together with GARDpotency™ exceeds all currently available validated methods. Worldwide approval and recommendation from ECVAM (the EU Reference Laboratory for Alternatives to Animal Testing) and OECD regarding the use of GARDskin™ and GARDpotency™ are expected in 2019.