Bolagsordning.

SenzaGen AB (publ) org. nr. 556821-9207.

§ 1 Firma
Bolagets firma är SenzaGen AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Lunds kommun, Skåne län.

§ 3 Verksamhet
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva medicinsk forskning, utveckling, undervisning och konsultverksamhet inom området diagnostik, t.ex. test av kemikalier och allergener, samt som moderbolag leda och administrera sådan verksamhet samt förvalta fast och lös egendom och med ovanstående därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 540 000 kronor och högst 2 160 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier
Antalet aktier ska vara lägst 10 800 000 och högst 43 200 000.

§ 6 Styrelsen
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst fem suppleanter.

§ 7 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörs förvaltning ska
lägst en och högst två revisorer eller ett registrerat revisionsbolag utses.

§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i den rikstäckande dagstidningen SvD upplysa om att kallelse har skett.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen
kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan
extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. För att få deltaga i bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i en utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena fem (5) vardagar före stämman, dels anmäla sig samt antalet biträden (högst två) till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 9 Ort för bolagsstämma
Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Stockholms kommun.

§ 10 Ärenden på årsstämma
Årsstämman hålles årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande
ärenden förekomma:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller flera justeringspersoner.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
b) Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av antal styrelseledamöter, och, i förekommande fall, suppleanter samt revisorer.
9. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor.
10. Val av styrelse, och i förekommande fall suppleanter samt revisor.

Annat ärende, som hänskjutits till stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1 januari – 31 december

§ 12 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett
avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551). Denna bolagsordning har antagits på årsstämma den 14 juni 2017.