blue senzagen logo

SenzaGen tar sikte på den växande medicintekniska marknaden

Lund, 29 augusti 2018 - SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA) meddelar idag att Bolaget utvidgar nu sitt marknadsfokus mot den medicintekniska marknaden. Denna marknad är i stark tillväxt som ett resultat av en växande och åldrande befolkning i kombination med ett nytt regelverk för medicintekniska produkter och ökade kvalitetskrav.

SenzaGen fokuserar idag på kemikalie-, kosmetika- och läkemedels-marknaderna för sin globala kommersialisering av GARD®, en in vitro plattform för riskbedömning av kemikalier. Nu har Bolaget beslutat att vidga sin marknads närvaro ytterligare och kommer även att rikta sina insatser mot den globala marknaden för medicintekniska produkter.

”Vi ser betydande möjligheter på den medicintekniska marknaden. Stor underliggande tillväxt i kombination med en vilja att istället för djurstudier tillämpa in vitro-tester för bedömning av medicintekniska produkters riskprofil samt ett nytt regelverk innebär att den medicintekniska marknaden blir ett naturligt nästa steg för SenzaGen”, säger Anki Malmborg Hager, vd på Senzagen.

Den globala medicinsktekniska marknaden beräknas vara värd 410 miljarder USD år 2023 med en årlig ökning på 4,5% under 2018-2023. Alla medicintekniska produkter som kommer i fysisk kontakt med patienten måste riskbedömas för allergi innan de får säljas. Marknadspotentialen inom testning och riskbedömning av medicintekniska produkter är därför mycket stor och ökande. Just nu pågår en förändring av EU:s regelverk för medicintekniska produkter samtidigt som den globala ISO-standarden ISO 10993 som reglerar godkännande av medicintekniska produkter, uppdateras. Hittills har ISO 10993 krävt tester på marsvin för sensibilisering, men arbete pågår med att uppdatera standarden till att inkludera djurfria tester, vilket SenzaGen kan kapitalisera på.

För att öka introduktionshastigheten har Bolaget har tecknat ett samarbetsavtal med Research Institutes of Sweden (RISE) i syfte att anpassa GARD® för testning av medicintekniska produkter. Vidare är Eurofins, licenstagare till GARD®, en stor aktör även för medicintekniska produkter och kommer därför kunna utöka sitt erbjudande till denna marknad.

Ett första steg i anpassningen av GARD® för medicintekniska produkter kommer att presenteras som en poster på EUROTOX konferensen i Brussels, 2-5 september 2018.

 

För mer information, kontakta:
Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telefon: 0768 284822

 

Om GARD®
GARD® är en grupp med tester för analys av kemikaliers förmåga att starta en allergisk reaktion hos människa. Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD® stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents precision. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på möss – som endast uppnår 70-75 procents precision. SenzaGens test kan dessutom kvantifiera den allergiframkallande potentialen för en kemisk substans.

Om SenzaGen
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök http://www.senzagen.com.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2018, kl. 08.45.

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA är bolagets Certified Adviser. Mer information om SenzaGen finns att tillgå via http://www.senzagen.com.

Bifogat dokument

Anki Malmborg Hager-9.jpg

Kallelse till extra Bolagsstämma i SenzaGen AB

Aktieägarna i SenzaGen AB, org. nr 556821-9207, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 7 september 2018 kl. 08.00 på Medicon Village, hus 401 Länken 2, Scheelevägen 2 i Lund.

Rätt att delta i stämman och anmälan

Aktieägare som vill delta i extra bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är lördagen den 1 september 2018 (då avstämningsdagen infaller på en lördag måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 31 augusti 2018).

Aktieägare ska även senast måndagen den 3 september 2018 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till SenzaGen AB, Medicon Village, byggnad 401, 223 81 Lund eller per e-post till anmalan@senzagen.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast fredagen den 31 augusti 2018 och måste därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på adress enligt ovan. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på extra bolagsstämman. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida http://www.senzagen.com.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordningen.
 6. Val av ny styrelseledamot.
 7. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Carl Borrebaeck väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 6: Val av ny styrelseledamot

Föreslås att styrelsen ska bestå av fem ledamöter.

Föreslås vidare att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kronor till den för nyval föreslagna ledamoten. I enlighet med det vid årsstämman beslutade arvodet kommer det totala arvodet för styrelsen att uppgå till 600 000 kronor.

Föreslås att Peter Nählstedt väljs som ny styrelseledamot. Styrelseledamöterna Carl Borrebaeck (ordförande), Ann Gidner, Ian Kimber och Laura Chirica kvarstår som ledamöter.

Mer information om den föreslagna styrelseledamoten

Peter Nählstedt

Utbildning och bakgrund

Peter Nählstedt är civilingenjör i kemiteknik och har en kandidatexamens i företagsekonomi. Peter var tidigare VD för Probi AB och styrelseordförande i International Probiotics Association Europe. Han har även varit verksam i en rad befattningar inom GE Healthcare Life Sciences, däribland som general manager inom BioProcess North America, samt som ledamot i South America Trelleborg Marine Systems.

Pågående uppdrag: Inga

Födelseår: 1974

Nationalitet: Svensk

Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person: 0

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 15 559 250 aktier med motsvarande antal röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar

Fullständiga förslag till beslut framgår av denna kallelse. Kallelsen och fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget på Medicon Village, byggnad 401 i Lund och på Bolagets webbplats, http://www.senzagen.com senast två (2) veckor före extra bolagsstämman. Samtliga handlingar enligt ovan sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Lund i augusti 2018

SenzaGen AB

Styrelsen

För mer information, kontakta:

Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB

Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com

Telefon:  0768 284822

Om GARD™

GARD™ är en grupp med tester för analys av kemikaliers förmåga att starta en allergisk reaktion hos människa. Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD™ stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents precision. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på möss – som endast uppnår 70-75 procents precision. SenzaGens test kan dessutom kvantifiera den allergiframkallande potentialen för en kemisk substans.

Om SenzaGen

SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök http://www.senzagen.com.

Denna information är sådan information som SenzaGen är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 22 augusti 2018, kl.09.30.

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA är bolagets Certified Adviser. Mer information om SenzaGen finns att tillgå via http://www.senzagen.com.

Bifogat dokument

Anki Malmborg Hager-9.jpg

SenzaGens Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018

LUND, 22 augusti 2018 – SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA) publicerar idag sin rapport för perioden 1 januari - 30 juni 2018

VD:S KOMMENTAR

”Under det första halvåret 2018 har SenzaGen gjort betydande framsteg både i uppbyggnaden av ett världsomspännande licens- och distributörsnätverk inför den fullskaliga kommersialiseringen, och i processen för att GARD™ ska erhålla rekommendationer från de globala regulatoriska myndigheterna”, säger Anki Malmborg Hager, VD på SenzaGen AB”.

PERIODEN JANUARI- JUNI 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 360 KSEK (74)
 • Periodens resultat uppgick till -8 480 KSEK(-8 192)
 • Resultatet per aktie –0,55 SEK (-3,78)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Globalt licensavtal tecknades med Eurofins BioPharma Product Testing Munich.
 • Licensavtal tecknades med Burlesons Research Technologies i USA.
 • Valideringsrapporten för GARDskin™ lämnades in till regulatoriska myndigheter – visar på högre träffsäkerhet än något annat marknadsfört test.
 • Dr Gunilla Grundström utsågs till ny Chief Scientific Officer.
 • Vid årsstämman i maj omvaldes styrelseordföranden Carl Borrebaeck och ledamöterna Ann Gidner, Ian Kimber och Laura Chirica. Carl-Henrik Nilsson lämnade styrelsen på egen begäran.
 • SenzaGen meddelade att teckningsoptioner utnyttjats och att tilldelning av aktier skett.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

 • Valideringsrapporten för GARDpotency™ lämnades in till regulatoriska myndigheter
  – första kommersiella test för potencybestämning in vitro.
 • Godkänt patent för GARDskin™ i Kina.
 • Distributionsavtal gällande GARDskin™ och GARDpotency™ tecknades med det franska kontraktslaboratoriet Eurosafe.

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida: http://www.senzagen.com.

För mer information, kontakta:

Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB

Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com

Telefon: 0768 284822

Om GARD™

GARD™ är en grupp med tester för analys av kemikaliers förmåga att starta en allergisk reaktion hos människa. Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD™ stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents precision. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på möss – som endast uppnår 70-75 procents precision. SenzaGens test kan dessutom kvantifiera den allergiframkallande potentialen för en kemisk substans.

Om SenzaGen

SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök http://www.senzagen.com.

Denna information är sådan information som SenzaGen är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2018, kl. 08.45.

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA är bolagets Certified Adviser. Mer information om SenzaGen finns att tillgå via http://www.senzagen.com.

Bifogat dokument

blue senzagen logo

SenzaGen meddelar att teckningsoptioner har utnyttjats och att tilldelning av aktier skett

SenzaGen AB (”SenzaGen” eller ”Bolaget”) meddelar att 2 000 av de 49 250 teckningsoptioner som emitterades den 8 juni 2015 har utnyttjats av innehavare till en kurs om 20 kronor och att styrelsen för Bolaget därmed beslutat att tilldela 10 000 aktier till tecknaren.

Styrelsen för SenzaGen har beslutat att tilldela 10 000 aktier som tecknats i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna som emitterades efter beslut av årsstämman den 8 juni 2015. Med anledning av att Bolaget efter teckningsoptionerna emitterats genomfört en aktiesplit (1:5) har innehavare av teckningsoption rätt att teckna fem aktier i Bolaget per teckningsoption till en teckningskurs om 20 kronor per aktie. Varje aktie har därmed tecknats till en kurs om 20 kronor.

Samtliga aktier har tecknats genom kontant betalning och totalt betalas 200 000 kronor för de tecknade aktierna, vilket kommer att öka Bolagets aktiekapital med 500 kronor, från 777 463 kronor till 777 963 kronor. Antalet aktier ökar med 10 000, från 15 549 250 till 15 559 250 och innebär en utspädning om 0,06 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Efter utnyttjande av 2 000 teckningsoptioner kvarstår 29 600 teckningsoptioner av de 49 250 teckningsoptioner som emitterades den 8 juni 2015, vilket innebär att ytterligare högst 148 000 aktier kan komma att tecknas och tilldelas.

För detaljerade villkor avseende teckningsoptionerna hänvisas till Bolagets hemsida, http://www.senzagen.com.

För mer information, kontakta:
Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telefon: 0768 284822

Om GARD™

Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD™ stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents precision. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på möss – som endast uppnår 70-75 procents precision. SenzaGens test kan dessutom kvantifiera den allergiframkallande potentialen för en kemisk substans.

Om SenzaGen

SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök http://www.senzagen.com.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2018, kl. 15:00.

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA är bolagets Certified Adviser. Mer information om SenzaGen finns att tillgå via http://www.senzagen.com.

Bifogat dokument

Vetenskaplig studie visar att GARDskin™ är det mest tillförlitliga testet för att bedöma om kemiska substanser kan orsaka hudallergier

Lund, 31 juli 2018 – SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA) meddelar idag att en ny vetenskaplig studie visar att GARDskin™ kan ge producenter och kontraktslaboratorier möjlighet att med ett enda test utvärdera substanser med bättre tillförlitlighet än den rekommenderade kombinationen av dagens marknadsledande testmetoder. Anledningen till att regulatoriska myndigheter rekommenderar användning av fler än ett test är att dagens testmetoder uppvisar en relativt låg tillförlitlighet. De positiva resultaten från den nu publicerade studien indikerar att GARDskin™ skulle kunna etableras som det första djurfria stand alone-testet, och därmed bli en ny global industristandard för toxikologisk utvärdering av kemiska substanser. 

Inom kosmetikaindustrin är det i fler och fler länder förbjudet att testa ingredienser och slutprodukter på djur. Även inom andra branscher växer sig behovet av djurfria och tillförlitliga testmetoder allt större. De främsta drivkrafterna är striktare myndighetskrav och strävan efter att minska användningen av djurförsök.

En ny vetenskaplig studie visar att SenzaGens testmetod GARDskin™ är mer tillförlitlig än de djurfria testmetoder som idag dominerar marknaden för hudallergitestning; DPRA, KeratinoSens (ARE-Nrf2 luciferase) och h-CLAT. Till följd av att dagens enskilda testmetoder har en relativt låg tillförlitlighet (accuracy), rekommenderar regulatoriska myndigheter att dessa kombineras för att bättre kunna förutsäga om en viss substans är allergiframkallande. Inte ens om några av dagens marknadsledande tester kombineras, uppnås dock en tillförlitlighet på samma höga nivå som GARDskin™.

”Den nypublicerade vetenskapliga studien visar att GARDskin™ kan ge producenter och kontraktslaboratorier möjlighet att med ett enda test utvärdera sina substanser med lika bra eller bättre träffsäkerhet än med en kombination av flera testmetoder. GARDskin™ har därmed potential att effektivisera testningen av kemiska substanser vad gäller tidsåtgång, resurseffektivitet och kvalitet”, säger SenzaGens vd, Anki Malmborg Hager.

Den vetenskapliga studien har utförts av Dr David W Roberts vid School of Pharmacy and Biomolecular Sciences, Liverpool John Moores University i Storbritannien. Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Regulatory Toxicology and Pharmacology och kan nås via denna länk : “Is a combination of assays really needed for non-animal prediction of skin sensitization potential? Performance of the GARD™ (Genomic Allergen Rapid Detection) assay in comparison with OECD guideline assays alone and in combination” 

 

För mer information:
Anki Malmborg Hager, vd, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telefon: 0768 284822

 

Om GARD™
Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD™ stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents precision. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på möss – som endast uppnår 70-75 procents precision. SenzaGens test kan dessutom kvantifiera den allergiframkallande potentialen för en kemisk substans.

Om SenzaGen
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök http://www.senzagen.com.

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 31 juli kl. 08.50.

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA är bolagets Certified Adviser. Mer information om SenzaGen finns på http://www.senzagen.com.

Bifogat dokument

SenzaGen tecknar distributionsavtal med det franska kontraktslaboratoriet Eurosafe

Lund, 16 juli, 2018. SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA) och det franska kontraktslaboratoriet Eurosafe meddelar idag att de har ingått ett distributionsavtal gällande GARDskin™ och GARDpotency™. GARD™-portföljen består av djurfria tester som har utvecklats av SenzaGen för säkerhetsbedömning av kemiska ingredienser och blandningar. Avtalet bekräftar intresset för SenzaGens teknologi och öppnar upp för nya affärsmöjligheter på den viktiga franska marknaden. Avtalet innebär att Eurofsafe kommer att marknadsföra och sälja GARDskin™ och GARDpotency™ till sina kunder. 

Eurosafe är ett högspecialiserat kontraktslaboratoruim (CRO) med kompetens och expertis inom toxikologiska och regulatoriska tjänster, som strävar efter att erbjuda de bästa testerna till sina kunder. Eurosafe genomför in vitro-tester med fokus på kosmetik- och läkemedels-industrin. Enligt avtalet kommer Eurosafe att marknadsföra GARD™ djurfria tester för hudsensibilisering till sin stora kundbas.

GARD™ är en plattform med djurfria allergitester utvecklade av SenzaGen för säkerhetsbedömning av kemiska ingredienser och blandningar. Plattformen erbjuder hudsensibiliseringstestning med en noggrannhet på 94% och den unika möjligheten att lägga till potency-klassificering enligt regulatoriska krav. Samtidigt eliminerar GARD™ behovet av försöksdjur då testerna utförs i provrör (in vitro).

“Detta avtal är viktigt eftersom det öppnar upp våra möjligheter på en mycket stor marknad, den franska kosmetik- och läkemedelsindustrin. Vi är mycket glada över att kunna samarbeta med en så kompetent och välrenommerad partner som Eurosafe. Tillsammans har vi en klar vision om hur GARD™ kan bidra till marknaden för in vitro tester”, säger Anki Malmborg Hager, VD för SenzaGen.

“Efterfrågan från våra kunder i kosmetik- och läkemedelsindustrin på högpresterande djurfria allergitest ökar ständigt och vi strävar efter att erbjuda den bästa och senaste tekniken. GARD™-portföljen är unik med sitt holistiska tillvägagångssätt och bidrar starkt till en modern teststrategi”, säger Ashwani Sharma, General Manager för Eurosafe.

För mer information, kontakta:

Anki Malmborg Hager,
VD, SenzaGen AB
Epost: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telefon: 0768 284822

Ashwani Sharma,
General Manager, Eurosafe
Epost: ashwani.sharma@eurosafe.fr
Telefon: + 33 7 85 00 40 56

 

Om GARD™
GARD™ är en grupp med tester för analys av kemikaliers förmåga att starta en allergisk reaktion hos människa. Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD™ stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents precision. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på möss – som endast uppnår 70-75 procents precision. SenzaGens test kan dessutom kvantifiera den allergiframkallande potentialen för en kemisk substans.

Om SenzaGen
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök http://www.senzagen.com.

Om Eurosafe
Eurosafe är ett franskt kontraktslaboratorium (CRO). I över 30 år har Eurosafe hjälpt sina kunder över hela världen att utveckla kosmetik och läkemedel med tre olika typer av tjänster: in vitro-tester, test på försökspersoner och regulatorisk toxikologi. Vårt erbjudande kompletteras nu med GARDskin™ och GARDpotency™ och tillsammans med våra DPRA, H-Clat och Sens-Is-tester är Eurosafe unikt i EU med en komplett uppsättning standardtester och innovativa sensibiliseringstester.

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2018, kl. 08:50

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA är bolagets Certified Adviser. Mer information om SenzaGen finns att tillgå via http://www.senzagen.com.

Bifogat dokument

SenzaGen har fått beviljat patentskydd för GARDskin™ i Kina

Lund, 11 juli 2018 – SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA) meddelar idag att det kinesiska patentverket (CPO) har beviljat ett patent för GARDskin™ – bolagets test för att analysera risken för kemiska substanser att framkalla hudallergier. Testerna i GARD™-portföljen överträffar alla nuvarande tillgängliga traditionella validerade metoder och eliminerar dessutom behovet av försöksdjur då de utförs i provrör (in vitro). I kombination med nyrekrytering av en affärsutvecklare för den asiatiska marknaden stärker patentet SenzaGens framtida marknadsmöjligheter i Asien.

Det nyligen beviljade kinesiska patentet täcker de analysmetoder och genetiska signaturer som utgör basen i konceptet bakom SenzaGens GARDskin™ teknologi. Patentet är giltigt till och med oktober 2031.

“Kina är en potentiellt viktig framtida marknad för oss och patentskyddet i Kina är ytterligare en bekräftelse på vår teknologis meriter och en ny milstolpe i att etablera vår unika testmetod GARDskin™ som en global branschstandard. Detta kompletterar det europeiska patentskyddet och stärker ytterligare vår potential på världsmarknaden för in vitro-tester”, säger SenzaGens VD, Anki Malmborg Hager.

En viktig del i SenzaGens affärsutveckling är relationer med aktörer inom kontraktslabb, industri, myndigheter och intresseorganisationer för alternativa testmetoder. Marknaden för in vitro-metoder växer snabbt, även om djurstudier fortfarande är tillåtna för allergitester i vissa delar av världen. Asien är en stor marknad som växer snabbt, och därför är det viktigt för SenzaGen att förbereda en framtida introduktion av testerna där.

Beskedet från det kinesiska patentverket avser det kinesiska patentet med nummer CN 103429756 B och med titeln: ”Analytical methods and arrays for use in the identification of agents inducing sensitization in human skin”. Motsvarande patentansökningar behandlas för närvarande av patentmyndigheterna i Brasilien, Kanada, Hongkong, Indien, Sydkorea och USA.

För mer information:
Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
Mail: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telefon: +46 768 284822

Om SenzaGen
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök http://www.senzagen.com.

Om GARD™
GARD™ är en grupp med tester för analys av kemikaliers förmåga att starta en allergisk reaktion hos människa. Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD™ stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents precision. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på möss – som endast uppnår 70-75 procents precision. SenzaGens test kan dessutom kvantifiera den allergiframkallande potentialen för en kemisk substans.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juli 2018, kl. 08:50.

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA är bolagets Certified Adviser. Mer information om SenzaGen finns att tillgå via http://www.senzagen.com.

Bifogat dokument

SenzaGens slutgiltiga valideringsrapport för det djurfria allergitestet GARDpotency™ inlämnad till regulatoriska myndigheter

Lund, 9 juli 2018 - SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA) meddelar idag att bolaget har lämnat in den officiella valideringsrapporten för GARDpotency™ till berörda regulatoriska myndigheter som komplettering till valideringen av GARDskin™. GARDpotency™ är det första djurfria allergitest på marknaden som kan användas för att utvärdera kemikalier enligt EU-klassificeringen CLP. De initiativ som idag pågår för att mäta potens, inklusive djurtester, kommer endast upp i en träffsäkerhet på 55%-69%. Därför är vi på SenzaGen extremt nöjda med att kunna presentera ett slutligt resultat i rapporten som visar att testet med en noggrannhet på 82%, i snitt för tre laboratorier, kan klassificera kemiska ämnen enligt CLP klass 1A och 1B och kvantifiera risken för att de orsakar allergier. Resultatet från valideringen visar att GARDpotency™ tillsammans med GARDskin™ överträffar alla nuvarande tillgängliga validerade metoder. Ett globalt godkännande och rekommendation från ECVAM (EU:s referenslaboratorium för alternativ till djurtester) och OECD om användningen av GARDskin™ och GARDpotency™ förväntas under 2019.

GARDpotency™ bygger på samma biologiska plattform som GARDskin™ och båda tester förväntas godkännas och rekommenderas samtidigt. Med GARDpotency™, som utgör ett komplement till GARDskin™, blir SenzaGens allergitest helt unikt på marknaden då det erbjuder djurfria tester av kemikalier enligt EU:s CLP-klassificering. CLP-klassificeringen följer det Globalt Harmoniserade Systemet, GHS, utvecklat av FN för att skapa gemensamma kriterier för klassificering och märkning av kemikalier.

EU:s kemikaliemyndighet ECHA, som reglerar kemikalieanvändningen utifrån REACH-förordningen, kräver att kemikalier som kan orsaka känslighet (sensibilisering) måste potency-klassas enligt CLP. Detta har hittills enbart kunnat göras med en så kallad LLNA-utvärdering (Local Lymph Node Assay) som är ett in vivo-test i djur till skillnad från SenzaGens testplattform GARD™, vilken baseras på mänskliga celler in vitro och genetiska biomarkörer som ger en betydligt högre träffsäkerhet än djurtester.

”Potens är extremt svårt att mäta överhuvudtaget. Vi är därför otroligt glada över att kunna leverera dessa resultat som är väldigt mycket bättre än andra test som är under utveckling. Mot bakgrund av de övertygande valideringsresultaten för GARDpotency™ ser vi fram emot myndigheternas besked kring GARDskin™ och GARDpotency™ under 2019. Vi planerar till följd av dessa goda resultat att kommunicera bolagets försäljningsmålsättning för de kommande åren under H2
2018. Ett positivt besked från valideringen skulle göra vårt allergitest till det första djurfria test som kan användas vid klassificering enligt EU-standarden CLP”, säger Anki Malmborg Hager, vd på SenzaGen.

Resultaten från valideringsrapporten kommer att presenteras vid kommande vetenskapliga kongresser.

För mer information:
Anki Malmborg Hager, vd, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telefon: 0768-284822

Om GARD™
Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD™ stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents precision. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på möss – som endast uppnår 70-75 procents precision. SenzaGens test kan dessutom kvantifiera den allergiframkallande potentialen för en kemisk substans.

Om SenzaGen
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök http://www.senzagen.com.

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 9 juli 2018 klockan 08.50.

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA är bolagets Certified Adviser. Mer information om SenzaGen finns på  http://www.senzagen.com. 

Bifogat dokument

Vi anställer! – Är du vår nya kollega?

Laboratorieingenjör Vi behöver förstärka vårt team med en engagerad och strukturerad person som trivs med rutinarbete i en dynamisk verksamhet! Vill du arbeta med produkter som förbättrar människors hälsa utan att använda djurförsök? Då är tjänsten som laboratorieingenjör hos oss något för dig! Om SenzaGen SenzaGen AB är ett publikt Biotech-bolag som erbjuder och utvecklar […]

Laboratorieingenjör

Vi behöver förstärka vårt team med en engagerad och strukturerad person som trivs med rutinarbete i en dynamisk verksamhet!

Vill du arbeta med produkter som förbättrar människors hälsa utan att använda djurförsök? Då är tjänsten som laboratorieingenjör hos oss något för dig!

Om SenzaGen

SenzaGen AB är ett publikt Biotech-bolag som erbjuder och utvecklar den nya generationens djurfria testmetoder för bedömning av immunotoxikologiska egenskaper hos bl a kemikalier och komplexa blandningar. SenzaGen AB bildades 2010 som ett spin-out bolag från Institutionen för Immunteknologi, Lunds Universitet. Idag har bolaget 20 anställda och våra kunder finns inom kosmetika-, kemikalie- och läkemedelsindustrin. SenzaGen har mottagit flertalet utmärkelser såsom plats på Ny Teknik och Affärsvärldens 33-lista två år i rad, PWCs SKAPA Innovationspris samt Dagens Industris Gasellsprånget. SenzaGen noterades på Nasdaq First North i september 2017 och vi finns på Medicon Village i Lund.

Om GARD

GARD (Genomic Allergen Rapid Detection) är en state-of-the-art in vitro-plattform som med hjälp av patenterade genomiska biomarkörsignaturer och maskininlärning bedömer kemiska substansers kapacitet att orsaka hud- eller luftvägsallergi. Testet är unikt då det efterliknar människans immunreaktion.

SenzaGens ledande produkt, GARDskin, är en vetenskapligt granskad analysmetod med en mycket hög noggrannhet på >90%. Tillsammans med vår nästkommande produkt, GARDpotency, genomgår GARDskin för närvarande en validering hos OECD och ECVAM.

Arbetsuppgifter

 • Delta i kund- och utvecklingsprojekt som laborativ resurs
 • Utföra laboratoriearbete enligt gällande kvalitetssystem och inom överenskomna tidsramar
 • Dokumentera och sammanställa analysdata
 • Köpa in förbrukningsmaterial till laboratoriet
 • Ha ansvar för den dagliga driften på laboratoriet
 • Aktivt deltaga i interna möten

Kvalifikationer

Du har en examen som biomedicinsk analytiker eller motsvarande med flera års erfarenhet av laboratoriearbete i cellbiologisk miljö och är van att genomföra analyser enligt metodbeskrivning. Kunskaper inom cellodling, flödescytometri och RNA-hantering är särskilt meriterande. Du besitter naturligt ett kvalitetstänk. Du är kommunikativ i svenska och engelska i tal och skrift samt är van att arbeta med Officepaketet. Som person är du strukturerad, noggrann och har stort fokus på att leverera arbete med hög kvalitet och i tid. Du känner ansvar och engagemang för din uppgift och du är flexibel och trivs att arbeta i en grupp där alla strävar mot samma mål. Då vi är ett litet sammansvetsat team lägger vi stor vikt på lämplighet och personlighet.

Vi erbjuder

Som anställd hos SenzaGen erbjuds du att arbeta i en kreativ och engagerande miljö och vara del i ett innovativt företag som ligger i frontlinjen inom in vitro-metodik och sensibilisering. Företaget befinner sig i en spännande fas där alla strävar mot att ta företaget och vår vision framåt! Tjänsten är en 6 månaders provanställning med mål att övergå i en tillsvidareanställning. Tjänsten är heltid (40 timmar/vecka) med placering hos SenzaGen på Medicon Village i Lund.

Ansökan

Du ansöker till tjänsten genom att e-posta ditt CV och personliga brev till ansokan@senzagen.com senast 2018-07-15. Vi hanterar ansökningarna löpande så vänligen skicka din ansökan snarast!

Kontaktperson är Maria Agemark (0707-713114 eller maria.agemark@senzagen.com) men notera att din ansökan behöver registreras hos ansokan@senzagen.com

ANSÖKAN SOM PDF

Frukostseminarie med Riksdagens Djurskyddsforum i samarbete med Djurens rätt, The Body Shop och Cruelty Free International (EJ REG)

Under onsdagen deltog SenzaGens vd Anki Malmborg Hager i ett frukostseminarie i Sveriges riksdag anordnat av Riksdagens Djurskyddsforum Birgitta Ohlsson (L) och Jens Holm (V) i samarbete med Djurens rätt, The Body Shop och Cruelty Free International. Seminariet anordnades för att informera på plats om hur Sveriges politiker ser på ett globalt förbud av djurförsök […]

Under onsdagen deltog SenzaGens vd Anki Malmborg Hager i ett frukostseminarie i Sveriges riksdag anordnat av Riksdagens Djurskyddsforum Birgitta Ohlsson (L) och Jens Holm (V) i samarbete med Djurens rätt, The Body Shop och Cruelty Free International. Seminariet anordnades för att informera på plats om hur Sveriges politiker ser på ett globalt förbud av djurförsök på kosmetika och Anki presenterade om djurfria metoder för testning av kemikalier och kosmetika.

För några veckor sedan klubbade EU igenom att unionen ska jobba för ett globalt förbud mot djurtester av kosmetiska produkter efter en omröstning med resultatet 620 ja mot 14 nej. Men det saknas fortfarande lagar mot djurförsök av kosmetiska produkter och ingredienser i stora delar av världen. Detta trots att godkända och vetenskapligt bevisat mer effektiva och exakta icke-djurbaserade metoder som både är snabbare och ofta billigare finns tillgängliga.

Cruelty Free International driver en världsomspännande kampanj tillsammans med The Body Shop om att stoppa djurförsök över hela världen under parollen Foreveragainstanimaltesting och intresset för SenzaGens in vitro -metod, där man testar på mänskliga celler i stället för på djur var stort på detta seminarie.

”Att man fortfarande testar på djur i stora delar av världen är egentligen väldigt svårt att förstå när de nya metoderna är mycket säkrare. I snitt har djurtesten en träffsäkerhet på ca 72% och det test vi utvecklat, GARDskin ligger på >90%. Dessutom får man svar hur en mus reagerar jämfört med hur det påverkar det mänskliga immunförsvaret” säger Anki Malmborg Hager, vd SenzaGen.

Seminariet är en del i ett mycket viktigt initiativ att politiskt och via opinion driva frågan om att komma från djurförsök och framför allt att kräva säkrare tester av kemiska ingredienser i de produkter som omger oss i vardagen.

”Det har varit en fantastisk möjlighet att få delta i detta och vi ser fram mot att kunna fortsätta bidra till hela projektet på det bästa sätt vi kan” säger Anki Malmborg Hager, vd SenzaGen.

 

 

För mer information, kontakta:
Anki Malmborg Hager, vd, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Tel: +46 768 284822