SenzaGens halvårsrapport 2023: Fortsatt tillväxt, förbättrad bruttomarginal och minskad förlust

VD-kommentar
”Vi fortsätter att attrahera flera nya kunder och skalar upp vår affär med en kraftigt förbättrad bruttomarginal och minskad förlust. Omsättningen ökade med 18 procent mot den starka jämförelseperioden ifjol och vi ser under perioden ett mycket kraftigt ökande intresse, som ännu inte fått genomslag i försäljningssiffrorna. Vi förväntar oss därför ännu högre utväxling på våra satsningar under årets andra del. Med den snabbt växande kundportföljen, hög efterfrågan från läkemedelsbolag och framgångsrik merförsäljning inom koncernen samt den ökande lönsamheten ser jag mycket positivt på det andra halvåret och framtiden för djurfri testning baserat på våra unika metoder.”

Peter Nählstedt, Verkställande direktör och koncernchef

Första halvåret 1 januari – 30 juni

  • Nettoomsättningen uppgick till 23,6 MSEK (19,9).
  • Rörelseresultatet EBITDA uppgick till -6,8 MSEK (-9,1).
  • Resultatet per aktie blev -0,51 SEK (-0,56).
  • Likvida medel per den 30 juni uppgick till 25,1 MSEK (49,0).

Väsentliga händelser under första halvåret

  • SenzaGen säkrade en order värd cirka 1 MSEK på GARD®skin från en ny kund inom kemikalieindustrin.

Väsentliga händelser efter periodens slut

  • SenzaGen stärkte marknadsnärvaron genom utökade distributionskanaler i Indien och Frankrike.