SenzaGens halvårsrapport 2020: Fördubblad försäljning under första halvåret

VD-kommentar
”I en tid där våra kunders beställnings- och inköpsprocesser präglats starkt av Covid-19 ökade trots det vår försäljning under de första sex månaderna 2020 till 3,8 miljoner kronor, vilket är mer än en fördubbling jämfört med motsvarande period föregående år och en miljon mer än vad vi sålde för under hela 2019. Med en fokuserad försäljningsorganisation och fler potentiella kunder som utvärderar våra tester har vi, trots nuvarande externa utmaningar, mycket goda möjligheter att fortsätta utvecklas som kommersiellt bolag. Jag bedömer att vi på ett optimalt sätt klarat omställningen till det ”nya normala” och det nya sättet att arbeta samt att arbetet med våra strategiska initiativ därför kommer kunna fortsätta i samma höga takt under hösten.”

Axel Sjöblad, Verkställande direktör

Halvåret 1 januari – 30 juni

  • Nettoomsättningen uppgick till 3 830 KSEK (1 652).
  • Rörelseresultatet uppgick till -12 929 KSEK (-15 197).
  • Resultatet per aktie -0,60 SEK (-0,97).
  • Likvida medel per den 30 juni uppgick till 101 536 KSEK (41 870).

Väsentliga händelser under första halvåret

  • En ny global kund beställde tester till ett sammanlagt värde av 1,2 MSEK.
  • Order värd 0,5 MSEK från en världsledande råvaruleverantör.
  • SenzaGen erhöll GLP-godkännande.
  • Samarbetet med XCellR8 utökades för att erbjuda GARD®skin Animal Product-Free.
  • Samarbetsavtal slöts med det amerikanska forskningsinstitutet RIFM för nästa generations test för fotosensibilisering.

Väsentliga händelser efter periodens slut

  • Distributionsavtal tecknades med Danske Teknologisk Institut (DTI) i Danmark.

Telefonkonferens
SenzaGen bjuder in media och investerare till en telefonkonferens torsdagen den 20 augusti klockan 9.30 där VD Axel Sjöblad kommenterar SenzaGens halvårsrapport 2020. Telefonkonferensen hålls på engelska och inleds med en kort presentation av rapporten följt av en frågestund.

Telefonnummer till konferensen
För att delta i konferensen ring ett av numren nedan:

SE: +46850558351
FR: +33170750737
DE: +4969222239167
CH: +41225675632
NE: +31107129162
UK: +443333009269

Weblink
https://tv.streamfabriken.com/senzagen-q2-2020