SenzaGen offentliggör prospekt inför listning på Nasdaq First North

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG

SenzaGen AB (publ) (”SenzaGen” eller ”Bolaget”) offentliggör erbjudande till allmänheten och ansöker om notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North i Stockholm (”Erbjudandet”). I anledning därav har Bolaget upprättat ett prospekt (”Prospektet”) som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på bland annat Bolagets webbplats, www.senzagen.com/investors 

SenzaGen har beslutat att genom nyemission av Bolagets aktier erbjuda allmänheten i Sverige och Danmark (med vissa begränsningar), samt institutionella investerare i Sverige och utomlands, att förvärva aktier i Bolaget och i samband med detta ansöka om notering på Nasdaq First North i Stockholm. Syftet med Erbjudandet är att finansiera utvecklingen av Bolagets kommersiella organisation och den befintliga produktportföljen med nya tester baserade på den befintliga GARD-plattformen.

Erbjudandet och den efterföljande noteringen på Nasdaq First North ger Bolaget tillgång till kapitalmarknaden, skapar likviditet i Bolagets aktier och möjliggör även att SenzaGen tillförs nya aktieägare som kan stärka Bolagets utveckling. En notering av SenzaGen bedöms också ha en positiv effekt på Bolagets relationer med samarbetspartners och potentiella kunder.

 Erbjudandet i korthet

  • Erbjudandet omfattar upp till 4 645 000 aktier.
  • Teckningskurs har fastställts till 19,40 SEK per aktie.
  • Erbjudandet uppgår till totalt cirka 90 miljoner SEK.
  • Den del av Erbjudandet som avser allmänheten i Danmark är begränsat till aktier för ett totalt belopp understigande 1 miljon EURO eller motsvarande belopp i SEK.
  • Det totala Erbjudandet motsvarar en värdering av SenzaGen om cirka 210 miljoner SEK (pre‑money).
  • Anmälningsperioden för allmänheten pågår under perioden 4 september – 12 september 2017.
  • Likviddagen är den 19 september 2017.
  • Beräknad första dag för handel, under förutsättning att Nasdaq Stockholm AB godkänner Bolagets ansökan, är den 21 september 2017.

Anmälningssedel kommer under hela anmälningsperioden att finnas tillgänglig på SenzaGens webbplats, www.senzagen.com/investors, Vator Securities webbplats, www.vatorsecurities.se samt Nordnets webbplats, www.nordnet.se/emissioner. 

Teckningsåtaganden
Flertalet befintliga samt nya institutionella och kvalificerade investerare har på förhand åtagit sig att teckna aktier för totalt cirka 75 miljoner SEK, vilket motsvarar 83 procent av Erbjudandet. Däribland kan nämnas Ålandsbanken Funds Ltd, Leif GW Persson, Jörgen Book, tidigare globalt marknadsansvarig för strategi och prissättning av respiratoriska produkter på AstraZeneca, och Per Lindberg, tidigare global teknologianalytiker och numera investerare.

Prospekt
För fullständig information om Erbjudandet hänvisas till Prospektet. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på SenzaGens webbplats, www.senzagen.com/investors, Vator Securities webbplats, www.vatorsec.se och kommer inom några dagar finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se.

Rådgivare samt emissionsinstitut
Vator Securities är Bolagets finansiella rådgivare och Baker McKenzie är Bolagets legala rådgivare. Emissionsinstitut för transaktionen är Nordnet Bank.

Mer information
För ytterligare information hänvisas till Prospektet som godkänts och registrerats av Finansinspektionen med anledning av nyemissionen inför den planerade noteringen på Nasdaq First North.

För ytterligare information, vänligen besök Bolagets webbplats, www.senzagen.com eller kontakta: Anki Malmborg Hager, vd för SenzaGen AB (publ), e-post: anki.malmborg.hager@senzagen.com, telefon: +46 76 828 48 22.

Om SenzaGen
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök www.senzagen.com.

Om GARD
Genom att analysera 200 respektive 389 markörer beroende på test, genererar GARD stora mängder data och levererar resultat med upp till 90 % precision. Detta kan jämföras med den gyllene standarden som är djurtester på möss som har endast 70-75% precision. SenzaGens test har därtill förmågan att mäta potensen (styrkan) av en substans och kan därmed avgöra till vilken grad en substans orsakar allergi.

Viktig information
Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper.

Denna kommunikation lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation har lämnats genom ett prospekt som offentliggörs genom denna kommunikation. Denna kommunikation är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, (”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.