Carl-Henric Nilsson frånträder styrelseuppdraget i SenzaGen

Lund, 3 maj 2018 – Carl-Henric Nilsson, styrelseledamot i SenzaGen AB (publ) (”SenzaGen” eller ”Bolaget”) sedan 2014, har idag meddelat övriga styrelsen samt Bolaget att han begär eget utträde från uppdraget som styrelseledamot med anledning av att åtal har väckts mot honom avseende misstänkt insiderbrott i FX International AB (publ). Carl-Henric kommer således inte vara föremål för omval på Bolagets årsstämma den 8 maj 2018.

För mer information avseende åtalet mot Carl-Henric Nilsson hänvisas till det pressmeddelande som idag offentliggjordes av FX International AB (publ) på följande länk: http://news.cision.com/se/fxi/r/fx-international-ab-publ—-styrelseledamot-atalas-for-insiderbrott,c2511736

Som en följd av Carl-Henrics utträde kommer det i kallelsen till årsstämman offentliggjorda förslaget avseende styrelseval justeras enligt följande:

Föreslås att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter. Det totala arvodet till styrelsen minskas med 100 000 kronor till 500 000 kronor där arvode föreslås utgå med 100 000 kronor till var och en av de stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i Bolaget och med 200 000 kronor till styrelsens ordförande.

Samtliga nuvarande styrelseledamöter, förutom Carl-Henric Nilsson, föreslås till omval, dvs. Carl Borrebaeck, Ann Gidner, Ian Kimber, och Laura Chirica. Carl Borrebaeck föreslås fortsättningsvis omväljas till styrelseordförande.

För mer information avseende kallelsen och det tidigare förslaget hänvisas till Bolagets hemsida, www.senzagen.com.

För mer information, kontakta: 
Carl Borrebaeck, Styrelseordförande, SenzaGen AB
E-mail: carl.borrebaeck@senzagen.com
Telefon: 0708-218330 

Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
E-mail: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telefon: 0768-284822


Om GARD™
Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD™ stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents precision. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på möss – som endast uppnår 70-75 procents precision. SenzaGens test kan dessutom kvantifiera den allergiframkallande potentialen för en kemisk substans.

Om SenzaGen
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök www.senzagen.com.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2018, kl.09:15.  

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA är bolagets Certified Adviser. Mer information om SenzaGen finns att tillgå via http://www.senzagen.com.