Kommuniké från SenzaGens årsstämma 2018

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Senzagen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition
Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserat resultat, inklusive årets resultat om -12 674 943 kronor, totalt 94 938 082 kronor, överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Val av styrelse och revisor samt arvodering
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag.

Det beslutades att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 500 000 kronor (600 000 kronor föregående år då styrelsen bestod av fem ledamöter), och utgå med 100 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot och 200 000 kronor till styrelseordföranden.

Vidare beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes Carl Borrebaeck, Ann Gidner, Ian Kimber och Laura Chirica. Carl Borrebaeck omvaldes som styrelseordförande.

MAZARS SET Revisionsbyrå AB omvaldes som Bolagets revisor. MAZARS SET Revisionsbyrå AB har anmält att auktoriserade revisorn Mats-Åke Andersson fortsätter som huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med rätt att teckna sig för respektive konvertera till aktier i Bolaget, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion, företagsförvärv och för bolagets rörelse. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga en utspädning om 20 procent av antalet utestående aktier i Bolaget efter genomförd emission, baserat på antalet utgivna aktier vid tidpunkten för årsstämman.

Antalet aktier som ska kunna emitteras uppgår därmed till högst 3 865 300 stycken varvid Bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 193 262,50 kronor.

Incitamentsprogram för anställda genom emission av högst 100 000 teckningsoptioner
Årsstämman beslutade även om emission av högst 100 000 teckningsoptioner till nuvarande och tillkommande ledande befattningshavare, nyckelpersoner och anställda i Bolaget och koncernen, som en del av ett incitamentsprogram. De teckningsberättigade har rätt att teckna teckningsoptioner senast den 8 oktober 2018 till en premie motsvarande optionens marknadsvärde.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 15 maj 2021 till och med den 30 juni 2021. Teckning av aktier kan ske till en kurs motsvarande 200 procent av den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North under perioden från och med den 20 april 2018 till och med den 7 maj 2018. Om samtliga teckningsoptioner nyttjas kan aktiekapitalet komma att öka med högst 5 000 kronor.

Utspädningseffekten av emissionen enligt ovan med hänsyn tagen till full teckning och utnyttjande av samtliga erbjudna teckningsoptioner beräknas uppgå till cirka 0,64 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, förutsatt att full teckning av aktier samt teckningsoptioner och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner sker i programmet.

För detaljerade villkor avseende beslutet på årsstämman hänvisas till kallelsen som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.senzagen.com.

För mer information, kontakta: 

Anki Malmborg Hager, vd, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telefon: 0768 284822


Om GARD™

Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD™ stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents precision. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på möss – som endast uppnår 70-75 procents precision. SenzaGens test kan dessutom kvantifiera den allergiframkallande potentialen för en kemisk substans.

Om SenzaGen

SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök www.senzagen.com.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2018, kl. 20:30.

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA är bolagets Certified Adviser. Mer information om SenzaGen finns att tillgå via http://www.senzagen.com.