SenzaGen uppdatering: Fortsatt mycket stark försäljningsutveckling under tredje kvartalet 2022

SenzaGens försäljning under Q3 2022 ökade mer än tre gånger jämfört med ifjol till 9,0 MSEK drivet av en stark organisk tillväxt med nya och återkommande stora globala kunder kombinerat med förvärvstillväxt. Koncernens totala nettoomsättning för perioden 1 januari-30 september ökade 3,7 gånger i jämförelse med motsvarande period 2021 och uppgick till 28,9 MSEK (7,8).

”SenzaGens positiva utveckling har fortsatt under det tredje kvartalet. Vi har börjat märka effekten av OECD-godkännandet för GARD®skin som kom i slutet av juni och som är en viktig milstolpe i bolagets utveckling. Intresset för GARD®-teknologin har ökat, kundförfrågningarna blivit fler och kunderna bekräftar kontinuerligt att vi möter tidigare obesvarade testbehov. Samtidigt skapade koncernens gemensamma testerbjudande mot den medicintekniska marknaden goda intäktssynergier. Vi kommer att fortsätta växa med nya och befintliga kunder och presenterar vårt erbjudande på ett antal viktiga toxikologimässor i Europa och USA, där vi fokuserar på att världens första genomik-baserade toxikologitest nu har godkänts av OECD. Vidare fortsätter vi arbeta efter vår förvärvsagenda”, säger Peter Nählstedt, VD och koncernchef SenzaGen.

Koncernens nettoomsättning under det tredje kvartalet uppgick till 9,0 MSEK (2,8), varav den organiska försäljningen bidrog med 5,0 MSEK och den förvärvade försäljningen bidrog med 4,0 MSEK. Detta innebär en organisk tillväxt med 77 procent och en total tillväxt om 220 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Under kvartalet var den organiska tillväxten fortsatt stark och befintliga kunder återkom med nya beställningar samtidigt som kundbasen växte med nya kunder inom framför allt kemikalie- kosmetika- och medicinteknisk industri. SenzaGen slutförde bland annat sitt hittills största testuppdrag för GARD®skin från en ny världsledande kemikaliekund till ett värde på cirka 1 MSEK, vilket återigen bekräftar intresset för testets unika förmåga att hantera svårtestade substanser. Därtill fortsatte bolagets unika test GARD®skin Dose-Response att skapa stort intresse och generera affärer.

Majoriteten av VitroScreens försäljning kom från nya och befintliga kunder inom medicinteknik och läkemedel där dotterbolagets kundanpassade lösningar och rådgivningstjänster utvecklades över förväntan. Samtidigt fortsatte förvärvet av VitroScreen att skapa intäktssynergier genom försäljning av de båda bolagens testerbjudande mot den medicintekniska marknaden. Bolagen samarbetar även kring utvecklingsprojekt där bolagens expertis inom olika teknikområden kombineras för att möta kundernas behov av kraftfullare nya metoder som ersätter djurstudier.

Samtidigt som SenzaGen visar fortsatt stark försäljningstillväxt fortskrider arbetet med förvärvsagendan med målet att växa inom produkter och tjänster som kompletterar koncernens befintliga erbjudande inom djurfri toxikologi.

Försäljningsresultatet har inte granskats av revisor, ska inte tolkas som att lönsamhet uppnåtts, och kan komma att förändras i samband med helårsbokslut. Bolaget väljer att redovisa utvecklingen för att förse aktieägarna med relevant information.