SenzaGen breddar sin laboratorieverksamhet inom in vitro hudtoxikologi

På grund av marknadens efterfrågan och som komplement till bolagets innovativa testplattform GARD® med tester för hud- och luftvägsallergi, utökas nu erbjudandet med tester för irritation och korrosion från och med den 1 juli 2021. SenzaGen ger kunder ett större testutbud inom ytterligare områden inom djurfri hudtoxikologi vilket stärker bolagets position på marknaden för hudrelaterad toxikologisk in vitro-testning.

Efterfrågan på kontraktslaboratorietjänster för djurfri hudrelaterad toxikologisk testning ökar inom bolagets prioriterade marknader och SenzaGen utökar nu sitt testutbud för att möta kundernas önskemål och behov. Tester för hudsensibilisering ingår tillsammans med irritation och korrosion i en bredare riskbedömning av kunders substanser. Att testa och bedöma de potentiella riskerna och toxiciteten för kemikalier, läkemedelskandidater och medicintekniska produkter är ett myndighetskrav vid regulatorisk registrering av produkter.

”Vi ser det som mycket positivt att marknaden önskar utföra fler högkvalitativa tester hos bolaget. Med ett utökat testutbud stärker vi ytterligare vår position och möter våra kunders behov på en växande marknad. Samtidigt ökar vi vår konkurrenskraft som ett av Nordens få GLP-certifierade kontraktslaboratorier för cellbaserade toxikologiska tester. Expansionen är en del av vår kommersialiseringsstrategi och i linje med vår mission att erbjuda de absolut bästa alternativa testerna till djurförsök inom ett antal olika testområden. Redan i höst har vi för avsikt att öka testutbudet ytterligare”, säger Axel Sjöblad, VD på SenzaGen.

SenzaGens moderna högteknologiska laboratorium i Lund är bolagets nav för både kundstudier, forskning och produktutveckling. På uppdrag från kunder utför laboratoriet sedan 2018 toxikologiska in vitro-tester för att utvärdera om ämnen kan orsaka hud- och luftvägsallergi, så kallad sensibilisering, med särskild expertis gällande prover som traditionellt sett anses vara svårbedömda. Testerna hjälper produktutvecklande företag i ett antal olika industrier att tillhandahålla säkra och hållbara produkter och skapa bättre produktionsmiljöer för sina medarbetare, samtidigt som antalet djurförsök kan minskas.

Hudsensibilisering utgör tillsammans med irritation och korrosion ett av tio delsegment inom toxikologisk in vitro-testning och står för cirka 5,5 procent av den totala marknaden. Segmentet växer snabbast av alla segment, årligen med 9,5 procent, och förväntas år 2023 uppgå till cirka 5 miljarder SEK.* Genom de utökade laboratorietjänsterna vill SenzaGen vara en del av denna tillväxt och möta de ökande behoven från produktutvecklande bolag och regulatoriska myndigheter.

* Kalorama Information, 2018, In Vitro Toxicology.