Entries by David Kinnberg

Kommuniké från SenzaGens årsstämma 2018

Fastställande av resultat- och balansräkningen Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Senzagen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Vinstdisposition Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserat resultat, inklusive årets resultat om -12 674 943 kronor, totalt 94 938 082 kronor, överförs i ny räkning. Ansvarsfrihet Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet […]