SenzaGen: Inbjudan till telefonkonferens för helåret 2019 den 13 feb kl 9.30

SenzaGen bjuder in media och investerare till en telefonkonferens torsdagen den 13 februari klockan 9.30 där VD Axel Sjöblad kommenterar SenzaGens bokslutskommuniké 2019.

Telefonkonferensen hålls på engelska och inleds med en kort presentation av rapporten följt av en frågestund.

Telefonnummer till konferensen
För att delta i konferensen ring ett av numren nedan:

SE: 08 566 426 95
CH: +41 225 805 976
FR: +33 170 750 718
DE: +49 692 222 203 80
NE: +31 207 219 496
UK: +44 3 333 009 034

Weblink
https://tv.streamfabriken.com/senzagen-full-year-2019

För mer information, kontakta:
Axel Sjöblad, VD, SenzaGen AB
Email: axel.sjoblad@senzagen.com | Mobil: 0705-35 93 51

Tina Dackemark Lawesson, VP Marketing & Communications
Email: tina.lawesson@senzagen.com | Mobil: 0708-20 29 44

Om GARD®
GARD består av en grupp med tester för analys av kemikaliers förmåga att starta en allergisk reaktion hos människa. Testerna utförs på mänskliga celler i provrör (in vitro) i kombination med artificiell intelligens. Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents träffsäkerhet. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på djur – som endast uppnår 70-75 procents träffsäkerhet. Produktportföljen består av tester för hud- och luftrörsallergi: GARD®skin, GARD®air, GARD®potency och GARD®skin Medical Device.

Om SenzaGen AB (publ)
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA samt genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i USA. För mer information, besök www.senzagen.com.   

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.seär bolagets Certified Adviser.

Bifogat dokument

SenzaGen: Invitation to full year 2019 conference call on Feb 13 at 9.30 CET

SenzaGen is pleased to invite press and investors to a conference call on Thursday February 13 at 9.30 CET where CEO Axel Sjöblad comments SenzaGen’s 2019 full year results.

The conference call, which will be held in English, will begin with a presentation of the report followed by a Q&A session.

Phone number for the conference:
To participate in the conference call, use the dial-in numbers below.

SE: +46856642695
CH: +41225805976
FR: +33170750718
DE: +4969222220380
NE: +31207219496
UK: +443333009034

Weblink
https://tv.streamfabriken.com/senzagen-full-year-2019

For more information, please contact:
Axel Sjöblad, CEO, SenzaGen AB
Email:
axel.sjoblad@senzagen.com | Mobile: +46 705-35 93 51

Tina Dackemark Lawesson, VP Marketing & Communications
Email: tina.lawesson@senzagen.com | Mobile: +46 708-20 29 44

About GARD™
GARD consists of a group of tests for analyzing chemicals’ ability to start an allergic reaction in humans. The tests are performed on human cells in test tubes (in vitro) in combination with artificial intelligence. By analyzing hundreds of markers, GARD generates large amounts of data and delivers results with over 90 percent accuracy. This can be compared to today’s standard method – tests on animals – which only achieves 70-75 percent accuracy. The product portfolio consists of tests for skin and respiratory allergy: GARD™skin, GARD™air, GARD™potency and GARD™skin Medical Device.

About SenzaGen AB (publ)
SenzaGen’s technology enables replacement of animal experiments with genetic testing in test tubes for determining the allergenicity of the chemicals we come into contact with in our daily lives, such as those in cosmetics, pharmaceuticals, food products and dyes. The company’s patented tests are the most reliable on the market and provide more information than traditional evaluation methods. SenzaGen sells direct in Sweden and the US, and through partners in several other countries. Over the next few years the company will grow geographically, make alliances with additional distribution and license partners, and launch new unique tests. SenzaGen has its headquarters in Lund in Sweden and a subsidiary in the US. For more information, please visit www.senzagen.com.

SenzaGen AB is listed on Nasdaq First North in Stockholm (ticker: SENZA) and FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, is the company’s Certified Adviser.

Attached file

 

An integrated transcriptomic- and proteomic-based approach to evaluate the human skin sensitization potential of glyphosate and its commercial agrochemical formulations

Journal of Proteomics Available online 30 January 2020, 03647. https://doi.org/10.1016/j.jprot.2020.103647 Tim Lindberg, Renato Ivan de Ávila, Kathrin S. Zeller, Fredrik Levander, Dennis Eriksson, Aakash Chawaded, Malin Lindstedt Highlights Pure glyphosate was classified as a non-sensitizer using in vitro assessment. POEA, POEA+glyphosate mixture and formulations were identified as skin sensitizers. MS analysis identified protein groups related […]

Journal of Proteomics
Available online 30 January 2020, 03647. https://doi.org/10.1016/j.jprot.2020.103647

Tim Lindberg, Renato Ivan de Ávila, Kathrin S. Zeller, Fredrik Levander, Dennis Eriksson, Aakash Chawaded, Malin Lindstedt

Highlights

  • Pure glyphosate was classified as a non-sensitizer using in vitro assessment.
  • POEA, POEA+glyphosate mixture and formulations were identified as skin sensitizers.
  • MS analysis identified protein groups related to immunologically relevant events.
  • Autophagy may be involved in the agrochemical materials-induced DC responses.

Abstract
We investigated the skin sensitization hazard of glyphosate, the surfactant polyethylated tallow amine (POEA) and two commercial glyphosate-containing formulations using different omics-technologies based on a human dendritic cell (DC)-like cell line. First, the GARD™skin assay, investigating changes in the expression of 200 transcripts upon cell exposure to xenobiotics, was used for skin sensitization prediction. POEA and the formulations were classified as skin sensitizers while glyphosate alone was classified as a non-sensitizer. Interestingly, the mixture of POEA together with glyphosate displayed a similar sensitizing prediction as POEA alone, indicating that glyphosate likely does not increase the sensitizing capacity when associated with POEA. Moreover, mass spectrometry analysis identified differentially regulated protein groups and predicted molecular pathways based on a proteomic approach in response to cell exposures with glyphosate, POEA and the glyphosate-containing formulations. Based on the protein expression data, predicted pathways were linked to immunologically relevant events and regulated proteins further to cholesterol biosynthesis and homeostasis as well as to autophagy, identifying novel aspects of DC responses after exposure to xenobiotics. In summary, we here present an integrative analysis involving advanced technologies to elucidate the molecular mechanisms behind DC activation in the skin sensitization process triggered by the investigated agrochemical materials.

Significance
The use of glyphosate has increased worldwide, and much effort has been made to improve risk assessments and to further elucidate the mechanisms behind any potential human health hazard of this chemical and its agrochemical formulations. In this context, omics-based techniques can provide a multiparametric approach, including several biomarkers, to expand the mechanistic knowledge of xenobiotics-induced toxicity. Based on this, we performed the integration of GARD™skin and proteomic data to elucidate the skin sensitization hazard of POEA, glyphosate and its two commercial mixtures, and to investigate cellular responses more in detail on protein level. The proteomic data indicate the regulation of immune response-related pathways and proteins associated with cholesterol biosynthesis and homeostasis as well as to autophagy, identifying novel aspects of DC responses after exposure to xenobiotics. Therefore, our data show the applicability of a multiparametric integrated approach for the mechanism-based hazard evaluation of xenobiotics, eventually complementing decision making in the holistic risk assessment of chemicals regarding their allergenic potential in humans.

Full article
Article on line ahead of print

 

SenzaGen får order på 0,6 MSEK från ny global kund

SenzaGen har fått uppdraget att testa kemikalier åt en ny global kund med egen produktutveckling. Uppdraget omfattar SenzaGens tester för att bedöma om kemiska ämnen kan orsaka allergiska reaktioner på hud (GARD[®]skin) respektive i luftvägarna (GARD[®]air) till ett sammanlagt värde av cirka 0,6 MSEK. Testerna kommer att utföras i SenzaGens laboratorium i Lund.

Kunden har huvudkontor i Europa där forskning och produktutveckling har en central roll. Med kombinationen av GARD-tester kan kunden för första gången identifiera ämnen med olika allergiframkallande effekter under sin produktutveckling, vilket bidrar till kostnadsbesparingar för bolaget samt säkrare produkter i samhället.

”Det här uppdraget är betydelsefullt av flera skäl. Det är ett tecken på att vårt försäljningsarbete och den nya kommersiella organisationen som vi började bygga upp under hösten nu börjar ge resultat. Det ger oss också en viktig referens eftersom kunden testar kemikalier för både hud- och luftvägsallergi”, säger Axel Sjöblad, VD på SenzaGen.

SenzaGens testplattform GARD vänder sig till företag som vill förbättra sin teststrategi, öka träffsäkerheten i sina testresultat och samtidigt undvika djurstudier. Genom sin precision och tillförlitlighet förbättrar GARD kundens beslutsunderlag och bidrar till ökad produktsäkerhet samtidigt som antalet djurförsök minskar. SenzaGen är idag ensamt om att erbjuda ett icke-djur-baserat, så kallat in vitro-test, för att undersöka om kemikalier kan orsaka luftvägsallergier.

För mer information, kontakta:
Axel Sjöblad, VD, SenzaGen AB
Email:
axel.sjoblad@senzagen.com | Mobil: 0705-35 93 51

Tina Dackemark Lawesson, VP Marketing & Communications
Email: tina.lawesson@senzagen.com | Mobil: 0708-20 29 44

Om GARD®
GARD® består av en grupp med tester för analys av kemikaliers förmåga att starta en allergisk reaktion hos människa. Testerna utförs på mänskliga celler i provrör (in vitro) i kombination med artificiell intelligens. Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD® stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents träffsäkerhet. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på djur – som endast uppnår 70-75 procents träffsäkerhet. Produktportföljen består av tester för hud- och luftrörsallergi: GARD®skin, GARD®air, GARD®potency och GARD®skin Medical Device.

Om SenzaGen AB (publ) 
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA samt genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i USA. För mer information, besök www.senzagen.com.   

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.seär bolagets Certified Adviser.

Bifogat dokument

SenzaGen receives order of SEK 0.6 million from new global customer

SenzaGen will assess the sensitizing hazards of chemicals for a new global customer with in-house product development. The assignment includes SenzaGen's tests to assess whether chemical substances can cause allergic reactions in skin (GARD[™]skin) or in the respiratory tract (GARD[™]air) with a value of approximately SEK 0.6 million. The tests will be carried out at SenzaGen's laboratory in Lund.

The customer has its headquarters in Europe where research and development have a central role. With the combination of GARD tests, the customer can for the first time identify substances with various allergy-causing effects during product development, which contributes to cost savings for the company and safer products to the society.

“This assignment is important for several reasons. We now begin to see the results of our sales efforts and from the new commercial organization that we started to build during the fall. The fact that the customer wants to test chemicals for both skin and respiratory allergies makes this an important reference order,” says Axel Sjöblad, CEO of SenzaGen.

SenzaGen’s test platform GARD targets companies looking to optimize their in vitro testing strategy; increasing the accuracy of their test results while avoiding animal testing. Through its precision and reliability, GARD improves the quality of customers’ decision-making and contributes to increased product safety in people’s everyday lives while reducing the number of animal experiments. SenzaGen is the only company that can offer a non-animal, so called in vitro test, for identification of chemical respiratory allergens.

For more information, please contact:
Axel Sjöblad, CEO, SenzaGen AB
Email:
axel.sjoblad@senzagen.com | Mobile: +46 705 35 93 51

Tina Dackemark Lawesson, VP Marketing & Communications
Email: tina.lawesson@senzagen.com | Mobile: +46 708 20 29 44

About GARD™
GARD™ consists of a group of tests for analyzing chemicals’ ability to start an allergic reaction in humans. The tests are performed on human cells in test tubes (in vitro) in combination with artificial intelligence. By analyzing hundreds of markers, GARD™ generates large amounts of data and delivers results with over 90 percent accuracy. This can be compared to today’s standard method – tests on animals – which only achieves 70-75 percent accuracy. The product portfolio consists of tests for skin and respiratory allergy: GARD™skin, GARD™air, GARD™potency and GARD™skin Medical Device.

About SenzaGen AB (publ) 
SenzaGen’s technology enables replacement of animal experiments with genetic testing in test tubes for determining the allergenicity of the chemicals we come into contact with in our daily lives, such as those in cosmetics, pharmaceuticals, food products and dyes. The company’s patented tests are the most reliable on the market and provide more information than traditional evaluation methods. SenzaGen sells direct in Sweden and the US, and through partners in several other countries. Over the next few years the company will grow geographically, make alliances with additional distribution and license partners, and launch new unique tests. SenzaGen has its headquarters in Lund in Sweden and a subsidiary in the US. For more information, please visit www.senzagen.com.

SenzaGen AB is listed on Nasdaq First North in Stockholm (ticker: SENZA) and FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, is the company’s Certified Adviser.

Attached file

GARD helps you through various challenges in your product life cycle

Here is an easy guide to how GARD skin and respiratory sensitization in vitro assays can help you through various challenges in your product life cycle. Many of our customers use our assays as an integrated part during their product development phase, for example testing for candidate ingredients, formulations or finished products, including various difficult-to-test […]

Here is an easy guide to how GARD skin and respiratory sensitization in vitro assays can help you through various challenges in your product life cycle.

Many of our customers use our assays as an integrated part during their product development phase, for example testing for candidate ingredients, formulations or finished products, including various difficult-to-test samples.

Read more in our new brochure!

GARD Folder

Season’s greetings from all of us at SenzaGen!

We wish you a truly happy holiday season, and we look forward to seeing you again in the new year.  

We wish you a truly happy holiday season, and we look forward to seeing you again in the new year.

 

Kommuniké från extra bolagsstämma i SenzaGen AB avseende incitamentsprogram

SenzaGen AB ("SenzaGen" eller "Bolaget") har idag den 18 december 2019 hållit extra bolagsstämma, vid vilken följande beslut fattades.

Beslut om incitamentsprogram för verkställande direktören genom emission av högst 110 000 teckningsoptioner 
Extra bolagsstämman beslutade om att godkänna styrelsens förslag avseende emission av högst 110 000 teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 5 500 kronor.  Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma verkställande direktören i Bolaget och koncernen.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 november 2022 till och med den 5 januari 2023 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna.

Teckningskursen ska fastställas till ett belopp motsvarande 100 procent av den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 4 december 2019 till och med den 17 december 2019, vilken fastställts till 19,84 kronor.

Beslut om incitamentsprogram för anställda i koncernen genom emission av högst 265 000 teckningsoptioner 
Extra bolagsstämman beslutade om att godkänna styrelsens förslag avseende emission av högst 265 000 teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 13 250 kronor.  Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma nuvarande och tillkommande ledande befattningshavare, nyckelpersoner och anställda i Bolaget och koncernen.

Koncernledningen bestående av upp till sju befattningar erbjuds att teckna mellan 15 000 och 62 500 teckningsoptioner, sammanlagt högst 217 500 teckningsoptioner.  Nuvarande och tillkommande övriga anställda inom koncernen bestående av upp till tio personer erbjuds att teckna mellan 1 000 och 4 000 teckningsoptioner, sammanlagt högst 47 500 teckningsoptioner.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 november 2022 till och med den 5 januari 2023 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna.

Teckningskursen ska fastställas till ett belopp motsvarande 200 procent av den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 4 december 2019 till och med den 17 december 2019, vilken fastställts till 39,68 kronor.

Beslut om incitamentsprogram för styrelsen genom emission av högst 50 000 teckningsoptioner samt beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner 
Extra bolagsstämman beslutade om att godkänna aktieägaren Johan Wennerholms förslag avseende emission av högst 50 000 teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 2 500 kronor. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma nuvarande styrelseledamöter i Bolaget samt Bolaget med rätt och skyldighet att, vid ett eller flera tillfällen, vidareöverlåta teckningsoptioner till nya styrelseledamöter till ett pris som inte understiger optionens marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell och i övrigt på samma villkor som i emissionen.

Nuvarande ledamöter i styrelsen för Bolaget ska erbjudas att förvärva högst 25 000 teckningsoptioner per person. Bolaget har rätt att teckna de teckningsoptioner som inte tecknas, som senare ska kunna erbjudas till tillkommande styrelseledamöter.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 november 2023 till och med den 5 januari 2024 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna.

Teckningskursen ska fastställas till ett belopp motsvarande 200 procent av den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 4 december 2019 till och med den 17 december 2019, vilken fastställts till 39,68 kronor.

Vidare beslutade extra bolagsstämman om att godkänna att Bolaget får överlåta det antal teckningsoptioner i Bolaget av serie 2020/2024, som inte tecknas av nuvarande styrelseledamöter till tillkommande styrelseledamöter i Bolaget, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av teckningsoptionerna av serie 2020/2024.

För de fullständiga förslagen till beslut enligt ovan hänvisas till kallelsen samt de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.senzagen.com.

För mer information vänligen kontakta:

Axel Sjöblad, VD, SenzaGen AB
Email: axel.sjoblad@senzagen.com | Mobil: 0705-35 93 51

Carl Borrebaeck, Styrelseordförande, SenzaGen AB
Email: carl.borrebaeck@immun.lth.se | Mobil: 0708-21 83 30

Tina Dackemark Lawesson, VP Marketing & Communications, SenzaGen AB
Email: tina.lawesson@senzagen.com | Mobil: 0708-20 29 44

Om GARD®
GARD® består av en grupp med tester för analys av kemikaliers förmåga att starta en allergisk reaktion hos människa. Testerna utförs på mänskliga celler (in vitro) i kombination med artificiell intelligens. Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD® stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents precision. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på djur – som endast uppnår 70–75 procents precision. Produktportföljen består av säkerhetstester för hud- och luftrörsallergi: GARD®skin, GARD®air, GARD®potency och GARD®skin Medical Device.

Om SenzaGen AB 
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med cellbaserade tester för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och innehåller mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA samt genom partners i flera andra länder. I strategin ingår att expandera geografiskt, knyta till sig fler distributions- och licenspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i USA. För mer information, besök www.senzagen.com.

SenzaGen är listat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: SENZA). FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är Bolagets Certified Adviser.

Bifogat dokument

SenzaGen signs distribution agreement with GenEvolutioN in France

SenzaGen has signed a three-year distribution agreement with the French contract research laboratory GenEvolutioN. With this agreement SenzaGen further broadens its licensing and distribution network in Europe with another strategically important partner for toxicological in vitro studies. 

GenEvolutioN is an innovative and privately owned GLP-certified contract research organization (CRO) with many years of in vitro toxicology expertise and specialist knowledge in cell-based methods. In a short time, the company has established itself as a supplier of high-tech and advanced testing services with customers in the pharmaceutical, cosmetics and chemical industries in seven countries.

“GenEvolutioN possesses an impressive level of expertise in the field of alternative testing without animal models and gives us access to world-leading customers within our prioritized industries. Collaboration with strong partners is part of our commercial strategy and together with GenEvolutioN, we continue to establish the GARD™ technology in the important European market,” says Axel Sjöblad, CEO of SenzaGen.

“GenEvolutioN stands for quality and scientific excellence. We offer only the best services and tools in line with the evolution of biological and technological progress; therefore, we are very careful with partnerships and the services we add to our portfolio. Our customers are increasingly demanding sensitization testing and it is gratifying that we now can offer them the high-performance GARD™ technology,” says Francis Finot, founder and owner of GenEvolutioN.

The agreement gives GenEvolutioN the right to market and sell SenzaGen’s GARD™ tests to customers looking for advanced technology providing reliable results. Through its accuracy and reliability, GARD™ improves the quality of customer’s decision-making and contributes to increased product safety in people’s everyday lives. 

The agreement between SenzaGen and GenEvolutioN runs for three years with an option to extend for additional years.

For more information, please contact:
Axel Sjöblad, CEO, SenzaGen AB
Email: axel.sjoblad@senzagen.com | Mobil: +46 705-35 93 51

Francis Finot, Co-Founder, GenEvolutioN SAS
Email: francis.finot@genevolution.fr | Mobil: +33 (0)- 65 75 94 78 

About GARD
GARD™ consists of a group of tests for analyzing chemicals’ ability to start an allergic reaction in humans. The tests are performed on human cells in test tubes (in vitro) in combination with artificial intelligence. By analyzing hundreds of markers, GARD™ generates large amounts of data and delivers results with over 90 percent accuracy. This can be compared to today’s standard method – tests on animals – which only achieves 70-75 percent accuracy. The product portfolio consists of tests for skin and respiratory allergy: GARD™skin, GARD™air, GARD™potency and GARD™skin Medical Device. 

About SenzaGen AB (publ)
SenzaGen’s technology enables replacement of animal experiments with genetic testing in test tubes for determining the allergenicity of the chemicals we come into contact with in our daily lives, such as those in cosmetics, pharmaceuticals, food products and dyes. The company’s patented tests are the most reliable on the market and provide more information than traditional evaluation methods. SenzaGen sells direct in Sweden and the US, and through partners in several other countries. Over the next few years the company will grow geographically, make alliances with additional distribution and license partners, and launch new unique tests. SenzaGen has its headquarters in Lund in Sweden and a subsidiary in the US. For more information, please visit www.senzagen.com.

SenzaGen AB is listed on Nasdaq First North in Stockholm (ticker: SENZA) and FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, is the company’s Certified Adviser. 

About GenEvolutioN 
GenEvolutioN established in 2017, is an expert spin off, dedicated to in vitro genetic toxicology and toxicology expertise using new Human cell models. GenEvolutioN is in line with the evolution of biological and technological progress. Please visit www.genevolution.fr. 

Attached file

SenzaGen sluter distributörsavtal med GenEvolutioN i Frankrike

SenzaGen har ingått ett treårigt distributörsavtal med det franska kontraktslaboratoriet GenEvolutioN. Avtalet innebär att SenzaGen ytterligare breddar sitt licens- och distributörsnätverk i Europa med en strategiskt viktig partner inom toxikologiska in vitro-studier. 

GenEvolutioN är ett innovativt och privatägt GLP-certifierat kontraktslaboratorium (CRO) med mångårig expertis inom in-vitro-toxikologi och specialistkunskaper inom cellbaserade metoder. På kort tid har bolaget etablerat sig som leverantör av högteknologiska och avancerade tjänster med kunder inom läkemedels-, kosmetika- och kemikalieindustrin i sju länder.

”GenEvolutioN besitter en imponerande hög kompetens inom alternativa tester utan djurförsök och ger oss tillgång till världsledande kunder i de branscher vi prioriterar. Att knyta till oss starka partners är en del av vår kommersiella strategi och tillsammans med GenEvolutioN fortsätter vi att etablera GARD®-teknologin på den viktiga europamarknaden”, säger Axel Sjöblad, VD på SenzaGen.

”GenEvolutioN står för kvalitet och ”scientific excellence”. I linje med utvecklingen av biologiska och tekniska framsteg erbjuder vi tjänster och verktyg av högsta kvalitet och är därför väldigt noggranna med val av samarbetspartners och vilka produkter vi adderar till vår portfölj. Våra kunder efterfrågar i allt högre utsträckning sensibiliseringstest och det är glädjande att nu kunna erbjuda GARD®-teknologin, vars prestanda och tillförlitlighet är mycket hög”, säger Francis Finot, grundare och ägare till GenEvolutioN.

Avtalet ger GenEvolutioN rätt att marknadsföra och sälja SenzaGens GARD®-tester till kunder som vill få tillgång till spjutspetsteknologi och tillförlitliga resultat. Genom sin träffsäkerhet förbättrar GARD® kundens beslutsunderlag och bidrar till ökad produktsäkerhet i människors vardag. 

Det nya avtalet mellan SenzaGen och GenEvolutioN löper på tre år med möjlighet för förlängning.

För mer information, kontakta:
Axel Sjöblad, VD, SenzaGen AB
Email: axel.sjoblad@senzagen.com | Mobil: 0705-35 93 51

Francis Finot, Co-Founder, GenEvolutioN SAS
Email: francis.finot@genevolution.fr | Mobil: +33 (0)- 65 75 94 78 

Om GARD®
GARD® består av en grupp med tester för analys av kemikaliers förmåga att starta en allergisk reaktion hos människa. Testerna utförs på mänskliga celler i provrör (in vitro) i kombination med artificiell intelligens. Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD® stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents träffsäkerhet. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på djur – som endast uppnår 70-75 procents träffsäkerhet. Produktportföljen består av tester för hud- och luftrörsallergi: GARD®skin, GARD®air, GARD®potency och GARD®skin Medical Device.

Om SenzaGen AB (publ)
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA samt genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i USA. För mer information, besök www.senzagen.com.   

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser. 

About GenEvolutioN
GenEvolutioN established in 2017, is an expert spin off, dedicated to in vitro genetic toxicology and toxicology expertise using new Human cell models. GenEvolutioN is in line with the evolution of biological and technological progress. Please visit www.genevolution.fr.  

Bifogat dokument