SenzaGen uppdatering: Stark försäljningsutveckling januari–mars 2022

SenzaGens försäljning ökade med drygt 370 procent till 9,0 MSEK under första kvartalet 2022 genom mycket stark organisk och förvärvsdriven tillväxt, vilket bekräftar bolagets strategi och satsningar.

Koncernens nettoomsättning under det första kvartalet uppgick till 9,0 MSEK (1,9), varav den organiska försäljningen bidrog med 4,2 MSEK och den förvärvade försäljningen bidrog med 4,8 MSEK. Detta innebär en organisk tillväxt med 118 procent och en total tillväxt om 373 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

”SenzaGen fortsätter att utvecklas starkt och den positiva försäljningstrenden från 2021 förstärks under 2022. Försäljningen mer än fyrfaldigades under kvartalet, drivet av en fortsatt stark organisk tillväxt med nya och återkommande globalt ledande kunder samt förvärvstillväxt med hjälp av VitroScreen. Marknadsläget börjar återgå till det normala efter pandemin och kvartalet präglades av ett högt affärstempo med flera fysiska kundmöten. Detta tillsammans med lanseringen av ett breddat djurfritt erbjudande mot medicintekniska bolag innebär att SenzaGen har mycket goda förutsättningar för en fortsatt framgångsrik utveckling och tillväxt”, säger Peter Nählstedt, VD och koncernchef SenzaGen.

Under kvartalet var den organiska försäljningstillväxten mycket stark. Bolagets kundbas växte med nya kunder inom framför allt kemikalie- och kosmetikaindustrin och existerande kunder återkom med nya beställningar. Ett bra exempel på en återkommande kund är det globalt världsledande amerikanska kemikaliebolag som efter ett initialt lyckat samarbete beställde ytterligare GARD®-tester i februari.

VitroScreen levererade en försäljning väl i linje med koncernens förväntningar. Majoriteten av försäljningen kom från nya och befintliga kunder inom medicinteknik och läkemedel. VitroScreens kundanpassade lösningar och rådgivningstjänster utvecklades väl under kvartalet.

Med VitroScreen i koncernen har SenzaGen skapat nya möjligheter för expansion genom intäktssynergier. En av kvartalets mest betydelsefulla aktiviteter var lanseringen av ett gemensamt test- och serviceerbjudande riktat mot den betydande medicintekniska marknaden, vars intresse för djurfria lösningar växer i framför allt Europa. Redan under de första veckorna efter lansering säkrade bolaget de första ordrarna, bland annat beställde ett ledande medicintekniskt bolag, kund till SenzaGen sedan tidigare, rådgivningstjänster från VitroScreen.

Efter pandemin börjar industrin återgå till fysiska möten och genomförande av mässor och konferenser. Under kvartalet medverkade SenzaGen på branschmässan Society of Toxicology (SOT) i San Diego, USA, där bolaget höll ett antal vetenskapliga GARD®-presentationer i samarbete med kunder, vilket rönte stort intresse inom industrin. Det pågående kriget i Ukraina har inte haft direkt påverkan på SenzaGen då koncernen inte har några kunder eller leverantörer i Ryssland eller Ukraina. Dock följer bolagsledningen utvecklingen noga.

SenzaGen fortsätter även arbetet med slutförandet av OECD:s Test Guideline-process för GARD®skin. Ett antal förberedande möten med OECD:s expertgrupp har genomförts inför OECD:s kommande beslutsmöten. När ett godkännande väl är på plats kommer resultat från testet att kunna användas för att registrera produkter i alla OECD:s medlemsländer, något som förväntas öka efterfrågan på testet ytterligare.

Samtidigt som SenzaGen visar fortsatt mycket stark försäljningstillväxt och levererar inom sina strategiska områden fortskrider arbetet med förvärvsagendan.

Försäljningsresultatet har inte granskats av revisor, ska inte tolkas som att lönsamhet uppnåtts, och kan komma att förändras i samband med halvårsbokslut. Bolaget väljer att redovisa utvecklingen för att förse aktieägarna med relevant information.