SenzaGen offentliggör utfall i riktad emission som tillför bolaget cirka 64 MSEK och beslutar samtidigt om företrädesemission om cirka 42 MSEK

INSIDERINFORMATION: Styrelsen i SenzaGen AB ("SenzaGen" eller "Bolaget") har i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag beslutat om en riktad nyemission av aktier motsvarande cirka 64 MSEK riktad till svenska investerare av institutionell karaktär (den "Riktade Emissionen"). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts till 18,85 SEK per aktie genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande lett av Vator Securities AB ("Vator Securities"). Teckningskursen motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för de senaste 30 handelsdagarna. Den Riktade Emissionen förutsätter godkännande från extra bolagsstämma som kommer att hållas den 27 november 2019, för vilken kallelse offentliggörs genom separat pressmeddelande idag. Vidare har styrelsen idag beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 42 MSEK ("Företrädesemissionen"). Teckningskursen i Företrädesemissionen kommer att motsvara teckningskursen i den Riktade Emissionen. Företrädesemissionen är till fullo garanterad genom garantiåtaganden och teckningsförbindelser och kommer att genomföras med stöd av bemyndigandet som lämnades på årsstämman den 15 maj 2019.

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Sammanfattning av den Riktade Emissionen

 • Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts till 18,85 SEK per aktie genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande lett av Vator Securities och omfattar 3 373 065 aktier vilket tillför Bolaget cirka 64 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.
 • Den Riktade Emissionen är villkorad av att extra bolagsstämman den 27 november 2019 godkänner styrelsens beslut. Bolaget kommer idag, genom separat pressmeddelande, att offentliggöra kallelse till extra bolagsstämman.
 • Den Riktade Emissionen tecknades av bland annat Fjärde AP-Fonden, Ålandsbanken Abp, Consensus Asset Management, Kavaljer, Segersta och Thomas Olausson.
 • Den Riktade Emissionen innebär en utspädning för Bolagets befintliga aktieägares aktieinnehav om 17,65 procent av antalet aktier och röster i Bolaget före genomförandet av Företrädesemissionen.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

 • Företrädesemissionen omfattar högst 2 248 071 aktier och kan vid full teckning tillföra Bolaget högst cirka 42,4 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till transaktionen.
 • Avstämningsdag för att delta i Företrädesemissionen är den 19 november 2019. Teckning i Företrädesemissionen förväntas ske under perioden 21 november till och med den 6 december 2019. Handel med teckningsrätter förväntas äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från 21 november till och med den 4 december 2019.
 • Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nya aktie i Företrädesemissionen.
 • För befintliga aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen, och under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas, uppgår utspädningen till sammanlagt cirka 12,50 procent av antalet aktier och röster i Bolaget baserat på antalet aktier efter genomförandet av Företrädesemissionen.
 • Företrädesemissionen är till fullo garanterad genom tecknings- och garantiåtaganden.
 • De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen, och lämnade garantiåtaganden, kommer att framgå i ett prospekt som beräknas publiceras på Bolagets hemsida omkring den 19 november 2019.

Användning av emissionslikviden från den Riktade Emissionen och Företrädesemissionen

Emissionslikviden från den Riktade Emissionen och Företrädesemissionen, vilka vid full teckning i Företrädesemissionen totalt kan uppgå till cirka 106 MSEK före kostnader relaterade till transaktionen, avses att användas för att öka försäljningsvolymerna genom marknadsexpansion och applikationsoptimering enligt nedan.

 • Cirka 80 procent avses användas till att utveckla den kommersiella organisationen samt för marknadsföring av GARD®. Detta inkluderar en ytterligare förstärkning av Bolagets försäljnings- och marknadsorganisation samt aktiviteter och stöd till Bolagets samarbetspartners. Bolaget ska öka sin marknadsnärvaro genom egen försäljning samt ett successivt utvidgat licens- och distributörsnätverk.
 • Cirka 20 procent avses användas till att stärka SenzaGens immateriella rättigheter, vidareutveckla och optimera Bolagets befintliga produkter inom området sensibilisering, samt säkra att Bolagets laboratorium är resurseffektivt vid ökat antal kundprovsanalyser och applikationsutveckling.

Transaktionskostnader relaterat till den Riktade Emissionen och Företrädesemissionen

Kostnaderna relaterade till den Riktade Emissionen och Företrädesemissionen beräknas uppgå till totalt cirka 10 MSEK, varav cirka 3,2 MSEK är hänförligt till garantikostnader. De som har lämnat teckningsförbindelser erhåller ingen ersättning.

Lock up-åtaganden

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare som innehar aktier i SenzaGen, samt den större aktieägaren Malin Lindstedt, har åtagit sig gentemot Vator Securities att inte, under period om 180 dagar, sälja eller på annat sätt avyttra sina befintliga aktier i SenzaGen. Åtagandena är förenade med sedvanliga undantag.

Kommentar från VD

"Under min inledande tid på SenzaGen har den kommersiella fördelen med vår innovativa teknologiplattform GARD® blivit tydlig. Våra tester är mer tillförlitliga och förbättrar kostnadseffektivitet för våra kunder samtidigt som de bidrar till ökad produktsäkerhet i människors vardag.

Vi har med fokus på att kommersialisera Bolaget lagt fram ett nytt finansiellt mål, att SenzaGen ska nå break-even 2022, samt presenterat en ny kommersiell organisation som skall säkerställa att målet nås. Vi estimerar, baserat på kostnaderna för 2018, att Bolaget skulle gå break-even med en försäljning av cirka 800 tester. Vår vision är att vår testmetod ska bli den nya globala standarden inom den toxikologiska in vitro-testindustrin. Visionen ska nås genom internationell etablering under de kommande åren. Vi har skickat in valideringsunderlag för GARD®skin och GARD®potency till OECD som tillsammans med EURL ECVAM validerar vår testmetod. Så snart GARD® har validerats och inkluderats i de rekommenderade globala testriktlinjerna för hudsensibilisering kan vi nå vår fulla försäljningspotential. Med den information vi har idag, har jag all anledning att tro att OECD kommer att rekommendera vår metod och vi förväntar oss mer information från myndigheterna under 2020.

Vi är glada över att se en sådan stark uppslutning i den riktade emissionen och ser fram emot att såväl befintliga som nya investerare är en del av vår fortsatta resa i samband med företrädesemissionen. Med en tydlig målbild, ett starkt produkterbjudande och en ny kommersiell organisation ser jag ljust på våra möjligheter och vår övergång från forskningsbolag till kommersiellt bolag. Skiftet sker nu och vi har alla förutsättningar att skapa en lönsam, kostnadseffektiv och kommersiellt framgångsrik verksamhet." säger Axel Sjöblad, VD SenzaGen AB

Bakgrund och motiv

SenzaGen har påbörjat och fokuserar på den kommersiella fasen där Bolagets tester framförallt används av industriella kunder som vill utnyttja den senaste teknologins träffsäkerhet, testa svåra substanser och/eller stärka sitt CSR arbete. Hittills har testet sålts i pilotskala, främst via egen försäljning men även via partneravtal med kontraktslaboratorier (CRO:er) samt genom distributörer. Bland slutkunderna finns stora företag med starka varumärken, som t.ex. CRODA och Lubrizol, och under 2019 utökade SenzaGen marknadsnärvaron i USA genom licensavtal med kontraktslaboratoriet MB Research Labs. Responsen som Bolaget mottagit är mycket positiv och i OECD och ECVAM pågår nu arbetet för att ge det regulatoriska godkännandet för produkterna GARD®skin och GARD®potency, som innebär en ytterligare ökning av den adresserbara marknaden.

Den 17 juni 2019 tillträdde Axel Sjöblad, med stor erfarenhet av försäljning och kommersialisering från bland annat BioGaia AB och Getinge Sverige AB, som VD för Bolaget. Hans uppdrag är att leda SenzaGen i transformationen från ett forskningsbolag till ett internationellt etablerat, kommersiellt och lönsamt bolag. Under Axel Sjöblads första tid i Bolaget har ledning och styrelse arbetat med att analysera nuvarande strategi, verksamhet och förutsättningar att öka försäljningen. Den 19 september 2019 presenterade Bolaget en ny kommersiell organisation som kommer att leda arbetet med att implementera försäljningsstrategin och säkerställa den kommersiella etableringen av GARD® i primärt Europa och USA. Styrelsen i Bolaget presenterade samma dag ett nytt finansiellt mål som innebär att SenzaGen ska nå break-even år 2022.

Styrelsen bedömer att Bolagets strategi är väl planerad för att möta Bolagets finansiella mål, samt att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för att för att nå break-even i enlighet med Bolagets finansiella mål. SenzaGen genomför därför kapitalanskaffningen som vid full teckning bedöms täcka Bolagets resterande kapitalbehov fram till break-even 2022.

Den Riktade Emissionen

Styrelsen har idag, under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande den 27 november 2019, beslutat om en nyemission av högst 3 373 065 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Den Riktade Emissionen kommer att tillföra Bolaget högst cirka 64 MSEK. Genom den Riktade Emissionen kan Bolagets aktiekapital öka med högst 168 653,25 SEK till högst 955 478,25 SEK, och antalet aktier kan öka med högst 3 373 065 aktier till högst 19 109 565 aktier.

Teckningskursen är fastställd till 18,85 SEK per aktie. Priset har fastställts genom ett så kallad bookbuilding-förfarande genomfört av Vator Securities och motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för de senaste 30 handelsdagarna.

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de investerare som anmält intresse i bookbuilding-processen. Investerarna i den Riktade Emissionen är bland annat Fjärde AP-Fonden, Ålandsbanken Abp, Consensus Asset Management, Kavaljer, Segersta och Thomas Olausson.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att diversifiera ägarbasen i Bolaget bland svenska investerare av institutionell karaktär och utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital på ett tidseffektivt sätt. Vidare syftar den Riktade Emissionen, tillsammans med Företrädesemissionen, till att finansiera investeringar i marknadsexpansion och applikationsoptimering i syfte att öka försäljningsvolymerna. Genom att teckningskursen i den Riktade Emissionen fastställs genom ett bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att teckningskursens marknadsmässighet säkerställs.

Den Riktade Emissionen innebär en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 17,65 procent av antalet aktier och röster i Bolaget före genomförandet av Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen

Styrelsen i Bolaget har därtill, med stöd av bemyndigandet lämnat på årsstämman den 15 maj 2019, beslutat om nyemission om högst 2 248 071 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Genom Företrädesemissionen ges befintliga aktieägare rätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de äger på avstämningsdagen den 19 november 2019.

Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra SenzaGen cirka 42 MSEK. Genom Företrädesemissionen kan Bolagets aktiekapital öka med högst 112 403,55 SEK till högst 899 228,55 SEK, och antalet aktier kan öka med högst 2 248 071 aktier till högst 17 984 571 aktier efter genomförandet av den Riktade Emissionen.

Den som på avstämningsdagen den 19 november 2019 är införd i den av Euroclear Sweden AB för SenzaGens räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen. En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och sju (7) teckningsrätter ger rätt att teckna en ny aktie. Teckningskursen har fastställts till 18,85 SEK per aktie, vilket motsvarar den teckningskurs som fastställdes i den Riktade Emissionen.

För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen uppkommer en utspädningseffekt motsvarande cirka 26,32 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Företrädesemissionen baserat på antalet aktier och röster i Bolaget efter den Riktade Emissionen. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att kompensera sig för den ekonomiska utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

Sista dag för handel i SenzaGens aktier på Nasdaq First North Growth Market, inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen, är den 15 november 2019. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under perioden 21 november – 6 december 2019. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under perioden 21 november – 6 december 2019. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas senast tre bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och senaste dag för betalning.

Om inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning kommer då att ske enligt nedan prioriteringsordning:

 • I första hand till de personer som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och som tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning ska tilldelning ske i förhållande till antalet utnyttjande teckningsrätter, och i den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning.
 • I andra hand till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal nya aktier som anges i respektive teckningsanmälan, och i den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning.
 • Slutligen ska tilldelning av resterande aktier ske till de investerare som lämnat emissionsgarantier i enlighet med villkoren för respektive emissionsgarants emissionsgaranti.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Företrädesemissionen är, genom tecknings- och garantiåtaganden, till fullo garanterad.

Prospekt

De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen, inklusive information om garanti- och teckningsåtaganden samt övrig information om Bolaget kommer att framgå i ett prospekt som ska godkännas av Finansinspektionen och som beräknas publiceras på Bolagets hemsida omkring den 19 november 2019.

Extra bolagsstämma

Styrelsen kommer idag att kalla till en extra bolagsstämma för att besluta om att godkänna den Riktade Emissionen. Den extra bolagsstämman kommer att hållas onsdagen den 27 november 2019 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

Sista dag för handel med aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter 15 november
Första dag för handel med aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter 18 november
Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen 19 november
Prospektet godkänns av Finansinspektionen och offentliggörs samt publiceras på Bolagets hemsida 19 november
Teckningsperioden i Företrädesemissionen 21 november – 6 december 2019
Handel med teckningsrätter 21 november – 4 december 2019
Handel med BTA 21 november – 17 december 2019
Slutligt teckningsresultat i Företrädesemissionen offentliggörs Omkring den 10 december 2019
Leverans av nya aktier Omkring den 19 december 2019
Handel med nya aktier inleds Omkring den 23 december 2019

Rådgivare

Vator Securities agerar finansiell rådgivare till Bolaget och Baker McKenzie är legal rådgivare till Bolaget med anledning av Emissionerna.

Ansvariga personer

Informationen i detta pressmeddelande har offentliggjorts genom nedanstående personers försorg för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av SenzaGen AB:s nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande. Nedanstående personer kan också kontaktas för ytterligare information.

Axel Sjöblad, VD, SenzaGen AB

Email: axel.sjoblad@senzagen.com | Mobil: 0705-35 93 51

Carl Borrebaeck, Styrelseordförande, SenzaGen AB

Email: carl.borrebaeck@immun.lth.se | Mobil: 0708-21 83 30

Tina Dackemark Lawesson, VP Marketing & Communications, SenzaGen AB

Email: tina.lawesson@senzagen.com | Mobil: 0708-20 29 44

Om GARD®

GARD® består av en grupp med tester för analys av kemikaliers förmåga att starta en allergisk reaktion hos människa. Testerna utförs på mänskliga celler (in vitro) i kombination med artificiell intelligens. Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD® stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents precision. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på djur – som endast uppnår 70–75 procents precision. Produktportföljen består av säkerhetstester för hud- och luftrörsallergi: GARD®skin, GARD®air, GARD®potency och GARD®skin Medical Device.

Om SenzaGen AB

SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med cellbaserade tester för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och innehåller mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA samt genom partners i flera andra länder. I strategin ingår att expandera geografiskt, knyta till sig fler distributions- och licenspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i USA. För mer information, besök www.senzagen.com.

SenzaGen är listat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: SENZA). FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är Bolagets Certified Adviser.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i SenzaGen i någon jurisdiktion, varken från SenzaGen eller från någon annan.

Ett investeringsbeslut med anledning av Emissionerna ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av Vator Securities AB. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt, motsvarande ett EU-tillväxtprospekt, avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande kommer att upprättas av Bolaget. Prospektet ska granskas och godkännas av Finansinspektionen och därefter kommer prospektet att offentliggöras och hållas tillgängligt på bland annat SenzaGens hemsida.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på SenzaGens aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att SenzaGens aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i SenzaGens aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Emissionerna.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende SenzaGens aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende SenzaGens aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.