SenzaGen och det amerikanska forskningsinstitutet RIFM utökar samarbetet kring säker användning av doftämnen med GARD®skin Dose-Response

SenzaGen och det internationella forskningsinstitutet för doftämnen, Research Institute for Fragrance Materials (RIFM) med bas i USA, utökar sitt samarbete kring säker användning av doftämnen för att bedöma vid vilken dos ett doftämne blir allergiframkallande. Samarbetsavtalet innebär att SenzaGen med stöd av ett första bidrag på 0,6 MSEK från RIFM, kommer att testa ett antal av RIFM:s ämnen med GARD®skin Dose-Response, ett nytt test för denna applikation. Samarbetsavtalet löper under 2021.

RIFM är en icke-vinstdrivande organisation som arbetar för en säker användning av doftämnen i konsumentprodukter. Baserat på data som samlats in och analyserats av RIFM sammanställer exempelvis tillsynsorganisationen för parfymindustrin IFRA (International Fragrance Association) standarder för hur aromatiska komponenter får användas.

”Vi är väldigt stolta över att få fortsatt förtroende från RIFM och att med vårt senaste test GARD®skin Dose-Response bidra till en hållbar och etisk utveckling av testmarknaden. Med sin starka ställning och breda vetenskapliga kompetens bidrar RIFM till att sprida ny teknik och kunskap inom kosmetika- och konsumentproduktindustrin. Att RIFM samarbetar med oss bekräftar GARD®-teknologins styrka och att den möter viktiga behov inom både dessa och de andra industrier vi prioriterar – att kunna få mer detaljerad information om hudsensibiliserande ämnen är viktigt för produktutvecklande bolag”, säger Axel Sjöblad, VD på SenzaGen.

”Vi ser fram emot detta fortsatta samarbete med SenzaGen för att utvärdera GARD®skin Dose-Response med ett antal doftingredienser där vi vill få mer information. Att identifiera från vilken dos ett doftämne kan orsaka allergi är ett behov som intressenter inom doftindustrin länge har uttryckt. Detta projekt visar vår ställning till djurfria testmetoder och stödjer vårt uppdrag att förse industrin med data som uppfyller internationellt erkända vetenskapliga standarder”, säger Mihwa Na, Senior Scientist hos RIFM.

Sedan 2020 samarbetar SenzaGen och RIFM också kring vidareutvecklingen av en applikation som kan bedöma om doftämnen kan orsaka hudallergi vid exponering av solljus, så kallad fotosensibilisering.

För mer information, kontakta:
Axel Sjöblad, VD, SenzaGen AB
Email: axel.sjoblad@senzagen.com | Mobil: 0705-35 93 51

Mihwa Na, Senior Scientist, RIFM
Email: mna@rifm.org | Tel: +1.201.689.8089 ext. 108

Om RIFM
Forskningsinstitutet för doftämnen (RIFM) grundades 1966 och genererar, analyserar, utvärderar och distribuerar data som utgör en vetenskaplig grund för säker användning av doftmaterial. RIFM har den mest omfattande databasen i världen för säkerhetsutvärdering av doft- och smakämnen. Databasen omfattar över 70 000 referenser och mer än 135 000 studier av människors hälsa och miljö.

RIFM följer de senaste, internationellt accepterade riktlinjerna för säkerhetsbedömningar av doftingredienser. En oberoende expertpanel bestående av internationella forskare och akademiker granskar institutets arbete innan det lämnas in för referentgranskning och vetenskaplig publicering. Allt publicerat material finns fritt tillgängligt på fragrancematerialsafetyresource.elsevier.com.