SenzaGen ingår avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i VitroScreen

SenzaGen AB ("SenzaGen" eller Bolaget") har ingått ett avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i det Italienbaserade företaget VitroScreen S.r.l. ("VitroScreen").

VitroScreen är en erkänd CRO och ledande laboratorium för in vitro-forskning med två decennier av erfarenhet av alternativ till djurförsök inom in vitro-toxikologi och preklinisk testning. VitroScreen grundades 2001 och har för närvarande 11 anställda. År 2020 genererade VitroScreen intäkter på cirka 1,6 miljoner euro. Under H1 2021 ökade företagets intäkter med 18 procent, jämfört med H1 2020, och uppgick till cirka 0,96 miljoner euro. Genom förvärvet kommer SenzaGen att öka sina totala intäkter H1 2021 med cirka 190 procent.

Transaktionen i korthet

  • Transaktionen är i linje med SenzaGens tidigare kommunicerade accelererade tillväxtstrategi som inkluderar förvärv av lönsamma, växande företag som kompletterar SenzaGens erbjudande.
  • Förvärvet av en CRO med ett starkt rykte och en unik portfölj för in vitro-toxikologi och prekliniska modeller på mänskliga 3D-rekonstruerade vävnader förväntas stärka SenzaGens position genom expansion till prekliniska effektivitetstester, utvidgning av det nuvarande utbudet av regulatoriska tester, korsförsäljning och konsolidering av tester till specifika laboratorier, vilket stärker den operativa effektiviteten.
  • Den initiala ersättningen för 100 procent av aktierna i VitroScreen uppgår till 2,6 miljoner euro, motsvarande cirka 25,9 miljoner kronor, som betalas vid transaktionens slutförande. 2,0 miljoner euro av det initiala vederlaget ska betalas kontant och 0,6 miljoner euro ska betalas i SenzaGen-aktier ("Vederlagsaktier"). Utöver den ursprungliga ersättningen kan säljarna av VitroScreen ha rätt till tilläggsbetalningar på upp till 1,4 miljoner euro. Earn-out-betalningarna kommer att betalas under 2022-2024 vid uppnående av specifika finansiella mål.
  • Vederlagsaktierna omfattas av lock-up i 24 månader efter det att transaktionen har slutförts.
  • Slutförandet av transaktionen är föremål för sedvanliga villkor och slutförandet förväntas äga rum i början av november 2021.

Bakgrund och motiv

VitroScreen har sitt säte i Milano, Italien. Företaget har en historia av lönsam tillväxt tack vare stark vetenskaplig expertis inom in vitro-vetenskap, stort engagemang i forskning och utveckling samt lojalt stöd och förtroende från kunderna. VitroScreen grundades 2001 av Marisa Meloni, PharmaD, PhD, med akademisk och industriell bakgrund och en visionär idé om att förse industrin med den bästa strategin för in vitro-testning för att ersätta djurförsök med tillförlitlig in vitro-data. VitroScreen tillhandahåller tjänster inom testning utan djurförsök och preklinisk forskning organiserade i följande affärsenheter:

  • GLP-certifierad anläggning för in vitro-toxikologi, inklusive regulatorisk testning.
  • Preklinisk in vitro-testningsenhet för säkerhets- och effektivitetstestning på mänskliga 3D-vävnadsmodeller för läkemedels-, kosmetika-, kemikalie- och näringsindustrin.
  • In vitro Innovationscenter med VitroScreen ORA™-plattformen för produktion av mänskliga organoider och sfäroider samt mikrobiomforskning.
  • Enheten för in vitro-konsultationer som ger råd om strategier för reglering av in vitro-toxikologi.

SenzaGen har som mål att vara ledande inom toxikologisk testning utan djurförsök och driva på övergången från djurförsök till metoder som är bättre lämpade för att återspegla människans biologi. Bolaget har en tillväxtstrategi som omfattar fortsatt kommersialisering av den egenutvecklade testplattformen GARD®, utvidgning av testportföljen med ett bredare utbud av tester och förvärv av lönsamma och växande företag med kompletterande erbjudanden.

Transaktionen är i linje med SenzaGens accelererade tillväxtstrategi och skälet till förvärvet av VitroScreen är företagets breda testportfölj med regulatoriska tester, den innovativa plattformen och expertisen inom teamet. VitroScreens kompletterande produktutbud resulterar i en utökad adresserbar marknad, korsförsäljningsmöjligheter och möjlighet för den kombinerade enheten att vända sig till större kunder än tidigare genom gemensamma erbjudanden. Dessutom möjliggör tillägget av operativt och strategiskt viktiga teammedlemmar en acceleration av innovativa projekt. Dr Marisa Meloni kommer att ingå i koncernens ledningsgrupp och i den vetenskapliga rådgivande kommitté som kommer att driva koncernens forskning och strategiska projekt. Dessutom kommer hon att utses till verkställande direktör för VitroScreen och bli en betydande aktieägare i SenzaGen.

"Genom att slå samman VitroScreen och SenzaGen förverkligar vi visionen att ersätta djurförsök genom att tillhandahålla in vitro-teknik i toppklass. SenzaGens och VitroScreens revolutionerande teknik och breda portföljer av regulatoriska tester erbjuder marknadsledande in vitro-metoder mot en bred marknad och kundbas. Transaktionen möjliggör korsförsäljning, utvidgning av den adresserbara marknaden och utvidgning av vår portfölj och plattform för regulatoriska tester samt förbättrad finansiell stabilitet. Jag ser fram emot fortsatt snabb tillväxt och genomförandet av vår kommunicerade strategi som fokuserar på organisk och förvärvsdriven tillväxt", kommenterar Peter Nählstedt, VD för SenzaGen.

"Sedan 2001 har VitroScreen, genom att prioritera excellens, innovation och kvalitet, varit en av de viktigaste aktörerna avseende införande och acceptans av prekliniska in vitro-studier inom in vitro vetenskap. VitroScreen och SenzaGen delar samma vision om framtiden för in vitro-vetenskap. Det är nu tid för nästa steg på vår resa mot affärsexpansion och utveckling, där VitroScreen och SenzaGen går samman och därmed möjliggör att nå en bredare marknad och kundbas genom hög prestanda, effektivitet och hållbarhet", kommenterar Dr Marisa Meloni, grundare av VitroScreen.

Betalning

Priset för 100 procent av aktierna i VitroScreen består av en initial köpeskilling på 2,6 miljoner euro som betalas vid tillträdet och tilläggsköpeskillingar på upp till 1,4 miljoner euro, med specifika krav. Det initiala vederlaget består av 2,0 miljoner euro i kontanter och 0,6 miljoner euro i vederlagsaktier. Utöver den initiala ersättningen kan säljarna av VitroScreen ha rätt till earn-out-betalningar som kommer att betalas under 2022-2024 vid uppnående av vissa finansiella mål.

Emission av Vederlagsaktier

Som en del av den inledande betalningen kommer SenzaGens styrelse att besluta att emittera vederlagsaktierna vid slutförandet av transaktionen i enlighet med det bemyndigande som beviljades av årsstämman den 5 maj 2021. Teckningskursen för aktierna, som ska betalas med apportegendom, har fastställts till 14,71 SEK per aktie, motsvarande den volymviktade genomsnittliga kursen för SenzaGens aktier på Nasdaq First North Growth Market under perioden 7 – 26 oktober 2021. Vederlagsaktierna omfattas av lock-up i 24 månader efter slutförandet av förvärvet.

Vederlagsaktierna representerar cirka 2 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i SenzaGen. Genom att emittera vederlagsaktierna ökar antalet aktier och röster med 416 586. Aktiekapitalet ökar med 20 829,30 kronor.

Slutförande av transaktionen

Slutförandet av transaktionen är föremål för sedvanliga villkor och förväntas ske i början på november 2021.

Kontakter

Peter Nählstedt, VD, SenzaGen AB
Email: peter.nahlstedt@senzagen.com | Tel: 046-275 6201

Tina Dackemark Lawesson, VP Marketing & Communications
Email: tina.lawesson@senzagen.com| Tel: 0708-20 29 44

Om oss

SenzaGen avser att bli en ledande aktör inom djurfri toxikologisk testning och driva omställningen från djurtester till metoder som bättre överensstämmer med hur människor biologiskt fungerar. Bolagets tillväxtstrategi omfattar fortsatt kommersialisering av den egenutvecklade testplattformen GARD®, expansion av testportföljen samt utvärdering av förvärvsmöjligheter med fokus på bolag som är lönsamma, växande och kompletterar SenzaGens erbjudande. Bolagets testplattform GARD® kombinerar genomiska data från mänskliga celler med maskininlärning vilket ger en unik förmåga att identifiera och analysera om kemikalier kan orsaka allergiska reaktioner på huden eller i luftvägarna. Det höga informationsinnehållet och en holistisk syn på immunologiska svar bidrar till hög träffsäkerhet och mänsklig relevans. SenzaGen har sitt huvudkontor och GLP-godkända laboratorium i Lund och dotterbolag i USA. För mer information, besök www.senzagen.com.

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market (ticker: SENZA). FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser.