SenzaGen förvärvar ToxHub

SenzaGen stärker sin position inom in vitro-toxikologi genom förvärv av samtliga aktier i ToxHub s.r.l., ett bolag inom toxikologisk rådgivning i Italien med specifik expertis inom medicinteknik och farmakologi.

ToxHub är specialiserade inom toxikologisk riskbedömning och regulatorisk strategisk rådgivning. Bolaget grundades 2020 i Rom och erbjuder tjänster och rådgivning för utvecklingsprojekt inom läkemedels-, medicinteknik-, kosmetika- och kemikalieindustrin. ToxHub förväntas omsätta drygt 500 000 euro 2022 och hade en rörelsemarginal på cirka 33 % under 2021. Sedan två år har bolaget ett mycket givande samarbete med VitroScreen, SenzaGens italienska dotterbolag inom in vitro-toxikologi.

”Förvärvet av ToxHub är helt i linje med vår strategi att växa inom produkter och tjänster som kompletterar vårt befintliga erbjudande inom djurfri toxikologi. ToxHub är ett välskött och lönsamt bolag som bidrar till att stärka vår position i värdekedjan inom säkerhetsbedömning av läkemedel och andra kemikalier i framför allt Europa. Genom regulatorisk rådgivning och verksamhet i fler delar av värdekedjan kan vi erbjuda ett helhetskoncept och dela affärsmässiga relationer inom koncernen. Vidare har ToxHub kompetens inom in silico testning som är ett spännande komplement till in vitro-testning. Förvärvet är ett mycket fint tillägg till vår affär och vi ser fram mot att realisera synergier mellan bolagen”, säger Peter Nählstedt, VD och koncernchef på SenzaGen.

Den initiala köpeskillingen, på kassa- och skuldfri basis, är 300 000 euro varav hälften betalas ut i 123 409 nyemitterade SenzaGen aktier till kursen 13.20 kronor per aktie och hälften betalas kontant. Utöver denna ersättning tillkommer betalning för förvärvad nettokassa som slutgiltigt fastställs efter förvärvets genomförande. Vidare finns det en tilläggsköpeskilling som är beroende av bolagets lönsamhet. ToxHub kommer omgående att konsolideras i SenzaGen-koncernen. Förvärvet har finansierats med egen kassa och förväntas ha en begränsad men positiv påverkan på koncernens resultat per aktie för det innevarande räkenskapsåret. Framöver förväntas ToxHub bli ett viktigt bidrag till att stärka koncernens lönsamhet.