SenzaGens bokslutskommuniké 2023: Bolaget närmar sig break-even med en omsättning på 50 miljoner kronor

VD-kommentar

”Det är mycket glädjande att kunna rapportera ännu ett framgångsrikt år med en historiskt stark avslutning och vårt bästa kvartal någonsin. Det höga antalet offerter som vi ställde ut under året gav utväxling och ökade vår försäljning under andra halvåret med 20 procent. Sammantaget ökade den totala försäljningen under året med 19 procent och blev nära 50 MSEK, drivet av stark efterfrågan på både vår nyckelplattform GARD® och VitroScreens prekliniska effekt-tester. Under andra halvåret halverades förlusten, och vi är nu mycket nära break-even. Detta visar att vi är på väg att nå de försäljningsvolymer och marginaler som krävs för uthållig lönsam tillväxt.”

Peter Nählstedt, Verkställande direktör och koncernchef

Helåret 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 49,9 MSEK (41,8).
 • Rörelseresultatet EBITDA uppgick till -10,9 MSEK (-15,7).
 • Resultatet per aktie blev -0,91 SEK (-1,03).
 • Likvida medel per den 31 december uppgick till 17,6 MSEK (40,0).
 • Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning sker till bolagets aktieägare.

Andra halvåret 1 juli – 31 december

 • Nettoomsättningen uppgick till 26,3 MSEK (21,8).
 • Rörelseresultatet EBITDA uppgick till -4,1 MSEK (-6,6).
 • Resultatet per aktie -0,40 SEK (-0,47).

Väsentliga händelser under andra halvåret

 • SenzaGen tog en order på 1,7 MSEK från en ny världsledande kund inom biotech-industrin.
 • SenzaGen säkrade en strategiskt viktig order från en ny världsledande kund inom FMCG (dagligvaror).
 • SenzaGen fortsatte sitt samarbeta med RIFM inom djurfri fotosensibilisering och doftsäkerhet – fick nytt uppdrag värt 1,6 MSEK.
 • SenzaGen uppmärksammades som ett av Sveriges snabbast växande teknikbolag i Deloittes årliga rankning Sweden Technology Fast 50.
 • SenzaGen stärkte marknadsnärvaron genom utökade distributionskanaler i Frankrike och Indien.

Väsentliga händelser efter årets slut

 • SenzaGen fick ännu en uppföljningsorder värd 1,5 MSEK för GARD®skin-tester från en kund inom kemikalieindustrin.

Webbsänd telefonkonferens
SenzaGen bjuder in media och investerare till en webbsänd telefonkonferens idag den 14 februari kl 10.00. Presentationen kommer att hållas av bolagets vd och koncernchef Peter Nählstedt, med en efterföljande frågestund. Presentationen kommer att hållas på svenska.

Tid: Onsdag 14 februari klockan 10:00–11:00.
Webbsändningen nås på: https://ir.financialhearings.com/senzagen-year-end-report-2023

Det går även att se presentationen i efterhand via SenzaGens webbplats: https://senzagen.com/investors/presentations/

SenzaGen’s 2023 Year-End Report: Company approaching breakeven with SEK 50 million in sales

Message from the CEO

“We are pleased to report another successful year. We closed on a historically strong note with our best quarter ever. The high number of quotes that we sent out during the year proved successful, as our sales increased by 20% in the second half of the year. Total sales increased by 19% during the year, reaching nearly SEK 50 million, driven by strong demand for both our core platform, GARD®, and VitroScreen’s pre-clinical efficacy tests. In the second half of the year, we cut our loss in half and are now very close to breaking even. This shows that we are on track to reach the sales volumes and margins required for sustained profitable growth.”

Peter Nählstedt, President and CEO

Full year 1 January–31 December

 • Net sales totaled SEK 49.9 (41.8) million.
 • EBITDA amounted to SEK -10.9 (-15.7) million.
 • Earnings per share were SEK -0.91 (-1.03).
 • Cash and cash equivalents at 31 December amounted to SEK 17.6 (40.0) million.
 • The board proposes that no dividend be paid to the Company’s shareholders.

Second half year 1 July–31 December

 • Net sales totaled SEK 26.3 (21.8) million.
 • EBITDA amounted to SEK -4.1 (-6.6) million.
 • Earnings per share were SEK -0.40 (-0.47).

Significant events during the second half year

 • SenzaGen received a SEK 1.7 million order from a new customer, a global biotech industry leader.
 • SenzaGen secured a strategically important order from a new customer, a world leader in fast-moving consumer goods (FMCG).
 • SenzaGen continued to collaborate with RIFM in non-animal photosensitization and fragrance safety – receiving a new grant worth SEK 1.6 million.
 • SenzaGen was ranked one of Sweden's fastest-growing technology companies according to Deloitte's annual ranking, Sweden Technology Fast 50.
 • SenzaGen strengthened its market presence with expanded distribution channels in France and India.

Significant events after the end of the year

 • SenzaGen received a follow-on order worth SEK 1.5 million for GARD®skin from a customer in the chemical industry.

Livestream presentation
SenzaGen is pleased to invite press and investors to a livestream presentation at 10:00 today on February 14. The presentation will be given by SenzaGen’s President and CEO Peter Nählstedt, followed by a Q&A session. The presentation will be held in Swedish.

Time: Wednesday February 14, 10:00–11:00 CET.
Link to the livestream: https://ir.financialhearings.com/senzagen-year-end-report-2023

The presentation can be watched afterwards at SenzaGen’s website: https://senzagen.com/investors/presentations/

Inbjudan till presentation av SenzaGens bokslutskommuniké 2023 den 14 februari kl 10.00

SenzaGens bokslutskommuniké 2023 publiceras den 14 februari 2024 kl 8.30 och följs av en webbsänd telefonkonferens kl 10.00 samma dag. Presentationen kommer att hållas av bolagets vd och koncernchef Peter Nählstedt, med en efterföljande frågestund.

Presentationen kommer att hållas på svenska.

Tid: Onsdag 14 februari klockan 10:00–11:00.
Webbsändningen nås på: https://ir.financialhearings.com/senzagen-year-end-report-2023

Det går även att se presentationen i efterhand via SenzaGens webbplats: https://senzagen.com/investors/presentations/

Invitation to the presentation of SenzaGen’s year-end report 2023 on Feb 14 at 10.00 CET

SenzaGen's 2023 year-end report will be published on February 14, 2024, at 08:30 CET and will be followed by a livestream presentation at 10:00 on the same day. The presentation will be given by SenzaGen’s President and CEO Peter Nählstedt, followed by a Q&A session.

The presentation will be held in Swedish.

Time: Wednesday February 14, 10:00–11:00 CET.
Link to the livestream: https://ir.financialhearings.com/senzagen-year-end-report-2023

The presentation can be watched afterwards at SenzaGen’s website: https://senzagen.com/investors/presentations/

SenzaGen receives a follow-up order worth 1.5 million SEK for GARD®skin for the chemical industry

SenzaGen has received a follow-up order worth 1.5 million SEK from a globally leading chemical company. The assignment includes testing with SenzaGen’s innovative non-animal skin sensitization test method, GARD®skin, covering both pure chemicals and complex formulations. Testing will commence immediately and is expected to be completed in the first quarter of 2024.

The customer has a global presence with its headquarters located in Europe. The new order is a result of a successful evaluation of GARD®skin during 2022–2023 and is associated with one of the company's research and development projects. With the testing, the company aims to investigate whether new product candidates could potentially cause skin allergies.

“Close customer relationships with major multinational companies are a cornerstone of our growth and innovation strategy. This success is evident in the fact that, following a successful evaluation of GARD®skin, the customer has now returned with a larger and more significant order. This follow-up order not only confirms the reliability and performance of the technology in the risk assessment of chemicals but also highlights that the method can handle complex mixtures, which is often challenging in traditional testing. In this area, we create entirely unique value for the customer”, says Peter Nählstedt, President and CEO of SenzaGen.

The GARD® platform determines whether chemicals can cause allergies and targets companies looking to increase the accuracy of their test results and ensure product safety while avoiding animal studies. The unique platform combines genomic data from human cells with machine learning, making the method more efficient and accurate than both traditional animal-based methods and other non-animal methods methods for this type of complex chemicals.

SenzaGen looks forward to working closely with the customer to ensure reliable results and contribute to safer and more ethical products in the chemical industry market.

SenzaGen får uppföljningsorder värd 1,5 MSEK för GARD®skin-tester till kemikalieindustrin

SenzaGen har erhållit en uppföljningsorder värd 1,5 MSEK från ett globalt ledande kemikaliebolag. Uppdraget omfattar tester med SenzaGens innovativa djurfria testmetod för hudsensibilisering, GARD®skin och inkluderar såväl rena kemikalier som komplexa formuleringar. Testningsarbetet påbörjas omedelbart och beräknas slutföras under första kvartalet 2024.

Kunden har global närvaro med huvudkontoret placerat i Europa. Den nya ordern är ett resultat av en framgångsrik utvärdering av GARD®skin under 2022–2023 och är kopplad till ett av bolagets forsknings- och utvecklingsprojekt. Med testningen avser bolaget undersöka om nya produktkandidater potentiellt kan orsaka hudallergi.

”Nära kundkontakter med stora multinationella bolag utgör en hörnsten i vår strategi för tillväxt och innovation. Denna framgång är tydlig i det faktum att efter en framgångsrik utvärdering av GARD®skin har kunden nu återvänt med en större och mer betydelsefull order. Uppföljningsordern inte bara bekräftar teknologins pålitlighet och prestanda vid riskbedömning av kemikalier utan sätter också ljus på att metoden klarar komplexa kemiska blandningar, vilket oftast brukar vara utmanande i traditionell testning. Inom detta område skapar vi helt unika värden för kunden”, säger Peter Nählstedt, VD och koncernchef SenzaGen.

Testplattform GARD® avgör om kemikalier kan orsaka allergi och vänder sig till företag som vill öka träffsäkerheten i sina testresultat och säkerställa produktsäkerhet samtidigt som djurstudier undviks. Den unika plattformen kombinerar genomiska data från mänskliga celler med maskininlärning vilket gör metoden både effektivare och mer träffsäker än både traditionella djurbaserade metoder och andra alternativa djurfria metoder för denna typ av komplexa kemikalier.

SenzaGen ser fram emot att arbeta nära kunden för att säkerställa tillförlitliga resultat och bidra till säkrare och mer etiska produkter på marknaden inom kemikalieindustrin.

SenzaGen får order på 1,7 MSEK från ny världsledande kund inom biotech-industrin

SenzaGen har fått uppdraget att testa substanser från ännu en ny global kund inom biotech-industrin. Uppdraget är värt 1,7 MSEK och omfattar djurfria tester för hudsensibilisering, inklusive SenzaGens unikt högpresterande testplattform GARD®skin. Testerna kommer att utföras på koncernens GLP-certifierade laboratorier i Lund och på dotterbolaget VitroScreen i Milano under fjärde kvartalet 2023 och första kvartalet 2024.

Kunden är en världsledande aktör inom biotech med global närvaro och forskning inom flera kemitekniska områden. Genom testningen vill de undersöka om deras nya produktkandidater kan orsaka allergiska reaktioner på huden.

”Genom denna order breddar vi ytterligare vår portfölj med ännu en världsspelare som väljer oss för att ersätta djurförsök med mer etiska metoder. Förvärvet av VitroScreen har stärkt vår position inom hudsensibilisering och öppnar nu nya möjligheter på marknaden. Med vår kombinerade produktportfölj erbjuder vi våra kunder ett komplett testerbjudande, vilket ger dem snabba och pålitliga testresultat för deras rankning av produktkandidater”, säger Peter Nählstedt, VD och koncernchef på SenzaGen.

Kärnan i SenzaGens verksamhet är innovativa tester och tjänster inom djurfri toxikologi och effektivitetstestning. Innovationerna bygger på bolagets breda expertis inom olika teknikområden, inklusive genomik, maskininlärning och mänskliga vävnadsmodeller. Genom att erbjuda unika och banbrytande innovationer som bättre överensstämmer med hur människor reagerar biologiskt, driver SenzaGen på utvecklingen bort från djurtester.

SenzaGen secures SEK 1.7m order from a new global biotech industry leader

SenzaGen has been selected to test substances for yet another new global customer within the biotech industry. The assignment is valued at SEK 1.7 million and includes non-animal tests for skin sensitization, utilizing SenzaGen’s highly performing test platform, GARD®skin. The tests will be conducted at the company's GLP-certified laboratories in Lund and at the subsidiary, VitroScreen, in Milan during the fourth quarter of 2023 and the first quarter of 2024.

The customer is a global leader in biotech with a significant presence and research in various chemical areas. Through this testing, they aim to investigate whether their new product candidates can cause allergic reactions on the skin.

"Through this order, we further broaden our portfolio with another world player choosing us to replace animal experiments with more ethical methods. The acquisition of VitroScreen has strengthened our position in skin sensitization and now opens up new opportunities in the market. With our combined product portfolio, we offer our customers a comprehensive testing solution, providing them with fast and reliable test results for evaluating product candidates," says Peter Nählstedt, President and CEO of SenzaGen.

The core of SenzaGen’s business revolves around innovative tests and services within non-animal toxicology and efficacy testing. These innovations are based on the company's extensive expertise in various technology areas, including genomics, machine learning, and human 3D tissue models. By offering unique and groundbreaking innovations that are better suited to reflect human biological reactions, SenzaGen is driving progress away from animal testing.

SenzaGen byter likviditetsgarant till Carnegie

Till följd av Carnegie Investment Banks förvärv av affärsområden från Erik Penser Bank, har SenzaGen bytt likviditetsgarant till Carnegie. Avsikten är att fortsatt främja likviditeten i SenzaGen-aktien.

I rollen som likviditetsgarant åtar sig Carnegie att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsidan i orderboken i enlighet med Nasdaq First North Growth Markets regelverk kring likviditetsgaranti. Syftet är att främja likviditeten i aktien samt minska spreaden mellan köp- och säljkurs. Uppdraget påbörjas den 30 november 2023.

SenzaGen changes its market maker to Carnegie

As a result of Carnegie Investment Bank's acquisition of business areas from Erik Penser Bank, SenzaGen has changed its market maker to Carnegie. The intention is to continue promoting liquidity in the SenzaGen stock.

In the role of market maker Carnegie undertakes to continuously provide bid and ask quotations in accordance with the requirements for liquidity providers set out by Nasdaq Stockholm. The purpose is to improve the liquidity of the share and reduce the spread between the buying and selling price. The assignment begins on November 30, 2023.