Invitation to the presentation of SenzaGen’s January-March 2024 interim report

SenzaGen invites journalists, investors and analysts to a livestream presentation on May 15, 2024, at 9:00 CEST at which President and CEO Peter Nählstedt will present the Q1 report 2024.

The conference call, to be held in Swedish, will begin with a presentation, followed by a Q&A session moderated by Carnegie Investment Banks analyst Klas Palin.

The report will be published on May 15, 2024, at 8:30 CEST.

Time: Wednesday May 15, 9:00–10:00 CEST.
Link to the livestream: https://youtube.com/live/kh3swMMDJPI?feature=share

The presentation can be watched afterwards at SenzaGen’s website: https://senzagen.com/investors/presentations/

Inbjudan till presentation av SenzaGens delårsrapport januari-mars 2024

SenzaGen bjuder in media, investerare och analytiker till en webbsänd presentation onsdagen den 15 maj kl 9.00, där vd och koncernchef Peter Nählstedt presenterar kvartalsrapporten för januari-mars 2024.

Telefonkonferensen kommer att hållas på svenska och inleds med en presentation av kvartalsrapporten följt av en frågestund modererad av Carnegie Investment Banks analytiker Klas Palin.

Rapporten publiceras samma dag, den 15 maj 2024, klockan 8:30.

Tid: Onsdag 15 maj klockan 9:00–10:00.
Webbsändningen nås på: https://youtube.com/live/kh3swMMDJPI?feature=share

Det går även att se presentationen i efterhand via SenzaGens webbplats: https://senzagen.com/investors/presentations/

Kallelse till årsstämma i SenzaGen AB (Publ)

Aktieägarna i SenzaGen AB (Publ), org.nr 556821–9207, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 15 maj 2024 kl. 15.00 i The Spark Sharience på Medicon Village, Scheeletorget 1 i Lund.

Rätt att delta i stämman och anmälan
Aktieägare som vill delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen måndagen den 6 maj 2024.

Aktieägare ska även senast torsdagen den 9 maj 2024 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till SenzaGen AB, Medicon Village, 223 81 Lund eller per e-post till anmalan@senzagen.com. I anmälan ska aktieägaren ange sitt fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast måndagen den 6 maj 2024 och måste därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 8 maj 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud med mera
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges i denna. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på adressen ovan. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på årsstämman. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.senzagen.com.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller flera justeringspersoner
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Anförande av den verkställande direktören
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 8. Beslut om:
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  2. dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda koncernbalansräkningen
  3. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör
 9. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer
 10. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor
 11. Val av styrelse och revisor
 12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
 14. Beslut om riktad emission av högst 750 000 teckningsoptioner
 15. Stämman avslutas

Beslutsförslag

Punkt 1:
Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att styrelseordföranden Carl Borrebaeck väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 8b:
Beslut om dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda koncernbalansräkningen.
Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkt 9–11:
Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer samt arvode åt styrelse och revisor och val av styrelse och revisor.

Valberedningens förslag är enligt följande:

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter. Såväl antalet revisorer som revisorssuppleanter föreslås vara en.

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor (200 000 kronor föregående år) till var och en av de stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i Bolaget och med 400 000 kronor (400 000 kronor) till styrelsens ordförande, totalt 1 200 000 kronor (1 200 000 kronor).

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Carl Borrebaeck, Ian Kimber, Ann‑Christin Malmborg Hager, Paula Zeilon och Paul Yianni.

Det föreslås vidare att Carl Borrebaeck omväljs som styrelseordförande.

Valberedningen föreslår att den auktoriserade revisorn Mats-Åke Andersson omväljs till revisor för Bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det föreslås vidare att den auktoriserade revisorn Martin Gustafsson omväljs som revisorssuppleant.

Information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på Bolagets hemsida www.senzagen.com.

Punkt 12:
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare:

Omfattning
Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören samt koncernledningen. Dessa riktlinjer gäller för anställningsavtal för ledande befattningshavare som ingås efter det att riktlinjerna godkänts av stämman och för ändringar i befintliga anställningsavtal för ledande befattningshavare som görs därefter. Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Särskilda skäl kan t.ex. vara att ledande befattningshavare bosatta utanför Sverige måste kunna erbjudas villkor som är konkurrenskraftiga i det land där de är bosatta.

Grundprincipen samt hur ersättningsfrågor bereds
Grundprincipen för riktlinjerna är att Koncernen ska erbjuda en marknadsmässig ersättning så att Koncernen kan attrahera och behålla en kompetent företagsledning.

Styrelsen som helhet utgör ersättningsutskott med uppgift att bereda de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som ska beslutas av årsstämman. Styrelsen beslutar i frågor beträffande löne- och anställningsvillkor för verkställande direktören.

VD fattar, i samråd med styrelsen, beslut om löne- och anställningsvillkor för de ledande befattningshavare som rapporterar direkt till VD.

Fast lön
Den fasta lönen revideras årligen och baseras på den enskilde befattningshavarens kompetens och ansvarsområde.

Rörlig ersättning
Den rörliga ersättningen omfattar (a) en individuell årlig rörlig ersättning och kan även som ett komplement omfatta (b) ett långsiktigt incitamentsprogram.

 1. Den individuella årliga rörliga ersättningen kan utgöra mellan 8 och 25 procent av den fasta ersättningen beroende på befattning. Utfallet beror på graden av uppfyllelse av framförallt uppsatta finansiella mål och i begränsad omfattning även kvalitativa mål.
 2. Det långsiktiga incitamentsprogrammet, är avsett att utgöra ett komplement till den individuella årliga rörliga ersättningen.

Styrelsen kan överväga om aktie- eller aktiekursrelaterade program till ledande befattningshavare ska föreslås stämman.

Icke-monetär ersättning
Ledande befattningshavare kan efter överenskommelse med Bolagets VD äga rätt till normala icke-monetära ersättningar, såsom tjänstebil samt företagshälsovård.

Uppsägning och avgångsvederlag
Vid uppsägning av ledande befattningshavare från Bolagets sida får ersättningen under uppsägningstiden samt avgångsvederlag vara ett belopp som motsvarar maximalt tolv (12) månadslöner.

Arvode för tjänster som inte utgör styrelsearbete
Bolagets styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen och informeras om på årsstämman.

Den totala summan av ersättning som lämnas eller kommer lämnas direkt eller indirekt av Bolaget till de ledande befattningshavarna är i sin helhet beskrivna i Bolagets årsredovisning för 2023, vilken är tillgänglig på Bolagets hemsida, www.senzagen.com.

Punkt 13:
Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra Bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner tillkomma genom konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet får inte överstiga en utspädning om 20 % av antalet utestående aktier i Bolaget efter genomförda emissioner med stöd av bemyndigandet, baserat på antalet aktier utgivna vid tidpunkten för årsstämman. Styrelsen ska även ha rätt att besluta huruvida betalning för nya aktier ska ske kontant eller genom apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

För att inte Bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i Bolaget, avser styrelsen, med stöd av bemyndigandet, bestämma emissionskursen vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till marknadsmässiga villkor (varmed avses att marknadsmässig emissionsrabatt får lämnas). Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

Antalet aktier som ska kunna emitteras uppgår därmed till högst 6 047 081 stycken varvid Bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 302 354,05 kronor.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, föreslås medges rätten att vidta de justeringar som kan behöva göras i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Punkt 14: Beslut om riktad emission av högst 750 000 teckningsoptioner
Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 750 000 teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 37 500 kronor, med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning kan komma att ske till följd av emissioner m.m. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av aktier i Bolaget.

För emissionen ska följande villkor gälla:

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma anställda i Bolaget och koncernen enligt följande:

 • Koncernens VD erbjuds att teckna högst 100 000 optioner.
 • Koncernledning och nyckelpersoner bestående av upp till åtta befattningar erbjuds att teckna högst 50 000 optioner vardera, sammanlagt högst 375 000 optioner.
 • Övriga anställda samt konsulter som bedöms som nyckelpersoner inom koncernen, bestående av upp till tjugosex personer erbjuds att teckna mellan 5 000 och 25 000 optioner vardera, sammanlagt högst 275 000 optioner.

Överteckning kan inte ske.

Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 1 juni 2024 på särskild teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning, dock inte längre än till den 1 november 2024.

Tecknaren har rätt att teckna teckningsoptioner vederlagsfritt. Optionens marknadsvärde ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell behäftad med barriärer för att beräkna Bolagets sociala kostnader. Värderingen av optionerna ska utföras av oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag. En preliminär beräkning (2024-03-07) baserat på en teckningskurs och barriärvillkoren vid utnyttjande av teckningsoptionerna som är 6,00 kronor per aktie ger värdet 1,20 kronor på optionen.

Tilldelade teckningsoptioner erbjuds till teckning vederlagsfritt. Sådant erbjudande om tilldelning av teckningsoptioner ska lämnas inom 10 bankdagar efter det att beslut om tilldelning fattats.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget mot kontant betalning, under förutsättning att barriärvillkoren är uppfyllda, under perioden från och med den 1 juni 2027 till och med den 30 september 2027 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna ska dock kunna utnyttjas vid eventuell tidigare tidpunkt till följd av fusion, tvångsinlösen av aktier, likvidation m.m.

Betalning för aktie vid utnyttjande av Teckningsoption ska ske kontant till en teckningskurs motsvarande 100 procent av genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen enligt Nasdaq First North Growth Market officiella kurslista för aktier i Bolaget under perioden från och med den 29 april 2024 till och med den 14 maj 2024. Den sålunda fastställda teckningskursen ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid 5 öre ska avrundas nedåt.

För varje enskild deltagare i teckningsoptionsprogrammet gäller att 80 procent av samtliga tilldelade teckningsoptioner är behäftade med barriärer och dessa 80 procent av teckningsoptionerna kan endast utnyttjas för aktieteckning när den volymviktade betalkursen uppmätt per handelsdag enligt Nasdaq First North Growth Market officiella kurslista för aktier överstiger respektive barriärnivå.

Barriärnivåerna ska beräknas i procent i förhållande till den genomsnittliga volymviktade betalkursen enligt Nasdaq First North Growth Market officiella kurslista för aktier i Bolaget under perioden från och med den 29 april 2024 till och med den 14 maj 2024 ("Barriärkursen").

Barriärnivåerna ska utgöras av två barriärer, varav första barriären ska omfatta 25 procent ("Barriär 1") och andra barriären ska omfatta 55 procent ("Barriär 2") av samtliga till deltagare tilldelade teckningsoptioner, i enlighet med nedan.

 • Barriär 1: motsvarande 25 procent av teckningsoptionerna omfattas av Barriär 1 och barriären beräknas till motsvarande 158 procent av Barriärkursen.
 • Barriär 2: motsvarande 55 procent av teckningsoptionerna omfattas av Barriär 2 och barriären beräknas till motsvarande 300 procent av Barriärkursen.

De sålunda fastställda Barriär 1 och Barriär 2 ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid 5 öre ska avrundas nedåt. Barriärerna ska omräknas på motsvarande sätt som gäller för lösenkursen i Optionsvillkoren.

Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Syftet med emissionen och skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att få ett optionsprogram infört ägnat för tilldelning till nyckelpersoner i Bolaget varmed de kan erbjudas möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för Bolagets utveckling – liksom Bolagets aktiekursutveckling – förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras.

Bolaget förbehåller sig rätten att, i samband med överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i programmet, återköpa alla teckningsoptioner om deltagarens anställning upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna under perioden fram till och med 31 maj 2027.

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats senast två (2) veckor innan bolagsstämman, innebär bland annat att teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av, kan komma att omräknas i vissa fall.

Det föreslås att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och eventuellt hos Euroclear Sweden AB.

Beredning av styrelsens förslag till incitamentsprogram 2024/2027, kostnader för programmet, övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram, utspädning m.m.
Förslaget enligt punkt 14 har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare.

Värdering
Teckning av teckningsoptionerna ska ske vederlagsfritt, vilket innebär att det kan uppkomma sociala avgifter för koncernen i samband med teckning av teckningsoptioner. Teckningsoptionens marknadsvärde är, enligt en preliminär värdering baserat på ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 5,98 kronor, 1,20 kronor per option, vid lösenkursen 6,00 kronor per aktie i program 2024/2027. Black & Scholes värderingsmodell har använts för värderingen med antagande om en riskfri ränta om 2,519 procent och en volatilitet om 46,4 procent samt med hänsyn till att ingen förväntad utdelning och övriga värdeöverföringar till aktieägare kommer ske under programmets löptid.

Kostnader och påverkan på nyckeltal
Då teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt är det Bolagets bedömning att förmån och sociala avgifter kommer att uppstå för deltagaren och Bolaget till följd av optionsprogrammet. De totala kostnaderna, inklusive övriga kostnader i form av arvoden till externa rådgivare och kostnader för administration av programmet, beräknas uppgå till cirka 100 000 kronor över programmets löptid och kostnaden för sociala avgifter beräknas till cirka 231 795 kronor.

De totala kostnaderna för sociala avgifter beror på antalet alternativ som kommer att tillkomma och på värdet av den förmån som deltagaren slutligen kommer att få vid tilldelningen, men också i vilka länder deltagarna är bosatta och vilka procentsatser som gäller för sociala avgifter i dessa länder. För de fall då deltagaren bosatt i ett annat land än Sverige och är anställd av ett annat helägt bolag i koncernen (”Arbetsgivarbolaget”) kan både löneförmån och sociala avgifter uppstå i Arbetsgivarbolaget när optionen nyttjas för köp av aktier.

Vid en positiv utveckling av aktiekursen tillsammans med att optionen utnyttjas kommer optionsprogrammet att medföra kostnader i form av sociala avgifter för Arbetsgivarbolaget. Kostnader för sociala avgifter beräknas uppgå till 0,6 miljoner kronor, vid antagande om tilldelning och utnyttjande av 135 000 optioner, genomsnittliga sociala avgifter om 35 procent och en antagen aktiekurs om 18,00 kronor när optionerna nyttjas.

Programmet förväntas ha en marginell påverkan på Bolagets nyckeltal.

Utspädning
Det totala antalet registrerade aktier och röster är vid tidpunkten för detta förslag 24 188 325. Den maximala utspädningseffekten av incitamentsprogram 2024/2027 beräknas uppgå till högst cirka 3,0 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget (beräknat utifrån antalet befintliga aktier i Bolaget och med hänsyn tagen till övriga utestående teckningsoptioner), förutsatt full teckning och utnyttjande av samtliga erbjudna teckningsoptioner.

Det finns för närvarande ett antal aktiebaserade incitamentsprogram utestående i Bolaget, enligt nedan:

Incitamentsprogram 2021/2024 L omfattar högst 587 500 teckningsoptioner, varav 372 000 är tecknade och ger rätt att teckna nya aktier om 14,30 kronor från och med 1 juni 2024 till och med 30 september 2024.

Incitamentsprogram 2022/2025 omfattar högst 812 500 teckningsoptioner, varav 637 500 är tecknade och ger rätt att teckna nya aktier om 9,60 kronor från och med 1 juni 2025 till och med 30 september 2025.

Incitamentsprogram 2023/2026 omfattar högst 1 015 000 teckningsoptioner, varav 720 000 är tecknade och ger rätt att teckna nya aktier om 11,20 kronor från och med 1 juni 2026 till och med 30 september 2026.

Utnyttjas samtliga sedan tidigare utgivna teckningsoptioner samt teckningsoptioner som emitteras i incitamentsprogram 2024/2027 kan utspädningen uppgå till högst cirka 9,3 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget (beräknat utifrån antalet befintliga aktier i Bolaget och med hänsyn tagen till övriga utestående teckningsoptioner).

Övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram
För en beskrivning av Bolagets övriga aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till Bolagets årsredovisning för 2023. Utöver där beskrivna program förekommer inga andra aktierelaterade incitamentsprogram i Bolaget.

Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt punkten 13 krävs att detta har biträtts av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

För giltigt beslut enligt punkten 14 krävs att detta har biträtts av aktieägare som företräder minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

ALLMÄNT

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 24 188 325 aktier med motsvarande antal röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar
Kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget på adressen Medicon Village, Scheelevägen 2, Byggnad 401, 223 81 Lund och på Bolagets hemsida, www.senzagen.com senast tre (3) veckor före årsstämman. Fullständiga förslag och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga enligt ovan senast två (2) veckor före årsstämman. Samtliga handlingar enligt ovan sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Hantering av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

* * * * *
Lund i mars 2024
SenzaGen AB
Styrelsen

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SENZAGEN AB (Publ)

The shareholders of SenzaGen AB (Publ.), company registration number 556821–9207, (“the Company”) are hereby given notice of the annual general meeting (“AGM”) on 15 May 2024 at 3 PM in The Spark Sharience, Medicon Village, Scheeletorget 1, Lund, Sweden.

The meeting will be held in Swedish.

Eligibility to attend the AGM and notice of attendance
Shareholders wishing to attend the AGM must be registered in the share register kept by Euroclear Sweden AB on the record date, Monday 6 May 2024.

Shareholders must also give notice of their attendance and that of any proxies (max two) by Thursday, 9 May 2024 by mail to SenzaGen AB, Medicon Village, 223 81 Lund, Sweden, or by email to anmalan@senzagen.com. The notice of attendance must include the full name, personal or company registration number, address, phone number and, if applicable, information about proxies or other representatives. If applicable, the notice of attendance should be followed by a proxy document, a certificate of registration and other documentation.

Nominee shares
Shareholders who have their shares held in custody with a bank or some other nominee must have their nominee temporarily register the shares in their own name to be eligible to attend the AGM. Such registration, which normally takes a couple days, must be complete by Monday, 6 May 2024. Therefore, shareholders must request this registration from their nominee well in advance of this date. Registration of voting rights that has been requested by shareholders at such a time that the registration has been made by the relevant nominee no later than Wednesday, 8 May 2024 will be taken into account in the production of the share register.

Proxies
Shareholders represented by proxy must grant a written and dated proxy document to the designated proxy. If the proxy was granted by a legal entity, a certified true copy of the entity's certificate of registration, or equivalent documentation proving that those who signed the proxy are authorized signatories for the legal entity, must be enclosed with the proxy. If the proxy specifically states a term of validity, this term is not permitted to exceed five years. If no term of validity is stated, the proxy will be valid for no more than one year. A copy of the proxy and, if applicable, the certificate of registration should be sent to the Company's address above well in advance of the AGM. The original proxy and the certificate of registration must also be presented at the AGM. A proxy form will be available on the Company’s website, www.senzagen.com.

Proposed agenda

 1. Opening of the meeting and election of AGM chairman
 2. Preparation and approval of the voting register
 3. Election of one or more people to verify the minutes
 4. Check that the AGM has been duly convened
 5. Approval of agenda
 6. Address by the CEO
 7. Presentation of the annual report and auditor's report and of the consolidated financial statements and the auditor's report on the consolidated financial statements
 8. Resolutions to:
  1. Adopt the income statement and balance sheet and the consolidated income statement and consolidated balance sheet
  2. Appropriate the Company's profit or loss as per the adopted consolidated balance sheet
  3. Discharge the board of directors and CEO from liability
 9. Setting of the number of directors and auditors
 10. Setting of directors’ fees and auditor’s fees
 11. Election of directors and auditors
 12. Resolution on remuneration policies for senior executives
 13. Resolution to authorize the board to issue shares, stock options and/or convertibles
 14. Resolution on directed share issue of a maximum of 750,000 stock options
 15. Closing of the meeting

Proposed resolutions

Item 1:

Election of AGM chairman
The Nomination Committee proposes that Board Chairman Carl Borrebaeck be elected AGM chairman.

Item 8.b
Resolution to appropriate the Company's profit or loss as per the adopted consolidated balance sheet
The board proposes that all earnings at the disposal of the AGM be carried forward.

Items 9–11:
Setting of the number of directors and auditors; setting of directors’ fees and auditor’s fees; election of directors and auditors

The Nomination Committee’s proposals are as follows:

The Nomination Committee proposes that the board shall consist of five directors and no alternates. The number of auditors and the number of deputy auditors shall each be one.

The Nomination Committee proposes that the directors’ fees shall be SEK 200,000 (SEK 200,000 previous year) for each director elected by the AGM who is not employed by the Company and SEK 400,000 (SEK 400,000) for the board chairman, for a total amount of SEK 1,200,000 (SEK 1,200,000).

The Nomination Committee proposes that the auditor’s fees shall be payable on the basis of approved invoices.

The Nomination Committee proposes the re-election of Carl Borrebaeck, Ian Kimber, Ann-Christin Malmborg Hager, Paula Zeilon and Paul Yianni as directors.

It is also proposed that Carl Borrebaeck be re-elected as chairman of the board.

The Nomination Committee proposes the re-election of Authorized Public Accountant Mats-Åke Andersson as the Company’s auditor, with Authorized Public Accountant Martin Gustafsson as deputy auditor.

Information about the members proposed for re-election can be found on the Company's website www.senzagen.com.

Item 12:
Resolution on remuneration policies for senior executives
The board proposes that the AGM resolve to adopt the following policies for the remuneration of senior executives:

Scope
Senior executives are defined as the CEO and Group Management. These policies apply to employment agreements for senior executives entered into after approval of the policies by the AGM and to amendments to existing employment agreements for senior executives made thereafter. The board may deviate from the policies in individual cases in the event of special reasons. A special reason could be that a senior executive residing outside of Sweden must be offered terms that are competitive in the country in which they reside.

Fundamental principle and deliberation process for matters of remuneration
The fundamental principle of the policies is for the Group to offer remuneration on market terms in order to attract and retain proficient executives.

The board as a whole comprises the remuneration committee with the task of deliberating on the remuneration policies for senior executives that will be presented to the AGM for resolution. The board resolves on matters regarding the salary and employment conditions of the CEO.
In coordination with the board, the CEO resolves on the salary and employment conditions of the senior executives who report directly to the CEO.

Fixed salary
The fixed salary is adjusted annually and is based on the individual executive's expertise and area of responsibility.

Variable remuneration
The variable remuneration includes (a) an individual variable annual fee and may also include (b) a long-term incentive program as a complement.

(a) The individual variable annual fee can range from 8% to 25% of the fixed remuneration depending on the position. The ultimate amount payable depends on the degree of attainment primarily of set financial goals as well as qualitative goals to a limited extent.

(b) The long-term incentive program is intended to serve as a complement to the individual variable annual fee.

The board may deliberate on whether to propose share-related or share price-related programs for senior executives to the AGM.

Non-monetary remuneration
Subject to agreement with the Company's CEO, senior executives may be entitled to normal types of non-monetary remuneration, such as a company car and occupational health services.

Termination and severance pay
In the event of termination of a senior executive on the part of the Company, remuneration during the notice period and severance pay shall be no higher in amount than the equivalent of twelve (12) monthly salaries.

Fee for services that do not constitute board work
In individual cases, the Company’s directors shall be remunerable for services rendered in their respective area of expertise that do not constitute board work. These services shall be remunerated with a fee on market terms, which is subject to approval by the board and must be disclosed at the AGM.

The total amount of remuneration that has been or will be paid directly or indirectly by the Company to senior executives is disclosed in its entirety in the Company’s 2023 annual report, which is available on the Company’s website, www.senzagen.com.

Item 13: Resolution to authorize the board to issue shares, stock options and/or convertibles
To enable the board to raise working capital for the Company, and/or bring in new owners of strategic significance to the Company, and/or acquire other companies or businesses, the board proposes that the AGM resolve to authorize the board, for the period until the next AGM, with or without the shareholders’ preemptive rights waived, on one or more occasions, to decide to issue new shares, stock options and/or convertibles. The total number of shares that may be issued or, if convertibles or stock options are issued, added by way of conversion or exercise of rights under the authorization may not exceed 20 percent dilution of the number of outstanding shares in the Company after completed share issues under the authorization, based on the number of shares issued at the time of the AGM. The board shall also be entitled to resolve on whether new shares are payable in the form of cash, non-cash, offsetting, or in another manner consistent with the provisions of Chapter 2 Section 5 Paragraph 2 items 1-3 and 5 of the Swedish Companies Act.

To prevent the Company’s current shareholders from being disadvantaged in relation to external investors who could subscribe for shares in the Company, the board plans, by virtue of this authorization, to set the issue price on market terms (meaning that an issue discount on market terms may be provided) for issues with the shareholders’ preemptive rights waived. If found appropriate by the board to enable delivery of shares in conjunction with a share issue as set out above, a subscription price equal to the nominal (quotient) value of the shares can be used.

As a result, the maximum number of shares that may be issued is 6,047,081, and the Company’s share capital may be increased by a maximum of SEK 302,354.05.

The board, or those designated by the board, are proposed to be granted authorization to make adjustments as may be necessary in conjunction with registering the resolution with the Swedish Companies Registration Office (Bolagsverket).

Item 14: Resolution on directed share issue of a maximum of 750,000 stock options
The Company’s board proposes that the AGM resolve to issue a maximum of 750,000 stock options, as a result of which the Company’s share capital may increase by a maximum of SEK 37,500, with an exception for possible increases caused by recalculation in the event of share issues. The stock options will entitle the holder to subscribe for new shares in the Company.

The following rules shall apply to the directed share issue:

With the shareholders’ preemptive rights waived, employees of the Company and the Group shall be entitled to subscribe for the stock options as follows:

 • The Group CEO will be offered to subscribe for a maximum of 100,000 options.
 • Members of Group Management and key personnel comprising up to eight positions will each be offered to subscribe for a maximum of 50,000 options, altogether comprising a maximum of 375,000 options.
 • Other employees and consultants considered key personnel in the Group, comprising up to twenty-six individuals, will be offered to subscribe for between 5,000 and 25,000 options each, altogether comprising a maximum of 275,000 stock options.

Oversubscription cannot take place.

The stock options must be subscribed for by 1 June 2024 on a separate subscription list. The board shall be entitled to extend the subscription period but no later than until 1 November 2024.

The subscriber is entitled to subscribe for stock options free of charge. The market value of the option shall be calculated using the Black-Scholes pricing model subject to barrier conditions to calculate the Company’s social security expenses. The valuation of the options shall be performed by an independent valuation institute or auditing firm. A preliminary calculation (7 March 2024) based on an exercise price and barrier conditions at the time of exercising the stock options of SEK 6.00 per share results in an option value of SEK 1.20.

The stock options allotted will be offered for subscription free of charge. Such an offer to allot stock options must be provided within 10 banking days of the date a resolution to allot options has been passed.

Each stock option entitles the holder to subscribe for one new share in the Company in exchange for cash payment, provided that the barrier conditions have been met, during the period from 1 June 2027 to 30 September 2027 or the earlier date set out in the option rules. However, the stock options shall be exercisable at an earlier point in time in the event of a merger, compulsory redemption, liquidation, or similar circumstances.

Payment for shares subscribed for by exercising stock options shall be made in cash at an exercise price of 100% of the average of the listed volume-weighted price paid for each trading day as per Nasdaq First North Growth Market’s official price list for shares in the Company during the period from 29 April 2024 to 14 May 2024. The exercise price established in this manner shall be rounded to the nearest whole tenth in SEK öre, with SEK 5 öre rounded down.

For each individual participant in the stock option plan, 80 percent of all allotted stock options are subject to barrier conditions, and these 80 percent of the stock options can only be exercised to subscribe for shares once the volume-weighted price paid measured per trading day as per the Nasdaq First North Growth Market’s official price list for shares is higher than the respective barrier level.

The barrier levels are calculated as a percentage of the average volume-weighted price as per the Nasdaq First North Growth Market’s official price list for shares in the Company during the period from 29 April 2024 to 14 May 2024 (“the Barrier Price”).

The barrier levels shall consist of two barriers, with the first barrier accounting for 25 percent (“Barrier 1”) and the second barrier accounting for 55 percent (“Barrier 2”) of all the stock options allotted to participants, in accordance with what is set out below.

 • Barrier 1: 25 percent of the stock options are subject to Barrier 1 and the barrier is calculated at 158 percent of the Barrier Price.

 • Barrier 2: 55 percent of the stock options are subject to Barrier 2 and the barrier is calculated at 300 percent of the Barrier Price.

Barrier 1 and Barrier 2 established in this manner shall be rounded to the nearest whole tenth in SEK öre, with SEK 5 öre rounded down. The barriers shall be recalculated in the same way as for the redemption price in the option rules.

New shares subscribed for by exercising Stock options entitle the holder to dividends for the first time on the dividend record date most immediately following the date the new share issue was registered with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.

The purpose of the share issue and the reason for waiving shareholders’ preemptive rights is to implement an option program suited for allotment to key personnel in the Company so that they can be offered the opportunity to participate in the growth in value of the Company’s stock. This is expected to lead to stronger interest in the Company’s growth – as well as the Company’s share price performance – and stimulate continued company loyalty over the coming years.

In conjunction with the transfer of the stock options to the participants in the program, the Company reserves the right to buy back all stock options if the participant’s employment is terminated or if the participant wishes to transfer the stock options to another party during the period until 31 May 2027.

The complete rules for the stock options will be kept available on the Company’s premises and on the Company’s website no later than two (2) weeks prior to the AGM. These rules include that the exercise price and the number of shares to which a stock options entitles the holder to subscribe for may be recalculated in certain cases.

It is proposed that the board or those designated by the board be authorized to make minor adjustments to this resolution as may be necessary in conjunction with registration with the Swedish Companies Registration Office and, if applicable, with Euroclear Sweden AB.

Deliberation on the board’s proposed 2024/2027 incentive program, the costs of the program, other outstanding stock-based incentive programs, dilution
The proposed agenda item 14 has been deliberated on by the board in consultation with external advisers.

Valuation
The stock options shall be subscribed free of charge, which means that social security expenses for the Group may be incurred in conjunction with subscriptions for stock options. According to a preliminary valuation based on a market value of the underlying stock of SEK 5.98, the market value of the stock option is SEK 1.20 per option with a redemption price of 6.00 per share in the 2024/2027 program. The Black-Scholes pricing model has been used for this valuation on the assumption of a risk-free 2.519% interest rate and 46.4% volatility and taking into account that no dividend or other transfers of value to shareholders are expected to occur during the program’s term.

Expenses and impact on financial ratios
Given that the stock options are issued free of charge, the Company estimates that fringe benefits and social security expenses will be incurred for the participant and the Company as a result of the option program. The total expenses, including other expenses in the form of fees to external advisers and expenses for the administration of the program, are estimated at around SEK 100,000 over the program’s term and the cost of social security expenses is estimated at approximately SEK 231,795.

The total cost of social security contributions depends on the number of options that will be added and on the value of the benefit that the participant will eventually receive at the time of the allocation, but also in which countries the participants reside and what percentages apply to social security contributions in these countries. In cases where the participant resides in a country other than Sweden and is employed by another wholly-owned company in the Group (the “Employer Company”), both salary benefits and social security contributions may arise in the Employer Company when the option is exercised for the purchase of shares.

In the event of positive performance of the share price in conjunction with the exercise of the option, the option program will result in costs in the form of social security contributions for the Employer Company. Costs for social security contributions are estimated to amount to approximately SEK 0.6 million, assuming the allotment and exercise of 135,000 options, average social security contributions of 35 percent and an assumed share price of SEK 18.00 when the options are exercised.

The program is expected to have a marginal impact on the Company’s financial ratios.

Dilution
The total number of registered shares and votes at the time of this proposal is 24,188,325. The maximum dilutive effect of the 2024/2027 incentive program is estimated to be a maximum of approximately 3.0% of the total number of shares and votes in the Company (calculated based on the number of existing shares in the Company and taking into account other outstanding stock options), provided that all offered stock options are subscribed for and exercised.

There are currently several stock-based incentive programs outstanding in the Company, as below:

The 2021/2024 L series incentive program is for a maximum of 587,500 stock options, and 372,000 of which have been subscribed entitling the holder to subscribe for new shares at a price of SEK 14.30 from 1 June 2024 to 30 September 2024.

The 2022/2025 incentive program is for a maximum of 812,500 stock options, and 637,500 of which have been subscribed entitling the holder to subscribe for new shares at a price of SEK 9.60 from 1 June 2025 to 30 September 2025.

The 2023/2026 incentive program is for a maximum of 1,015,000 stock options, and 720,000 of which have been subscribed entitling the holder to subscribe for new shares at a price of SEK 11.20 from 1 June 2026 to 30 September 2026.

If all previously issued stock options and stock options issued in the 2024/2027 incentive program are exercised, the dilution may amount to a maximum of approximately 9.3 percent of the total number of shares and votes in the Company (calculated on the basis of the number of existing shares in the Company and taking into account other outstanding stock options).

Other outstanding stock-based incentive programs
For disclosures on the Company’s other stock-based incentive programs, please see the Company’s 2023 annual report. Apart from the programs disclosed there, the Company does not have any other stock-based incentive programs.

Majority requirement
Shareholders representing at least two thirds of both the votes cast and the shares represented at the AGM must vote for the resolution under item 13 for it to be deemed duly passed.

Shareholders representing at least nine tenths of both the votes cast and the shares represented at the AGM must vote for the resolution under item 14 for it to be deemed duly passed.

GENERAL INFORMATION

Number of shares and votes
The total number of shares in the Company at the date of this notice is 24,188,325 with the same number of votes. The Company does not hold any treasury shares.

Documents
Copies of the financial statements, auditor’s report and proxy form will be kept available at the Company’s premises at Medicon Village, Scheelevägen 2, Building 401, 223 81 Lund, Sweden, and on the Company’s website, www.senzagen.com no later than three (3) weeks prior to the AGM. Complete proposals and other documentation that must be made available under the Swedish Companies Act will be kept available in the locations above no later than two (2) weeks prior to the AGM. All of the aforementioned documents will be sent to those shareholders who so request and provide their email address or mailing address.

Shareholders are reminded of their right, at the AGM, to request disclosures from the board and CEO under Chapter 7 Section 32 of the Swedish Companies Act.

Personal data processing
For information on how your personal data is processed, please see the privacy policy available on Euroclear Sweden AB’s website: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

* * * * *

Lund, March 2024,
the Board of Directors of SenzaGen AB

SenzaGens orderingång från kemikalieindustrin fortsätter att öka

SenzaGen har fått ytterligare en uppföljningsorder från det globalt ledande kemikaliebolag som beställde tester tidigare i år. Även denna gång omfattar uppdraget tester med SenzaGens innovativa djurfria testmetod för hudsensibilisering, GARD®skin. Ordern är värd cirka 0,8 MSEK och testningen kommer att ske på bolagets GLP-certifierade laboratorium i Lund under första halvåret 2024.

Orden är den andra från kunden på kort tid och följer efter en framgångsrik utvärdering av GARD®skin under 2022–2023. Testningen är kopplat till ett av bolagets forsknings- och utvecklingsprojekt och syftar till att undersöka om deras nya produktkandidater potentiellt kan orsaka hudallergi.

”Våra nära relationer med stora världsomspännande bolag är ett tecken på bolagets ställning inom toxikologimarknaden och är avgörande för vår tillväxt. Denna order bekräftar både vår försäljningsstrategi och det växande förtroendet från kemikaliekunder. GARD® har förmågan att identifiera allergener hos en grupp mycket svårtestade kemikalier. Redan i år har kunden beställt tester för mer än 2 miljoner kronor och det är tydligt att de ser unika fördelar med hur testet kan lösa deras problem. Vi ser nu fram emot att fortsätta arbeta nära kunden för att säkerställa tillförlitliga resultat och bidra till säkrare och mer etiska produkter på marknaden inom kemikalieindustrin”, säger Peter Nählstedt, VD och koncernchef SenzaGen.

Testplattform GARD® avgör om kemikalier kan orsaka allergi och vänder sig till företag som vill öka träffsäkerheten i sina testresultat och säkerställa produktsäkerhet samtidigt som djurstudier undviks. Den unika plattformen kombinerar genomiska data från mänskliga celler med maskininlärning vilket gör metoden både effektivare och mer träffsäker än både traditionella djurbaserade metoder och andra alternativa djurfria metoder för denna typ av komplexa kemikalier.

SenzaGen’s chemical industry orders continue to increase

SenzaGen received another follow-up order from the same global chemicals leader that ordered tests earlier this year. Once again, the order includes testing with SenzaGen’s innovative non-animal skin sensitization test method, GARD®skin. The order is worth approximately SEK 0.8 million and the testing will be performed at the Company's GLP-certified lab in Lund during the first half of 2024.

This is the second order from this customer in a short period of time, following successful evaluation of GARD®skin in 2022–2023. The testing is linked to one of the company’s research and development projects aiming to assess whether new product candidates could potentially cause skin allergies.

“Our close relationships with major global companies are a sign of the Company’s position in the toxicology market and are decisive for our growth. This order is a testament to both our sales strategy and the growing trust we have earned from chemicals customers. GARD® has the capability to identify allergens in a group of chemicals that are very difficult to assess. This year, the customer has already ordered tests for more than SEK 2 million, and it is clear that they see unique advantages in how the test can meet their challenges. We look forward to continuing to work closely with the customer to ensure reliable results and contribute to safer and more ethical chemical industry products in the market”, says Peter Nählstedt, President and CEO, SenzaGen.

The GARD® test platform determines whether chemicals can cause allergies and targets companies looking to increase the accuracy of their test results and ensure product safety while avoiding animal studies. The unique platform combines genomic data from human cells with machine learning, making the method both more effective and more accurate than both traditional animal-based methods and other non-animal methods for this type of challenging chemicals.

SenzaGen publicerar årsredovisningen för 2023

SenzaGens årsredovisning för 2023 är från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida www.senzagen.com samt kan läsas via länken nedan.

En tryckt version av årsredovisningen går att beställa via e-postadressen IR@senzagen.com.

SenzaGen’s Annual Report 2023 published

SenzaGen has today published its 2023 Annual Report. A digital copy can be downloaded at www.senzagen.com or read via the link below.

To request a printed copy, please email name and address to IR@senzagen.com.

SenzaGen presents and hosts a panel discussion at the SOT Annual Meeting & ToxExpo 2024

SenzaGen, which develops and sells non-animal chemical tests based on genomics and machine learning, announces today that the company will hold presentations and organize a round-table discussion at the SOT Annual Meeting & ToxExpo, the world's largest conference in toxicology, taking place in Salt Lake City, USA, from March 10 to 14, 2024.

The conference is organized by the American organization The Society of Toxicology and is expected to gather around 5,000 scientists and toxicologists from all over the world.

During the event, SenzaGen's team and collaborative partners will present the GARD® test platform for in vitro skin sensitization, emphasizing its broad applicability, relevance for medical devices, and ability to provide quantitative information about safe dose levels.

Moreover, SenzaGen will facilitate a panel discussion on the evolving trends in skin sensitization and in vitro testing. The expert panel will include representatives from L’Oréal, the American Research Institute for Fragrance Materials (RIFM), and the ISO working group for skin irritation and skin sensitization.

Scientific program

March 12, 9:00–10:00
Presentation and round-table discussion on new alternative methods (NAMs) and industry trends
Advancing NAMs for Skin Sensitization Testing: Medical Devices and Quantitative Potency Assessment

Expert Panel:

 • Dr Nathalie Alépée, Research Scientific Officer, L’Oréal Research & Innovation
 • Dr Isabelle Lee, Senior Scientist, Research Institute for Fragrance Materials, Inc. (RIFM)
 • Dr Christian Pellevoisin, Toxicologist, Urbilateria, Convenior of the WG8 skin irritation and sensitization of the ISO/TC194 for biocompatibility of medical devices
 • Dr Henrik Johansson, Chief Scientist, SenzaGen

March 11–12
Posters on GARD®
Spotlight on PoD, NESILs, product development and CE-marking of Medical Devices

Joint poster with L’Oréal
P739 #4190 | Improved Confidence of Quantitative Sensitizing Potency Assessment for Point of Departure Using GARD®skin Dose-Response

Joint poster with Sonova
P487 #3362 | Unveiling skin sensitizing potential: case studies on biocompatible material development utilizing the in vitro GARD®skin Medical Device assay

Joint poster with Duearity
P480 #3355 | Regulatory approval of medical devices according to MDR using in vitro data from GARD®skin Medical Device for skin sensitization assessment

Joint poster presented by RIFM
P318 #3205 | Determining a point of departure for skin sensitization potency and quantitative risk assessment of fragrance ingredients using the GARD®skin Dose-Response assay

Joint poster presented by IFF
P762 #4213 | A Next Generation Risk Assessment (NGRA) Framework to conduct Quantitative Risk Assessment (QRA2) to determine safe use levels of fragrance ingredients in cosmetic products

Joint poster presented by Inotiv
P738 #4189 | Testing of Regulatory-Relevant Chemicals for Skin and Respiratory Sensitization Hazard

Visit us at booth #732
Our team of GARD® experts will be on hand at booth #732 to engage in discussions and answer any inquiries regarding in vitro toxicology.

SOT webpage
For additional details on the conference, please refer to the official website of the 63rd SOT Annual Meeting & ToxExpo.

SenzaGen presenterar och anordnar paneldebatt på SOT Annual Meeting & ToxExpo 2024

SenzaGen, som utvecklar och säljer djurfria kemikalietester baserade på genomik och maskininlärning, meddelar idag att bolaget kommer att hålla presentationer och anordna en paneldebatt vid SOT Annual Meeting & ToxExpo, världens största konferens inom toxikologi, i Salt Lake City i USA den 10–14 mars 2024.

Konferensen arrangeras av den amerikanska organisationen The Society of Toxicology och förväntas samla cirka 5 000 forskare och toxikologer från hela världen.

Under mötet kommer SenzaGens team och samarbetspartners att presentera testplattformen GARD® för djurfri hudsensibilisering med särskilt fokus på dess breda funktionalitet, relevans för medicintekniska produkter samt förmåga att ge kvantitativ information om säkra dosnivåer.

Dessutom kommer SenzaGen att hålla i en paneldebatt på temat trender inom hudsensibilisering och djurfri testning. Expertpanelen består av representanter från L’Oréal, det amerikanska forskningsinstitutet för doftsäkerhet RIFM och ISO-arbetsgruppen för hudirritation och hudsensibilisering.

Vetenskapligt program

12 mars, 9:00–10:00
Presentation och paneldebatt om trender och nya alternativa metoder (NAMs)
Advancing NAMs for Skin Sensitization Testing: Medical Devices and Quantitative Potency Assessment

Expertpanel:

 • Dr Nathalie Alépée, Research Scientific Officer, L’Oréal Research & Innovation
 • Dr Isabelle Lee, Senior Scientist, Research Institute for Fragrance Materials, Inc. (RIFM)
 • Dr Christian Pellevoisin, Toxicologist, Urbilateria, Convenior of the WG8 skin irritation and sensitization of the ISO/TC194 for biocompatibility of medical devices
 • Dr Henrik Johansson, Chief Scientist, SenzaGen

11–12 mars
Posters om GARD®
Spotlight on PoD, NESILs, product development and CE-marking of Medical Devices

Poster med L’Oréal
P739 #4190 | Improved Confidence of Quantitative Sensitizing Potency Assessment for Point of Departure Using GARD®skin Dose-Response

Poster med Sonova
P487 #3362 | Unveiling skin sensitizing potential: case studies on biocompatible material development utilizing the in vitro GARD®skin Medical Device assay

Poster med Duearity
P480 #3355 | Regulatory approval of medical devices according to MDR using in vitro data from GARD®skin Medical Device for skin sensitization assessment

Poster presenterad av RIFM
P318 #3205 | Determining a point of departure for skin sensitization potency and quantitative risk assessment of fragrance ingredients using the GARD®skin Dose-Response assay

Poster presenterad av IFF
P762 #4213 | A Next Generation Risk Assessment (NGRA) Framework to conduct Quantitative Risk Assessment (QRA2) to determine safe use levels of fragrance ingredients in cosmetic products

Poster presenterad av Inotiv
P738 #4189 | Testing of Regulatory-Relevant Chemicals for Skin and Respiratory Sensitization Hazard

Besök oss i monter # 732
SenzaGens GARD®-specialister finns på plats i monter # 732 för att svara på frågor och diskutera in vitro-toxikologi.

SOT webbplats
För mer information om konferensen, besök hemsidan om 63rd SOT Annual Meeting & ToxExpo.