Positivt vetenskapligt utlåtande gällande GARD®skin från ESAC banar väg för OECD-validering och öppnar nya kommersiella möjligheter

EU:s referenslaboratorium för alternativ till djurtester EURL ECVAM meddelar att ESAC, deras vetenskapliga kommitté, nu lämnat ett positivt utlåtande kring testmetoden GARD®skin. Beroende på regulatorisk kontext anser ESAC att GARD®skin kan användas fristående vid positiva resultat och rekommenderar OECD att anta metoden som en Test Guideline för hudsensibilisering. Beskedet är en viktig milstolpe i processen att GARD® skall bli regulatoriskt godkänd, vilket öppnar nya kommersiella möjligheter för bolaget.

ESAC:s vetenskapliga utvärdering är nu genomförd och visar att testet GARD®skin uppfyller EURL ECVAMS krav på tillförlitlighet vid testning för regulatorisk registrering. Det innebär att testet är vetenskapligt och evidensbaserat, går att sätta upp i andra laboratorier och levererar samma prestanda oavsett vilket laboratorium som utför testet. I sin rapport skriver ESAC att GARD®skin kan, beroende på regulatorisk kontext, användas fristående vid positiva resultat vid bedömning av om en substans kan vara allergiframkallande, vilket innebär att inga ytterligare tester behövs. Negativa resultat skall utvärderas tillsammans med ytterligare tester.

”Denna rapport är en milstolpe för SenzaGen och jag är mycket glad att vi äntligen fått detta mycket positiva ESAC utlåtande om GARD®skin som den första genomikbaserade testen för identifiering av allergiframkallande substanser. Jag vill tacka EURL ECVAM och ESAC för ett mycket professionellt arbete och en välskriven rapport”, säger Axel Sjöblad, VD för SenzaGen. ”Det positiva beskedet innebär att ESAC rekommenderar OECD att ta upp GARD®skin på deras lista över internationellt godkända testmetoder. Det betyder vidare att vår banbrytande GARD®-teknologi, som bygger på både genomik och maskininlärning, nu validerats av en objektiv internationell expertgrupp. Med ett slutligt OECD-godkännande på plats kommer vi att kunna erbjuda testerna till en mycket bredare kundgrupp inom bland annat kosmetika- och kemikalieindustrin i EU, USA och Asien, vilket banar väg för en snabbare marknadstillväxt. Vi kommer från och med nu att referera till det positiva ESAC utlåtandet i alla våra externa kontakter”, fortsätter Axel Sjöblad.

”Det är en viktig signal att en internationell regulatorisk myndighet nu godkänner ett så pass tekniskt avancerat testsystem som GARD®. Det positiva beskedet bekräftar att GARD® är en vetenskapligt och tekniskt välgrundad metod för prediktion av hudsensibilisering. I och med detta godkännande introduceras också en rad tekniska komponenter, såsom högdimensionell prediktiv modellering och molnbaserade analysverktyg, som nya inom regulatorisk toxikologi. Detta etablerar SenzaGen som en stark spelare på marknaden även i utvecklingen av framtida tester baserade på våra nyckelkompetenser”, säger Henrik Johansson, Chief Scientist på SenzaGen.

Vidare anser ESAC att GARD®skin och GARD®potency är funktionella och användbara i industriella screening-syften. SenzaGen arbetar nu med att öka sitt dataunderlag för GARD®potency gällande prediktivitet och reproducerbarhet för att möjliggöra för testet att kunna användas i regulatoriska sammanhang.

ESAC:s utlåtande
ESAC:s utlåtande finns tillgängligt på webbsidan JRC Publications Repository:
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC125963

Webbkonferens
SenzaGen bjuder in media och investerare till en webbkonferens torsdagen den 29 juli klockan 15.00 där VD Axel Sjöblad och Chief Scientist Henrik Johansson kommenterar ESAC:s utlåtande. Konferensen hålls på engelska och inleds med en presentation följt av en frågestund.

För att delta på webbkonferensen, anmäl dig i god tid via följande länk: https://attendee.gotowebinar.com/register/8998421169786434061

Efter livesändningen kommer webbkonferensen att finnas tillgängligt på bolagets hemsida.

Valideringsprocessen
För närvarande pågår en valideringsprocess för testmetoden GARD®. Utvärderingen har utförts av EU:s organ för validering av alternativa testmetoder (EURL ECVAM) på uppdrag av OECD. Ett viktigt steg i processen är att utvärdera att testerna är vetenskapliga och evidensbaserade, går att sätta upp i andra laboratorier (överförbarhet) och kan leverera samma prestanda oavsett vem som utför testet (robusthet). I detta syfte har SenzaGen utfört en stor valideringsstudie som har granskats av EURL ECVAM:s vetenskapliga kommitté ESAC. Efter den vetenskapliga utvärderingen rekommenderade ESAC OECD att en så kallad Test Guideline utfärdas. En OECD Test Guideline möjliggör för kunder att använda testresultat från GARD® vid produktregistreringar. SenzaGen har förberett ett Test Guideline-utkast och är i regelbunden kontakt med svenska Kemikalieinspektionen och OECD.

Positive scientific ESAC opinion on GARD®skin paves the way for OECD validation and opens new commercial opportunities

EURL ECVAM, the EU Reference Laboratory for alternatives to animal testing, has announced that ESAC, their scientific advisory committee, has issued a positive opinion on the GARD®skin test method. Depending on the regulatory context, positive results obtained with GARD®skin can be used stand-alone to identify skin sensitizers and the method is recommended to be adopted as an OECD Test Guideline for skin sensitization. The announcement marks a major milestone in the regulatory approval process for GARD®, opening up new commercial opportunities for the company.

ESAC has now completed its scientific evaluation, which shows that the GARD®skin assay meets the EURL ECVAM requirements for reliability in testing in preparation for regulatory filing. This means that the test is science- and evidence-based, can be transferred to other laboratories, and delivers the same performance regardless of who conducts the test. In their report, ESAC states that GARD®skin can, depending on the regulatory context, be used as stand-alone for positive results when identifying skin sensitizers, which means that no additional testing is needed. A negative result must be considered together with additional evidence.

“This report is a key milestone for the company and I am very pleased that we have received a positive ESAC opinion for GARD®skin as the first genomic test for identifying skin sensitizers. I would like to thank EURL ECVAM and ESAC for their professionalism and a well-written report,” says Axel Sjöblad, CEO of SenzaGen. “According to the positive opinion, ESAC recommends that OECD include GARD®skin on their list of internationally agreed test methods. Furthermore, it means that our groundbreaking GARD®-technology, which is based on both genomics and machine learning, has now been validated by an objective group of international experts. With the final OECD approval in place, we will be able to offer the GARD®-tests to a significantly broader customer base in various industries, such as cosmetics and chemicals in the EU, the US and Asia. This paves the way for an accelerated market growth and from now on we will refer to ESAC’s positive opinion in all our external communications,” Axel Sjöblad continues.

“When an international regulatory authority approves such a technologically advanced test system as GARD®, it sends a strong message,” says Henrik Johansson, Chief Scientist at SenzaGen. “The positive news confirms that GARD® is a science-based, and a technically sound method for the prediction of skin sensitization. With this endorsement, a range of technical components such as high-dimensional predictive modeling and cloud-based analytic tools are also introduced as novelties in regulatory toxicology. This establishes SenzaGen as a strong player in the market, especially in the development of future tests based on our key competences,” he says.

Furthermore, ESAC considers that GARD®skin and GARD®potency are functional and valid test methods ready for use in industrial screening applications. SenzaGen is now building more data for GARD®potency regarding predictivity and reproducibility, so that GARD®potency can also be used in a regulatory context.

The ESAC opinion
ESAC’s opinion is available on the JRC Publications Repository webpage:
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC125963

Webcast
SenzaGen invites media and investors to a webcast on July 29 at 15.00 CEST, when CEO Axel Sjöblad and Chief Scientist Henrik Johansson will comment on the ESAC opinion. The webcast will be held in English. It will start with a presentation which will be followed by a Q&A session.

To participate in the webcast, register well in advance using the following link: https://attendee.gotowebinar.com/register/8998421169786434061

After the live broadcast, a recording will be available on the company’s website.

The GARD regulatory process
The GARD regulatory process is underway for the GARD® test method. The evaluation has been conducted by the EU Reference Laboratory for alternatives to animal testing (EURL ECVAM) on behalf of the OECD. A key step in the process is evaluating whether the tests are scientifically evidence based, can be set up in other laboratories (transferability) and can deliver the same performance regardless of who conducts the tests (robustness). For this purpose, SenzaGen has conducted a large validation study and its results have been evaluated by EURL ECVAM’s Scientific Advisory Committee (ESAC). Following the scientific evaluation, ESAC has issued a recommendation to the OECD, which will be the foundation for issuing a Test Guideline. An issued OECD Test Guideline will allow customers to use GARD® test results in product registrations. SenzaGen has prepared a Test Guideline draft and is in regular contact with both the Swedish Chemicals Agency and OECD.

SenzaGen and RIFM begin part two of the GARD®skin Dose-Response program

SenzaGen is launching part two of a project together with the Research Institute for Fragrance Materials (RIFM) to determine the dose at which a fragrance ingredientcan be used without inducing skin allergy. With the support of a new grant of SEK 0.6 million from RIFM, SenzaGen will test additional substances with the unique GARD®skin Dose-Response assay.

The program on the safe use of fragrances began in the spring of 2021 when SenzaGen tested several substances for RIFM with satisfactory results. In the second round of tests, which runs until the end of 2021, RIFM wants to test more fragrance ingredients to get detailed information on skin sensitizers and the dosage at which they may induce sensitization.

“We are pleased to be able to contribute to this important project and look forward to our continued collaboration with RIFM”, says Axel Sjöblad, CEO of SenzaGen. “Through the project, the fragrance industry will receive valuable information about skin sensitizing fragrance ingredients while actively supporting sustainable and ethical development in the test market. The fact that the independent Expert Panel for Fragrance Safety was impressed by the results in the first part of the project confirms the strength of the GARD® technology and that our unique method meets important needs in the industry.” (The Expert Panel for Fragrance Safety is an independent, international team of researchers and academics with no ties to the fragrance industry.)

“Together with the Expert Panel, we have decided to continue testing priority fragrances for which we want more data,” says Mihwa Na, PhD, Senior Scientist at RIFM. “Part one of the program returned impressive results. The information we obtained will be used to determine whether GARD®skin Dose-Response is appropriate for predicting the safe use levels of the fragrance materials.”

Since 2020, SenzaGen and RIFM have also collaborated on the continued development of an application that can assess whether fragrance materials could induce skin allergies when exposed to sunlight (photosensitization). The collaborators will present scientific data from this project at the World Congress on Alternatives and Animal Use at the Life Sciences Conference on August 23–September 2, 2021.

For more information, please contact:
Axel Sjöblad, CEO, SenzaGen AB
Email: axel.sjoblad@senzagen.com | Mobile: +46 705 35 93 51

Tina Dackemark Lawesson, VP Marketing & Communications
Email: tina.lawesson@senzagen.com | Mobile: +46 708-20 29 44

Mihwa Na, PhD, Senior Scientist, RIFM
Email: mna@rifm.org | Phone: +1.201.689.8089 ext. 108

About RIFM
Established in 1966, the Research Institute for Fragrance Materials (RIFM) generates, analyzes, evaluates, and distributes data to provide a scientific basis for the safe use of fragrances. RIFM has compiled the most comprehensive, worldwide source of toxicology data, literature, and general information on fragrance and flavor raw materials. RIFM’s Fragrance Ingredient Safety Assessment program draws from its comprehensive database of over 75,000 references and more than 135,000 human health and environmental studies.

RIFM assesses the safety of fragrance ingredients by the most current, internationally accepted guidelines—and has done so since its founding. The Expert Panel for Fragrance Safety, an independent, international team of researchers and academics with no ties to the fragrance industry, reviews all of RIFM’s work before RIFM submits it for peer-reviewed publication in a reputable scientific journal. RIFM makes all of its published, peer-reviewed work—current and historical—available for free at fragrancematerialsafetyresource.elsevier.com.

SenzaGen och RIFM inleder del två i programmet för GARD®skin Dose-Response

SenzaGen inleder del två i ett projekt tillsammans med det amerikanska forskningsinstitutet RIFM för att avgöra vid vilken dos ett doftämne blir allergiframkallande. I projektet kommer SenzaGen med stöd av ett nytt bidrag på 0,6 MSEK testa ytterligare ämnen från RIFM med bolagets unika GARD®skin Dose-Response.

Programmet kring säker användning av doftämnen inleddes under våren 2021 då SenzaGen framgångsrikt testade ett antal ämnen åt RIFM. I den andra testomgången som sträcker sig fram till 2021 års slut, skall RIFM testa fler doftingredienser för att få ännu mer detaljerad information om hudsensibiliserande ämnen och vid vilken dos de orsakar hudallergi.

”Vi är mycket glada över att kunna bidra till detta viktiga projekt och ser fram emot vårt fortsatta samarbete med RIFM. Genom projektet kommer doftindustrin få värdefull information om hudsensibiliserande doftingredienser samtidigt som de aktivt stödjer en hållbar och etisk utveckling på testmarknaden. Att RIFM:s oberoende expertpanel som består av internationella forskare och akademiker granskat och imponerats av resultatet i projektets första del, bekräftar GARD®-teknologins styrka och att bolagets unika metod möter viktiga behov inom industrin”, säger Axel Sjöblad, VD på SenzaGen.

”Tillsammans med vår expertpanel har vi bestämt oss för att fortsätta testningen av viktiga doftämnen som vi vill ha mer data till. Del ett av programmet gav imponerande resultat och den informationen som vi fick hjälper oss avgöra om GARDskin Dose-Response kan användas för att bestämma säkra nivåer för doftämnen”, säger Mihwa Na, Senior Scientist hos RIFM.

Sedan 2020 samarbetar SenzaGen och RIFM också kring vidareutvecklingen av en applikation som kan bedöma om doftämnen kan orsaka hudallergi vid exponering av solljus, så kallad fotosensibilisering. Vetenskapliga data från detta projekt kommer att visas på konferensen World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences den 23 augusti – 2 september 2021.

För mer information, kontakta:
Axel Sjöblad, VD, SenzaGen AB
Email: axel.sjoblad@senzagen.com | Mobil: 0705-35 93 51

Tina Dackemark Lawesson, VP Marketing & Communications
Email: tina.lawesson@senzagen.com | Mobil: 0708-20 29 44

Mihwa Na, Senior Scientist, RIFM
Email: mna@rifm.org | Tel: +1.201.689.8089 ext. 108

Om RIFM
Forskningsinstitutet för doftämnen (RIFM) grundades 1966 och genererar, analyserar, utvärderar och distribuerar data som utgör en vetenskaplig grund för säker användning av doftmaterial. RIFM har den mest omfattande databasen i världen för säkerhetsutvärdering av doft- och smakämnen. Databasen omfattar över 70 000 referenser och mer än 135 000 studier av människors hälsa och miljö.

RIFM följer de senaste, internationellt accepterade riktlinjerna för säkerhetsbedömningar av doftingredienser. En oberoende expertpanel bestående av internationella forskare och akademiker granskar institutets arbete innan det lämnas in för referentgranskning och vetenskaplig publicering. Allt publicerat material finns fritt tillgängligt på fragrancematerialsafetyresource.elsevier.com.

SenzaGen säkrar order på 0,65 MSEK för GARD®skin Dose-Response från ett av världens största kosmetikabolag

SenzaGen har säkrat uppdraget att testa ingredienser i kosmetikaprodukter från ett av världens största kosmetikabolag. Uppdraget har ett värde på ungefär 0,65 MSEK och omfattar bolagets unika GARD®skin Dose-Response test. Testerna kommer att utföras i SenzaGens GLP-certifierade laboratorium i Lund.

SenzaGen inleder samarbete med ett av världens ledande bolag inom skönhet och kosmetika. Med GARD®skin Dose-Response vill bolaget undersöka vid vilken dos ett ämne eller en blandning av ämnen i en kosmetikaprodukt blir allergiframkallande. Det kan till exempel gälla vissa parfymämnen, konserveringsmedel, växtbaserade ingredienser eller hårfärgsämnen.

”Det är fantastiskt roligt och ett erkännande för oss att ett av världens största och ledande bolag inom skönhet och kosmetika väljer att testa ingredienser med vår unika testmetod GARDskin Dose-Response. Samarbetet bekräftar förtroendet för GARD®-teknologins förmåga att identifiera vid vilken dos ett ämne kan orsaka allergi samt visar vilken stark ställning SenzaGen har i detta marknadssegment. Vi ser tydligt att GARDskin Dose-Response fyller ett behov som företag och forskare inom kosmetikaindustrin länge efterfrågat och som vi är en av de första att kunna leverera. Vi ser fram emot att ge bolaget data som säkerställer att deras produkter inte innehåller allergiframkallande ämnen som kan skapa problem för världens konsumenter”, säger Axel Sjöblad, VD på SenzaGen.

GARD®skin Dose-Response är ett test som ger information om vid vilken dos ett ämne är allergiframkallande. Med testet kan bolag inom bland annat kosmetika-, läkemedels- och kemikalieindustrin identifiera den högsta möjliga mängden av en kemikalie, s.k. ”Dose of Departure”, som de kan inkludera i sina produkter, vilket utgör ett viktigt underlag för prioritering och beslutsfattande inom forskning och utveckling. Det nya testet är en utökad applikationsdomän av GARD®skin och är ett av det första i sitt slag på marknaden.

SenzaGen receives SEK 0.65 million order for GARD®skin Dose-Response from one of the world’s leading cosmetics companies

SenzaGen has been selected to test ingredients in cosmetics products from one of the world's largest cosmetics companies. Valued at SEK 0.65 million, the project includes SenzaGen’s unique GARD™skin Dose-Response assay. The tests will be performed in SenzaGen's GLP-certified laboratory in Lund.

SenzaGen now starts to collaborate with one of the world's leading companies in the beauty and cosmetics market. With GARDskin Dose-Response, the company wants to determine the dose at which a substance or a mixture in a cosmetic product cause allergy. This may apply, for example, to certain perfumes, preservatives, herbal ingredients, or hair dyes.

“We are very pleased that one of the largest cosmetics companies and top beauty brands chooses to test ingredients with our unique test method GARD™skin Dose-Response and see it as a great recognition of both SenzaGen and GARD™. The collaboration confirms the trust in that the GARD technology is able to identify the dosage at which a substance may induce sensitization, and further demonstrates SenzaGen’s strong position in this market segment. It is a verification that GARD™skin Dose-Response meets a need that companies and researchers in the cosmetics industry have expressed for a long time and that we are one of the first companies to fulfil. We look forward to providing data that ensures that the company’s products do not contain allergenic substances that may cause problems for consumers around the world”, says Axel Sjöblad, CEO of SenzaGen.

The GARDskin Dose-Response test provides information on the dose at which a substance causes allergy. The test enables companies in industries including cosmetics, pharmaceuticals, and chemicals to identify the highest possible quantity of a chemical that they can include in their products (“the Dose of Departure”). This serves as crucial information for prioritization and decision-making in research and development. The new test is an expanded application domain of GARDskin, and it is one of the first of its kind on the market.

SenzaGen expands services within in vitro skin toxicology

Due to market demand, and as a complement to the company’s innovative GARD® test platform for skin and respiratory allergies, SenzaGen is expanding its service offerings with in vitro tests for irritation and corrosion beginning July 1, 2021. SenzaGen will now provide customers with a wider range of tests in additional areas of non-animal skin toxicology, thus strengthening the company’s overall market position in in vitro skin toxicology testing.

Demand for contract research services for non-animal skin toxicological testing is growing in SenzaGen’s target markets. To meet customer requests and needs, the company is now expanding its testing services beyond skin sensitization to include irritation and corrosion as part of a broader risk assessment of customers’ substances. The testing and assessment of toxicity and potential risk of chemicals, drug candidates, and medical devices is a requirement for a variety product development benchmarks, including regulatory filings.

“We very much welcome that the market wants to perform more high-quality tests with the company,” says Axel Sjöblad, CEO of SenzaGen. “With an expanded range of tests, we further strengthen our position and meet our customers’ needs in a growing market. At the same time, we are increasing our competitiveness as one of the Nordic region’s few GLP-certified contract laboratories for cell-based toxicology tests. The expansion is part of our commercialization strategy and in line with our mission to offer best-in-class alternatives to animal testing across a variety of test areas. As early as the fall of 2021, we intend to again further expand the range of our testing services,” he says.

SenzaGen’s high-tech lab in Lund, Sweden serves as the company’s hub for customer studies, research, and product development. On behalf of customers, the lab currently performs in vitro toxicology testing using the GARD assay to evaluate the skin and respiratory sensitization potential and risk of various test items, with an expertise in substances traditionally considered difficult-to-test. This testing is critical for companies developing products in a variety of industries to provide safe, sustainable products and create better production environments for their employees, all while reducing the number of animals used in experimentation.

Skin sensitization, combined with irritation and corrosion, is one of ten subsegments of in vitro toxicology testing and accounts for approximately 5.5% of the current total market. This segment, in particular, is also growing the fastest with 9.5% growth annually and is expected to be valued at approximately SEK 5 billion by 2023, according to the 2018 report “In Vitro Toxicology” by Kalorama Information. SenzaGen’s service expansion looks to build upon this growth and meet the increasing needs of product developers and regulatory bodies alike.

SenzaGen breddar sin laboratorieverksamhet inom in vitro hudtoxikologi

På grund av marknadens efterfrågan och som komplement till bolagets innovativa testplattform GARD® med tester för hud- och luftvägsallergi, utökas nu erbjudandet med tester för irritation och korrosion från och med den 1 juli 2021. SenzaGen ger kunder ett större testutbud inom ytterligare områden inom djurfri hudtoxikologi vilket stärker bolagets position på marknaden för hudrelaterad toxikologisk in vitro-testning.

Efterfrågan på kontraktslaboratorietjänster för djurfri hudrelaterad toxikologisk testning ökar inom bolagets prioriterade marknader och SenzaGen utökar nu sitt testutbud för att möta kundernas önskemål och behov. Tester för hudsensibilisering ingår tillsammans med irritation och korrosion i en bredare riskbedömning av kunders substanser. Att testa och bedöma de potentiella riskerna och toxiciteten för kemikalier, läkemedelskandidater och medicintekniska produkter är ett myndighetskrav vid regulatorisk registrering av produkter.

”Vi ser det som mycket positivt att marknaden önskar utföra fler högkvalitativa tester hos bolaget. Med ett utökat testutbud stärker vi ytterligare vår position och möter våra kunders behov på en växande marknad. Samtidigt ökar vi vår konkurrenskraft som ett av Nordens få GLP-certifierade kontraktslaboratorier för cellbaserade toxikologiska tester. Expansionen är en del av vår kommersialiseringsstrategi och i linje med vår mission att erbjuda de absolut bästa alternativa testerna till djurförsök inom ett antal olika testområden. Redan i höst har vi för avsikt att öka testutbudet ytterligare”, säger Axel Sjöblad, VD på SenzaGen.

SenzaGens moderna högteknologiska laboratorium i Lund är bolagets nav för både kundstudier, forskning och produktutveckling. På uppdrag från kunder utför laboratoriet sedan 2018 toxikologiska in vitro-tester för att utvärdera om ämnen kan orsaka hud- och luftvägsallergi, så kallad sensibilisering, med särskild expertis gällande prover som traditionellt sett anses vara svårbedömda. Testerna hjälper produktutvecklande företag i ett antal olika industrier att tillhandahålla säkra och hållbara produkter och skapa bättre produktionsmiljöer för sina medarbetare, samtidigt som antalet djurförsök kan minskas.

Hudsensibilisering utgör tillsammans med irritation och korrosion ett av tio delsegment inom toxikologisk in vitro-testning och står för cirka 5,5 procent av den totala marknaden. Segmentet växer snabbast av alla segment, årligen med 9,5 procent, och förväntas år 2023 uppgå till cirka 5 miljarder SEK.* Genom de utökade laboratorietjänsterna vill SenzaGen vara en del av denna tillväxt och möta de ökande behoven från produktutvecklande bolag och regulatoriska myndigheter.

* Kalorama Information, 2018, In Vitro Toxicology.

Report from AGM of SenzaGen AB on 5 May 2021

SenzaGen’s Annual General Meeting (AGM) was held today on 5 May 2021 in Lund in a scaled-back format due to COVID-19. The AGM resolved to pass all proposals presented by the board and shareholders. CEO Axel Sjöblad’s address was replaced with a pre-recorded CEO address available on the Company's website, www.senzagen.com.

Adoption of income statement and balance sheet
The AGM adopted the income statement and balance sheet and the consolidated income statement and consolidated balance sheet for 2020.

Appropriation of earnings
The AGM resolved that no dividend be paid to shareholders and that the earnings at the disposal of the AGM be carried forward.

Discharge from liability
The AGM discharged the board directors and CEO from liability for the 2020 financial year.

Election of directors and auditors and their fees
The AGM resolved that the board shall consist of seven directors and no alternates. Carl Borrebaeck, Ian Kimber, Peter Nählstedt, Laura Chirica, Anki Malmborg Hager, Paula Zeilon and Paul Yianni were re-elected as directors. Carl Borrebaeck was also re-elected as board chairman. Authorized Public Accountant Mats-Åke Andersson was elected as auditor, with Authorized Public Accountant Martin Gustafsson as deputy auditor.

The AGM resolved to set directors’ fees at SEK 1,600,000 in total, with SEK 200,000 for each non-employee director and SEK 400,000 for the board chairman. Auditor’s fees shall be payable on the basis of approved invoices.

Authorization for the board to resolve to issue new shares
The AGM resolved to authorize the board, for the period until the next AGM, with the shareholders’ preemptive rights waived, on one or more occasions, to decide to issue new shares, stock options or convertibles. The total number of shares that may be issued or, if convertibles or stock options are issued, added following conversion or exercise of rights under the authorization shall be limited to 20 percent of the number of shares outstanding on the date of the notice of the AGM. As a result, the maximum number of shares that may be issued is 5,339,409, and the Company’s share capital may be increased by a maximum of SEK 266,970.45.

The purpose of the authorization is to enable the board to raise working capital for the Company, and/or bring in new owners of strategic significance to the Company, and/or acquire other companies or businesses.

Directed issue of a maximum of 587,500 stock options
The AGM resolved to issue a maximum of 587,500 stock options, as a result of which the Company’s share capital may increase by a maximum of SEK 29,375. With the shareholders’ preemptive rights waived, employees of the Company and the Group shall be entitled to subscribe for the stock options as follows:

  • Members of Group Management and key personnel comprising up to nine positions will each be offered to subscribe for a maximum of 50,000 options, altogether comprising a maximum of 450,000 options.
  • Other employees and consultants considered key personnel in the Group, comprising up to eleven individuals, will each be offered to subscribe for a maximum of 12,500 options, altogether comprising a maximum of 137,500 stock options.

The stock options will be offered for subscription free of charge. Given that the stock options are issued free of charge, the Company estimates that fringe benefits and social security expenses will be incurred for the participant and the Company as a result of the option program. The total expenses, including other expenses in the form of fees to external advisers and expenses for the administration of the program, are estimated at around SEK 100,000 over the program’s term and the cost of social security expenses is estimated at SEK 362,916.

Each stock option entitles the holder to subscribe for one new share in the Company in exchange for cash payment, provided that the barrier conditions have been met, during the period from 1 June 2024 to 30 September 2024.

The stock options are subject to barrier conditions and cannot be exercised to subscribe for shares until the barrier level has been reached. The barriers are calculated as 158% and 300% of the average of the listed volume-weighted price paid for each trading day as per the Nasdaq First North Growth Market’s official price list for shares in the Company during the period from 21 April 2021 to 4 May 2021. Stock options subject to barriers cannot be exercised until the volume-weighted price paid measured per trading day as per the Nasdaq First North Growth Market’s official price list for shares in the Company during the share subscription period is higher than the barrier level.

Payment for shares subscribed for by exercising stock options shall be made in cash at an exercise price of SEK 14.30.

The maximum dilutive effect of the incentive program is estimated to be a maximum of approximately 2.6% of the total number of shares and votes in the Company (calculated based on the number of existing shares in the Company and taking into account other outstanding stock options), provided that all offered stock options are subscribed for and exercised.

For detailed rules regarding the resolution passed at the AGM, please see the AGM notice available at the Company’s website, www.senzagen.com.

Kommuniké från årsstämma i SenzaGen AB den 5 maj 2021

SenzaGens årsstämma hölls idag den 5 maj 2021 i Lund i ett mindre format med anledning av covid-19. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och aktieägare lagt fram. VD Axel Sjöblads anförande ersattes av ett förinspelat VD-anförande som finns tillgängligt på bolagets webbplats www.senzagen.com.

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2020.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att stående medel förs över i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Val av styrelse och revisor samt arvodering
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Carl Borrebaeck, Ian Kimber, Peter Nählstedt, Laura Chirica, Anki Malmborg Hager, Paula Zeilon och Paul Yianni. Vidare omvaldes Carl Borrebaeck som styrelseordförande. Till revisor valdes auktoriserade revisorn Mats-Åke Andersson med auktoriserade revisorn Martin Gustafsson som revisorssuppleant.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska uppgå till totalt 1 600 000 kronor, och utgå med 200 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot och 400 000 kronor till styrelseordföranden. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 20 procent av vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman utestående antal aktier. Antalet aktier som ska kunna emitteras uppgår därmed till högst 5 339 409 stycken varvid bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 266 970,45 kronor.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter,

Riktad emission av högst 587 500 teckningsoptioner
Årsstämman beslutade om emission av högst 587 500 teckningsoptioner, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 29 375 kronor. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma anställda i bolaget och koncernen enligt följande:

  • Koncernledning och nyckelpersoner bestående av upp till nio befattningar erbjuds att teckna högst 50 000 optioner, sammanlagt högst 450 000 optioner.
  • Övriga anställda samt konsulter som bedöms som nyckelpersoner inom koncernen, bestående av upp till elva personer erbjuds att teckna högst 12 500 optioner, sammanlagt högst 137 500 optioner.

Teckningsoptioner erbjuds tecknare till teckning vederlagsfritt. Då teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt är det bolagets bedömning att förmån och sociala avgifter kommer att uppstå för deltagaren och Bolaget till följd av optionsprogrammet. De totala kostnaderna, inklusive övriga kostnader i form av arvoden till externa rådgivare och kostnader för administration av programmet, beräknas uppgå till cirka 100 000 kronor över programmets löptid och kostnaden för sociala avgifter beräknas till 362 916 krono

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget mot kontant betalning, under förutsättning att barriärvillkoren är uppfyllda, under perioden från och med den 1 juni 2024 till och med den 30 september 2024.

Teckningsoptionerna är behäftade med barriärer och kan först nyttjas vid aktieteckning när barriärnivån uppfylls. Barriärerna beräknas till motsvarande 158 procent och 300 procent av genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen enligt Nasdaq First North Growth Market officiella kurslista för aktier i Bolaget under perioden från och med den 21 april 2021 till och med den 4 maj 2021. Teckningsoption behäftade med barriär kan nyttjas först när den volymviktade betalkursen uppmätt per handelsdag enligt Nasdaq First North Growth Market officiella kurslista för aktier i bolaget under tiden för aktieteckning är högre än barriärnivå.

Betalning för aktie vid utnyttjande av teckningsoption ska ske kontant till en teckningskurs om 14,30 kronor.

Den maximala utspädningseffekten av incitamentsprogrammet beräknas uppgå till högst cirka 2,6 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget (beräknat utifrån antalet befintliga aktier i bolaget och med hänsyn tagen till övriga utestående teckningsoptioner), förutsatt full teckning och utnyttjande av samtliga erbjudna teckningsoptioner.

För detaljerade villkor avseende beslutet på årsstämman hänvisas till kallelsen som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.senzagen.com.