SenzaGen performs largest test order for GARD®skin – valued at approximately SEK 1m

SenzaGen has been selected to test substances for a new customer, a world leader in the chemicals industry, for a total value of approximately SEK 1 million. The order, which is the single largest for GARD®skin and also the largest from a chemicals company, was received at the end of the second quarter and will be completed in the third quarter of 2022 at SenzaGen’s GLP-certified laboratory in Lund.

The customer, who has its headquarters in the US, aims to use GARD®skin to obtain more detailed information about the skin sensitizing effect of substances traditionally considered difficult to test with other previous generations of test methods, thus expanding its reference library.

“We are seeing a strong increased demand for our tests and it is highly gratifying that more customers are choosing to place larger test orders with us, this time a world leader in chemicals with global operations. This serves as further confirmation of interest in GARD® skin’s unique capability to be used for and generate more data on difficult-to-test substances. With GARD®skin, we meet a skin sensitization need not covered by any other available tests”, says Peter Nählstedt, President and CEO of SenzaGen.

With high reliability, GARD®skin test results help product development companies and producers ensure that the products they bring to market are free of allergens, enabling them, when needed, to prove this in their product filings. GARD®skin has been approved by the OECD as a test guideline for non-animal skin sensitization since 30 June 2022.

SenzaGen genomför sitt hittills största testuppdrag för GARD®skin – värt cirka 1 MSEK

SenzaGen har fått uppdraget att testa substanser från en ny världsledande kund inom kemikalieindustrin till ett sammanlagt värde på cirka 1 MSEK. Ordern, som är den enskilt största för testet GARD®skin och även den största från ett kemikaliebolag, erhölls i slutet av andra kvartalet och kommer slutföras under tredje kvartalet 2022 vid SenzaGens GLP-certifierade laboratorium i Lund.

Med GARD®skin vill kunden som har huvudkontor i USA, få mer detaljerad information om den hudsensibiliserande effekten hos substanser som traditionellt sett anses vara svårtestade i andra tidigare generationer av testmetoder, och därmed kunna utvidga sitt referensbibliotek.

”Vi upplever en starkt ökad efterfrågan på våra tester och det är mycket glädjande att fler kunder väljer att lägga större testuppdrag hos oss, denna gång ett globalt världsledande kemikaliebolag. Återigen bekräftas intresset för GARD®skins unika förmåga att hantera och generera mer data om svårtestade substanser. Med GARD®skin möter vi ett behov inom hudsensibilisering som inga andra tillgängliga tester täcker”, säger Peter Nählstedt, VD och koncernchef på SenzaGen.

Med hög tillförlitlighet hjälper testresultat från GARD®skin utvecklande bolag och producenter att säkerställa att de produkter som sätts på marknaden är allergifria och vid behov att kunna styrka detta i sina produktregistreringar. Sedan den 30 juni 2022 är GARD®skin godkänt av OECD som testriktlinje för djurfri hudsensibilisering.

SenzaGen erhåller OECD-godkännande för GARD®skin – ett genombrott som ger tillgång till betydligt större marknader, vilket skapar förutsättningar för ökad försäljning

SenzaGen meddelar idag att bolaget har fått godkännande från OECD för GARD®skin som testriktlinje för djurfri hudsensibilisering. Beskedet innebär att kunder i OECD:s samtliga medlemsländer nu har möjlighet att använda testresultatet regulatoriskt vid produktregistreringar, vilket skapar mycket goda möjligheter och förutsättningar för försäljningstillväxt för SenzaGen. Testet är det första och enda djurfria OECD-godkända testet för allergisäkring av kemikalier baserat på genomik och maskininlärning.

Den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD har idag offentliggjort godkännandet av SenzaGens djurfria test för hudsensibilisering, GARD®skin, som en del av Test Guideline 442E In vitro Skin Sensitization. En OECD-testriktlinje möjliggör för kunder inom bland annat kosmetika- och kemikalieindustrin i EU, USA och delar av Asien att använda testresultat vid regulatoriska produktregistreringar. Godkännandet ger bolaget tillgång till hela den djurfria toxikologiska marknaden för hudsensibilisering.

”Beskedet är ett regulatoriskt genombrott för vår GARD®-teknologi. Med ett OECD-godkännande på plats kan vi erbjuda GARD®skin-testet till en mycket bredare kundgrupp, vilket ger en större efterfrågan på testet och vi förväntar oss ökade försäljningsvolymer framöver. GARD®skin är en högpresterande och mycket tillförlitlig metod med brett användningsområde, inte minst genom sin goda förmåga att kunna hantera traditionellt sett svårbedömda prover. På detta område är vi unika för branschen. SenzaGen har som första bolag utvecklat och tagit ny teknik baserat på genomik och maskininlärning till toxikologiområdet och hudsensibilisering, vilket kommer att leda till bättre och säkrare resultat för människor”, säger Peter Nählstedt, VD och koncernchef på SenzaGen.

GARD®skin möter ett unikt kundbehov
Med hög tillförlitlighet hjälper testresultat från GARD®skin utvecklande bolag och producenter att säkerställa att de produkter som sätts på marknaden är allergifria och att kunna styrka detta i sina regulatoriska produktregistreringar. Med testet har kunder för första gången möjligheten att testa kemikalier som traditionellt sett anses vara svårtestade, vilket gör att GARD®skin möter ett behov inom hudsensibilisering som inga andra tillgängliga tester täcker.

OECD-godkännandet
OECD:s gällande regulatoriska teststrategi för djurfri hudsensibilisering omfattar bedömning av kemikalier gällande ett antal parametrar. Vid bedömning av om en substans kan vara allergiframkallande godtas GARD®skin som fristående test vid positiva resultat och i kombination med ytterligare evidens vid negativa resultat.

OECD:s officiella kommunikation om antagandet av GARD®skin som Testriktlinje för djurfri hudsensibilisering finns tillgängligt på följande webbsida: https://www.oecd-ilibrary.org/environment/oecd-guidelines-for-the-testing-of-chemicals-section-4-health-effects_20745788

Webbkonferens
SenzaGen bjuder in media och investerare till en webbkonferens den 5 juli klockan 14.00 där VD Peter Nählstedt informerar om OECD-godkännandet. Konferensen hålls på engelska och inleds med en presentation följt av en frågestund.

Weblink
https://tv.streamfabriken.com/senzagen-press-conference-2022

Telefonnummer till konferensen
För att delta i konferensen ring ett av numren nedan:

SE: +46 856642651
UK: +44 3333000804
NE: +31 207095189
FR: +33 170750711
DE: +496913803430
CH: +41 225809034 ,

Pinkod: 65480307#

Efter livesändningen kommer webbkonferensen att finnas tillgängligt på bolagets hemsida.

SenzaGen obtains OECD approval for GARD®skin – a breakthrough that opens up significantly larger markets, paving the way for increased sales

SenzaGen today announced that the Company has obtained approval from the OECD for GARD®skin as a test guideline for non-animal skin sensitization. This means that customers in all OECD member countries can now use GARD®skin test results for regulatory filings, which creates excellent prospects and opens up vast potential for sales growth for SenzaGen. The test is the first and only non-animal OECD-approved test for assessing the allergenicity of chemicals based on genomics and machine learning.

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) today published its approval of SenzaGen’s non-animal skin sensitization test, GARD®skin, as a part of Test Guideline 442E In vitro Skin Sensitization. An OECD test guideline enables customers in industries including cosmetics and chemicals in the EU, US and parts of Asia to use GARD®skin test results for regulatory filings. The approval gives the Company access to the entire non-animal toxicology market for skin sensitization.

“The OECD decision is a regulatory breakthrough for our GARD® technology. With OECD approval in place, we can offer the GARD®skin test to a much broader group of customers, which will result in greater demand for the test, and we expect increased sales volumes in the future. GARD®skin is a high-performance and highly reliable method with a broad application area, especially because it is very well suited for use with chemicals that are traditionally considered difficult to assess. This is an area in which we hold a unique industry position. SenzaGen is the first company in the world to develop and apply new technology based on genomics and machine learning to the field of toxicology and skin sensitization, which will lead to results that are better and safer for humans,” says Peter Nählstedt, President and CEO of SenzaGen.

GARD®skin meets a unique customer need
With high reliability, GARD®skin test results help product development companies and producers ensure that the products they bring to market are free of allergies, enabling them to prove this in their regulatory filings. This is the first test to give customers the capability to test chemicals traditionally considered difficult to test. As a result, GARD®skin meets a need in skin sensitization not covered by any other available tests.

The OECD approval
The OECD’s applicable regulatory testing strategy for non-animal skin sensitization includes chemical assessment with several parameters. For skin sensitization assessment, GARD®skin is accepted as a stand-alone method for positive results and together with additional evidence for negative results.

The OECD’s official announcement on the adoption of GARD®skin as a test guideline for non-animal skin sensitization is available on the following web page: https://www.oecd-ilibrary.org/environment/oecd-guidelines-for-the-testing-of-chemicals-section-4-health-effects_20745788

Web conference
SenzaGen invites the media and investors to a web conference on July 5 at 14.00 CEST at which CEO Peter Nählstedt will provide a briefing on the OECD approval. The web conference will be held in English starting with a presentation followed by a Q&A session.

Weblink
https://tv.streamfabriken.com/senzagen-press-conference-2022

Phone number for the conference
To participate in the conference call, use the dial-in numbers below.

SE: +46 856642651
UK: +44 3333000804
NE: +31 207095189
FR: +33 170750711
DE: +496913803430
CH: +41 225809034

Pin code: 65480307#

After the live broadcast, the web conference will be available on the Company’s website.

SenzaGen wins its largest order for non-animal testing with GARD® – value SEK 4.2m

SenzaGen has secured an order for non-animal testing with GARD®skin Dose-Response from a larger international industry association. The order, valued at SEK 4.2 million, represents the largest single purchasing commitment of GARD® test to date, confirming the strength and the many unique application areas of the technology. The tests will be performed in SenzaGen's GLP-certified laboratory in Lund during the coming six to nine months.

SenzaGen’s unique GARD®skin Dose-Response test provides the customer with information on the dosage at which skin sensitizers can be used in consumer products without inducing skin allergies in humans.

“The transition from animal testing to methods that provide better results for humans is ongoing in the toxicology testing industry and SenzaGen has taken the lead in skin sensitization. The order, which is our largest to date, is a result of the GARD® technology's unique capabilities to provide quantitative information and the strong relationship we have built with the customer over a long time. It marks a major milestone for the company and significantly strengthens our market position. We are very much looking forward to providing the customer with valuable data to determine safe levels for substances in humans, a need that the industry has expressed for a long time”, says Peter Nählstedt, President and CEO, SenzaGen AB.

GARD®skin Dose-Response is a unique non-animal test that provides quantitative information on the concentration at which a substance causes allergy. The test enables companies in industries including cosmetics, pharmaceuticals and chemicals to identify the concentration of a substance at which it is safe for human use, which serves as a crucial basis for prioritization and decision-making in research and development. The test is an expanded application domain of GARD®skin, and it is one of the first of its kind on the market.

SenzaGen tar sin största order på djurfri testning med GARD® – värde 4,2 MSEK

SenzaGen har säkrat en order för djurfri testning med GARD®skin Dose-Response från en större internationell branschorganisation. Ordern, som är värd 4,2 MSEK, är den enskilt största beställningen av GARD®-tester någonsin, vilket bekräftar teknologins styrka och många unika användningsområden. Testerna kommer att utföras i SenzaGens GLP-certifierade laboratorium i Lund under de kommande sex till nio månaderna.

SenzaGens unika GARD®skin Dose-Response-test ger kunden information om vid vilken koncentration hudsensibiliserande ämnen kan användas i konsumentprodukter utan att orsaka hudallergier hos människor.

”Skiftet från djurtester till metoder som ger bättre resultat för människor pågår inom den toxikologiska testningsindustrin och SenzaGen går i täten när det gäller hudsensibilisering. Denna order, som är vår största hittills, är ett resultat av GARD®-teknologins unika möjligheter att ge kvantitativ information och det goda samarbete vi utvecklat med kunden under lång tid. Den markerar en mycket viktig milstolpe för oss som bolag och stärker väsentligt vår position på marknaden. Vi ser mycket fram emot att ge kunden de värdefulla data som bestämmer säkra nivåer för ämnen hos människor, ett behov som industrin länge har uttryckt”, säger Peter Nählstedt, VD och koncernchef, SenzaGen AB.

GARD®skin Dose-Response är ett unikt djurfritt test som ger kvantitativ information om vid vilken koncentration ett ämne är allergiframkallande. Med testet kan bolag inom bland annat kosmetika-, läkemedels- och kemikalieindustrin identifiera den koncentration av ett ämne vid vilken den är säker att använda för människor, vilket utgör ett viktigt underlag för prioritering och beslutsfattande inom forskning och utveckling. Det nya testet är en utökad applikationsdomän av GARD®skin och är ett av det första i sitt slag på marknaden.

RIFM supports SenzaGen with new SEK 1.5m grant for non-animal photosensitization testing

SenzaGen will continue its collaboration with the Research Institute for Fragrance Materials (RIFM) on non-animal photosensitization testing. The new grant provided by RIFM will add SEK 1.5 million to SenzaGen’s sales and is for testing chemicals with GARD® for photosensitization. The tests will be performed at SenzaGen’s GLP-certified laboratory in Lund in the spring and summer of 2022.

Following successful initial evaluation in 2021, RIFM decided to test more ingredients with GARD®skin Dose-Response, which has been adapted to identify the dose levels at which a fragrance can induce skin allergies when exposed to sunlight (photosensitization).

“We are very proud to continue our collaboration with RIFM. RIFM’s continued trust in us affirms their appreciation of the many application areas that our GARD® technology offers and can be adapted to. The need to measure the photosensitization risk is significant for product development companies in the cosmetics and chemicals industries, which are two of the industries we prioritize,” says Peter Nählstedt, President and CEO of SenzaGen.

RIFM is an international scientific institute ensuring the safe use of fragrance ingredients in consumer products with an independent expert panel and a comprehensive library of chemicals. Both companies have collaborated on several projects since 2020 and look forward to jointly contributing to progress in terms of sustainability and ethics in the testing market.

”We were very excited by the preliminary results we saw with the GARD®skin Dose-Response adapted for photosensitization. Continuation of this work was the logical next step. Although it is rare, photosensitization is one of the critical human health endpoints RIFM evaluates and having a non-animal assay to assess for photosensitization is key,” says Gretchen Ritacco, Principal Scientist, Phototoxicology at RIFM.

GARD®skin Dose-Response is a test that provides quantitative information on the concentration at which a substance causes allergy. In the RIFM project, the test materials are exposed to sunlight in one step to identify their photosensitization. The test enables companies in industries including cosmetics, pharmaceuticals and chemicals to identify the concentration of a substance at which it is safe for human use, which serves as a crucial basis for prioritization and decision-making in research and development. The test is an expanded application domain of GARD®skin, and it is one of the first of its kind on the market.

For more information, please contact:
Peter Nählstedt, President and CEO, SenzaGen AB
Email: peter.nahlstedt@senzagen.com | Mobile: +46 700-23 44 31

Gretchen Ritacco, Principal Scientist, Phototoxicology, RIFM
Email: gritacco@rifm.org | Phone: +1 201.689.8089 ext. 153

About RIFM
Established in 1966, the Research Institute for Fragrance Materials (RIFM) generates, analyzes, evaluates, and distributes data to provide a scientific basis for the safe use of fragrances. RIFM has compiled the most comprehensive, worldwide source of toxicology data, literature, and general information on fragrance and flavor raw materials. RIFM’s Fragrance Ingredient Safety Assessment program draws from its comprehensive database of over 70,000 references and more than 135,000 human health and environmental studies.

RIFM assesses the safety of fragrance ingredients by the most current, internationally accepted guidelines—and has done so since its founding. The Expert Panel for Fragrance Safety, an independent, international team of researchers and academics with no ties to the fragrance industry, reviews all of RIFM’s work before RIFM submits it for peer-reviewed publication in a reputable scientific journal. RIFM makes all of its published, peer-reviewed work—current and historical—available for free at fragrancematerialsafetyresource.elsevier.com.

About SenzaGen AB (publ)
SenzaGen aims to be a leader in non-animal toxicology testing, driving the transition from animal testing to methods better suited to reflect human biology. The Company provides high-performance, non-animal test methods and advisory and innovation services based on the latest technology. Non-animal methods are more effective, more accurate and less expensive than traditional animal-based methods while also helping to reduce the number of laboratory animals. The Company has a growth strategy centered around continued commercialization of its proprietary GARD® and ORA® test platforms, expansion of its test portfolio and evaluation of acquisition opportunities of profitable and growing companies with complementary offerings. SenzaGen has its headquarters and GLP-certified laboratory in Lund, Sweden and subsidiaries in the US and Italy. For more information, please visit: www.senzagen.com.

SenzaGen is listed on Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA),
and FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, is the Company’s Certified Adviser.

SenzaGen får ytterligare uppdrag från det amerikanska forskningsinstitutet RIFM för djurfri testning av fotosensibilisering – värt 1,5 MSEK

SenzaGen fortsätter samarbetet kring djurfri testning av fotosensibilisering med det amerikanska forskningsinstitutet för doftämnen Research Institute for Fragrance Materials (RIFM). Det nya uppdraget kommer att påverka SenzaGens omsättning med 1,5 MSEK och omfattar testning av kemikalier med GARD® avseende fotosensibilisering. Testerna kommer att utföras vid SenzaGens GLP-certifierade laboratorium i Lund under vår och sommar 2022.

Efter en lyckad första utvärdering under 2021, har RIFM beslutat att testa fler ingredienser med GARD®skin Dose-Response, som har anpassats för att definiera vid vilka dosnivåer doftämnen kan orsaka hudallergi vid exponering av solljus, så kallad fotosensibilisering.

”Vi är väldigt stolta över att fortsätta samarbetet med det i branschen välkända RIFM. Det fortsatta förtroendet bekräftar att RIFM ser de många unika användningsområdena som GARD®-teknologin erbjuder och kan anpassas efter. Behovet av att kunna mäta risken för fotosensibilisering är betydande för exempelvis produktutvecklande bolag inom kosmetika- och kemikalieindustrin, vilka är två av våra prioriterade branscher”, säger Peter Nählstedt, VD och koncernchef på SenzaGen.

RIFM är ett internationellt vetenskapligt institut som genom en oberoende expertpanel och ett omfattande kemikaliebibliotek säkerställer säker användning av ingredienser i konsumentprodukter. De båda bolagen samarbetar i flera projekt sedan 2020 och kommer att tillsammans bidra till en hållbar och etisk utveckling av testmarknaden.

”Vi blev mycket glada över de preliminära resultaten vi fick med GARD®skin Dose-Response-testet anpassat för fotosensibilisering och att fortsätta arbetet var ett logiskt nästa steg. Även om effekten är sällsynt, är fotosensibilisering en av de kritiska endpoints med påverkan på människors hälsa som RIFM utvärderar och där en djurfri testmetod är en nyckelfaktor,” säger Gretchen Ritacco, Principal Scientist, Phototoxicology hos RIFM.

GARD®skin Dose-Response är ett unikt test som ger kvantitativ information om vid vilken koncentration ett ämne är allergiframkallande. I projektet med RIFM exponeras deras testmaterial för solljus för att identifiera deras förmåga att orsaka fotosensibilisering. Med testet kan bolag inom bland annat kosmetika-, läkemedels- och kemikalieindustrin identifiera den koncentration av ett ämne vid vilken den är säker att använda för människor. Detta utgör ett mycket viktigt underlag för prioritering och beslutsfattande inom forskning och utveckling av nya produkter. Testet är en utökad applikationsdomän av GARD®skin och är ett av det första i sitt slag på marknaden.

För mer information, kontakta:
Peter Nählstedt, VD och koncernchef, SenzaGen AB
Email: peter.nahlstedt@senzagen.com | Mobil: 0700-23 44 31

Gretchen Ritacco, Principal Scientist, Phototoxicology, RIFM
Email: gritacco@rifm.org | Telefon: +1 201.689.8089 ext. 153

Om RIFM
Forskningsinstitutet för doftämnen (RIFM) grundades 1966 och genererar, analyserar, utvärderar och distribuerar data som utgör en vetenskaplig grund för säker användning av doftmaterial. RIFM har den mest omfattande databasen i världen för säkerhetsutvärdering av doft- och smakämnen. Biblioteket omfattar över 70 000 referenser och mer än 135 000 studier av människors hälsa och miljö.

RIFM följer de senaste, internationellt accepterade riktlinjerna för säkerhetsbedömningar av doftingredienser. En oberoende expertpanel bestående av internationella forskare och akademiker granskar institutets arbete innan det lämnas in för referentgranskning och vetenskaplig publicering. Allt publicerat material finns fritt tillgängligt på fragrancematerialsafetyresource.elsevier.com.

Om SenzaGen AB (publ)
SenzaGen avser att bli en ledande aktör inom djurfri toxikologisk testning och driva omställningen från djurtester till metoder som bättre överensstämmer med hur människor biologiskt fungerar. Bolaget erbjuder högpresterande djurfria testmetoder, rådgivning samt innovationstjänster baserade på den senaste tekniken. Djurfria metoder är både effektivare, mer träffsäkra och mindre kostsamma än traditionella djurbaserade metoder och bidrar samtidigt till att antalet försöksdjur minskar. Bolagets tillväxtstrategi omfattar fortsatt kommersialisering av de egenutvecklade testplattformarna GARD® och ORA®, expansion av testportföljen samt utvärdering av förvärvsmöjligheter med fokus på bolag som är lönsamma, växande och kompletterar SenzaGens erbjudande. SenzaGen har sitt huvudkontor och GLP-godkända laboratorium i Lund och dotterbolag i USA och Italien. För mer information, besök www.senzagen.com.

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA).
FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser.

Report from AGM of SenzaGen AB on 5 May 2022

The Annual General Meeting (AGM) of SenzaGen held on today’s date, 5 May 2022 in Lund, resolved to pass all proposals presented by the board and shareholders.

Adoption of income statement and balance sheet
The AGM adopted the income statement and balance sheet and the consolidated income statement and consolidated balance sheet for 2021.

Appropriation of earnings
The AGM resolved that no dividend be paid to shareholders and that the earnings at the disposal of the AGM be carried forward.

Discharge from liability
The AGM discharged the board directors and CEO from liability for the 2021 financial year.

Election of directors and auditors and their fees
The AGM resolved that the board shall consist of six directors and no alternates. Carl Borrebaeck, Ian Kimber, Laura Chirica, Anki Malmborg Hager, Paula Zeilon and Paul Yianni were re-elected as directors. Carl Borrebaeck was also re-elected as board chairman. Authorized Public Accountant Mats-Åke Andersson was elected as auditor, with Authorized Public Accountant Martin Gustafsson as deputy auditor.

The AGM resolved to set directors’ fees at SEK 1,400,000 in total, with SEK 200,000 for each non-employee director and SEK 400,000 for the board chairman. Auditor’s fees shall be payable on the basis of approved invoices.

Remuneration policies for senior executives
The AGM resolved, as proposed by the board, to adopt remuneration policies for senior executives.

Authorization for the board to resolve to issue new shares
The AGM resolved, as proposed by the board, to authorize the board, for the period until the next AGM, with the shareholders’ preemptive rights waived, on one or more occasions, to decide to issue new shares, stock options or convertibles. The total number of shares that may be issued or, if convertibles or stock options are issued, added following conversion or exercise of rights under the authorization is limited to 20 percent of the number of shares outstanding on the date of the notice of the AGM. As a result, the maximum number of shares that may be issued is 6,016,229, and the Company’s share capital may be increased by a maximum of SEK 300,811.45.

The purpose of the authorization is to enable the board to raise working capital for the Company, and/or bring in new owners of strategic significance to the Company, and/or acquire other companies or businesses.

Directed issue of a maximum of 812,500 stock options
The AGM resolved, as proposed by the board, to issue a maximum of 812,500 stock options, as a result of which the Company’s share capital may increase by a maximum of SEK 40,625. The stock options will entitle the holder to subscribe for new shares in the Company.

With the shareholders’ preemptive rights waived, employees of the Company and the Group shall be entitled to subscribe for the stock options as follows:

 • The Group CEO will be offered to subscribe for a maximum of 75,000 options.
 • Members of Group Management and key personnel comprising up to eight positions will each be offered to subscribe for a maximum of 50,000 options, altogether comprising a maximum of 400,000 options.
 • Consultants within Group Management, comprising two individuals, will each be offered to subscribe for a maximum of 25,000 options, altogether comprising a maximum of 50,000 options.
 • Other employees and consultants considered key personnel in the Group, comprising up to twenty-one individuals, will be offered to subscribe for between 12,500 and 25,000 options each, altogether comprising a maximum of 287,500 stock options.

The subscriber is entitled to subscribe for stock options free of charge. Given that the stock options are issued free of charge, the Company estimates that fringe benefits and social security expenses will be incurred for the participant and the Company as a result of the option plan. The total expenses, including other expenses in the form of fees to external advisers and expenses for the administration of the plan, are estimated at around SEK 100,000 over the program’s term and the cost of social security expenses is estimated at SEK 326,768.

The market value of the option shall be calculated using the Black-Scholes pricing model subject to barrier conditions to calculate the Company’s social security expenses. The valuation of the options shall be performed by an independent valuation institute or auditing firm.

Each stock option entitles the holder to subscribe for one new share in the Company in exchange for cash payment, provided that the barrier conditions have been met, during the period from 1 June 2025 to 30 September 2025 or the earlier date set out in the option rules.

Payment for shares subscribed for by exercising stock options shall be made in cash at an exercise price of 100% of the average of the listed volume-weighted price paid for each trading day as per Nasdaq First North Growth Markets’ official price list for shares in the Company during the period from 21 April 2022 to 4 May 2022.

For each individual participant in the stock option plan, 80 percent of all allotted stock options are subject to barrier conditions, and these 80 percent of the stock options can only be exercised to subscribe for shares once the volume-weighted price paid measured per trading day as per the Nasdaq First North Growth Market’s official price list for shares is higher than the respective barrier level.

The barrier levels are calculated as a percentage of the average volume-weighted price as per the Nasdaq First North Growth Market’s official price list for shares in the Company during the period from 21 April 2022 to 4 May 2022 (“the Barrier Price”).

The barrier levels shall consist of two barriers, with the first barrier accounting for 25 percent (“Barrier 1”) and the second barrier accounting for 55 percent (“Barrier 2”) of all the stock options allotted to participants, in accordance with what is set out below.

 • Barrier 1: 25 percent of the stock options are subject to Barrier 1 and the barrier is calculated at 158 percent of the Barrier Price.
 • Barrier 2: 55 percent of the stock options are subject to Barrier 2 and the barrier is calculated at 300 percent of the Barrier Price.

New shares subscribed for by exercising stock options entitle the holder to dividends for the first time on the dividend record date most immediately following the date the new share issue was registered with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.

For detailed rules regarding the resolution passed at the AGM, please see the AGM notice available at the Company’s website, www.senzagen.com.

Kommuniké från årsstämma i SenzaGen AB den 5 maj 2022

SenzaGens årsstämma som hölls idag den 5 maj 2022 i Lund, varvid årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och aktieägare lagt fram.

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2021.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att stående medel förs över i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Val av styrelse och revisor samt arvodering
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Carl Borrebaeck, Ian Kimber, Laura Chirica, Anki Malmborg Hager, Paula Zeilon och Paul Yianni. Vidare omvaldes Carl Borrebaeck som styrelseordförande. Till revisor valdes auktoriserade revisorn Mats-Åke Andersson med auktoriserade revisorn Martin Gustafsson som revisorssuppleant.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska uppgå till totalt 1 400 000 kronor, och utgå med 200 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot och 400 000 kronor till styrelseordföranden. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Det totala antalet aktier som kan ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet är begränsat till 20 procent av vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman utestående antal aktier. Antalet aktier som ska kunna emitteras uppgår därmed till högst 6 016 229 stycken varvid bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 300 811,45 kronor.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Riktad emission av högst 812 500 teckningsoptioner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emission av högst 812 500 teckningsoptioner, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 40 625 kronor. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av aktier i bolaget.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma anställda i bolaget och koncernen enligt följande:

 • Koncernens VD erbjuds att teckna högst 75 000 optioner.
 • Koncernledning och nyckelpersoner bestående av upp till åtta befattningar erbjuds att teckna högst 50 000 optioner vardera, sammanlagt högst 400 000 optioner.
 • Konsulter i koncernledningen, bestående av två personer ska erbjudas att teckna högst 25 000 optioner vardera, sammanlagt högst 50 000 optioner.
 • Övriga anställda samt konsulter som bedöms som nyckelpersoner inom koncernen, bestående av upp till tjugoen personer erbjuds att teckna mellan 12 500 och 25 000 optioner vardera, sammanlagt högst 287 500 optioner.

Tecknaren har rätt att teckna teckningsoptioner vederlagsfritt. Då teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt är det bolagets bedömning att förmån och sociala avgifter kommer att uppstå för deltagaren och bolaget till följd av optionsprogrammet. De totala kostnaderna, inklusive övriga kostnader i form av arvoden till externa rådgivare och kostnader för administration av programmet, beräknas uppgå till cirka 100 000 kronor över programmets löptid och kostnaden för sociala avgifter beräknas till 326 768 kronor.

Optionens marknadsvärde ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell behäftad med barriärer för att beräkna bolagets sociala kostnader. Värderingen av optionerna ska utföras av oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget mot kontant betalning, under förutsättning att barriärvillkoren är uppfyllda, under perioden från och med den 1 juni 2025 till och med den 30 september 2025 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna.

Betalning för aktie vid utnyttjande av teckningsoption ska ske kontant till en teckningskurs motsvarande 100 procent av genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktier i bolaget under perioden från och med den 21 april 2022 till och med den 4 maj 2022.

För varje enskild deltagare i teckningsoptionsprogrammet gäller att 80 procent av samtliga tilldelade teckningsoptioner är behäftade med barriärer och dessa 80 procent av teckningsoptionerna kan endast utnyttjas för aktieteckning när den volymviktade betalkursen uppmätt per handelsdag enligt Nasdaq First North Growth Market officiella kurslista för aktier överstiger respektive barriärnivå.

Barriärnivåerna ska beräknas i procent i förhållande till den genomsnittliga volymviktade betalkursen enligt Nasdaq First North Growth Market officiella kurslista för aktier i Bolaget under perioden från och med den 21 april 2022 till och med den 4 maj 2022 ("Barriärkursen").

Barriärnivåerna ska utgöras av två barriärer, varav första barriären ska omfatta 25 procent ("Barriär 1") och andra barriären ska omfatta 55 procent ("Barriär 2") av samtliga till deltagare tilldelade teckningsoptioner, i enlighet med nedan.

 • Barriär 1: motsvarande 25 procent av teckningsoptionerna omfattas av Barriär 1 och barriären beräknas till motsvarande 158 procent av Barriärkursen.
 • Barriär 2: motsvarande 55 procent av teckningsoptionerna omfattas av Barriär 2 och barriären beräknas till motsvarande 300 procent av Barriärkursen.

Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För detaljerade villkor avseende beslutet på årsstämman hänvisas till kallelsen som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.senzagen.com.