SenzaGens halvårsrapport 2023: Fortsatt tillväxt, förbättrad bruttomarginal och minskad förlust

VD-kommentar
”Vi fortsätter att attrahera flera nya kunder och skalar upp vår affär med en kraftigt förbättrad bruttomarginal och minskad förlust. Omsättningen ökade med 18 procent mot den starka jämförelseperioden ifjol och vi ser under perioden ett mycket kraftigt ökande intresse, som ännu inte fått genomslag i försäljningssiffrorna. Vi förväntar oss därför ännu högre utväxling på våra satsningar under årets andra del. Med den snabbt växande kundportföljen, hög efterfrågan från läkemedelsbolag och framgångsrik merförsäljning inom koncernen samt den ökande lönsamheten ser jag mycket positivt på det andra halvåret och framtiden för djurfri testning baserat på våra unika metoder.”

Peter Nählstedt, Verkställande direktör och koncernchef

Första halvåret 1 januari – 30 juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 23,6 MSEK (19,9).
 • Rörelseresultatet EBITDA uppgick till -6,8 MSEK (-9,1).
 • Resultatet per aktie blev -0,51 SEK (-0,56).
 • Likvida medel per den 30 juni uppgick till 25,1 MSEK (49,0).

Väsentliga händelser under första halvåret

 • SenzaGen säkrade en order värd cirka 1 MSEK på GARD®skin från en ny kund inom kemikalieindustrin.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • SenzaGen stärkte marknadsnärvaron genom utökade distributionskanaler i Indien och Frankrike.

SenzaGen’s 2023 Half-Year Report: Continued growth, improved gross margin and lower loss

Message from the CEO
“We are continuing to attract new customers and scale up our business with a substantially improved gross margin and a lower loss to show for it. Sales were up 18% from the strong comparative period last year, and we have seen a significant increase in interest during the period that has not yet been reflected in our sales figures. As a result, we expect an even higher return on our investments in the second half of the year. With the strong growth of our customer portfolio, high demand from pharmaceuticals companies, successful cross selling within the Group, and increased profitability, I have a very positive view of the second half of the year and the future of non-animal testing based on our unique methods.”

Peter Nählstedt, President and CEO

Half year 1 January–30 June

 • Net sales totaled SEK 23.6 (19.9) million.
 • EBITDA amounted to SEK -6.8 (-9.1) million.
 • Earnings per share were SEK -0.51 (-0.56).
 • Cash and cash equivalents at 30 June amounted to SEK 25.1 (49.0) million.

Significant events during the first half year

 • SenzaGen won an order for GARD®skin worth about SEK 1 million from a new chemicals customer.

Significant events after the end of the period

 • SenzaGen strengthened its market presence with expanded distribution channels in India and France.

SenzaGen strengthens its market presence with expanded distribution channels

SenzaGen has signed agreements with CRO companies GV Research Platform (GVRP) in India and Oroxcell in France for the distribution of the company's non-animal test portfolio, GARD® for chemical risk assessment. These strategic partnerships will enable the broadened distribution of GARD® to key markets driven by regulatory and industrial demand for alternative testing methods.

India is a potentially important and large market where SenzaGen has already noticed increased interest in GARD® and has successfully secured orders from Indian customers. By collaborating with GVRP, a prominent CRO and distribution company in India, SenzaGen now gains access to a robust network and expertise in the country’s thriving Life Science sector.

Similarly, SenzaGen’s partnership with Oroxcell, an well-established CRO in France, strengthens the company’s presence in one of its key geographic markets. France, known for its world-leading companies in cosmetics and pharmaceuticals, has long upheld a ban on animal testing for cosmetics as a member of the EU. With Oroxcell’s strong focus on innovative, animal-free methods, SenzaGen will benefit from their broad network of contacts and specialist knowledge.

”Expanding SenzaGen’s distribution channels is a crucial part of our scaling up as a commercial company. With the addition of two new quality distributors in important markets where we see an increasing demand for GARD®, we are taking important steps on our growth journey,” says Peter Nählstedt, President and CEO of SenzaGen.

Both distributors will actively promote GARD® in their test portfolio, with a focus on biotech, pharma, chemical, and cosmetic companies seeking advanced testing solutions. All tests will be conducted at SenzaGen’s GLP certified laboratory in Lund, Sweden.

About GV Research Platform (GVRP)
Headquartered in Hyderabad, India, GV Research Platform (GVRP) is a pioneering Contract Research Organization focused on providing end-to-end solutions across the drug discovery continuum. Since its establishment in 2020, GVRP has made significant strides towards its vision of enabling efficient and affordable innovation through differentiated and customized R&D solutions. For more information, please visit www.gvrp.in

About Oroxcell
Oroxcell was founded in 2004. Specialized in efficacy, ADME and toxicity studies for pharmaceutical, cosmetics, nutrition and chemicals products, Oroxcell is a leading CRO company developing alternative methods to animal use. Once validated, these tests are provided as R&D services to its customers. For more information, please visit www.oroxcell.com

SenzaGen stärker marknadsnärvaron genom utökade distributionskanaler

SenzaGen har tecknat avtal med CRO-bolagen GV Research Platform (GVRP), Indien, och Oroxcell, Frankrike om distribution av bolagets djurfria testportfölj GARD® för riskbedömning av kemikalier. De för bolaget strategiskt viktiga avtalen möjliggör en bredare distribution av GARD® till stora marknader där regelverk och industriella krafter driver efterfrågan på alternativa tester.

Indien är en potentiellt viktig och stor marknad på vilken SenzaGen under det senaste året har märkt ett ökat intresse för GARD® och även säkrat ordrar från indiska kunder. Genom att samarbeta med GVRP, ett väl ansett CRO- och distributionsföretag i Indien, får SenzaGen nu tillgång till ett robust nätverk och expertis inom landets växande Life Science-sektor.

Likaså stärker avtalet med Oroxcell, en väletablerad CRO i Frankrike, SenzaGens närvaro på en för bolaget mycket viktig geografisk marknad. Frankrike som är känt för sina världsledande företag inom kosmetika och läkemedel, omfattas av ett EU-täckande djurförbud inom kosmetikatestning sedan många år. Med Oroxcells starka fokus på innovativa, djurfria metoder kommer SenzaGen kunna dra nytta av deras omfattande kontaktnät och specialistkunskap.

”Att bredda SenzaGens distributionskanal är en mycket viktig del av vår uppskalning av bolagets kommersiella verksamhet. Med två nya kvalitetsdistributörer på viktiga marknader där vi ser ökad efterfrågan tar vi viktiga steg på vår tillväxtresa,” säger Peter Nählstedt, VD och koncernchef på SenzaGen.

Båda distributörerna kommer att marknadsföra GARD® i sin testportfölj med fokus på biotech-, läkemedel-, kemikalie- samt kosmetikabolag. All testing utförs i SenzaGens GLP-certifierade laboratorium i Lund.

Om GV Research Platform (GVRP)
Med huvudkontor i Hyderabad, Indien, är GV Research Platform (GVRP) ett nyskapande kontraktslaboratorium med fokus på att erbjuda kundnära lösningar genom hela utvecklingsprocessen för läkemedel. Sedan etableringen 2020 har GVRP gjort betydande framsteg mot sin vision att möjliggöra effektiv och kostnadseffektiv innovation genom differentierade och skräddarsydda FoU-lösningar. För mer information, besök www.gvrp.in.

Om Oroxcell
Oroxcell, grundat 2004, är specialiserade på effektivitets-, ADME- och toxicitetsstudier för läkemedel, kosmetika, nutrition och kemikalier, och är ett ledande CRO-bolag som utvecklar alternativa metoder till djurförsök. Efter validering erbjuds dessa tester för användning under FoU. För mer information, besök www.oroxcell.com.

SenzaGen utser likviditetsgarant

SenzaGen har idag ingått avtal med Erik Penser Bank AB avseende tjänsten Likviditetsgaranti. Avsikten är att främja likviditeten i aktien.

Avtalet innebär i korthet att likviditetsgaranten ställer köp- och säljkurser för SenzaGens aktie samt säkerställer en låg spread mellan köp- och säljkurs. Uppdraget påbörjas idag den 11 maj 2023.

SenzaGen appoints market maker

SenzaGen has today entered into an agreement with Erik Penser Bank AB regarding market making. The intention is to promote the liquidity of the share.

In short, the agreement means that the market maker places bid and ask prices for SenzaGen’s share and ensures a low spread between buying and selling prices. The assignment begins today on May 11, 2023.

Report from AGM of SenzaGen AB on 4 May 2023

The Annual General Meeting (AGM) of SenzaGen held on today’s date, 4 May 2023 in Lund, resolved to pass all proposals presented by the board and shareholders.

Adoption of income statement and balance sheet
The AGM adopted the income statement and balance sheet and the consolidated income statement and consolidated balance sheet for 2022.

Appropriation of earnings
The AGM resolved that no dividend be paid to shareholders and that the earnings at the disposal of the AGM be carried forward.

Discharge from liability
The AGM discharged the board directors and CEO from liability for the 2022 financial year.

Election of directors and auditors and their fees
The AGM resolved that the board shall consist of five directors and no alternates. Carl Borrebaeck, Ian Kimber, Anki Malmborg Hager, Paula Zeilon and Paul Yianni were re-elected as directors. Carl Borrebaeck was also re-elected as board chairman. Authorized Public Accountant Mats-Åke Andersson was elected as auditor, with Authorized Public Accountant Martin Gustafsson as deputy auditor.

The AGM resolved to set directors’ fees at SEK 1,200,000 in total, with SEK 200,000 for each non-employee director and SEK 400,000 for the board chairman. Auditor’s fees shall be payable on the basis of approved invoices.

Remuneration policies for senior executives
The AGM resolved, as proposed by the board, to adopt remuneration policies for senior executives.

Authorization for the board to resolve to issue new shares
The AGM resolved, as proposed by the board, to authorize the board, for the period until the next AGM, with the shareholders’ preemptive rights waived, on one or more occasions, to decide to issue new shares, stock options or convertibles. The total number of shares that may be issued or, if convertibles or stock options are issued, added following conversion or exercise of rights under the authorization is limited to 20 percent of the number of shares outstanding on the date of the notice of the AGM. As a result, the maximum number of shares that may be issued is 6,047,081, and the Company’s share capital may be increased by a maximum of SEK 302,354.05.

The purpose of the authorization is to enable the board to raise working capital for the Company, and/or bring in new owners of strategic significance to the Company, and/or acquire other companies or businesses.

Directed issue of a maximum of 1,015,000 stock options
The AGM resolved, as proposed by the board, to issue a maximum of 1,015,000 stock options, as a result of which the Company’s share capital may increase by a maximum of SEK 50,750. The stock options will entitle the holder to subscribe for new shares in the Company.

With the shareholders’ preemptive rights waived, employees of the Company and the Group shall be entitled to subscribe for the stock options as follows:

 • The Group CEO will be offered to subscribe for a maximum of 200,000 options.
 • Members of Group Management and key personnel comprising up to eight positions will each be offered to subscribe for a maximum of 50,000 options, altogether comprising a maximum of 450,000 options.
 • Consultants within Group Management, comprising two individuals, will each be offered to subscribe for a maximum of 25,000 options, altogether comprising a maximum of 50,000 options.
 • Other employees and consultants considered key personnel in the Group, comprising up to twenty-three individuals, will be offered to subscribe for between 10,000 and 25,000 options each, altogether comprising a maximum of 315,000 stock options.

The subscriber is entitled to subscribe for stock options free of charge. Given that the stock options are issued free of charge, the Company estimates that fringe benefits and social security expenses will be incurred for the participant and the Company as a result of the option plan. The total expenses, including other expenses in the form of fees to external advisers and expenses for the administration of the plan, are estimated at around SEK 100,000 over the program’s term and the cost of social security expenses is estimated at SEK 631,991.

The market value of the option shall be calculated using the Black-Scholes pricing model subject to barrier conditions to calculate the Company’s social security expenses. The valuation of the options shall be performed by an independent valuation institute or auditing firm.

Each stock option entitles the holder to subscribe for one new share in the Company in exchange for cash payment, provided that the barrier conditions have been met, during the period from 1 June 2026 to 30 September 2026 or the earlier date set out in the option rules.

Payment for shares subscribed for by exercising stock options shall be made in cash at an exercise price of 100% of the average of the listed volume-weighted price paid for each trading day as per Nasdaq First North Growth Markets’ official price list for shares in the Company during the period from 19 April 2023 to 3 May 2023.

For each individual participant in the stock option plan, 80 percent of all allotted stock options are subject to barrier conditions, and these 80 percent of the stock options can only be exercised to subscribe for shares once the volume-weighted price paid measured per trading day as per the Nasdaq First North Growth Market’s official price list for shares is higher than the respective barrier level.

The barrier levels are calculated as a percentage of the average volume-weighted price as per the Nasdaq First North Growth Market’s official price list for shares in the Company during the period from 19 April 2023 to 3 May 2023 (“the Barrier Price”).

The barrier levels shall consist of two barriers, with the first barrier accounting for 25 percent (“Barrier 1”) and the second barrier accounting for 55 percent (“Barrier 2”) of all the stock options allotted to participants, in accordance with what is set out below.

 • Barrier 1: 25 percent of the stock options are subject to Barrier 1 and the barrier is calculated at 158 percent of the Barrier Price.
 • Barrier 2: 55 percent of the stock options are subject to Barrier 2 and the barrier is calculated at 300 percent of the Barrier Price.

New shares subscribed for by exercising stock options entitle the holder to dividends for the first time on the dividend record date most immediately following the date the new share issue was registered with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.

For detailed rules regarding the resolution passed at the AGM, please see the AGM notice available at the Company’s website, www.senzagen.com.

Kommuniké från årsstämma i SenzaGen AB den 4 maj 2023

SenzaGens årsstämma som hölls idag den 4 maj 2023 i Lund, varvid årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och aktieägare lagt fram.

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2022.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att stående medel förs över i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Val av styrelse och revisor samt arvodering
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Carl Borrebaeck, Ian Kimber, Anki Malmborg Hager, Paula Zeilon och Paul Yianni. Vidare omvaldes Carl Borrebaeck som styrelseordförande. Till revisor valdes auktoriserade revisorn Mats-Åke Andersson med auktoriserade revisorn Martin Gustafsson som revisorssuppleant.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska uppgå till totalt 1 200 000 kronor, och utgå med 200 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot och 400 000 kronor till styrelseordföranden. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Det totala antalet aktier som kan ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet är begränsat till 20 procent av vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman utestående antal aktier. Antalet aktier som ska kunna emitteras uppgår därmed till högst 6 047 081 stycken varvid bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 302 354,05 kronor.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Riktad emission av högst 1 015 000 teckningsoptioner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emission av högst 1 015 000 teckningsoptioner, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 50 750 kronor. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av aktier i bolaget.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma anställda i bolaget och koncernen enligt följande:

 • Koncernens VD erbjuds att teckna högst 200 000 optioner.
 • Koncernledning och nyckelpersoner bestående av upp till åtta befattningar erbjuds att teckna högst 50 000 optioner vardera, sammanlagt högst 450 000 optioner.
 • Konsulter i koncernledningen, bestående av två personer ska erbjudas att teckna högst 25 000 optioner vardera, sammanlagt högst 50 000 optioner.
 • Övriga anställda samt konsulter som bedöms som nyckelpersoner inom koncernen, bestående av upp till tjugotre personer erbjuds att teckna mellan 10 000 och 25 000 optioner vardera, sammanlagt högst 315 000 optioner.

Tecknaren har rätt att teckna teckningsoptioner vederlagsfritt. Då teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt är det bolagets bedömning att förmån och sociala avgifter kommer att uppstå för deltagaren och bolaget till följd av optionsprogrammet. De totala kostnaderna, inklusive övriga kostnader i form av arvoden till externa rådgivare och kostnader för administration av programmet, beräknas uppgå till cirka 100 000 kronor över programmets löptid och kostnaden för sociala avgifter beräknas till 631 991 kronor.

Optionens marknadsvärde ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell behäftad med barriärer för att beräkna bolagets sociala kostnader. Värderingen av optionerna ska utföras av oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget mot kontant betalning, under förutsättning att barriärvillkoren är uppfyllda, under perioden från och med den 1 juni 2026 till och med den 30 september 2026 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna.

Betalning för aktie vid utnyttjande av teckningsoption ska ske kontant till en teckningskurs motsvarande 100 procent av genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktier i bolaget under perioden från och med den 19 april 2023 till och med den 3 maj 2023.

För varje enskild deltagare i teckningsoptionsprogrammet gäller att 80 procent av samtliga tilldelade teckningsoptioner är behäftade med barriärer och dessa 80 procent av teckningsoptionerna kan endast utnyttjas för aktieteckning när den volymviktade betalkursen uppmätt per handelsdag enligt Nasdaq First North Growth Market officiella kurslista för aktier överstiger respektive barriärnivå.

Barriärnivåerna ska beräknas i procent i förhållande till den genomsnittliga volymviktade betalkursen enligt Nasdaq First North Growth Market officiella kurslista för aktier i Bolaget under perioden från och med den 19 april 2023 till och med den 3 maj 2023 ("Barriärkursen").

Barriärnivåerna ska utgöras av två barriärer, varav första barriären ska omfatta 25 procent ("Barriär 1") och andra barriären ska omfatta 55 procent ("Barriär 2") av samtliga till deltagare tilldelade teckningsoptioner, i enlighet med nedan.

 • Barriär 1: motsvarande 25 procent av teckningsoptionerna omfattas av Barriär 1 och barriären beräknas till motsvarande 158 procent av Barriärkursen.
 • Barriär 2: motsvarande 55 procent av teckningsoptionerna omfattas av Barriär 2 och barriären beräknas till motsvarande 300 procent av Barriärkursen.

Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För detaljerade villkor avseende beslutet på årsstämman hänvisas till kallelsen som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.senzagen.com.

Uthållig och stark försäljningsutveckling för SenzaGen under årets första kvartal

Året inleddes med en stark utveckling av försäljningen för SenzaGen. Koncernens nettoomsättning under januari-mars ökade med 36 procent till 12,3 MSEK (9,0), drivet av en stark GARD®-försäljning med nya och återkommande stora globala kunder kombinerat med tillväxt för VitroScreens innovationstjänster inom medicinteknik, kosmetika och läkemedel.

”Sammantaget inleder vi 2023 mycket positivt och levererar stark tillväxt drivet av hög efterfrågan på våra egenutvecklade teknologiplattformar GARD® och ORA®. Kvartalet präglades av ett högt affärstempo med både nya och återkommande order från ledande globala bolag. Vi ser ett mycket starkt och ökande intresse för GARD® efter OECD-godkännandet som kom ifjol. Med det växande intresset för gruppens erbjudande har vi skapat en stabil grund för fortsatt stark tillväxt som i kombination med god kostnadskontroll tar oss mot lönsamhet”, säger Peter Nählstedt, VD och koncernchef.

Försäljningen av GARD® fortsätter att utvecklas positivt med en tillväxt på 33 procent. Kundbasen växte under kvartalet med sju nya kunder samtidigt som försäljningen från återkommande kunder uppgick till 80 procent. SenzaGen säkrade exempelvis en miljonorder från en ny kund inom kemikalieindustrin som ser stora fördelar med att testa nya produktkandidater med GARD® tidigt under utvecklingsprocessen. I den återkommande försäljningen ingick bland annat ett större kundanpassningsprojekt med ett av världens största kosmetikabolag och GARD®skin Dose-Response, vilket bekräftar behovet av GARD® från stora bolag.

På toxikologibranschens årliga konferens i USA, Society of Toxicology (SOT), hölls ett rekordstort antal kundmöten och koncernens övriga marknadsaktiviteter genererade fler leads än någonsin.

VitroScreen levererade god tillväxt under kvartalet. Majoriteten av försäljningen kom från preklinisk testning och kundanpassade innovationstjänster baserade på avancerade 3D-modeller som exempelvis den egenutvecklade teknologiplattformen ORA®. De starkaste växande kundsegmenten var kosmetika och läkemedel.

Under mars blev VitroScreens certifiering klar enligt ISO 9001:2015, som omfattar kvalitet, och ISO 13485:2021, för medicintekniska produkter. De erhållna certifieringarna är kvitton på bolagets höga kvalitet och kommer att attrahera nya kunder inom medicinteknik, läkemedel, kosmetika, kemikalier och nutrition.

Samtidigt levererade SenzaGen-gruppens rådgivningsenhet ToxHub över koncernens förväntningar, vilket är mycket positivt. ToxHubs andel av koncernens försäljning motsvarade cirka 10 procent. Integrationsarbetet fortgår effektivt och enligt plan för att skapa starka försäljningssynergier inom exempelvis det medicintekniska området.

Försäljningsresultatet har inte granskats av revisor, ska inte tolkas som att lönsamhet uppnåtts, och kan komma att förändras i samband med halvårsbokslut. Bolaget väljer att redovisa utvecklingen för att förse aktieägarna med relevant information.

Consistent and strong sales growth for SenzaGen in Q1 2023

SenzaGen started out the year with strong sales growth. Consolidated net sales in the January-March period increased by 36% to SEK 12.3 (9.0) million driven by strong GARD® sales from new and returning major global customers combined with growth in VitroScreen’s innovation services for medical devices, cosmetics and pharmaceuticals.

“Overall, we got off to a very positive start in 2023, delivering strong growth driven by high demand for our proprietary technology platforms GARD® and ORA®. The quarter was characterized by a high pace of business with both new and returning orders from leading global companies. We see very strong and increasing interest in GARD® following the OECD approval obtained last year. With this growing interest in the Group's offering, we have created a solid foundation for continuing strong growth, and combining this with effective cost controls will lead us to profitability," says Peter Nählstedt, President and CEO.

GARD® sales continue to perform well with a 33% growth rate. The Company’s customer base grew during the quarter with the addition of seven new customers while returning customers accounted for 80% of total sales. SenzaGen secured an SEK 1 million order from a new customer in the chemicals industry that sees substantial benefits from testing new product candidates with GARD® early on in the development process. Returning sales included a major customer-specific adaptation project with one of the largest cosmetics companies in the world and GARD®skin Dose-Response, which is a testament to the alignment of GARD® with large company needs.

A record-high number of customer meetings were held at the Society of Toxicology (SOT)’s conference in the US. The Group's other marketing activities also generated more leads than ever before.

VitroScreen delivered solid growth during the quarter. The majority of sales came from pre-clinical testing and customer-specific innovation services based on advanced 3D models such as its proprietary technology platform ORA®. The strongest growing customer segments were cosmetics and pharmaceuticals.

In March, VitroScreen completed the certification process for ISO 9001:2015 (quality) and ISO 13485:2021 (medical devices). These certifications are a testament to the company's high quality and will attract new customers in the medical devices, pharmaceuticals, cosmetics, chemicals and nutrition industries.

In addition, the SenzaGen Group’s consulting unit, ToxHub, performed above the Group's expectations, which is very positive. ToxHub accounted for approximately 10% of total Group sales. The integration process is proceeding effectively and according to plan to create strong sales synergies in areas including medical devices.

These sales figures have not been audited by an auditor, they should not be interpreted as meaning that profitability has been achieved, and they are subject to change at the time of the half-yearly financial statements. The Company chose to report these figures to provide shareholders with relevant information.