SenzaGens halvårsrapport 2023: Fortsatt tillväxt, förbättrad bruttomarginal och minskad förlust

VD-kommentar
”Vi fortsätter att attrahera flera nya kunder och skalar upp vår affär med en kraftigt förbättrad bruttomarginal och minskad förlust. Omsättningen ökade med 18 procent mot den starka jämförelseperioden ifjol och vi ser under perioden ett mycket kraftigt ökande intresse, som ännu inte fått genomslag i försäljningssiffrorna. Vi förväntar oss därför ännu högre utväxling på våra satsningar under årets andra del. Med den snabbt växande kundportföljen, hög efterfrågan från läkemedelsbolag och framgångsrik merförsäljning inom koncernen samt den ökande lönsamheten ser jag mycket positivt på det andra halvåret och framtiden för djurfri testning baserat på våra unika metoder.”

Peter Nählstedt, Verkställande direktör och koncernchef

Första halvåret 1 januari – 30 juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 23,6 MSEK (19,9).
 • Rörelseresultatet EBITDA uppgick till -6,8 MSEK (-9,1).
 • Resultatet per aktie blev -0,51 SEK (-0,56).
 • Likvida medel per den 30 juni uppgick till 25,1 MSEK (49,0).

Väsentliga händelser under första halvåret

 • SenzaGen säkrade en order värd cirka 1 MSEK på GARD®skin från en ny kund inom kemikalieindustrin.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • SenzaGen stärkte marknadsnärvaron genom utökade distributionskanaler i Indien och Frankrike.

SenzaGen’s 2023 Half-Year Report: Continued growth, improved gross margin and lower loss

Message from the CEO
“We are continuing to attract new customers and scale up our business with a substantially improved gross margin and a lower loss to show for it. Sales were up 18% from the strong comparative period last year, and we have seen a significant increase in interest during the period that has not yet been reflected in our sales figures. As a result, we expect an even higher return on our investments in the second half of the year. With the strong growth of our customer portfolio, high demand from pharmaceuticals companies, successful cross selling within the Group, and increased profitability, I have a very positive view of the second half of the year and the future of non-animal testing based on our unique methods.”

Peter Nählstedt, President and CEO

Half year 1 January–30 June

 • Net sales totaled SEK 23.6 (19.9) million.
 • EBITDA amounted to SEK -6.8 (-9.1) million.
 • Earnings per share were SEK -0.51 (-0.56).
 • Cash and cash equivalents at 30 June amounted to SEK 25.1 (49.0) million.

Significant events during the first half year

 • SenzaGen won an order for GARD®skin worth about SEK 1 million from a new chemicals customer.

Significant events after the end of the period

 • SenzaGen strengthened its market presence with expanded distribution channels in India and France.

SenzaGen’s Annual Report 2022 published

SenzaGen has today published its 2022 Annual Report. A digital copy can be downloaded at www.senzagen.com or read via the link below.

To request a printed copy, please email name and address to IR@senzagen.com.

SenzaGen publicerar årsredovisningen för 2022

SenzaGens årsredovisning för 2022 är från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida www.senzagen.com samt kan läsas via länken nedan.

En tryckt version av årsredovisningen går att beställa via e-postadressen IR@senzagen.com.

SenzaGens bokslutskommuniké 2022: Genombrott för SenzaGen i både försäljning och teknologi

VD-kommentar

”Vårt genombrottsår 2022 avslutades mycket starkt där försäljningen under andra halvåret ökade med 110 procent till 21,8 MSEK. Den organiska försäljningen bidrog med 12,1 MSEK motsvarande en ökning med 70 procent. Under senare delen av året såg vi en stark efterfrågan på GARD®-tester som i hög grad drivits av OECD-godkännandet som kom tidigare under året. Sammantaget ökade vår försäljning under året med hela 171 procent till 41,8 MSEK. Med vårt OECD-godkända test, nya innovativa tester och ett bredare erbjudande på en marknad som fortsätter att växa genom teknologiska, regulatoriska och etiska drivkrafter ser jag att vi har ett väldigt gynnsamt läge för fortsatt hög tillväxt.”

Peter Nählstedt, Verkställande direktör och koncernchef

Helåret 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 41,8 MSEK (15,4).
 • Rörelseresultatet EBITDA uppgick till -15,7 MSEK (-27,3).
 • Resultatet per aktie blev -1,03 SEK (-1,35).
 • Likvida medel per den 31 december uppgick till 40,0 MSEK (69,2).
 • Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning sker till bolagets aktieägare.

Andra halvåret 1 juli – 31 december

 • Nettoomsättningen uppgick till 21,8 MSEK (10,4).
 • Rörelseresultatet EBITDA uppgick till -6,6 MSEK (-15,5).
 • Resultatet per aktie -0,47 SEK (-0,78).

Väsentliga händelser under andra halvåret

 • SenzaGen slutförde sitt hittills största testuppdrag på GARD®skin från en ny världsledande kemikaliekund till ett sammanlagt värde på cirka 1 MSEK.
 • SenzaGen förvärvade italienska ToxHub, aktiva inom toxikologisk rådgivning med specifik expertis inom medicinteknik och farmakologi.

Webbsänd livepresentation
SenzaGen bjuder in media och investerare till en webbsänd livepresentation den 16 februari kl 14.00. Presentationen kommer att hållas av bolagets vd och koncernchef Peter Nählstedt, med efterföljande frågestund modererad av Redeyes analytiker Gustaf Meyer. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Tid: Torsdag 16 februari klockan 14:00–15:00.
Webbsändningen nås på: https://www.redeye.se/events/872235/live-q-senzagen-2

Det går även att se presentationen i efterhand via SenzaGens webbplats: https://senzagen.com/investors/presentations/

SenzaGen’s 2022 Year-End Report: Breakthrough for SenzaGen in both sales and technology

Message from the CEO

“We closed our breakthrough year, 2022, on a very strong note with a 110% increase in sales for the second half year to SEK 21.8 million. Organic sales accounted for SEK 12.1 million, representing 70% organic growth. Late in the year, we saw strong demand for GARD® tests, which was largely driven by the OECD approval received earlier in the year. For the full year, total sales increased by as much as 171% to SEK 41.8 million. With our OECD-approved test, new innovative tests and a broader offering in a market that is continuing to grow from technological, regulatory and ethical drivers, I can see us in a very favorable position for continued high growth.”

Peter Nählstedt, President and CEO

Full year 1 January–31 December

 • Net sales totaled SEK 41.8 (15.4) million.
 • EBITDA amounted to SEK -15.7 (-27.3) million.
 • Earnings per share were SEK -1.03 (-1.35).
 • Cash and cash equivalents at 31 December amounted to SEK 40.0 (69.2) million.
 • The board proposes that no dividend be paid to the Company’s shareholders.

Second half year 1 July–31 December

 • Net sales totaled SEK 21.8 (10.4) million.
 • EBITDA amounted to SEK -6,6 (-15.5) million.
 • Earnings per share were SEK -0.47 (-0.78).

Significant events during the second half year

 • SenzaGen completed its largest test order to date for GARD®skin from a new customer, a world leader in chemicals, for a cumulative value of approximately SEK 1 million.
 • SenzaGen acquired ToxHub, an Italian company offering toxicology advisory services with specific expertise in medical devices and pharmacology.

Livestream presentation
SenzaGen is pleased to invite press and investors to a livestream presentation at 14:00 on February 16. The presentation will be given by SenzaGen’s President and CEO Peter Nählstedt, followed by a Q&A session moderated by Redeye's analyst Gustaf Meyer. The presentation will be held in English.

Time: Thursday February 16, 14:00–15:00 CET.
Link to the livestream: https://www.redeye.se/events/872235/live-q-senzagen-2

The presentation can be watched afterwards at SenzaGen’s website: https://senzagen.com/investors/presentations/

SenzaGen’s 2022 Half-Year Report: Sales quadrupled and the Company obtained OECD approval for GARD®skin

Message from the CEO

“In the first half year, the Company delivered exceptionally strong growth with record-high orders and we achieved a key breakthrough for our technology with the OECD approval of GARD®skin. We also secured new patents, delivered intra-Group revenue synergies and kicked off development projects for the next generation of non-animal testing. With the OECD approval in hand, we expect increased demand for our GARD® tests. As a result, we are now adding more operational capacity to be able to sell and perform more tests. I am very proud to lead this successful team and to deliver non-animal tests with new technology to the world’s leading medical device, pharmaceuticals, chemicals and cosmetics companies.”

Peter Nählstedt, President and CEO

Half year 1 January–30 June

 • Net sales totaled SEK 19.9 (5.0) million.
 • The operating loss was SEK -13.7 (-14.0) million.
 • Earnings per share were SEK -0.56 (-0.65).
 • Cash and cash equivalents at 30 June amounted to SEK 49.0 (75.6) million.

Significant events during the first half year

 • SenzaGen obtained OECD approval for GARD®skin – a breakthrough providing access to significantly larger markets, which creates prospects for increased sales.
 • SenzaGen secured its largest order for non-animal testing with GARD®skin Dose-Response valued at SEK 4.3 million.
 • SenzaGen received a follow-on order for GARD®skin and GARD®potency valued at SEK 0.7 million from a global US-based world leader in chemicals.
 • SenzaGen received another order from RIFM for non-animal photosensitization testing with GARD®skin Dose-Response worth SEK 1.5 million.
 • SenzaGen broadened its non-animal offering for medical devices with more tests and toxicology consulting services, establishing itself deeper in the market and realizing acquisition synergies.

Significant events after the end of the period

 • SenzaGen performs its largest test order for GARD®skin to date – valued at approximately SEK 1 million.

Livestream presentation
SenzaGen is pleased to invite press and investors to a livestream presentation at 16:00 on August 18. The presentation will be given by SenzaGen’s President and CEO Peter Nählstedt, followed by a Q&A session moderated by Redeye's analyst Gustaf Meyer. The presentation will be held in English.

Time: Thursday August 18, 16:00–17:00 CEST.
Link to the livestream: https://www.redeye.se/events/849492/live-q-senzagen

The presentation can be watched afterwards at SenzaGen’s website: https://senzagen.com/investors/presentations/

SenzaGens halvårsrapport 2022: Försäljningen fyrdubblades och bolaget har erhållit OECD-godkännande för GARD®skin

VD-kommentar

”Under det första halvåret har bolaget levererat utomordentligt stark tillväxt med nya rekordstora beställningar samtidigt som vi uppnått ett viktigt genombrott för vår teknologi i och med OECD-godkännandet av GARD®skin. Dessutom har vi nått framgångar med nya patent, levererat intäktssynergier inom koncernen och kommit igång med utvecklingsprojekt för nästa generations djurfria testning. Med OECD-godkännandet i ryggen förväntar vi oss ökad efterfrågan på våra GARD®-tester. Vi tillför därför nu mer operativ kapacitet för att kunna sälja och genomföra fler tester. Jag är mycket stolt över att leda detta framgångsrika team och med ny teknologi leverera djurfria tester åt världens ledande medicintekniska, läkemedels-, kemikalie och kosmetikabolag.”

Peter Nählstedt, Verkställande direktör och koncernchef

Halvåret 1 januari – 30 juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 19,9 MSEK (5,0).
 • Rörelseresultatet uppgick till -13,7 MSEK (-14,0).
 • Resultatet per aktie blev -0,56 SEK (-0,65).
 • Likvida medel per den 30 juni uppgick till 49,0 MSEK (75,6).

Väsentliga händelser under första halvåret

 • SenzaGen erhöll OECD-godkännande för GARD®skin – ett genombrott som ger tillgång till betydligt större marknader, vilket skapar förutsättningar för ökad försäljning.
 • SenzaGen tog sin största order på djurfri testning med GARD®skin Dose-Response – värde 4,3 MSEK.
 • SenzaGen fick en uppföljningsorder på GARD®skin och GARD®potency värd 0,7 MSEK från ett världsledande globalt amerikanskt kemikaliebolag.
 • SenzaGen fick ytterligare ett uppdrag från det amerikanska forskningsinstitutet RIFM för djurfri testning av fotosensibilisering med GARD®skin Dose-Response – värt 1,5 MSEK.
 • SenzaGen breddade sitt djurfria erbjudande inom medicinteknik med fler tester samt toxikologiska konsulttjänster – etablerar sig djupare på marknaden och realiserar synergier från förvärv.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • SenzaGen genomför sitt hittills största testuppdrag för GARD®skin – värt cirka 1 MSEK.

Webbsänd livepresentation
SenzaGen bjuder in media och investerare till en webbsänd livepresentation den 18 augusti kl 16.00. Presentationen kommer att hållas av bolagets vd och koncernchef Peter Nählstedt, med efterföljande frågestund modererad av Redeyes analytiker Gustaf Meyer. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Tid: Torsdag 18 augusti klockan 16:00–17:00.
Webbsändningen nås på: https://www.redeye.se/events/849492/live-q-senzagen

Det går även att se presentationen i efterhand via SenzaGens webbplats: https://senzagen.com/investors/presentations/

SenzaGen’s Annual Report 2021 published

SenzaGen has today published its 2021 Annual Report. A digital copy can be downloaded at www.senzagen.com or read via the link below.

To request a printed copy, please email name and address to IR@senzagen.com.

SenzaGen publicerar årsredovisningen för 2021

SenzaGens årsredovisning för 2021 är från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida www.senzagen.com samt kan läsas via länken nedan.

En tryckt version av årsredovisningen går att beställa via e-postadressen IR@senzagen.com.