SenzaGens bokslutskommuniké 2023: Bolaget närmar sig break-even med en omsättning på 50 miljoner kronor

VD-kommentar

”Det är mycket glädjande att kunna rapportera ännu ett framgångsrikt år med en historiskt stark avslutning och vårt bästa kvartal någonsin. Det höga antalet offerter som vi ställde ut under året gav utväxling och ökade vår försäljning under andra halvåret med 20 procent. Sammantaget ökade den totala försäljningen under året med 19 procent och blev nära 50 MSEK, drivet av stark efterfrågan på både vår nyckelplattform GARD® och VitroScreens prekliniska effekt-tester. Under andra halvåret halverades förlusten, och vi är nu mycket nära break-even. Detta visar att vi är på väg att nå de försäljningsvolymer och marginaler som krävs för uthållig lönsam tillväxt.”

Peter Nählstedt, Verkställande direktör och koncernchef

Helåret 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 49,9 MSEK (41,8).
 • Rörelseresultatet EBITDA uppgick till -10,9 MSEK (-15,7).
 • Resultatet per aktie blev -0,91 SEK (-1,03).
 • Likvida medel per den 31 december uppgick till 17,6 MSEK (40,0).
 • Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning sker till bolagets aktieägare.

Andra halvåret 1 juli – 31 december

 • Nettoomsättningen uppgick till 26,3 MSEK (21,8).
 • Rörelseresultatet EBITDA uppgick till -4,1 MSEK (-6,6).
 • Resultatet per aktie -0,40 SEK (-0,47).

Väsentliga händelser under andra halvåret

 • SenzaGen tog en order på 1,7 MSEK från en ny världsledande kund inom biotech-industrin.
 • SenzaGen säkrade en strategiskt viktig order från en ny världsledande kund inom FMCG (dagligvaror).
 • SenzaGen fortsatte sitt samarbeta med RIFM inom djurfri fotosensibilisering och doftsäkerhet – fick nytt uppdrag värt 1,6 MSEK.
 • SenzaGen uppmärksammades som ett av Sveriges snabbast växande teknikbolag i Deloittes årliga rankning Sweden Technology Fast 50.
 • SenzaGen stärkte marknadsnärvaron genom utökade distributionskanaler i Frankrike och Indien.

Väsentliga händelser efter årets slut

 • SenzaGen fick ännu en uppföljningsorder värd 1,5 MSEK för GARD®skin-tester från en kund inom kemikalieindustrin.

Webbsänd telefonkonferens
SenzaGen bjuder in media och investerare till en webbsänd telefonkonferens idag den 14 februari kl 10.00. Presentationen kommer att hållas av bolagets vd och koncernchef Peter Nählstedt, med en efterföljande frågestund. Presentationen kommer att hållas på svenska.

Tid: Onsdag 14 februari klockan 10:00–11:00.
Webbsändningen nås på: https://ir.financialhearings.com/senzagen-year-end-report-2023

Det går även att se presentationen i efterhand via SenzaGens webbplats: https://senzagen.com/investors/presentations/

SenzaGen’s 2023 Year-End Report: Company approaching breakeven with SEK 50 million in sales

Message from the CEO

“We are pleased to report another successful year. We closed on a historically strong note with our best quarter ever. The high number of quotes that we sent out during the year proved successful, as our sales increased by 20% in the second half of the year. Total sales increased by 19% during the year, reaching nearly SEK 50 million, driven by strong demand for both our core platform, GARD®, and VitroScreen’s pre-clinical efficacy tests. In the second half of the year, we cut our loss in half and are now very close to breaking even. This shows that we are on track to reach the sales volumes and margins required for sustained profitable growth.”

Peter Nählstedt, President and CEO

Full year 1 January–31 December

 • Net sales totaled SEK 49.9 (41.8) million.
 • EBITDA amounted to SEK -10.9 (-15.7) million.
 • Earnings per share were SEK -0.91 (-1.03).
 • Cash and cash equivalents at 31 December amounted to SEK 17.6 (40.0) million.
 • The board proposes that no dividend be paid to the Company’s shareholders.

Second half year 1 July–31 December

 • Net sales totaled SEK 26.3 (21.8) million.
 • EBITDA amounted to SEK -4.1 (-6.6) million.
 • Earnings per share were SEK -0.40 (-0.47).

Significant events during the second half year

 • SenzaGen received a SEK 1.7 million order from a new customer, a global biotech industry leader.
 • SenzaGen secured a strategically important order from a new customer, a world leader in fast-moving consumer goods (FMCG).
 • SenzaGen continued to collaborate with RIFM in non-animal photosensitization and fragrance safety – receiving a new grant worth SEK 1.6 million.
 • SenzaGen was ranked one of Sweden's fastest-growing technology companies according to Deloitte's annual ranking, Sweden Technology Fast 50.
 • SenzaGen strengthened its market presence with expanded distribution channels in France and India.

Significant events after the end of the year

 • SenzaGen received a follow-on order worth SEK 1.5 million for GARD®skin from a customer in the chemical industry.

Livestream presentation
SenzaGen is pleased to invite press and investors to a livestream presentation at 10:00 today on February 14. The presentation will be given by SenzaGen’s President and CEO Peter Nählstedt, followed by a Q&A session. The presentation will be held in Swedish.

Time: Wednesday February 14, 10:00–11:00 CET.
Link to the livestream: https://ir.financialhearings.com/senzagen-year-end-report-2023

The presentation can be watched afterwards at SenzaGen’s website: https://senzagen.com/investors/presentations/

SenzaGen byter likviditetsgarant till Carnegie

Till följd av Carnegie Investment Banks förvärv av affärsområden från Erik Penser Bank, har SenzaGen bytt likviditetsgarant till Carnegie. Avsikten är att fortsatt främja likviditeten i SenzaGen-aktien.

I rollen som likviditetsgarant åtar sig Carnegie att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsidan i orderboken i enlighet med Nasdaq First North Growth Markets regelverk kring likviditetsgaranti. Syftet är att främja likviditeten i aktien samt minska spreaden mellan köp- och säljkurs. Uppdraget påbörjas den 30 november 2023.

SenzaGen changes its market maker to Carnegie

As a result of Carnegie Investment Bank's acquisition of business areas from Erik Penser Bank, SenzaGen has changed its market maker to Carnegie. The intention is to continue promoting liquidity in the SenzaGen stock.

In the role of market maker Carnegie undertakes to continuously provide bid and ask quotations in accordance with the requirements for liquidity providers set out by Nasdaq Stockholm. The purpose is to improve the liquidity of the share and reduce the spread between the buying and selling price. The assignment begins on November 30, 2023.

Fortsatt tillväxt och breddad kundbas för SenzaGen under tredje kvartalet

SenzaGen fortsätter att utvecklas positivt. Försäljningen under tredje kvartalet 2023 ökade med 12 procent jämfört med samma kvartal föregående år och uppgick till 10,1 MSEK (9,0). Tillväxten drevs av en stabil försäljningsutveckling för bolagets GARD®-tester, som växte med 23 procent. Koncernens totala nettoomsättning under perioden 1 januari-30 september uppgick till 33,7 MSEK (28,9), motsvarande en ökning med 16 procent jämfört med samma period 2022.

”Det är positivt att vi fortsätter att attrahera nya kunder och växer i dagens ekonomiska klimat. Trots det utmanande konjunkturläget är efterfrågan på våra djurfria GARD®-tester fortsatt stark med fler nya världsledande kunder än någonsin tidigare. Vi ser också en positiv tillväxt i efterfrågan på effekt-tester till kunder inom läkemedel och kosmetika, medan beställningar från medicintekniska kunder kortsiktigt har påverkats av förseningar i det nya MDR-regelverket. Med tanke på det stora intresset och det höga antalet offerter vi har ute, bedömer vi att bolaget kommer att fortsatta utvecklas positivt,” säger Peter Nählstedt, VD och koncernchef.

Försäljningen av GARD® fortsätter att utvecklas stabilt med nya och återkommande stora globala kunder inom kosmetika, kemikalie och medicinteknik. Kundbasen breddades under kvartalet med nio nya kunder, och vid septembers slut hade hela 25 nya kunder tillkommit under 2023, vilket kan jämföras med 18 på helåret 2022. Detta samtidigt som försäljningen från återkommande kunder uppgick till 90 procent. I den återkommande försäljningen ingick bland annat ett större testuppdrag med det amerikanska forskningsinstitutet Research Institute for Fragrance Materials (RIFM) inom området djurfri testning av fotosensibilisering värt 1,6 MSEK.

Det växande intresset för GARD® återspeglas också i vår försäljning via distributörer, som efter OECD-godkännandet av GARD®skin har ökat markant med en tillväxt på över 200 procent under kvartalet. Dessutom fick GARD® stor uppmärksamhet under bolagets vetenskapliga presentationer på branschkonferenserna WC12 i Kanada och Eurotox i Slovenien med många efterföljande möten och affärsdiskussioner.

Försäljningen via våra dotterbolag i Italien har påverkats av den uppskjutna starten av det nya medicintekniska regelverket MDR. Vi ser samtidigt en fortsatt positiv tillväxt i efterfrågan på tester till kunder inom läkemedel och kosmetika under 2023 och under tredje kvartalet, drivet av effekt-tester.

Genom att kontrollera kostnaderna och öka försäljningen till bibehållen marginal utvecklas bolaget vidare mot att nå break-even.

Försäljningsresultatet har inte granskats av revisor, ska inte tolkas som att lönsamhet uppnåtts, och kan komma att förändras i samband med halvårsbokslut. Bolaget väljer att redovisa utvecklingen för att förse aktieägarna med relevant information.

Inbjudan till presentation/webcast den 26 oktober
SenzaGens VD och koncernchef Peter Nählstedt kommer att presentera på BioStock Life Science Fall Summit i Lund den 26 oktober.

Tid: Den 26 oktober kl 9:05.
Anmälan: https://www.biostock.se/en/biostocklifesciencesummit/

Continued growth and expanded customer base for SenzaGen during the third quarter

SenzaGen continues to show positive development. Sales during the third quarter of 2023 increased by 12 percent compared with the same quarter the previous year, amounting to SEK 10.1 (9.0) million. The growth was driven by a solid sales performance of the company's GARD® tests, which grew by 23 percent. The total net revenue of the group for the period from January 1 to September 30 amounted to SEK 33.7 (28,9) million, representing a 16 percent increase compared with the same period in 2022.

"It is positive that we continue to attract new customers and grow in today's economic climate. Despite the challenging economic situation, the demand for our non-animal GARD® tests remains strong, with more world-leading customers than ever before using the GARD® platform. We also see growth in the demand for efficacy testing for customers in the pharmaceutical and cosmetic industries, while orders from medical device customers have been temporarily affected by delays in the new medical device regulations (MDR). Considering the high level of interest and the large number of quotations we have outstanding, we believe the company will continue to develop positively," says Peter Nählstedt, President and CEO.

The sales of GARD® continue to grow steadily with new and recurring major global customers in the cosmetics, chemical, and medical device sectors. The customer base expanded with nine new customers during the quarter, and by the end of September, 25 new customers had been added in 2023, compared to 18 for the entire year 2022. This was achieved while sales from existing customers accounted for 90 percent of the total. Recurring sales included a larger testing assignment with the Research Institute for Fragrance Materials (RIFM) in the US, worth SEK 1.6 million in the field of non-animal testing of photosensitization.

The growing interest in GARD® is also reflected in our sales through distributors, which increased significantly after the OECD approval of GARD®skin, with growth of over 200 percent during the quarter. Additionally, GARD® received significant attention during the company's scientific presentations at the industry conferences WC12 in Canada and Eurotox in Slovenia, resulting in many follow-up meetings and business discussions.

Sales through our subsidiaries in Italy were affected by the delayed implementation of the new MDR. However, we have continued to see a growth in demand for testing services for pharmaceutical and cosmetic customers in 2023 and during the third quarter, driven by efficacy testing services.

By controlling costs and increasing sales to maintained margins, the company is progressing towards reaching break-even.

These sales figures have not been audited by an auditor, they should not be interpreted as meaning that profitability has been achieved, and they are subject to change at the time of the half-yearly financial statements. The Company chose to report these figures to provide shareholders with relevant information.

Invitation to presentation/webcast on October 26
SenzaGen’s President and CEO Peter Nählstedt will present at the BioStock Life Science Fall Summit in Lund on October 26.

Time: At 09:05 on October 26
Registration: https://www.biostock.se/en/biostocklifesciencesummit/

SenzaGens halvårsrapport 2023: Fortsatt tillväxt, förbättrad bruttomarginal och minskad förlust

VD-kommentar
”Vi fortsätter att attrahera flera nya kunder och skalar upp vår affär med en kraftigt förbättrad bruttomarginal och minskad förlust. Omsättningen ökade med 18 procent mot den starka jämförelseperioden ifjol och vi ser under perioden ett mycket kraftigt ökande intresse, som ännu inte fått genomslag i försäljningssiffrorna. Vi förväntar oss därför ännu högre utväxling på våra satsningar under årets andra del. Med den snabbt växande kundportföljen, hög efterfrågan från läkemedelsbolag och framgångsrik merförsäljning inom koncernen samt den ökande lönsamheten ser jag mycket positivt på det andra halvåret och framtiden för djurfri testning baserat på våra unika metoder.”

Peter Nählstedt, Verkställande direktör och koncernchef

Första halvåret 1 januari – 30 juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 23,6 MSEK (19,9).
 • Rörelseresultatet EBITDA uppgick till -6,8 MSEK (-9,1).
 • Resultatet per aktie blev -0,51 SEK (-0,56).
 • Likvida medel per den 30 juni uppgick till 25,1 MSEK (49,0).

Väsentliga händelser under första halvåret

 • SenzaGen säkrade en order värd cirka 1 MSEK på GARD®skin från en ny kund inom kemikalieindustrin.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • SenzaGen stärkte marknadsnärvaron genom utökade distributionskanaler i Indien och Frankrike.

SenzaGen’s 2023 Half-Year Report: Continued growth, improved gross margin and lower loss

Message from the CEO
“We are continuing to attract new customers and scale up our business with a substantially improved gross margin and a lower loss to show for it. Sales were up 18% from the strong comparative period last year, and we have seen a significant increase in interest during the period that has not yet been reflected in our sales figures. As a result, we expect an even higher return on our investments in the second half of the year. With the strong growth of our customer portfolio, high demand from pharmaceuticals companies, successful cross selling within the Group, and increased profitability, I have a very positive view of the second half of the year and the future of non-animal testing based on our unique methods.”

Peter Nählstedt, President and CEO

Half year 1 January–30 June

 • Net sales totaled SEK 23.6 (19.9) million.
 • EBITDA amounted to SEK -6.8 (-9.1) million.
 • Earnings per share were SEK -0.51 (-0.56).
 • Cash and cash equivalents at 30 June amounted to SEK 25.1 (49.0) million.

Significant events during the first half year

 • SenzaGen won an order for GARD®skin worth about SEK 1 million from a new chemicals customer.

Significant events after the end of the period

 • SenzaGen strengthened its market presence with expanded distribution channels in India and France.

SenzaGen utser likviditetsgarant

SenzaGen har idag ingått avtal med Erik Penser Bank AB avseende tjänsten Likviditetsgaranti. Avsikten är att främja likviditeten i aktien.

Avtalet innebär i korthet att likviditetsgaranten ställer köp- och säljkurser för SenzaGens aktie samt säkerställer en låg spread mellan köp- och säljkurs. Uppdraget påbörjas idag den 11 maj 2023.

SenzaGen appoints market maker

SenzaGen has today entered into an agreement with Erik Penser Bank AB regarding market making. The intention is to promote the liquidity of the share.

In short, the agreement means that the market maker places bid and ask prices for SenzaGen’s share and ensures a low spread between buying and selling prices. The assignment begins today on May 11, 2023.