SenzaGen presents accelerated growth strategy and invitation to Capital Markets Day

In line with the announcement on 18 August 2021, SenzaGen’s board of directors has adopted an accelerated growth strategy that includes pursuing an active acquisition strategy targeting profitable and growing companies that complement SenzaGen’s current activities. The growth strategy will be presented in more detail at a capital markets day event on 5 October. The Company aims to be a leader in non-animal toxicology testing, a growing market internationally estimated to be worth more than USD 6 billion annually. The board worked with the new CEO to review the Company's business plan and has adopted the accelerated growth strategy, which puts increased focus on organic and acquisition-driven growth. As a result, our previous financial target of reaching profitability in 2022 will be cancelled.

New CEO and accelerated growth strategy
To create new opportunities and momentum for faster sales growth, SenzaGen’s strategy was updated with a focus on acquisition strategy, which the Company communicated at the time of Peter Nählstedt’s appointment as the new CEO on 19 August 2021. SenzaGen’s primary focus in the coming years will be on marketing investments, commercialization of a broader range of tests, and further expansion by acquiring profitable companies. The Company aims to be a leader in non-animal toxicology testing, a growing market estimated to be worth more than USD 6 billion annually. The updated growth strategy puts increased focus on organic and acquisition-driven growth.

The updated strategy, to be presented on Capital Markets Day, can be summarized as follows:

 • Continued commercialization of the GARD platform in Europe, North America and parts of Asia.
 • Expansion of the Company’s test portfolio by adding high-tech in vitro tests to support customers in cosmetics, chemicals, pharmaceuticals and medical devices with a broader range of tests.
 • Evaluation of acquisition opportunities with a focus on companies that are profitable, growing and complement SenzaGen’s offering.

“We have established an attractive position in the non-animal toxicology testing market. The European Parliament recently adopted a new resolution calling on the member states to accelerate the transition to non-animal testing, which is already underway in several industries and markets. SenzaGen will lead the way in helping companies transition from animal testing to methods better suited to reflect human biology. We will now focus on accelerating growth by combining organic growth with acquisition activities. I very much look forward to leading the implementation of this updated strategy, which will significantly increase the Company's growth," says Peter Nählstedt, CEO of SenzaGen.

Peter Nählstedt commands broad experience from both organic and acquisition-driven growth. His most recent operational role was CEO of Probi AB, in which Peter led the company to increase revenue from approximately SEK 100 to 600 million between 2014 and 2018 by combining organic international growth with acquisition activities. His past experience includes leadership positions at Trelleborg AB and GE Healthcare in Sweden and the US. He was elected to SenzaGen’s board of directors in 2018 and has worked on the Company’s commercial and strategic development in an operational capacity since then.

SenzaGen continues to enjoy strong commercial growth and has achieved key successes in 2021 despite a challenging market situation during the pandemic. The Company’s innovative GARD® technology was evaluated by an independent group of international experts. The evaluation, which was delayed as a result of the pandemic, led to the EURL ECVAM Scientific Advisory Committee (ESAC) recommending that the OECD issue test guideline status for GARD skin. The Company’s laboratory operations were broadened by adding more non-animal tests. The Company’s customer base, which consists of major international companies, grew during the year with both new customers and more loyal returning customers.

Capital Markets Day on 5 October at 10:00 AM
SenzaGen invites media and investors to a virtual capital markets day on Tuesday, 5 October at 10:00 AM where CEO Peter Nählstedt will present the Company’s updated strategy. The web conference will be held in Swedish starting with a presentation followed by a Q&A session. After the live broadcast, the web conference will be available on the Company’s website.

To participate in the web conference, please follow this link: https://youtu.be/s35MMNbbYPE

Questions may be submitted by 1 October to the following email address IR@senzagen.com.

SenzaGen presenterar accelererad tillväxtstrategi samt bjuder in till kapitalmarknadsdag

SenzaGens styrelse har, i linje med vad som kommunicerades den 18 augusti 2021, beslutat om en accelererad tillväxtstrategi som inkluderar arbete med en aktiv förvärvsstrategi riktad mot lönsamma och växande bolag, som kompletterar SenzaGen nuvarande aktiviteter. Tillväxtstrategin kommer att presenteras närmare på en kapitalmarknadsdag den 5 oktober. Bolaget avser att bli en ledande aktör inom djurfri toxikologisk testning, en växande global marknad som uppskattas till mer än 6 miljarder USD årligen. Styrelsen har tillsammans med ny VD sett över Bolagets affärsplan och har fastställt den accelererade tillväxtstrategin, vilken innebär ett ökat fokus på organisk och förvärvsdriven tillväxt och att den tidigare finansiella målsättningen avseende lönsamhet 2022 därmed utgår.

Ny VD och accelererad tillväxtstrategi
För att skapa nya möjligheter och förutsättningar för en snabbare försäljningstillväxt har SenzaGens strategi utvecklats med fokus på förvärvsstrategi, vilket bolaget kommunicerade i anslutning till att Peter Nählstedt tillträdde som ny VD den 19 augusti 2021. SenzaGens primära fokus kommer under de kommande åren att ligga på marknadssatsningar, kommersialisering av ett bredare testutbud och vidare expansion genom förvärv av lönsamma bolag. Bolaget avser att bli en ledande aktör inom djurfri toxikologisk testning, en växande marknad som uppskattas till mer än 6 miljarder USD. Den uppdaterade tillväxtstrategin innebär ökat fokus på organisk och förvärvsdriven tillväxt.

Den uppdaterade strategin som kommer att presenteras på kapitalmarknadsdagen kan sammanfattas enligt nedan:

 • Fortsatt kommersialisering av GARD-plattformen i Europa, Nordamerika och delar av Asien.
 • Expansion av testportföljen med högteknologiska in vitro-tester för att stödja kunder inom kosmetika, kemikalie, läkemedel och medicinteknik med ett bredare testutbud.
 • Utvärdering av förvärvsmöjligheter med fokus på bolag som är lönsamma, växande och kompletterar SenzaGens erbjudande.

”Vi har tagit en attraktiv position på testmarknaden för djurfri toxikologi. Nyligen antog EU-parlamentet en ny resolution där medlemsländerna uppmanas att snabba på omställningen till djurfri testning, vilket redan har påbörjats av flera branscher och marknader. SenzaGen ska vara ledande i arbetet med att hjälpa företag att ställa om från djurtester till metoder som bättre överensstämmer med hur människor biologiskt fungerar. Vi fokuserar nu på att accelerera tillväxten genom att kombinera organisk tillväxt med förvärvsaktiviteter. Jag ser mycket fram emot att leda genomförandet av den uppdaterade strategin som kommer att öka bolagets tillväxt betydligt”, säger Peter Nählstedt, VD på SenzaGen.

Peter Nählstedt har bred erfarenhet från både organisk och förvärvsdriven tillväxt. Hans senaste operativa roll var som VD för Probi AB där bolaget under Peters ledning mellan 2014 och 2018 ökade intäkterna från cirka 100 till 600 MSEK genom att kombinera organisk internationell tillväxt med förvärvsaktiviteter. Tidigare erfarenhet omfattar ledande befattningar på Trelleborg AB och GE Healthcare i Sverige och USA. Han valdes in i SenzaGens styrelse 2018 och har sedan dess arbetat operativt med bolagets kommersiella och strategiska utveckling.

SenzaGen genomgår som bolag en fortsatt stark kommersiell utveckling och har nått viktiga framgångar under 2021 trots en utmanande marknadssituation under pandemin. Bolagets innovativa GARD®-teknologi har utvärderats av en oberoende internationell expertgrupp. Utvärderingen som försenades till följd av pandemin innebär att EURL ECVAM:s expertgrupp ESAC rekommenderar att OECD utfärdar test guideline-status för GARD skin. Laboratorieverksamheten har breddats med fler djurfria tester. Kundbasen, som består av stora internationella företag, har under året vuxit med både nya kunder och flera lojala återkommande kunder.

Kapitalmarknadsdag den 5 oktober kl 10.00
SenzaGen bjuder in media och investerare till en virtuell kapitalmarknadsdag tisdagen den 5 oktober klockan 10.00 där VD Peter Nählstedt presenterar bolagets uppdaterade strategi. Konferensen hålls på svenska och inleds med en presentation följt av en frågestund. Efter livesändningen kommer webbkonferensen att finnas tillgängligt på bolagets hemsida.

För att delta på webbkonferensen, följ denna länk: https://youtu.be/s35MMNbbYPE

Intresserade är välkomna att skicka in frågor senast den 1 oktober på mailadressen: IR@senzagen.com.

SenzaGen’s 2021 Half-Year Report: Positive ESAC opinion on GARD®skin and expanded range of tests open up new commercial opportunities

Message from the CEO
“SenzaGen continues to enjoy strong commercial growth and achieved key successes as a company in the first six months of the year. Our innovative GARD® technology was validated by an independent group of international experts in the summer, making it the first genomic based test to achieve stand-alone status for identifying skin allergens. We broadened our lab operations in line with our strategy by adding more non-animal tests. This creates new opportunities for accelerated sales growth. I would like to thank my predecessor Axel Sjöblad for his excellent work as CEO that made these successes possible, thus creating a stable platform for continuing growth. We will further expand our lab operations in non-animal skin toxicology as soon as this fall, both by launching more tests and by pursuing supplementary mergers and acquisitions, which is a key part of our growth strategy.”

Peter Nählstedt, CEO

Half year 1 January–30 June

 • Net sales totaled SEK 5,015 (3,830) thousand.
 • The operating loss was SEK -13,995 (-12,929) thousand.
 • Earnings per share were SEK -0.65 (-0.60).
 • Cash and cash equivalents at 30 June amounted to SEK 75,571 (101,536) thousand.

Significant events during the first half year

 • Lab operations were broadened within in vitro skin toxicology.
 • SenzaGen received an SEK 0.6 million GARD® order from a new European customer in the chemicals industry.
 • Collaboration with RIFM on the safe use of fragrances with GARD®skin Dose-Response was expanded with an SEK 1.2 million grant.
 • The global collaboration agreement with Charles River Laboratories was renewed and expanded.

Significant events after the end of the period

 • Peter Nählstedt was appointed CEO.
 • A very positive opinion on GARD®skin from ESAC experts paves the way for OECD validation.
 • An SEK 0.65 million order for GARD®skin Dose-Response was secured from one of the world’s largest cosmetics companies.
 • An SEK 0.65 million order for skin allergy and irritation tests was received from a global consumer products company.

Conference call
SenzaGen is pleased to invite press and investors to a conference call on Thursday, August 19 at 10:30 CEST where CEO Peter Nählstedt will comment on SenzaGen’s 2021 half-year results. The conference call, which will be held in English, will begin with a presentation of the report followed by a Q&A session.

Phone number for the conference
To participate in the conference call, use the dial-in numbers below.

SE: +46850558358
FR: +33170750721
DE: +4969222239166
CH: +41225805976
NE: +31107129163
UK: +443333009260

Weblink
https://tv.streamfabriken.com/senzagen-q2-2021

SenzaGens halvårsrapport 2021: Positivt ESAC-utlåtande om GARD®skin samt expanderat testutbud skapar nya kommersiella möjligheter

VD-kommentar
”SenzaGen genomgår som bolag en fortsatt stark kommersiell utveckling och har nått viktiga framgångar under årets första sex månader. Vår innovativa GARD®-teknologi har under sommaren validerats av en objektiv internationell expertgrupp och som första genomikbaserade test fått stand alone-status vid identifiering av hudallergener. I linje med vår strategi har vi breddat vår laboratorie-verksamhet med fler djurfria tester. Detta skapar nya möjligheter och förutsättningar för en snabbare försäljningstillväxt. Jag vill tacka min företrädare Axel Sjöblad för sina fina insatser som VD vilket möjliggjort dessa framgångar och därigenom skapat en stabil plattform för vidare tillväxt. Redan under hösten expanderar vi laboratorieverksamheten inom djurfri hudtoxikologi ytterligare, både genom att införa fler tester och genom att arbeta med kompletterande bolagsförvärv som en viktig del i vår tillväxtstrategi.”

Peter Nählstedt, Verkställande direktör

Halvåret 1 januari – 30 juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 5 015 KSEK (3 830).
 • Rörelseresultatet uppgick till -13 995 KSEK (-12 929).
 • Resultatet per aktie blev -0,65 SEK (-0,60).
 • Likvida medel per den 30 juni uppgick till 75 571 KSEK (101 536).

Väsentliga händelser under första halvåret

 • Laboratorieverksamheten breddades inom in vitro hudtoxikologi.
 • SenzaGen fick en GARD®-order på 0,6 MSEK från en ny europeisk kund inom kemikalieindustrin.
 • Samarbetet med det amerikanska forskningsinstitutet RIFM utökades kring säker användning av doftämnen med GARD®skin Dose-Response genom bidrag på 1,2 MSEK.
 • Det globala samarbetsavtalet med Charles River Laboratories förnyades och utökades.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Peter Nählstedt utsågs till ny VD.
 • Ett mycket positivt utlåtande för GARD®skin från experterna i ESAC banar väg för en OECD-validering.
 • En order på 0,65 MSEK för GARD®skin Dose-Response säkrades från ett av världens största kosmetikabolag.
 • En order på 0,65 MSEK för hudallergi- och irritationstester erhölls från globalt konsumentproduktsbolag.

Telefonkonferens
SenzaGen bjuder in media och investerare till en telefonkonferens torsdagen den 19 augusti klockan 10.30 där VD Peter Nählstedt kommenterar SenzaGens halvårsrapport 2021. Telefonkonferensen hålls på engelska och inleds med en kort presentation av rapporten följt av en frågestund.

Telefonnummer till konferensen
För att delta i konferensen ring ett av numren nedan:

SE: +46850558358
FR: +33170750721
DE: +4969222239166
CH: +41225805976
NE: +31107129163
UK: +443333009260

Weblink
https://tv.streamfabriken.com/senzagen-q2-2021

SenzaGen appoints Peter Nählstedt as new CEO

The Board of Directors at SenzaGen has appointed Peter Nählstedt Chief Executive Officer. Peter Nählstedt takes on his new role on August 19, succeeding Axel Sjöblad, who wishes to resign as CEO in order to take on a new position outside the company. Over the last few years SenzaGen has made major progress in marketing and sales. With focus on a growth strategy, including acquisitions of profitable and growing companies, Peter Nählstedt will drive the company into a new phase. Peter recently held the position as CEO of Probi and has been a board member of SenzaGen since 2018, working on its commercial development.

Peter Nählstedt has extensive experience in developing global growth companies in Life Science. He was appointed to SenzaGens board of directors in 2018 and also held operational roles within the company including commercial development. He has in recent years lead several international growth projects in Life Sciences as a consultant and a board professional. His most recent operative assignment was as CEO of Probi AB. During his time as CEO of Probi from 2014 to 2018, the company increased its revenues from 103 to 612 MSEK by combining organic international growth with acquisition activities. Prior to working for Probi, Peter has held leading positions at Trelleborg AB and GE Healthcare in Sweden and US. He holds an MSc in Chemical Engineering and a BSc in Business Administration from Lund University.

“We are delighted to welcome Peter Nählstedt as CEO during this strategic growth phase with a novel focus on broadening our test portfolio with acquisitions. Peter has a proven international and commercial track record in the Life Science sector including both organic and Mergers & Acquisitions experience. He has the necessary skills and vision to make a seamless transition of leadership and drive the commercial growth of the company” says Carl Borrebaeck, Chairman of SenzaGen.

“SenzaGen has already developed and commercialized a revolutionary in vitro test with the GARD platform. By acquiring profitable and growing companies with complementary products and services, we have an opportunity to become a global leader in in vitro toxicology and safety assessment. As I have been working with the company for a few years, I am well-acquainted with SenzaGen´s great team and services – I am now very much looking forward to leading the Company into the next phase in which we will continue to commercialize the GARD® platform, add more tests to our portfolio and actively seek acquisition opportunities,” says Peter Nählstedt.” 

During Axel Sjöblad’s two years as CEO, SenzaGen has developed as a commercial company with a new structure, a broader customer offering, a substantially larger customer base and a positive statement from ESAC setting the company up for the next growth phase.

“Axel Sjöblad has done a great job and the company has rapidly evolved commercially and increased its sales significantly since he joined in 2019. With the recent positive ESAC opinion, we reached an important milestone and will now embark on an accelerated growth strategy”, says Carl Borrebaeck, Chairman of SenzaGen.

For more information, please contact:
Carl Borrebaeck, Chairman of the board, SenzaGen AB
Email: carl.borrebaeck@immun.lth.se | Mobile: +46 708 218330

Tina Dackemark Lawesson, VP Marketing & Communications
Email: tina.lawesson@senzagen.com | Mobile: +46 708-20 29 44

SenzaGen utser Peter Nählstedt till ny VD

Styrelsen för SenzaGen har utsett Peter Nählstedt till verkställande direktör. Peter Nählstedt tillträder sin nya befattning den 19 augusti och ersätter Axel Sjöblad, som lämnar sitt uppdrag för en ny tjänst utanför företaget. SenzaGen har under de senaste åren gjort stora framsteg inom marknadsföring och försäljning. Peter Nählstedt kommer att leda företaget in i en ny fas med fokus på en tillväxtstrategi som nu även omfattar förvärv av lönsamma och växande bolag. Peter har tidigare varit VD för Probi och har sedan 2018 ingått i SenzaGens styrelse, där han arbetat med bolagets kommersiella utveckling.

Peter Nählstedt har betydande erfarenhet av att utveckla globala tillväxtbolag inom Life Science. Han valdes in i SenzaGens styrelse 2018 och har sedan dess arbetat operativt med dess kommersiella och strategiska utveckling. Han har de senaste åren lett flera internationella tillväxtprojekt inom Life Science som konsult och genom aktivt styrelsearbete. Hans senaste operativa roll var som VD för Probi AB (publ). Under Peters tid som VD mellan 2014 och 2018 ökade bolagets intäkter från 103 till 612 MSEK genom att kombinera organisk internationell tillväxt med förvärvsaktiviteter. Innan sin tid på Probi har Peter innehaft ledande befattningar på Trelleborg AB och GE Healthcare i Sverige och USA. Peter är född 1974 och har en civilingenjörsexamen i Kemiteknik samt en kandidatexamen i företagsekonomi från Lunds universitet.

”Vi är mycket glada att kunna välkomna Peter Nählstedt som VD under denna strategiska tillväxtfas och nya fokus på att bredda vår testportfölj genom förvärv. Peter har en imponerande meritlista från internationellt och kommersiellt arbete inom Life Science-sektorn och har bred erfarenhet från både organisk och förvärvsdriven tillväxt. Han har de färdigheter och den vision som krävs för ett smidigt övertagande av ledarrollen och för att driva företagets kommersiella tillväxt framåt”, säger Carl Borrebaeck, styrelseordförande i SenzaGen.

”SenzaGen har redan utvecklat och kommersialiserat ett banbrytande in vitro-test baserat på GARD®-plattformen. Genom att förvärva lönsamma och växande företag med kompletterande produkter och tjänster har vi en möjlighet att utvecklas till en global ledare inom in vitro-toxikologi och riskbedömning. Eftersom jag har arbetat med bolaget i några år känner jag väl till SenzaGens fantastiska team och erbjudande – jag ser nu mycket fram mot att leda bolaget in i nästa fas där vi fortsätter att kommersialisera GARD® plattformen, lägger till fler tester i portföljen samt aktivt söker efter förvärvsmöjligheter”, säger Peter Nählstedt.

Under Axel Sjöblads två år som VD har SenzaGen utvecklats som kommersiellt bolag. En ny struktur, ett bredare produkterbjudande, en större kundbas samt ett positivt uttalande från ESAC har lagt grunden för företagets nästa tillväxtfas.

”Axel Sjöblad har gjort ett mycket bra jobb och har sedan han tillträdde 2019 kommersiellt utvecklat företaget i hög takt med ökad försäljning som resultat. Med det positiva uttalandet från ESAC, som vi nyligen mottagit, nådde vi en viktig milstolpe och kommer nu att inleda genomförandet av en utökad tillväxtstrategi”, säger Carl Borrebaeck, styrelseordförande i SenzaGen.

För mer information, kontakta:
Carl Borrebaeck, Chairman of the board, SenzaGen AB
Email: carl.borrebaeck@immun.lth.se | Mobil: 0708-218330

Tina Dackemark Lawesson, VP Marketing & Communications
Email: tina.lawesson@senzagen.com | Mobil: 0708-20 29 44

Positivt vetenskapligt utlåtande gällande GARD®skin från ESAC banar väg för OECD-validering och öppnar nya kommersiella möjligheter

EU:s referenslaboratorium för alternativ till djurtester EURL ECVAM meddelar att ESAC, deras vetenskapliga kommitté, nu lämnat ett positivt utlåtande kring testmetoden GARD®skin. Beroende på regulatorisk kontext anser ESAC att GARD®skin kan användas fristående vid positiva resultat och rekommenderar OECD att anta metoden som en Test Guideline för hudsensibilisering. Beskedet är en viktig milstolpe i processen att GARD® skall bli regulatoriskt godkänd, vilket öppnar nya kommersiella möjligheter för bolaget.

ESAC:s vetenskapliga utvärdering är nu genomförd och visar att testet GARD®skin uppfyller EURL ECVAMS krav på tillförlitlighet vid testning för regulatorisk registrering. Det innebär att testet är vetenskapligt och evidensbaserat, går att sätta upp i andra laboratorier och levererar samma prestanda oavsett vilket laboratorium som utför testet. I sin rapport skriver ESAC att GARD®skin kan, beroende på regulatorisk kontext, användas fristående vid positiva resultat vid bedömning av om en substans kan vara allergiframkallande, vilket innebär att inga ytterligare tester behövs. Negativa resultat skall utvärderas tillsammans med ytterligare tester.

”Denna rapport är en milstolpe för SenzaGen och jag är mycket glad att vi äntligen fått detta mycket positiva ESAC utlåtande om GARD®skin som den första genomikbaserade testen för identifiering av allergiframkallande substanser. Jag vill tacka EURL ECVAM och ESAC för ett mycket professionellt arbete och en välskriven rapport”, säger Axel Sjöblad, VD för SenzaGen. ”Det positiva beskedet innebär att ESAC rekommenderar OECD att ta upp GARD®skin på deras lista över internationellt godkända testmetoder. Det betyder vidare att vår banbrytande GARD®-teknologi, som bygger på både genomik och maskininlärning, nu validerats av en objektiv internationell expertgrupp. Med ett slutligt OECD-godkännande på plats kommer vi att kunna erbjuda testerna till en mycket bredare kundgrupp inom bland annat kosmetika- och kemikalieindustrin i EU, USA och Asien, vilket banar väg för en snabbare marknadstillväxt. Vi kommer från och med nu att referera till det positiva ESAC utlåtandet i alla våra externa kontakter”, fortsätter Axel Sjöblad.

”Det är en viktig signal att en internationell regulatorisk myndighet nu godkänner ett så pass tekniskt avancerat testsystem som GARD®. Det positiva beskedet bekräftar att GARD® är en vetenskapligt och tekniskt välgrundad metod för prediktion av hudsensibilisering. I och med detta godkännande introduceras också en rad tekniska komponenter, såsom högdimensionell prediktiv modellering och molnbaserade analysverktyg, som nya inom regulatorisk toxikologi. Detta etablerar SenzaGen som en stark spelare på marknaden även i utvecklingen av framtida tester baserade på våra nyckelkompetenser”, säger Henrik Johansson, Chief Scientist på SenzaGen.

Vidare anser ESAC att GARD®skin och GARD®potency är funktionella och användbara i industriella screening-syften. SenzaGen arbetar nu med att öka sitt dataunderlag för GARD®potency gällande prediktivitet och reproducerbarhet för att möjliggöra för testet att kunna användas i regulatoriska sammanhang.

ESAC:s utlåtande
ESAC:s utlåtande finns tillgängligt på webbsidan JRC Publications Repository:
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC125963

Webbkonferens
SenzaGen bjuder in media och investerare till en webbkonferens torsdagen den 29 juli klockan 15.00 där VD Axel Sjöblad och Chief Scientist Henrik Johansson kommenterar ESAC:s utlåtande. Konferensen hålls på engelska och inleds med en presentation följt av en frågestund.

För att delta på webbkonferensen, anmäl dig i god tid via följande länk: https://attendee.gotowebinar.com/register/8998421169786434061

Efter livesändningen kommer webbkonferensen att finnas tillgängligt på bolagets hemsida.

Valideringsprocessen
För närvarande pågår en valideringsprocess för testmetoden GARD®. Utvärderingen har utförts av EU:s organ för validering av alternativa testmetoder (EURL ECVAM) på uppdrag av OECD. Ett viktigt steg i processen är att utvärdera att testerna är vetenskapliga och evidensbaserade, går att sätta upp i andra laboratorier (överförbarhet) och kan leverera samma prestanda oavsett vem som utför testet (robusthet). I detta syfte har SenzaGen utfört en stor valideringsstudie som har granskats av EURL ECVAM:s vetenskapliga kommitté ESAC. Efter den vetenskapliga utvärderingen rekommenderade ESAC OECD att en så kallad Test Guideline utfärdas. En OECD Test Guideline möjliggör för kunder att använda testresultat från GARD® vid produktregistreringar. SenzaGen har förberett ett Test Guideline-utkast och är i regelbunden kontakt med svenska Kemikalieinspektionen och OECD.

Positive scientific ESAC opinion on GARD®skin paves the way for OECD validation and opens new commercial opportunities

EURL ECVAM, the EU Reference Laboratory for alternatives to animal testing, has announced that ESAC, their scientific advisory committee, has issued a positive opinion on the GARD®skin test method. Depending on the regulatory context, positive results obtained with GARD®skin can be used stand-alone to identify skin sensitizers and the method is recommended to be adopted as an OECD Test Guideline for skin sensitization. The announcement marks a major milestone in the regulatory approval process for GARD®, opening up new commercial opportunities for the company.

ESAC has now completed its scientific evaluation, which shows that the GARD®skin assay meets the EURL ECVAM requirements for reliability in testing in preparation for regulatory filing. This means that the test is science- and evidence-based, can be transferred to other laboratories, and delivers the same performance regardless of who conducts the test. In their report, ESAC states that GARD®skin can, depending on the regulatory context, be used as stand-alone for positive results when identifying skin sensitizers, which means that no additional testing is needed. A negative result must be considered together with additional evidence.

“This report is a key milestone for the company and I am very pleased that we have received a positive ESAC opinion for GARD®skin as the first genomic test for identifying skin sensitizers. I would like to thank EURL ECVAM and ESAC for their professionalism and a well-written report,” says Axel Sjöblad, CEO of SenzaGen. “According to the positive opinion, ESAC recommends that OECD include GARD®skin on their list of internationally agreed test methods. Furthermore, it means that our groundbreaking GARD®-technology, which is based on both genomics and machine learning, has now been validated by an objective group of international experts. With the final OECD approval in place, we will be able to offer the GARD®-tests to a significantly broader customer base in various industries, such as cosmetics and chemicals in the EU, the US and Asia. This paves the way for an accelerated market growth and from now on we will refer to ESAC’s positive opinion in all our external communications,” Axel Sjöblad continues.

“When an international regulatory authority approves such a technologically advanced test system as GARD®, it sends a strong message,” says Henrik Johansson, Chief Scientist at SenzaGen. “The positive news confirms that GARD® is a science-based, and a technically sound method for the prediction of skin sensitization. With this endorsement, a range of technical components such as high-dimensional predictive modeling and cloud-based analytic tools are also introduced as novelties in regulatory toxicology. This establishes SenzaGen as a strong player in the market, especially in the development of future tests based on our key competences,” he says.

Furthermore, ESAC considers that GARD®skin and GARD®potency are functional and valid test methods ready for use in industrial screening applications. SenzaGen is now building more data for GARD®potency regarding predictivity and reproducibility, so that GARD®potency can also be used in a regulatory context.

The ESAC opinion
ESAC’s opinion is available on the JRC Publications Repository webpage:
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC125963

Webcast
SenzaGen invites media and investors to a webcast on July 29 at 15.00 CEST, when CEO Axel Sjöblad and Chief Scientist Henrik Johansson will comment on the ESAC opinion. The webcast will be held in English. It will start with a presentation which will be followed by a Q&A session.

To participate in the webcast, register well in advance using the following link: https://attendee.gotowebinar.com/register/8998421169786434061

After the live broadcast, a recording will be available on the company’s website.

The GARD regulatory process
The GARD regulatory process is underway for the GARD® test method. The evaluation has been conducted by the EU Reference Laboratory for alternatives to animal testing (EURL ECVAM) on behalf of the OECD. A key step in the process is evaluating whether the tests are scientifically evidence based, can be set up in other laboratories (transferability) and can deliver the same performance regardless of who conducts the tests (robustness). For this purpose, SenzaGen has conducted a large validation study and its results have been evaluated by EURL ECVAM’s Scientific Advisory Committee (ESAC). Following the scientific evaluation, ESAC has issued a recommendation to the OECD, which will be the foundation for issuing a Test Guideline. An issued OECD Test Guideline will allow customers to use GARD® test results in product registrations. SenzaGen has prepared a Test Guideline draft and is in regular contact with both the Swedish Chemicals Agency and OECD.

Report from AGM of SenzaGen AB on 5 May 2021

SenzaGen’s Annual General Meeting (AGM) was held today on 5 May 2021 in Lund in a scaled-back format due to COVID-19. The AGM resolved to pass all proposals presented by the board and shareholders. CEO Axel Sjöblad’s address was replaced with a pre-recorded CEO address available on the Company's website, www.senzagen.com.

Adoption of income statement and balance sheet
The AGM adopted the income statement and balance sheet and the consolidated income statement and consolidated balance sheet for 2020.

Appropriation of earnings
The AGM resolved that no dividend be paid to shareholders and that the earnings at the disposal of the AGM be carried forward.

Discharge from liability
The AGM discharged the board directors and CEO from liability for the 2020 financial year.

Election of directors and auditors and their fees
The AGM resolved that the board shall consist of seven directors and no alternates. Carl Borrebaeck, Ian Kimber, Peter Nählstedt, Laura Chirica, Anki Malmborg Hager, Paula Zeilon and Paul Yianni were re-elected as directors. Carl Borrebaeck was also re-elected as board chairman. Authorized Public Accountant Mats-Åke Andersson was elected as auditor, with Authorized Public Accountant Martin Gustafsson as deputy auditor.

The AGM resolved to set directors’ fees at SEK 1,600,000 in total, with SEK 200,000 for each non-employee director and SEK 400,000 for the board chairman. Auditor’s fees shall be payable on the basis of approved invoices.

Authorization for the board to resolve to issue new shares
The AGM resolved to authorize the board, for the period until the next AGM, with the shareholders’ preemptive rights waived, on one or more occasions, to decide to issue new shares, stock options or convertibles. The total number of shares that may be issued or, if convertibles or stock options are issued, added following conversion or exercise of rights under the authorization shall be limited to 20 percent of the number of shares outstanding on the date of the notice of the AGM. As a result, the maximum number of shares that may be issued is 5,339,409, and the Company’s share capital may be increased by a maximum of SEK 266,970.45.

The purpose of the authorization is to enable the board to raise working capital for the Company, and/or bring in new owners of strategic significance to the Company, and/or acquire other companies or businesses.

Directed issue of a maximum of 587,500 stock options
The AGM resolved to issue a maximum of 587,500 stock options, as a result of which the Company’s share capital may increase by a maximum of SEK 29,375. With the shareholders’ preemptive rights waived, employees of the Company and the Group shall be entitled to subscribe for the stock options as follows:

 • Members of Group Management and key personnel comprising up to nine positions will each be offered to subscribe for a maximum of 50,000 options, altogether comprising a maximum of 450,000 options.
 • Other employees and consultants considered key personnel in the Group, comprising up to eleven individuals, will each be offered to subscribe for a maximum of 12,500 options, altogether comprising a maximum of 137,500 stock options.

The stock options will be offered for subscription free of charge. Given that the stock options are issued free of charge, the Company estimates that fringe benefits and social security expenses will be incurred for the participant and the Company as a result of the option program. The total expenses, including other expenses in the form of fees to external advisers and expenses for the administration of the program, are estimated at around SEK 100,000 over the program’s term and the cost of social security expenses is estimated at SEK 362,916.

Each stock option entitles the holder to subscribe for one new share in the Company in exchange for cash payment, provided that the barrier conditions have been met, during the period from 1 June 2024 to 30 September 2024.

The stock options are subject to barrier conditions and cannot be exercised to subscribe for shares until the barrier level has been reached. The barriers are calculated as 158% and 300% of the average of the listed volume-weighted price paid for each trading day as per the Nasdaq First North Growth Market’s official price list for shares in the Company during the period from 21 April 2021 to 4 May 2021. Stock options subject to barriers cannot be exercised until the volume-weighted price paid measured per trading day as per the Nasdaq First North Growth Market’s official price list for shares in the Company during the share subscription period is higher than the barrier level.

Payment for shares subscribed for by exercising stock options shall be made in cash at an exercise price of SEK 14.30.

The maximum dilutive effect of the incentive program is estimated to be a maximum of approximately 2.6% of the total number of shares and votes in the Company (calculated based on the number of existing shares in the Company and taking into account other outstanding stock options), provided that all offered stock options are subscribed for and exercised.

For detailed rules regarding the resolution passed at the AGM, please see the AGM notice available at the Company’s website, www.senzagen.com.

Kommuniké från årsstämma i SenzaGen AB den 5 maj 2021

SenzaGens årsstämma hölls idag den 5 maj 2021 i Lund i ett mindre format med anledning av covid-19. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och aktieägare lagt fram. VD Axel Sjöblads anförande ersattes av ett förinspelat VD-anförande som finns tillgängligt på bolagets webbplats www.senzagen.com.

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2020.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att stående medel förs över i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Val av styrelse och revisor samt arvodering
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Carl Borrebaeck, Ian Kimber, Peter Nählstedt, Laura Chirica, Anki Malmborg Hager, Paula Zeilon och Paul Yianni. Vidare omvaldes Carl Borrebaeck som styrelseordförande. Till revisor valdes auktoriserade revisorn Mats-Åke Andersson med auktoriserade revisorn Martin Gustafsson som revisorssuppleant.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska uppgå till totalt 1 600 000 kronor, och utgå med 200 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot och 400 000 kronor till styrelseordföranden. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 20 procent av vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman utestående antal aktier. Antalet aktier som ska kunna emitteras uppgår därmed till högst 5 339 409 stycken varvid bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 266 970,45 kronor.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter,

Riktad emission av högst 587 500 teckningsoptioner
Årsstämman beslutade om emission av högst 587 500 teckningsoptioner, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 29 375 kronor. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma anställda i bolaget och koncernen enligt följande:

 • Koncernledning och nyckelpersoner bestående av upp till nio befattningar erbjuds att teckna högst 50 000 optioner, sammanlagt högst 450 000 optioner.
 • Övriga anställda samt konsulter som bedöms som nyckelpersoner inom koncernen, bestående av upp till elva personer erbjuds att teckna högst 12 500 optioner, sammanlagt högst 137 500 optioner.

Teckningsoptioner erbjuds tecknare till teckning vederlagsfritt. Då teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt är det bolagets bedömning att förmån och sociala avgifter kommer att uppstå för deltagaren och Bolaget till följd av optionsprogrammet. De totala kostnaderna, inklusive övriga kostnader i form av arvoden till externa rådgivare och kostnader för administration av programmet, beräknas uppgå till cirka 100 000 kronor över programmets löptid och kostnaden för sociala avgifter beräknas till 362 916 krono

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget mot kontant betalning, under förutsättning att barriärvillkoren är uppfyllda, under perioden från och med den 1 juni 2024 till och med den 30 september 2024.

Teckningsoptionerna är behäftade med barriärer och kan först nyttjas vid aktieteckning när barriärnivån uppfylls. Barriärerna beräknas till motsvarande 158 procent och 300 procent av genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen enligt Nasdaq First North Growth Market officiella kurslista för aktier i Bolaget under perioden från och med den 21 april 2021 till och med den 4 maj 2021. Teckningsoption behäftade med barriär kan nyttjas först när den volymviktade betalkursen uppmätt per handelsdag enligt Nasdaq First North Growth Market officiella kurslista för aktier i bolaget under tiden för aktieteckning är högre än barriärnivå.

Betalning för aktie vid utnyttjande av teckningsoption ska ske kontant till en teckningskurs om 14,30 kronor.

Den maximala utspädningseffekten av incitamentsprogrammet beräknas uppgå till högst cirka 2,6 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget (beräknat utifrån antalet befintliga aktier i bolaget och med hänsyn tagen till övriga utestående teckningsoptioner), förutsatt full teckning och utnyttjande av samtliga erbjudna teckningsoptioner.

För detaljerade villkor avseende beslutet på årsstämman hänvisas till kallelsen som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.senzagen.com.