SenzaGen genomför en riktad nyemission om 30 miljoner kronor

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN UTGIVNING, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIG ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i SenzaGen AB ("SenzaGen" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 5 maj 2021, beslutat om en riktad nyemission av 2 290 694 aktier till ett flertal kvalificerade svenska investerare, inklusive Fjärde AP-fonden ("Den Riktade Nyemissionen"). Den Riktade Nyemissionen har genomförts till en teckningskurs om 13,10 kronor per aktie, fastställd genom ett accelererat bookbuilding-förfarande genomfört av Vator Securities AB. Emissionslikviden kommer huvudsakligen att användas för att finansiera förvärvet av VitroScreen S.r.l. the ("Förvärvet") samt för att finansiera Bolagets verksamhet i enlighet med Bolagets kommunicerade strategi.

På grund av stort intresse har styrelsen valt att utöka kapitalanskaffningen och SenzaGen tillförs efter genomfört accelererat bookbuilding-förfarande 30 miljoner kronor före transaktionsrelaterade kostnader. Den Riktade Nyemissionen har riktats till ett flertal kvalificerade svenska investerare, inklusive Fjärde AP-fonden, och har beslutats med stöd av bemyndigande från årsstämman den 5 maj 2021 och har genomförts till en teckningskurs om 13,10 kronor per ny aktie, vilket motsvarar en rabatt om 11,9 procent i förhållande till det volymviktade priset de senaste femton (15) handelsdagarna för Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market fram till och med den 28 oktober 2021. Teckningskursen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Vator Securities AB, varför det är styrelsens bedömning att teckningskursen återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan.

Emissionslikviden från den Riktade Nyemissionen kommer huvudsakligen att användas för att finansiera den kontanta delen av köpeskillingen för Förvärvet samt för att finansiera Bolagets verksamhet i enlighet med Bolagets kommunicerade strategi. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att diversifiera ägarförhållandena i Bolaget.

I samband med den Riktade Nyemissionen har styrelsen och ledande befattningshavare som äger aktier i Bolaget ingått lock-up-åtaganden på 180 dagar räknat från genomförandet av den riktade Nyemissionen som innehåller sedvanliga villkor och undantag enligt Vator Securities AB:s gottfinnande. Säljarna i förvärvet har också åtagit sig att inte avyttra de nyemitterade aktier som erhållits som ersättning i Förvärvet under en period av 24 månader efter förvärvens slutdatum, med vissa sedvanliga undantag. För ytterligare information om Förvärvet hänvisas till det separata pressmeddelande med titeln "SenzaGen ingår avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i VitroScreen" som publicerades den 28 oktober 2021.

Genom den Riktade Nyemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 2 290 694 från 21 357 636 till 23 648 330 och aktiekapitalet kommer att öka med 114 534,70 SEK från 1 067 881,80 SEK till 1 182 416,50 SEK. Utspädningen för befintliga aktieägare uppgår till cirka 9,7 procent.

Rådgivare

Vator Securities AB är sole bookrunner och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till SenzaGen i samband med den Riktade Nyemissionen.

Kontakter

Peter Nählstedt, VD, SenzaGen AB
Email: peter.nahlstedt@senzagen.com | Tel: 046-275 6201

Tina Dackemark Lawesson, VP Marketing & Communications
Email: tina.lawesson@senzagen.com| Tel: 0708-20 29 44

Om oss

SenzaGen avser att bli en ledande aktör inom djurfri toxikologisk testning och driva omställningen från djurtester till metoder som bättre överensstämmer med hur människor biologiskt fungerar. Bolagets tillväxtstrategi omfattar fortsatt kommersialisering av den egenutvecklade testplattformen GARD®, expansion av testportföljen samt utvärdering av förvärvsmöjligheter med fokus på bolag som är lönsamma, växande och kompletterar SenzaGens erbjudande. Bolagets testplattform GARD® kombinerar genomiska data från mänskliga celler med maskininlärning vilket ger en unik förmåga att identifiera och analysera om kemikalier kan orsaka allergiska reaktioner på huden eller i luftvägarna. Det höga informationsinnehållet och en holistisk syn på immunologiska svar bidrar till hög träffsäkerhet och mänsklig relevans. SenzaGen har sitt huvudkontor och GLP-godkända laboratorium i Lund och dotterbolag i USA. För mer information, besök www.senzagen.com.

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market (ticker: SENZA). FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i SenzaGen i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ” qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ” investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ” uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

SenzaGen completes a directed share issue of SEK 30 million

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, HONG KONG, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES.

The Board of Directors of SenzaGen AB (“SenzaGen” or the “Company”) has, with support of authorization from the annual general meeting on 5 May 2021, resolved on a directed share issue of 2,290,694 shares to several qualified Swedish investors, including The Fourth Swedish National Pension Fund (the “Directed Issue”). The Directed Issue has been carried out at a subscription price of SEK 13.10 per share, determined through an accelerated bookbuilding procedure conducted by Vator Securities AB. The proceeds will mainly be used to finance the acquisition of VitroScreen S.r.l. the (“Acquisition”) as well as to finance the Company's operations in accordance with the Company's communicated strategy.

Due to great interest, the Board of Directors has decided to increase the capital raise and SenzaGen will receive SEK 30 million before transaction-related costs following the accelerated bookbuilding process. The Directed Issue was directed to several qualified Swedish investors, including The Fourth Swedish National Pension Fund, and has been resolved upon with support of authorization from the annual general meeting on 5 May 2021 and has been carried out at a subscription price of SEK 13.10 per new share, corresponding to a discount of 11.9 percent in relation to the 15-day volume weighted average price of the Company’s shares on Nasdaq First North Growth Market up until and including 28 October 2021. The subscription price has been determined through an accelerated bookbuilding procedure conducted by Vator Securities AB, why it is the Board of Directors assessment that the subscription price reflects current market conditions and demand.

The proceeds from the Directed Issue will mainly be used to finance the cash portion of the purchase price of the Acquisition as well as to finance the Company's operations in accordance with the Company's communicated strategy. The reasons for the deviation from the shareholders' preferential rights are to raise capital in a time and cost efficient manner as well as to diversify the ownership of the Company.

In connection with the Directed Issue, Board of Directors and senior executives who own shares in the Company have entered into lock-up commitments of 180 days calculated from the completion of the Directed Issue containing customary terms and exemptions under the discretion of Vator Securities AB. The sellers in the Acquisition have also undertaken not to dispose of the newly issued shares received as consideration in the Acquisition for a period of 24 months after the closing date of the Acquisition, subject to certain customary exceptions. For further information regarding the Acquisition, please refer to the separate press release entitled "SenzaGen enters into agreement to acquire 100 percent of the shares in VitroScreen" which was published 28 October 2021.

Through the Directed Issue the number of shares in the Company will increase by 2,290,694 from 21,357,636 to 23,648,330 and the share capital will increase by SEK 114,534.70 from SEK 1,067,881.80 to SEK 1,182,416.50. The dilution for existing shareholders amounts to approximately 9.7 percent.

Advisors

Vator Securities AB is sole bookrunner and Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB is legal advisor to SenzaGen in connection with the Directed Issue.

Contacts

Peter Nählstedt, CEO, SenzaGen AB
Email: peter.nahlstedt@senzagen.com | Tel: +46 46 275 6201

Tina Dackemark Lawesson, VP Marketing & Communications
Email: tina.lawesson@senzagen.com | Tel: +46 708-20 29 44

About us

SenzaGen aims to be a leader in non-animal toxicology testing driving the transition from animal testing to methods better suited to reflect human biology. The company has a growth strategy which involve continued commercialization of the in house developed GARD® test platform, expansion of the test portfolio with a broader range of tests and pursuing acquisition opportunities of profitable and growing companies with complementary offerings. The company´s state-of-the-art GARD® test platform combines genomic data from human cells with machine learning for a unique capability to identify and analyze whether a chemical could cause allergic reactions on the skin or in the respiratory tract. Its high informational content and a holistic view of the immunological responses contribute to high predictive accuracy and human relevance. SenzaGen has its headquarters and GLP certified laboratory in Lund, Sweden, and a subsidiary in the US. For more information, please visit: www.senzagen.com.

SenzaGen is listed on Nasdaq Stockholm First North Growth Market (ticker: SENZA), and FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, is the company’s Certified Adviser.

Important information

Release, announcement or distribution of this press release may, in certain jurisdictions, be subject to restrictions according to law and people in those jurisdictions, in which this press release has been announced or distributed, should inform themselves of and follow such legal restrictions. This press release does not constitute an offer, or a solicitation of any offer, to buy or subscribe for any securities in SenzaGen in any jurisdiction.

This press release does not constitute or form part of an offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. The securities referred to herein may not be sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the US Securities Act of 1933, as amended. The information in this press release may not be announced, published or distributed to Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zeeland, Singapore, South Afrika, the United States the United States, or in any other jurisdiction where the announcement, publication or distribution of the information would not comply with applicable laws and regulations.

In the United Kingdom, this document and any other materials in relation to the securities described herein is only being distributed to, and is only directed at, and any investment or investment activity to which this document relates is available only to, and will be engaged in only with, “qualified investors” (within the meaning of the United Kingdom version of the EU Prospectus Regulation (2017/1129/ EU) which is part of United Kingdom law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018) who are (i) persons having professional experience in matters relating to investments who fall within the definition of “investment professionals” in Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”); (ii) high net worth entities etc. falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order; or (iii) such other persons to whom such investment or investment activity may lawfully be made available under the Order (all such persons together being referred to as “relevant persons”). In the United Kingdom, any investment or investment activity to which this communication relates is available only to, and will be engaged in only with, relevant persons. Persons who are not relevant persons should not take any action on the basis of this press release and should not act or rely on it.

Forward-looking statements

This press release contains forward-looking statements that reflect the Company’s intentions, beliefs, or current expectations about and targets for the Company’s future results of operations, financial condition, liquidity, performance, prospects, anticipated growth, strategies and opportunities and the markets in which the Company operates. Forward-looking statements are statements that are not historical facts and may be identified by words such as “believe”, “expect”, “anticipate”, “intend”, “may”, “plan”, “estimate”, “will”, “should”, “could”, “aim” or “might”, or, in each case, their negative, or similar expressions. The forward-looking statements in this press release are based upon various assumptions, many of which are based, in turn, upon further assumptions. Although the Company believes that the expectations reflected in these forward-looking statements are reasonable, it can give no assurances that they will materialize or prove to be correct. Because these statements are based on assumptions or estimates and are subject to risks and uncertainties, the actual results or outcome could differ materially from those set out in the forward-looking statements as a result of many factors. Such risks, uncertainties, contingencies and other important factors could cause actual events to differ materially from the expectations expressed or implied in this release by such forward-looking statements. The Company does not guarantee that the assumptions underlying the forward-looking statements in this press release are free from errors and readers of this press release should not place undue reliance on the forward-looking statements in this press release. The information, opinions and forward-looking statements that are expressly or implicitly contained herein speak only as of its date and are subject to change without notice. Neither the Company nor anyone else undertake to review, update, confirm or to release publicly any revisions to any forward-looking statements to reflect events that occur or circumstances that arise in relation to the content of this press release, unless it is not required by law or Nasdaq First North Growth Market’s rule book for issuers.

SenzaGen intends to carry out a directed share issue

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, HONG KONG, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES.

SenzaGen AB (“SenzaGen” or the “Company”) hereby announces its intent to carry out a directed share issue of approximately SEK 20 million through an accelerated bookbuilding procedure (the “Directed Issue”). SenzaGen has mandated Vator Securities AB to evaluate the possibility to carry out the Directed Issue. The purpose of the Directed Issue is mainly to finance the acquisition of VitroScreen S.r.l. (the “Acquisition”).

SenzaGen has mandated Vator Securities AB to evaluate the possibility to carry out the Directed Issue. The subscription price for the shares in the Directed Issue will be determined through an accelerated bookbuilding procedure, which will be initiated after the publication of this press release and close before trading commences on Nasdaq First North Growth Market on 29 October 2021. The bookbuilding procedure may, if the Company or Vator Securities AB so decides, be shortened or extended and may at any time be terminated.

The Company intends to use the proceeds from the Directed Issue mainly to finance the cash portion of the purchase price of the Acquisition. For further information regarding the financing of the Acquisition, please refer to the separate press release titled "SenzaGen enters into agreement to acquire 100 percent of the shares in VitroScreen" that was issued earlier today.

The reasons for the deviation from the shareholders' preferential rights are to raise capital in a time and cost efficient manner as well as to diversify the ownership of the Company.

The Directed Issue requires a decision from the Company’s Board of Directors and the Board of Directors may decide to cancel the bookbuilding procedure and refrain from proceeding with the Directed Issue or carry out the Directed Issue on other terms than those set out above.

In connection with the Directed Issue, Board of Directors and senior executives who own shares in the Company have entered into lock-up commitments of 180 days calculated from the completion of the Directed Issue, containing customary terms and exemptions under the discretion of Vator Securities AB. The sellers in the Acquisition have also undertaken not to dispose of the newly issued shares received as consideration in the Acquisition for a period of 24 months after the closing date of the Acquisition, subject to certain customary exceptions. For further information regarding the Acquisition, please refer to the separate press release titled "SenzaGen enters into agreement to acquire 100 percent of the shares in VitroScreen" which was published today.

Advisors

Vator Securities AB is sole bookrunner and Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB is legal advisor to SenzaGen in connection with the Directed Issue.

Contacts

Peter Nählstedt, CEO, SenzaGen AB
Email: peter.nahlstedt@senzagen.com | Tel: +46 46 275 6201

Tina Dackemark Lawesson, VP Marketing & Communications
Email: tina.lawesson@senzagen.com | Tel: +46 708-20 29 44

About us

SenzaGen aims to be a leader in non-animal toxicology testing driving the transition from animal testing to methods better suited to reflect human biology. The company has a growth strategy which involve continued commercialization of the in house developed GARD® test platform, expansion of the test portfolio with a broader range of tests and pursuing acquisition opportunities of profitable and growing companies with complementary offerings. The company´s state-of-the-art GARD® test platform combines genomic data from human cells with machine learning for a unique capability to identify and analyze whether a chemical could cause allergic reactions on the skin or in the respiratory tract. Its high informational content and a holistic view of the immunological responses contribute to high predictive accuracy and human relevance. SenzaGen has its headquarters and GLP certified laboratory in Lund, Sweden, and a subsidiary in the US. For more information, please visit: www.senzagen.com.

SenzaGen is listed on Nasdaq Stockholm First North Growth Market (ticker: SENZA), and FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, is the company’s Certified Adviser.

Important information

Release, announcement or distribution of this press release may, in certain jurisdictions, be subject to restrictions according to law and people in those jurisdictions, in which this press release has been announced or distributed, should inform themselves of and follow such legal restrictions. This press release does not constitute an offer, or a solicitation of any offer, to buy or subscribe for any securities in SenzaGen in any jurisdiction.

This press release does not constitute or form part of an offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. The securities referred to herein may not be sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the US Securities Act of 1933, as amended. The information in this press release may not be announced, published or distributed to Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zeeland, Singapore, South Afrika, the United States the United States, or in any other jurisdiction where the announcement, publication or distribution of the information would not comply with applicable laws and regulations.

In the United Kingdom, this document and any other materials in relation to the securities described herein is only being distributed to, and is only directed at, and any investment or investment activity to which this document relates is available only to, and will be engaged in only with, “qualified investors” (within the meaning of the United Kingdom version of the EU Prospectus Regulation (2017/1129/ EU) which is part of United Kingdom law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018) who are (i) persons having professional experience in matters relating to investments who fall within the definition of “investment professionals” in Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”); (ii) high net worth entities etc. falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order; or (iii) such other persons to whom such investment or investment activity may lawfully be made available under the Order (all such persons together being referred to as “relevant persons”). In the United Kingdom, any investment or investment activity to which this communication relates is available only to, and will be engaged in only with, relevant persons. Persons who are not relevant persons should not take any action on the basis of this press release and should not act or rely on it.

Forward-looking statements

This press release contains forward-looking statements that reflect the Company’s intentions, beliefs, or current expectations about and targets for the Company’s future results of operations, financial condition, liquidity, performance, prospects, anticipated growth, strategies and opportunities and the markets in which the Company operates. Forward-looking statements are statements that are not historical facts and may be identified by words such as “believe”, “expect”, “anticipate”, “intend”, “may”, “plan”, “estimate”, “will”, “should”, “could”, “aim” or “might”, or, in each case, their negative, or similar expressions. The forward-looking statements in this press release are based upon various assumptions, many of which are based, in turn, upon further assumptions. Although the Company believes that the expectations reflected in these forward-looking statements are reasonable, it can give no assurances that they will materialize or prove to be correct. Because these statements are based on assumptions or estimates and are subject to risks and uncertainties, the actual results or outcome could differ materially from those set out in the forward-looking statements as a result of many factors. Such risks, uncertainties, contingencies and other important factors could cause actual events to differ materially from the expectations expressed or implied in this release by such forward-looking statements. The Company does not guarantee that the assumptions underlying the forward-looking statements in this press release are free from errors and readers of this press release should not place undue reliance on the forward-looking statements in this press release. The information, opinions and forward-looking statements that are expressly or implicitly contained herein speak only as of its date and are subject to change without notice. Neither the Company nor anyone else undertake to review, update, confirm or to release publicly any revisions to any forward-looking statements to reflect events that occur or circumstances that arise in relation to the content of this press release, unless it is not required by law or Nasdaq First North Growth Market’s rule book for issuers.

SenzaGen avser att genomföra en riktad nyemission av aktier

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

SenzaGen AB ("SenzaGen" eller "Bolaget") offentliggör härmed sin avsikt att genomföra en riktad nyemission av aktier om cirka 20 miljoner kronor genom ett accelererat bookbuilding-förfarande ("den Riktade Nyemissionen"). SenzaGen har gett Vator Securities AB i uppdrag att utreda förutsättningarna för att genomföra den Riktade Nyemissionen. Syftet med den Riktade Nyemissionen är huvudsakligen att finansiera förvärvet av VitroScreen S.r.l. ("Förvärvet").

SenzaGen har gett Vator Securities AB i uppdrag att utreda förutsättningarna att genomföra den Riktade Nyemissionen. Teckningskursen för aktierna i den Riktade Nyemissionen kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, som kommer att inledas efter offentliggörandet av detta pressmeddelande och avslutas innan dess att handeln inleds på Nasdaq First North Growth Market den 29 oktober 2021. Bookbuilding-förfarandet kan komma att, om Bolaget eller Vator Securities AB beslutar det, förkortas eller förlängas och kan när som helst avslutas.

Bolaget avser att använda emissionslikviden från den Riktade Nyemissionen huvudsakligen till att finansiera den kontanta delen av köpeskillingen för Förvärvet. För ytterligare information om finansieringen av Förvärvet hänvisas till det separata pressmeddelande med titeln "SenzaGen ingår avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i VitroScreen" som utfärdades tidigare idag.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital samt att diversifiera ägandet i Bolaget.

Den Riktade Nyemissionen förutsätter ett beslut av Bolagets styrelse och styrelsen kan besluta att avbryta bookbuilding-förfarandet och avstå från att genomföra den Riktade Nyemissionen eller genomföra den Riktade Nyemissionen på andra villkor än de som anges ovan.

I samband med den Riktade Nyemissionen har styrelseledamöter och ledande befattningshavare som äger aktier i Bolaget ingått lock-up-åtaganden på 180 dagar räknat från genomförandet av den Riktade Nyemissionen, innehållande sedvanliga villkor och dispenser från Vator Securities AB. Säljarna i Förvärvet har också åtagit sig att inte avyttra de nyemitterade aktier som erhållits som vederlag i Förvärvet under en period av 24 månader efter förvärvens slutdatum, med vissa sedvanliga undantag. För ytterligare information om Förvärvet hänvisas till det separata pressmeddelande med titeln "SenzaGen ingår avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i VitroScreen" som publicerades idag.

Rådgivare

Vator Securities AB är sole bookrunner och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till SenzaGen i samband med den Riktade Nyemissionen.

Kontakt

Peter Nählstedt, VD, SenzaGen AB
Email: peter.nahlstedt@senzagen.com | Tel: +46 46 275 6201

Tina Dackemark Lawesson, VP Marketing & Communications
Email: tina.lawesson@senzagen.com | Tel: +46 708-20 29 44

Om oss

SenzaGen avser att bli en ledande aktör inom djurfri toxikologisk testning och driva omställningen från djurtester till metoder som bättre överensstämmer med hur människor biologiskt fungerar. Bolagets tillväxtstrategi omfattar fortsatt kommersialisering av den egenutvecklade testplattformen GARD®, expansion av testportföljen samt utvärdering av förvärvsmöjligheter med fokus på bolag som är lönsamma, växande och kompletterar SenzaGens erbjudande. Bolagets testplattform GARD® kombinerar genomiska data från mänskliga celler med maskininlärning vilket ger en unik förmåga att identifiera och analysera om kemikalier kan orsaka allergiska reaktioner på huden eller i luftvägarna. Det höga informationsinnehållet och en holistisk syn på immunologiska svar bidrar till hög träffsäkerhet och mänsklig relevans. SenzaGen har sitt huvudkontor och GLP-godkända laboratorium i Lund och dotterbolag i USA. För mer information, besök www.senzagen.com.

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market (ticker: SENZA). FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i SenzaGen i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ” qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ” investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ” uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

SenzaGen enters into agreement to acquire 100 percent of the shares in VitroScreen

SenzaGen AB (“SenzaGen” or the “Company”) has entered into an agreement to acquire 100 percent of the shares in the Italy-based company VitroScreen S.r.l. (“VitroScreen”).

VitroScreen is a recognized CRO and leading in vitro research laboratory with two decades experience committed to alternatives to animal testing within in vitro toxicology and pre-clinical testing. VitroScreen was founded in 2001 and currently has 11 employees. In 2020 VitroScreen generated revenues of approximately EUR 1.6 million. During H1 2021 the company’s revenues increased 18 percent, compared to H1 2020, reaching approximately EUR 0.96 million. Through the acquisition SenzaGen will increase its total H1 2021 revenues by approximately 190 percent.

The transaction in brief

 • The transaction is in line with SenzaGen’s previously communicated accelerated growth strategy which includes acquisitions of profitable, growing companies that complement SenzaGen’s offering.
 • The acquisition of a CRO with a strong reputation and a unique services portfolio for in vitro toxicology and pre-clinical models on human 3D reconstructed tissues is expected to strengthen SenzaGen’s position through expansion into the pre-clinical efficacy testing, expansion of the current regulatory test offering, cross-sales and consolidation of tests to specific labs, strengthening operating efficiency.
 • The initial consideration for 100 percent of the shares in VitroScreen amounts to EUR 2.6 million, equivalent to approximately SEK 25.9 million, paid at the closing of the transaction. EUR 2.0 million of the initial consideration is to be paid in cash and EUR 0.6 million is to be paid in SenzaGen shares (the “Consideration Shares”). In addition to the initial consideration, the sellers of VitroScreen may be entitled to earn-out payments of up to EUR 1.4 million. The earn-out payments will be paid during 2022-2024 upon achieving certain financial targets.
 • The Consideration Shares are under lock-up for 24 months following the closing of the transaction.
 • Completion of the transaction is subject to customary conditions and closing is expected to take place in the beginning of November 2021.

Background and rationale

VitroScreen is based in Milan, Italy. The company has a history of profitable growth due to strong scientific expertise in in vitro science, endless commitment to R&D and loyal support and trust from customers. VitroScreen was founded in 2001 by Marisa Meloni, PharmaD, PhD, with academic and industry background and a visionary idea to provide the industry with the best in vitro testing strategy in order to replace animal testing with sound in vitro data. VitroScreen provides non-animal testing and pre-clinical research services organized in the following business units:

 • GLP certified facility for in vitro toxicology, including regulatory testing.
 • Pre-clinical in vitro testing service unit for safety and efficacy testing on human 3D tissue models for pharmaceutical, cosmetic, chemical and nutritional industries.
 • In vitro Innovation Center with the VitroScreen ORA™ platform for the production of human organoids and spheroids and the microbiome research.
 • In vitro Consulting unit providing advice on regulatory in vitro toxicology strategies.

SenzaGen aims to be a leader in non-animal toxicology testing, driving the transition from animal testing to methods better suited to reflect human biology. The company has a growth strategy which involve continued commercialization of the in house developed GARD® test platform, expansion of the test portfolio with a broader range of tests and pursuing acquisition opportunities of profitable and growing companies with complementary offerings.

The transaction is in line with SenzaGen’s accelerated growth strategy and the rationale behind the acquisition of VitroScreen is the company’s broad regulatory test portfolio, innovative platform, and expertise within the team. VitroScreen’s complementary product offering results in an expanded addressable market, cross selling opportunities and opportunity for the combined entity to address larger clients than previously through joint offerings. Furthermore, the addition of operationally and strategically important team members enables acceleration of innovative projects. Dr Marisa Meloni will be part of the group management team and of the scientific advisory committee that will drive the Group’s research and strategic projects. Furthermore, she will be appointed CEO of VitroScreen and become a shareholder of SenzaGen.

“By combining VitroScreen and SenzaGen we are delivering on the vision of replacing animal testing by providing best-in-class in vitro technology. SenzaGen’s and VitroScreen’s revolutionary technologies and broad regulatory test portfolios offer market-leading in vitro methods towards a broad market and customer base. The transaction enables cross sales, expansion of the addressable market and expansion of our regulatory test portfolio and platform as well as improved financial stability. I look forward to continuous rapid growth and execution on our communicated strategy which focus on organic and acquisition-driven growth”, comments Peter Nählstedt, CEO of SenzaGen.

“Since 2001 VitroScreen, by staying true to its core values of excellence, innovation and quality has been one of key players in the introduction and acceptance of in vitro pre-clinical studies in life sciences. VitroScreen and SenzaGen share the same vision of the future of in vitro science. The time has come for the next step on the path to business expansion and development, where VitroScreen and SenzaGen, joining forces, enables reach to a wider market and customer base through high-performance, efficiency and sustainability”, comments Dr Marisa Meloni, founder of VitroScreen.

Payment

The price for 100 percent of the shares in VitroScreen consists of an initial consideration of EUR 2.6 million that is paid on closing and earn-outs of up to EUR 1.4 million, with certain requirements. The initial consideration consists of EUR 2.0 million in cash and EUR 0.6 million in Consideration Shares. In addition to the initial consideration, the sellers of VitroScreen may be entitled to earn-out payments that will be paid during 2022-2024 upon achieving certain financial targets.

Issue of Consideration Shares

As part of the up-front payment, the board of directors of SenzaGen will resolve to issue the Consideration Shares at the completion of the transaction pursuant to the authorization granted by the annual general meeting on 5 May 2021. The subscription price for the shares, to be paid with contribution in kind, has been determined to SEK 14,71 per share corresponding to the volume-weighted average price of SenzaGen’s shares on Nasdaq First North Growth Market during 7 – 26 October 2021. The Consideration Shares are under lock-up for 24 months following the closing of the acquisition.

The Consideration Shares represent 2 percent of the total number of shares and votes outstanding in SenzaGen. By issuing the Consideration Shares, the number of shares and votes increase by 416,586. The share capital increases by SEK 20,829.30.

Closing of the transaction

Closing of the transaction are subject to customary conditions and closing is expected to take place in the beginning of November 2021.

Contacts

Peter Nählstedt, CEO, SenzaGen AB
Email: peter.nahlstedt@senzagen.com | Tel: +46 46 275 6201

Tina Dackemark Lawesson, VP Marketing & Communications
Email: tina.lawesson@senzagen.com | Tel: +46 708-20 29 44

About us

SenzaGen aims to be a leader in non-animal toxicology testing driving the transition from animal testing to methods better suited to reflect human biology. The company has a growth strategy which involve continued commercialization of the in house developed GARD® test platform, expansion of the test portfolio with a broader range of tests and pursuing acquisition opportunities of profitable and growing companies with complementary offerings. The company´s state-of-the-art GARD® test platform combines genomic data from human cells with machine learning for a unique capability to identify and analyze whether a chemical could cause allergic reactions on the skin or in the respiratory tract. Its high informational content and a holistic view of the immunological responses contribute to high predictive accuracy and human relevance. SenzaGen has its headquarters and GLP certified laboratory in Lund, Sweden, and a subsidiary in the US. For more information, please visit: www.senzagen.com.

SenzaGen is listed on Nasdaq Stockholm First North Growth Market (ticker: SENZA), and FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, is the company’s Certified Adviser.

SenzaGen ingår avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i VitroScreen

SenzaGen AB ("SenzaGen" eller Bolaget") har ingått ett avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i det Italienbaserade företaget VitroScreen S.r.l. ("VitroScreen").

VitroScreen är en erkänd CRO och ledande laboratorium för in vitro-forskning med två decennier av erfarenhet av alternativ till djurförsök inom in vitro-toxikologi och preklinisk testning. VitroScreen grundades 2001 och har för närvarande 11 anställda. År 2020 genererade VitroScreen intäkter på cirka 1,6 miljoner euro. Under H1 2021 ökade företagets intäkter med 18 procent, jämfört med H1 2020, och uppgick till cirka 0,96 miljoner euro. Genom förvärvet kommer SenzaGen att öka sina totala intäkter H1 2021 med cirka 190 procent.

Transaktionen i korthet

 • Transaktionen är i linje med SenzaGens tidigare kommunicerade accelererade tillväxtstrategi som inkluderar förvärv av lönsamma, växande företag som kompletterar SenzaGens erbjudande.
 • Förvärvet av en CRO med ett starkt rykte och en unik portfölj för in vitro-toxikologi och prekliniska modeller på mänskliga 3D-rekonstruerade vävnader förväntas stärka SenzaGens position genom expansion till prekliniska effektivitetstester, utvidgning av det nuvarande utbudet av regulatoriska tester, korsförsäljning och konsolidering av tester till specifika laboratorier, vilket stärker den operativa effektiviteten.
 • Den initiala ersättningen för 100 procent av aktierna i VitroScreen uppgår till 2,6 miljoner euro, motsvarande cirka 25,9 miljoner kronor, som betalas vid transaktionens slutförande. 2,0 miljoner euro av det initiala vederlaget ska betalas kontant och 0,6 miljoner euro ska betalas i SenzaGen-aktier ("Vederlagsaktier"). Utöver den ursprungliga ersättningen kan säljarna av VitroScreen ha rätt till tilläggsbetalningar på upp till 1,4 miljoner euro. Earn-out-betalningarna kommer att betalas under 2022-2024 vid uppnående av specifika finansiella mål.
 • Vederlagsaktierna omfattas av lock-up i 24 månader efter det att transaktionen har slutförts.
 • Slutförandet av transaktionen är föremål för sedvanliga villkor och slutförandet förväntas äga rum i början av november 2021.

Bakgrund och motiv

VitroScreen har sitt säte i Milano, Italien. Företaget har en historia av lönsam tillväxt tack vare stark vetenskaplig expertis inom in vitro-vetenskap, stort engagemang i forskning och utveckling samt lojalt stöd och förtroende från kunderna. VitroScreen grundades 2001 av Marisa Meloni, PharmaD, PhD, med akademisk och industriell bakgrund och en visionär idé om att förse industrin med den bästa strategin för in vitro-testning för att ersätta djurförsök med tillförlitlig in vitro-data. VitroScreen tillhandahåller tjänster inom testning utan djurförsök och preklinisk forskning organiserade i följande affärsenheter:

 • GLP-certifierad anläggning för in vitro-toxikologi, inklusive regulatorisk testning.
 • Preklinisk in vitro-testningsenhet för säkerhets- och effektivitetstestning på mänskliga 3D-vävnadsmodeller för läkemedels-, kosmetika-, kemikalie- och näringsindustrin.
 • In vitro Innovationscenter med VitroScreen ORA™-plattformen för produktion av mänskliga organoider och sfäroider samt mikrobiomforskning.
 • Enheten för in vitro-konsultationer som ger råd om strategier för reglering av in vitro-toxikologi.

SenzaGen har som mål att vara ledande inom toxikologisk testning utan djurförsök och driva på övergången från djurförsök till metoder som är bättre lämpade för att återspegla människans biologi. Bolaget har en tillväxtstrategi som omfattar fortsatt kommersialisering av den egenutvecklade testplattformen GARD®, utvidgning av testportföljen med ett bredare utbud av tester och förvärv av lönsamma och växande företag med kompletterande erbjudanden.

Transaktionen är i linje med SenzaGens accelererade tillväxtstrategi och skälet till förvärvet av VitroScreen är företagets breda testportfölj med regulatoriska tester, den innovativa plattformen och expertisen inom teamet. VitroScreens kompletterande produktutbud resulterar i en utökad adresserbar marknad, korsförsäljningsmöjligheter och möjlighet för den kombinerade enheten att vända sig till större kunder än tidigare genom gemensamma erbjudanden. Dessutom möjliggör tillägget av operativt och strategiskt viktiga teammedlemmar en acceleration av innovativa projekt. Dr Marisa Meloni kommer att ingå i koncernens ledningsgrupp och i den vetenskapliga rådgivande kommitté som kommer att driva koncernens forskning och strategiska projekt. Dessutom kommer hon att utses till verkställande direktör för VitroScreen och bli en betydande aktieägare i SenzaGen.

"Genom att slå samman VitroScreen och SenzaGen förverkligar vi visionen att ersätta djurförsök genom att tillhandahålla in vitro-teknik i toppklass. SenzaGens och VitroScreens revolutionerande teknik och breda portföljer av regulatoriska tester erbjuder marknadsledande in vitro-metoder mot en bred marknad och kundbas. Transaktionen möjliggör korsförsäljning, utvidgning av den adresserbara marknaden och utvidgning av vår portfölj och plattform för regulatoriska tester samt förbättrad finansiell stabilitet. Jag ser fram emot fortsatt snabb tillväxt och genomförandet av vår kommunicerade strategi som fokuserar på organisk och förvärvsdriven tillväxt", kommenterar Peter Nählstedt, VD för SenzaGen.

"Sedan 2001 har VitroScreen, genom att prioritera excellens, innovation och kvalitet, varit en av de viktigaste aktörerna avseende införande och acceptans av prekliniska in vitro-studier inom in vitro vetenskap. VitroScreen och SenzaGen delar samma vision om framtiden för in vitro-vetenskap. Det är nu tid för nästa steg på vår resa mot affärsexpansion och utveckling, där VitroScreen och SenzaGen går samman och därmed möjliggör att nå en bredare marknad och kundbas genom hög prestanda, effektivitet och hållbarhet", kommenterar Dr Marisa Meloni, grundare av VitroScreen.

Betalning

Priset för 100 procent av aktierna i VitroScreen består av en initial köpeskilling på 2,6 miljoner euro som betalas vid tillträdet och tilläggsköpeskillingar på upp till 1,4 miljoner euro, med specifika krav. Det initiala vederlaget består av 2,0 miljoner euro i kontanter och 0,6 miljoner euro i vederlagsaktier. Utöver den initiala ersättningen kan säljarna av VitroScreen ha rätt till earn-out-betalningar som kommer att betalas under 2022-2024 vid uppnående av vissa finansiella mål.

Emission av Vederlagsaktier

Som en del av den inledande betalningen kommer SenzaGens styrelse att besluta att emittera vederlagsaktierna vid slutförandet av transaktionen i enlighet med det bemyndigande som beviljades av årsstämman den 5 maj 2021. Teckningskursen för aktierna, som ska betalas med apportegendom, har fastställts till 14,71 SEK per aktie, motsvarande den volymviktade genomsnittliga kursen för SenzaGens aktier på Nasdaq First North Growth Market under perioden 7 – 26 oktober 2021. Vederlagsaktierna omfattas av lock-up i 24 månader efter slutförandet av förvärvet.

Vederlagsaktierna representerar cirka 2 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i SenzaGen. Genom att emittera vederlagsaktierna ökar antalet aktier och röster med 416 586. Aktiekapitalet ökar med 20 829,30 kronor.

Slutförande av transaktionen

Slutförandet av transaktionen är föremål för sedvanliga villkor och förväntas ske i början på november 2021.

Kontakter

Peter Nählstedt, VD, SenzaGen AB
Email: peter.nahlstedt@senzagen.com | Tel: 046-275 6201

Tina Dackemark Lawesson, VP Marketing & Communications
Email: tina.lawesson@senzagen.com| Tel: 0708-20 29 44

Om oss

SenzaGen avser att bli en ledande aktör inom djurfri toxikologisk testning och driva omställningen från djurtester till metoder som bättre överensstämmer med hur människor biologiskt fungerar. Bolagets tillväxtstrategi omfattar fortsatt kommersialisering av den egenutvecklade testplattformen GARD®, expansion av testportföljen samt utvärdering av förvärvsmöjligheter med fokus på bolag som är lönsamma, växande och kompletterar SenzaGens erbjudande. Bolagets testplattform GARD® kombinerar genomiska data från mänskliga celler med maskininlärning vilket ger en unik förmåga att identifiera och analysera om kemikalier kan orsaka allergiska reaktioner på huden eller i luftvägarna. Det höga informationsinnehållet och en holistisk syn på immunologiska svar bidrar till hög träffsäkerhet och mänsklig relevans. SenzaGen har sitt huvudkontor och GLP-godkända laboratorium i Lund och dotterbolag i USA. För mer information, besök www.senzagen.com.

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market (ticker: SENZA). FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser.

SenzaGen’s 2021 Half-Year Report: Positive ESAC opinion on GARD®skin and expanded range of tests open up new commercial opportunities

Message from the CEO
“SenzaGen continues to enjoy strong commercial growth and achieved key successes as a company in the first six months of the year. Our innovative GARD® technology was validated by an independent group of international experts in the summer, making it the first genomic based test to achieve stand-alone status for identifying skin allergens. We broadened our lab operations in line with our strategy by adding more non-animal tests. This creates new opportunities for accelerated sales growth. I would like to thank my predecessor Axel Sjöblad for his excellent work as CEO that made these successes possible, thus creating a stable platform for continuing growth. We will further expand our lab operations in non-animal skin toxicology as soon as this fall, both by launching more tests and by pursuing supplementary mergers and acquisitions, which is a key part of our growth strategy.”

Peter Nählstedt, CEO

Half year 1 January–30 June

 • Net sales totaled SEK 5,015 (3,830) thousand.
 • The operating loss was SEK -13,995 (-12,929) thousand.
 • Earnings per share were SEK -0.65 (-0.60).
 • Cash and cash equivalents at 30 June amounted to SEK 75,571 (101,536) thousand.

Significant events during the first half year

 • Lab operations were broadened within in vitro skin toxicology.
 • SenzaGen received an SEK 0.6 million GARD® order from a new European customer in the chemicals industry.
 • Collaboration with RIFM on the safe use of fragrances with GARD®skin Dose-Response was expanded with an SEK 1.2 million grant.
 • The global collaboration agreement with Charles River Laboratories was renewed and expanded.

Significant events after the end of the period

 • Peter Nählstedt was appointed CEO.
 • A very positive opinion on GARD®skin from ESAC experts paves the way for OECD validation.
 • An SEK 0.65 million order for GARD®skin Dose-Response was secured from one of the world’s largest cosmetics companies.
 • An SEK 0.65 million order for skin allergy and irritation tests was received from a global consumer products company.

Conference call
SenzaGen is pleased to invite press and investors to a conference call on Thursday, August 19 at 10:30 CEST where CEO Peter Nählstedt will comment on SenzaGen’s 2021 half-year results. The conference call, which will be held in English, will begin with a presentation of the report followed by a Q&A session.

Phone number for the conference
To participate in the conference call, use the dial-in numbers below.

SE: +46850558358
FR: +33170750721
DE: +4969222239166
CH: +41225805976
NE: +31107129163
UK: +443333009260

Weblink
https://tv.streamfabriken.com/senzagen-q2-2021

SenzaGens halvårsrapport 2021: Positivt ESAC-utlåtande om GARD®skin samt expanderat testutbud skapar nya kommersiella möjligheter

VD-kommentar
”SenzaGen genomgår som bolag en fortsatt stark kommersiell utveckling och har nått viktiga framgångar under årets första sex månader. Vår innovativa GARD®-teknologi har under sommaren validerats av en objektiv internationell expertgrupp och som första genomikbaserade test fått stand alone-status vid identifiering av hudallergener. I linje med vår strategi har vi breddat vår laboratorie-verksamhet med fler djurfria tester. Detta skapar nya möjligheter och förutsättningar för en snabbare försäljningstillväxt. Jag vill tacka min företrädare Axel Sjöblad för sina fina insatser som VD vilket möjliggjort dessa framgångar och därigenom skapat en stabil plattform för vidare tillväxt. Redan under hösten expanderar vi laboratorieverksamheten inom djurfri hudtoxikologi ytterligare, både genom att införa fler tester och genom att arbeta med kompletterande bolagsförvärv som en viktig del i vår tillväxtstrategi.”

Peter Nählstedt, Verkställande direktör

Halvåret 1 januari – 30 juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 5 015 KSEK (3 830).
 • Rörelseresultatet uppgick till -13 995 KSEK (-12 929).
 • Resultatet per aktie blev -0,65 SEK (-0,60).
 • Likvida medel per den 30 juni uppgick till 75 571 KSEK (101 536).

Väsentliga händelser under första halvåret

 • Laboratorieverksamheten breddades inom in vitro hudtoxikologi.
 • SenzaGen fick en GARD®-order på 0,6 MSEK från en ny europeisk kund inom kemikalieindustrin.
 • Samarbetet med det amerikanska forskningsinstitutet RIFM utökades kring säker användning av doftämnen med GARD®skin Dose-Response genom bidrag på 1,2 MSEK.
 • Det globala samarbetsavtalet med Charles River Laboratories förnyades och utökades.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Peter Nählstedt utsågs till ny VD.
 • Ett mycket positivt utlåtande för GARD®skin från experterna i ESAC banar väg för en OECD-validering.
 • En order på 0,65 MSEK för GARD®skin Dose-Response säkrades från ett av världens största kosmetikabolag.
 • En order på 0,65 MSEK för hudallergi- och irritationstester erhölls från globalt konsumentproduktsbolag.

Telefonkonferens
SenzaGen bjuder in media och investerare till en telefonkonferens torsdagen den 19 augusti klockan 10.30 där VD Peter Nählstedt kommenterar SenzaGens halvårsrapport 2021. Telefonkonferensen hålls på engelska och inleds med en kort presentation av rapporten följt av en frågestund.

Telefonnummer till konferensen
För att delta i konferensen ring ett av numren nedan:

SE: +46850558358
FR: +33170750721
DE: +4969222239166
CH: +41225805976
NE: +31107129163
UK: +443333009260

Weblink
https://tv.streamfabriken.com/senzagen-q2-2021

SenzaGen appoints Peter Nählstedt as new CEO

The Board of Directors at SenzaGen has appointed Peter Nählstedt Chief Executive Officer. Peter Nählstedt takes on his new role on August 19, succeeding Axel Sjöblad, who wishes to resign as CEO in order to take on a new position outside the company. Over the last few years SenzaGen has made major progress in marketing and sales. With focus on a growth strategy, including acquisitions of profitable and growing companies, Peter Nählstedt will drive the company into a new phase. Peter recently held the position as CEO of Probi and has been a board member of SenzaGen since 2018, working on its commercial development.

Peter Nählstedt has extensive experience in developing global growth companies in Life Science. He was appointed to SenzaGens board of directors in 2018 and also held operational roles within the company including commercial development. He has in recent years lead several international growth projects in Life Sciences as a consultant and a board professional. His most recent operative assignment was as CEO of Probi AB. During his time as CEO of Probi from 2014 to 2018, the company increased its revenues from 103 to 612 MSEK by combining organic international growth with acquisition activities. Prior to working for Probi, Peter has held leading positions at Trelleborg AB and GE Healthcare in Sweden and US. He holds an MSc in Chemical Engineering and a BSc in Business Administration from Lund University.

“We are delighted to welcome Peter Nählstedt as CEO during this strategic growth phase with a novel focus on broadening our test portfolio with acquisitions. Peter has a proven international and commercial track record in the Life Science sector including both organic and Mergers & Acquisitions experience. He has the necessary skills and vision to make a seamless transition of leadership and drive the commercial growth of the company” says Carl Borrebaeck, Chairman of SenzaGen.

“SenzaGen has already developed and commercialized a revolutionary in vitro test with the GARD platform. By acquiring profitable and growing companies with complementary products and services, we have an opportunity to become a global leader in in vitro toxicology and safety assessment. As I have been working with the company for a few years, I am well-acquainted with SenzaGen´s great team and services – I am now very much looking forward to leading the Company into the next phase in which we will continue to commercialize the GARD® platform, add more tests to our portfolio and actively seek acquisition opportunities,” says Peter Nählstedt.” 

During Axel Sjöblad’s two years as CEO, SenzaGen has developed as a commercial company with a new structure, a broader customer offering, a substantially larger customer base and a positive statement from ESAC setting the company up for the next growth phase.

“Axel Sjöblad has done a great job and the company has rapidly evolved commercially and increased its sales significantly since he joined in 2019. With the recent positive ESAC opinion, we reached an important milestone and will now embark on an accelerated growth strategy”, says Carl Borrebaeck, Chairman of SenzaGen.

For more information, please contact:
Carl Borrebaeck, Chairman of the board, SenzaGen AB
Email: carl.borrebaeck@immun.lth.se | Mobile: +46 708 218330

Tina Dackemark Lawesson, VP Marketing & Communications
Email: tina.lawesson@senzagen.com | Mobile: +46 708-20 29 44

SenzaGen utser Peter Nählstedt till ny VD

Styrelsen för SenzaGen har utsett Peter Nählstedt till verkställande direktör. Peter Nählstedt tillträder sin nya befattning den 19 augusti och ersätter Axel Sjöblad, som lämnar sitt uppdrag för en ny tjänst utanför företaget. SenzaGen har under de senaste åren gjort stora framsteg inom marknadsföring och försäljning. Peter Nählstedt kommer att leda företaget in i en ny fas med fokus på en tillväxtstrategi som nu även omfattar förvärv av lönsamma och växande bolag. Peter har tidigare varit VD för Probi och har sedan 2018 ingått i SenzaGens styrelse, där han arbetat med bolagets kommersiella utveckling.

Peter Nählstedt har betydande erfarenhet av att utveckla globala tillväxtbolag inom Life Science. Han valdes in i SenzaGens styrelse 2018 och har sedan dess arbetat operativt med dess kommersiella och strategiska utveckling. Han har de senaste åren lett flera internationella tillväxtprojekt inom Life Science som konsult och genom aktivt styrelsearbete. Hans senaste operativa roll var som VD för Probi AB (publ). Under Peters tid som VD mellan 2014 och 2018 ökade bolagets intäkter från 103 till 612 MSEK genom att kombinera organisk internationell tillväxt med förvärvsaktiviteter. Innan sin tid på Probi har Peter innehaft ledande befattningar på Trelleborg AB och GE Healthcare i Sverige och USA. Peter är född 1974 och har en civilingenjörsexamen i Kemiteknik samt en kandidatexamen i företagsekonomi från Lunds universitet.

”Vi är mycket glada att kunna välkomna Peter Nählstedt som VD under denna strategiska tillväxtfas och nya fokus på att bredda vår testportfölj genom förvärv. Peter har en imponerande meritlista från internationellt och kommersiellt arbete inom Life Science-sektorn och har bred erfarenhet från både organisk och förvärvsdriven tillväxt. Han har de färdigheter och den vision som krävs för ett smidigt övertagande av ledarrollen och för att driva företagets kommersiella tillväxt framåt”, säger Carl Borrebaeck, styrelseordförande i SenzaGen.

”SenzaGen har redan utvecklat och kommersialiserat ett banbrytande in vitro-test baserat på GARD®-plattformen. Genom att förvärva lönsamma och växande företag med kompletterande produkter och tjänster har vi en möjlighet att utvecklas till en global ledare inom in vitro-toxikologi och riskbedömning. Eftersom jag har arbetat med bolaget i några år känner jag väl till SenzaGens fantastiska team och erbjudande – jag ser nu mycket fram mot att leda bolaget in i nästa fas där vi fortsätter att kommersialisera GARD® plattformen, lägger till fler tester i portföljen samt aktivt söker efter förvärvsmöjligheter”, säger Peter Nählstedt.

Under Axel Sjöblads två år som VD har SenzaGen utvecklats som kommersiellt bolag. En ny struktur, ett bredare produkterbjudande, en större kundbas samt ett positivt uttalande från ESAC har lagt grunden för företagets nästa tillväxtfas.

”Axel Sjöblad har gjort ett mycket bra jobb och har sedan han tillträdde 2019 kommersiellt utvecklat företaget i hög takt med ökad försäljning som resultat. Med det positiva uttalandet från ESAC, som vi nyligen mottagit, nådde vi en viktig milstolpe och kommer nu att inleda genomförandet av en utökad tillväxtstrategi”, säger Carl Borrebaeck, styrelseordförande i SenzaGen.

För mer information, kontakta:
Carl Borrebaeck, Chairman of the board, SenzaGen AB
Email: carl.borrebaeck@immun.lth.se | Mobil: 0708-218330

Tina Dackemark Lawesson, VP Marketing & Communications
Email: tina.lawesson@senzagen.com | Mobil: 0708-20 29 44