SenzaGen obtains OECD approval for GARD®skin – a breakthrough that opens up significantly larger markets, paving the way for increased sales

SenzaGen today announced that the Company has obtained approval from the OECD for GARD®skin as a test guideline for non-animal skin sensitization. This means that customers in all OECD member countries can now use GARD®skin test results for regulatory filings, which creates excellent prospects and opens up vast potential for sales growth for SenzaGen. The test is the first and only non-animal OECD-approved test for assessing the allergenicity of chemicals based on genomics and machine learning.

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) today published its approval of SenzaGen’s non-animal skin sensitization test, GARD®skin, as a part of Test Guideline 442E In vitro Skin Sensitization. An OECD test guideline enables customers in industries including cosmetics and chemicals in the EU, US and parts of Asia to use GARD®skin test results for regulatory filings. The approval gives the Company access to the entire non-animal toxicology market for skin sensitization.

“The OECD decision is a regulatory breakthrough for our GARD® technology. With OECD approval in place, we can offer the GARD®skin test to a much broader group of customers, which will result in greater demand for the test, and we expect increased sales volumes in the future. GARD®skin is a high-performance and highly reliable method with a broad application area, especially because it is very well suited for use with chemicals that are traditionally considered difficult to assess. This is an area in which we hold a unique industry position. SenzaGen is the first company in the world to develop and apply new technology based on genomics and machine learning to the field of toxicology and skin sensitization, which will lead to results that are better and safer for humans,” says Peter Nählstedt, President and CEO of SenzaGen.

GARD®skin meets a unique customer need
With high reliability, GARD®skin test results help product development companies and producers ensure that the products they bring to market are free of allergies, enabling them to prove this in their regulatory filings. This is the first test to give customers the capability to test chemicals traditionally considered difficult to test. As a result, GARD®skin meets a need in skin sensitization not covered by any other available tests.

The OECD approval
The OECD’s applicable regulatory testing strategy for non-animal skin sensitization includes chemical assessment with several parameters. For skin sensitization assessment, GARD®skin is accepted as a stand-alone method for positive results and together with additional evidence for negative results.

The OECD’s official announcement on the adoption of GARD®skin as a test guideline for non-animal skin sensitization is available on the following web page: https://www.oecd-ilibrary.org/environment/oecd-guidelines-for-the-testing-of-chemicals-section-4-health-effects_20745788

Web conference
SenzaGen invites the media and investors to a web conference on July 5 at 14.00 CEST at which CEO Peter Nählstedt will provide a briefing on the OECD approval. The web conference will be held in English starting with a presentation followed by a Q&A session.

Weblink
https://tv.streamfabriken.com/senzagen-press-conference-2022

Phone number for the conference
To participate in the conference call, use the dial-in numbers below.

SE: +46 856642651
UK: +44 3333000804
NE: +31 207095189
FR: +33 170750711
DE: +496913803430
CH: +41 225809034

Pin code: 65480307#

After the live broadcast, the web conference will be available on the Company’s website.

SenzaGen erhåller OECD-godkännande för GARD®skin – ett genombrott som ger tillgång till betydligt större marknader, vilket skapar förutsättningar för ökad försäljning

SenzaGen meddelar idag att bolaget har fått godkännande från OECD för GARD®skin som testriktlinje för djurfri hudsensibilisering. Beskedet innebär att kunder i OECD:s samtliga medlemsländer nu har möjlighet att använda testresultatet regulatoriskt vid produktregistreringar, vilket skapar mycket goda möjligheter och förutsättningar för försäljningstillväxt för SenzaGen. Testet är det första och enda djurfria OECD-godkända testet för allergisäkring av kemikalier baserat på genomik och maskininlärning.

Den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD har idag offentliggjort godkännandet av SenzaGens djurfria test för hudsensibilisering, GARD®skin, som en del av Test Guideline 442E In vitro Skin Sensitization. En OECD-testriktlinje möjliggör för kunder inom bland annat kosmetika- och kemikalieindustrin i EU, USA och delar av Asien att använda testresultat vid regulatoriska produktregistreringar. Godkännandet ger bolaget tillgång till hela den djurfria toxikologiska marknaden för hudsensibilisering.

”Beskedet är ett regulatoriskt genombrott för vår GARD®-teknologi. Med ett OECD-godkännande på plats kan vi erbjuda GARD®skin-testet till en mycket bredare kundgrupp, vilket ger en större efterfrågan på testet och vi förväntar oss ökade försäljningsvolymer framöver. GARD®skin är en högpresterande och mycket tillförlitlig metod med brett användningsområde, inte minst genom sin goda förmåga att kunna hantera traditionellt sett svårbedömda prover. På detta område är vi unika för branschen. SenzaGen har som första bolag utvecklat och tagit ny teknik baserat på genomik och maskininlärning till toxikologiområdet och hudsensibilisering, vilket kommer att leda till bättre och säkrare resultat för människor”, säger Peter Nählstedt, VD och koncernchef på SenzaGen.

GARD®skin möter ett unikt kundbehov
Med hög tillförlitlighet hjälper testresultat från GARD®skin utvecklande bolag och producenter att säkerställa att de produkter som sätts på marknaden är allergifria och att kunna styrka detta i sina regulatoriska produktregistreringar. Med testet har kunder för första gången möjligheten att testa kemikalier som traditionellt sett anses vara svårtestade, vilket gör att GARD®skin möter ett behov inom hudsensibilisering som inga andra tillgängliga tester täcker.

OECD-godkännandet
OECD:s gällande regulatoriska teststrategi för djurfri hudsensibilisering omfattar bedömning av kemikalier gällande ett antal parametrar. Vid bedömning av om en substans kan vara allergiframkallande godtas GARD®skin som fristående test vid positiva resultat och i kombination med ytterligare evidens vid negativa resultat.

OECD:s officiella kommunikation om antagandet av GARD®skin som Testriktlinje för djurfri hudsensibilisering finns tillgängligt på följande webbsida: https://www.oecd-ilibrary.org/environment/oecd-guidelines-for-the-testing-of-chemicals-section-4-health-effects_20745788

Webbkonferens
SenzaGen bjuder in media och investerare till en webbkonferens den 5 juli klockan 14.00 där VD Peter Nählstedt informerar om OECD-godkännandet. Konferensen hålls på engelska och inleds med en presentation följt av en frågestund.

Weblink
https://tv.streamfabriken.com/senzagen-press-conference-2022

Telefonnummer till konferensen
För att delta i konferensen ring ett av numren nedan:

SE: +46 856642651
UK: +44 3333000804
NE: +31 207095189
FR: +33 170750711
DE: +496913803430
CH: +41 225809034 ,

Pinkod: 65480307#

Efter livesändningen kommer webbkonferensen att finnas tillgängligt på bolagets hemsida.

SenzaGen wins its largest order for non-animal testing with GARD® – value SEK 4.2m

SenzaGen has secured an order for non-animal testing with GARD®skin Dose-Response from a larger international industry association. The order, valued at SEK 4.2 million, represents the largest single purchasing commitment of GARD® test to date, confirming the strength and the many unique application areas of the technology. The tests will be performed in SenzaGen's GLP-certified laboratory in Lund during the coming six to nine months.

SenzaGen’s unique GARD®skin Dose-Response test provides the customer with information on the dosage at which skin sensitizers can be used in consumer products without inducing skin allergies in humans.

“The transition from animal testing to methods that provide better results for humans is ongoing in the toxicology testing industry and SenzaGen has taken the lead in skin sensitization. The order, which is our largest to date, is a result of the GARD® technology's unique capabilities to provide quantitative information and the strong relationship we have built with the customer over a long time. It marks a major milestone for the company and significantly strengthens our market position. We are very much looking forward to providing the customer with valuable data to determine safe levels for substances in humans, a need that the industry has expressed for a long time”, says Peter Nählstedt, President and CEO, SenzaGen AB.

GARD®skin Dose-Response is a unique non-animal test that provides quantitative information on the concentration at which a substance causes allergy. The test enables companies in industries including cosmetics, pharmaceuticals and chemicals to identify the concentration of a substance at which it is safe for human use, which serves as a crucial basis for prioritization and decision-making in research and development. The test is an expanded application domain of GARD®skin, and it is one of the first of its kind on the market.

SenzaGen tar sin största order på djurfri testning med GARD® – värde 4,2 MSEK

SenzaGen har säkrat en order för djurfri testning med GARD®skin Dose-Response från en större internationell branschorganisation. Ordern, som är värd 4,2 MSEK, är den enskilt största beställningen av GARD®-tester någonsin, vilket bekräftar teknologins styrka och många unika användningsområden. Testerna kommer att utföras i SenzaGens GLP-certifierade laboratorium i Lund under de kommande sex till nio månaderna.

SenzaGens unika GARD®skin Dose-Response-test ger kunden information om vid vilken koncentration hudsensibiliserande ämnen kan användas i konsumentprodukter utan att orsaka hudallergier hos människor.

”Skiftet från djurtester till metoder som ger bättre resultat för människor pågår inom den toxikologiska testningsindustrin och SenzaGen går i täten när det gäller hudsensibilisering. Denna order, som är vår största hittills, är ett resultat av GARD®-teknologins unika möjligheter att ge kvantitativ information och det goda samarbete vi utvecklat med kunden under lång tid. Den markerar en mycket viktig milstolpe för oss som bolag och stärker väsentligt vår position på marknaden. Vi ser mycket fram emot att ge kunden de värdefulla data som bestämmer säkra nivåer för ämnen hos människor, ett behov som industrin länge har uttryckt”, säger Peter Nählstedt, VD och koncernchef, SenzaGen AB.

GARD®skin Dose-Response är ett unikt djurfritt test som ger kvantitativ information om vid vilken koncentration ett ämne är allergiframkallande. Med testet kan bolag inom bland annat kosmetika-, läkemedels- och kemikalieindustrin identifiera den koncentration av ett ämne vid vilken den är säker att använda för människor, vilket utgör ett viktigt underlag för prioritering och beslutsfattande inom forskning och utveckling. Det nya testet är en utökad applikationsdomän av GARD®skin och är ett av det första i sitt slag på marknaden.

SenzaGen uppdatering: Stark försäljningsutveckling januari–mars 2022

SenzaGens försäljning ökade med drygt 370 procent till 9,0 MSEK under första kvartalet 2022 genom mycket stark organisk och förvärvsdriven tillväxt, vilket bekräftar bolagets strategi och satsningar.

Koncernens nettoomsättning under det första kvartalet uppgick till 9,0 MSEK (1,9), varav den organiska försäljningen bidrog med 4,2 MSEK och den förvärvade försäljningen bidrog med 4,8 MSEK. Detta innebär en organisk tillväxt med 118 procent och en total tillväxt om 373 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

”SenzaGen fortsätter att utvecklas starkt och den positiva försäljningstrenden från 2021 förstärks under 2022. Försäljningen mer än fyrfaldigades under kvartalet, drivet av en fortsatt stark organisk tillväxt med nya och återkommande globalt ledande kunder samt förvärvstillväxt med hjälp av VitroScreen. Marknadsläget börjar återgå till det normala efter pandemin och kvartalet präglades av ett högt affärstempo med flera fysiska kundmöten. Detta tillsammans med lanseringen av ett breddat djurfritt erbjudande mot medicintekniska bolag innebär att SenzaGen har mycket goda förutsättningar för en fortsatt framgångsrik utveckling och tillväxt”, säger Peter Nählstedt, VD och koncernchef SenzaGen.

Under kvartalet var den organiska försäljningstillväxten mycket stark. Bolagets kundbas växte med nya kunder inom framför allt kemikalie- och kosmetikaindustrin och existerande kunder återkom med nya beställningar. Ett bra exempel på en återkommande kund är det globalt världsledande amerikanska kemikaliebolag som efter ett initialt lyckat samarbete beställde ytterligare GARD®-tester i februari.

VitroScreen levererade en försäljning väl i linje med koncernens förväntningar. Majoriteten av försäljningen kom från nya och befintliga kunder inom medicinteknik och läkemedel. VitroScreens kundanpassade lösningar och rådgivningstjänster utvecklades väl under kvartalet.

Med VitroScreen i koncernen har SenzaGen skapat nya möjligheter för expansion genom intäktssynergier. En av kvartalets mest betydelsefulla aktiviteter var lanseringen av ett gemensamt test- och serviceerbjudande riktat mot den betydande medicintekniska marknaden, vars intresse för djurfria lösningar växer i framför allt Europa. Redan under de första veckorna efter lansering säkrade bolaget de första ordrarna, bland annat beställde ett ledande medicintekniskt bolag, kund till SenzaGen sedan tidigare, rådgivningstjänster från VitroScreen.

Efter pandemin börjar industrin återgå till fysiska möten och genomförande av mässor och konferenser. Under kvartalet medverkade SenzaGen på branschmässan Society of Toxicology (SOT) i San Diego, USA, där bolaget höll ett antal vetenskapliga GARD®-presentationer i samarbete med kunder, vilket rönte stort intresse inom industrin. Det pågående kriget i Ukraina har inte haft direkt påverkan på SenzaGen då koncernen inte har några kunder eller leverantörer i Ryssland eller Ukraina. Dock följer bolagsledningen utvecklingen noga.

SenzaGen fortsätter även arbetet med slutförandet av OECD:s Test Guideline-process för GARD®skin. Ett antal förberedande möten med OECD:s expertgrupp har genomförts inför OECD:s kommande beslutsmöten. När ett godkännande väl är på plats kommer resultat från testet att kunna användas för att registrera produkter i alla OECD:s medlemsländer, något som förväntas öka efterfrågan på testet ytterligare.

Samtidigt som SenzaGen visar fortsatt mycket stark försäljningstillväxt och levererar inom sina strategiska områden fortskrider arbetet med förvärvsagendan.

Försäljningsresultatet har inte granskats av revisor, ska inte tolkas som att lönsamhet uppnåtts, och kan komma att förändras i samband med halvårsbokslut. Bolaget väljer att redovisa utvecklingen för att förse aktieägarna med relevant information.

SenzaGen update: Strong sales performance in January–March 2022

SenzaGen’s sales increased by over 370% to SEK 9.0 million in the first quarter of 2022 due to very strong organic and acquisition-driven growth, which is a testament to the Company’s strategy and investments.

Consolidated net sales for the first quarter totaled SEK 9.0 (1.9) million, comprising SEK 4.2 million in organic sales and SEK 4.8 million in acquired sales. This represents 118% year-on-year organic growth and 373% year-on-year total growth.

“SenzaGen is continuing to exhibit strong performance and the positive sales trend from 2021 is intensifying in 2022. Sales more than quadrupled during the quarter, driven by continued strong organic growth with new and returning leading global customers and acquisition growth with VitroScreen. The market situation is beginning to return to normal after the pandemic and the quarter was characterized by a high pace of business with more in-person customer meetings. Along with the launch of a broadened non-animal offering for medical device companies, this gives SenzaGen excellent prospects for continuing successful performance and growth,” says Peter Nählstedt, President and CEO of SenzaGen.

Organic sales growth during the quarter was very strong. The Company’s customer base grew with new customer acquisitions primarily in the chemicals and cosmetics industries and existing customers returned to place new orders. A good example of a returning customer is the global US-based world leader in chemicals that ordered more GARD® tests in February following an initial successful project.

VitroScreen delivered sales well in line with the Group’s expectations. The majority of these sales came from new and existing customers in the medical devices and pharmaceuticals industries. VitroScreen’s tailored solutions and advisory services performed well during the quarter.

With VitroScreen in the Group, SenzaGen has created new opportunities for expansion via revenue synergies. One of the most significant activities of the quarter was the launch of a joint test and service offering targeting the substantial medical devices market, whose interest in non-animal solutions is growing, especially in Europe. The Company secured the first orders in just the first weeks following the launch. One of these came from a leading medical device company, an existing customer of SenzaGen, that ordered advisory services from VitroScreen.

After the pandemic, industry is beginning to return to in-person meetings, trade fairs and conferences. During the quarter, SenzaGen participated in the Society of Toxicology’s Annual Meeting and ToxExpo in San Diego, USA, where the Company held several scientific GARD® presentations in collaboration with customers, which attracted great industry interest. The ongoing war in Ukraine has not had a direct impact on SenzaGen because the Group does not have any customers or suppliers in Russia or Ukraine. However, Management is closely monitoring developments.

SenzaGen is also continuing to work on completing the OECD test guideline process for GARD®skin. Several preparatory meetings were held with the OECD’s expert group for the OECD’s upcoming decision meetings. Once approval is in place, results from the test will be usable for product filings in all OECD member countries – which is expected to further increase demand for the test.

In parallel with continuing very strong sales growth and progress in strategic areas, SenzaGen is moving forward with its acquisition agenda.

These sales figures have not been audited by an auditor, they should not be interpreted as meaning that profitability has been achieved, and they are subject to change at the time of the half-yearly financial statements. The Company chose to report these figures to provide shareholders with relevant information.

SenzaGens bokslutskommuniké 2021: Stark utveckling med mer än 150% tillväxt under andra halvåret och nära fördubblad omsättning på helåret

VD-kommentar

”SenzaGen fortsätter att utvecklas starkt och 2021 var ett mycket positivt år. Vi ökade försäljningen med 94 % under året och för det andra halvåret mer än fördubblade vi omsättningen, drivet av en mycket stark organisk tillväxt med nya och återkommande ledande globala kunder samt förvärv av ett lönsamt, växande bolag. Försäljningstillväxt blir även under 2022 vår högsta prioritet samtidigt som vi fortsätter arbetet med vår försvärvsagenda, integrationen med VitroScreen samt slutför OECD:s Test Guideline-process för GARD®skin.”

Peter Nählstedt, Verkställande direktör och koncernchef

Helåret 1 januari – 31 december

 • Nettoomsättningen uppgick till 15,4 MSEK (8,0).
 • Rörelseresultatet uppgick till -31,5 MSEK (-27,1).
 • Resultatet per aktie blev -1,35 SEK (-1,27).
 • Likvida medel per den 31 december uppgick till 69,2 MSEK (89,3).
 • Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning sker till bolagets aktieägare.

Andra halvåret 1 juli – 31 december

 • Nettoomsättningen uppgick till 10,4 MSEK (4,1).
 • Rörelseresultatet uppgick till -17,5 MSEK (-14,2).
 • Resultatet per aktie -0,78 SEK (-0,67).

Väsentliga händelser under andra halvåret

 • Peter Nählstedt utsågs till ny VD.
 • Ny tillväxtstrategi med organisk tillväxt i kombination med förvärvsaktiviteter.
 • Ett positivt ESAC-utlåtande om GARD® banar väg för en OECD-validering.
 • Ett av världens största kosmetikabolag blev ny kund och testade ingredienser med GARD®skin Dose-Response till ett sammanlagt värde av 1,65 MSEK.
 • Ett av världens största läkemedelsbolag blev ny kund med en order på GARD®skin för 0,7 MSEK.
 • En ny global konsumentproduktskund beställde hudallergi- och irritationstester för 0,65 MSEK.
 • Samarbetet med det amerikanska forskningsinstitutet för doftämnen, RIFM, utökades genom ett bidrag på 0,6 MSEK.
 • SenzaGen förvärvade italienska VitroScreen, aktiva inom preklinisk testning och innovation.
 • En kapitalanskaffning genomfördes genom en riktad nyemission om 30 miljoner kronor.

Väsentliga händelser efter årets slut

 • SenzaGen breddade sitt djurfria erbjudande inom medicinteknik med fler tester samt toxikologiska konsulttjänster – etablerar sig djupare på marknaden och realiserar synergier från förvärv.

Telefonkonferens
SenzaGen bjuder in media och investerare till en telefonkonferens fredagen den 11 februari klockan 9.30 där VD och koncernchef Peter Nählstedt kommenterar SenzaGens andra halvår och bokslutskommuniké 2021. Telefonkonferensen hålls på engelska och inleds med en kort presentation av rapporten följt av en frågestund.

Telefonnummer till konferensen
För att delta i konferensen ring ett av numren nedan:

FR: +33170750736
DE: +4969222239166
SE: +46850558352
CH: +41225675632
NE: +31107129163
UK: +443333009031

Weblink
https://tv.streamfabriken.com/senzagen-q4-2021

SenzaGen’s Year-end report 2021: Strong performance with more than 150% growth in H2 and nearly doubled sales for full year

CEO comment

”SenzaGen continues its strong performance and 2021 was a very positive year. We increased sales by 94% during the year, and we more than doubled sales during the second half year, driven by very strong organic growth with new and returning leading global customers and the acquisition of a profitable, growing company. Sales growth will remain our highest priority in 2022 while we continue working on our acquisition agenda, the integration of VitroScreen and completing the OECD Test Guideline process for GARD®skin.”

Peter Nählstedt, President and CEO, SenzaGen AB

Full year 1 January–31 December

 • Net sales totaled SEK 15.4 (8.0) million.
 • The operating loss was SEK -31.5 (-27.1) million.
 • Earnings per share were SEK -1.35 (-1.27).
 • Cash and cash equivalents at 31 December amounted to SEK 69.2 (89.3) million.
 • The board proposes that no dividend be paid to the Company’s shareholders.

Second half year 1 July–31 December

 • Net sales totaled SEK 10.4 (4.1) million.
 • The operating loss was SEK -17.5 (-14.2) million.
 • Earnings per share were SEK -0.78 (-0.67).

Significant events during the second half year

 • Peter Nählstedt was appointed the new CEO.
 • New growth strategy combining organic growth with acquisition activities.
 • Positive ESAC opinion on GARD® paves the way for OECD validation.
 • One of the largest cosmetics companies in the world became a new customer and tested ingredients with GARD®skin Dose-Response for a cumulative value of SEK 1.65 million.
 • One of the largest pharmaceuticals companies in the world became a new customer with an order for GARD®skin totaling SEK 0.7 million.
 • A new global consumer product customer ordered skin allergy and irritation tests for SEK 0.65 million.
 • Collaboration with the US Research Institute for Fragrance Materials (RIFM) was expanded with an SEK 0.6 million grant.
 • SenzaGen acquired Italy-based VitroScreen, which is active in preclinical testing and innovation.
 • SEK 30 million in capital was raised with a directed share issue.

Significant events after the end of the year

 • SenzaGen broadened its non-animal offering for medical devices with more tests and toxicology consulting services, establishing itself deeper in the market and realizing acquisition synergies.

Conference call
SenzaGen is pleased to invite press and investors to a conference call on Friday February 11 at 9.30 CET where President and CEO Peter Nählstedt comments SenzaGen’s 2021 second half year and full year results. The conference call, which will be held in English, will begin with a presentation of the report followed by a Q&A session.

Phone number for the conference
To participate in the conference call, use the dial-in numbers below.

FR: +33170750736
DE: +4969222239166
SE: +46850558352
CH: +41225675632
NE: +31107129163
UK: +443333009031

Weblink
https://tv.streamfabriken.com/senzagen-q4-2021

SenzaGen genomför en riktad nyemission om 30 miljoner kronor

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN UTGIVNING, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIG ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i SenzaGen AB ("SenzaGen" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 5 maj 2021, beslutat om en riktad nyemission av 2 290 694 aktier till ett flertal kvalificerade svenska investerare, inklusive Fjärde AP-fonden ("Den Riktade Nyemissionen"). Den Riktade Nyemissionen har genomförts till en teckningskurs om 13,10 kronor per aktie, fastställd genom ett accelererat bookbuilding-förfarande genomfört av Vator Securities AB. Emissionslikviden kommer huvudsakligen att användas för att finansiera förvärvet av VitroScreen S.r.l. the ("Förvärvet") samt för att finansiera Bolagets verksamhet i enlighet med Bolagets kommunicerade strategi.

På grund av stort intresse har styrelsen valt att utöka kapitalanskaffningen och SenzaGen tillförs efter genomfört accelererat bookbuilding-förfarande 30 miljoner kronor före transaktionsrelaterade kostnader. Den Riktade Nyemissionen har riktats till ett flertal kvalificerade svenska investerare, inklusive Fjärde AP-fonden, och har beslutats med stöd av bemyndigande från årsstämman den 5 maj 2021 och har genomförts till en teckningskurs om 13,10 kronor per ny aktie, vilket motsvarar en rabatt om 11,9 procent i förhållande till det volymviktade priset de senaste femton (15) handelsdagarna för Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market fram till och med den 28 oktober 2021. Teckningskursen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Vator Securities AB, varför det är styrelsens bedömning att teckningskursen återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan.

Emissionslikviden från den Riktade Nyemissionen kommer huvudsakligen att användas för att finansiera den kontanta delen av köpeskillingen för Förvärvet samt för att finansiera Bolagets verksamhet i enlighet med Bolagets kommunicerade strategi. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att diversifiera ägarförhållandena i Bolaget.

I samband med den Riktade Nyemissionen har styrelsen och ledande befattningshavare som äger aktier i Bolaget ingått lock-up-åtaganden på 180 dagar räknat från genomförandet av den riktade Nyemissionen som innehåller sedvanliga villkor och undantag enligt Vator Securities AB:s gottfinnande. Säljarna i förvärvet har också åtagit sig att inte avyttra de nyemitterade aktier som erhållits som ersättning i Förvärvet under en period av 24 månader efter förvärvens slutdatum, med vissa sedvanliga undantag. För ytterligare information om Förvärvet hänvisas till det separata pressmeddelande med titeln "SenzaGen ingår avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i VitroScreen" som publicerades den 28 oktober 2021.

Genom den Riktade Nyemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 2 290 694 från 21 357 636 till 23 648 330 och aktiekapitalet kommer att öka med 114 534,70 SEK från 1 067 881,80 SEK till 1 182 416,50 SEK. Utspädningen för befintliga aktieägare uppgår till cirka 9,7 procent.

Rådgivare

Vator Securities AB är sole bookrunner och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till SenzaGen i samband med den Riktade Nyemissionen.

Kontakter

Peter Nählstedt, VD, SenzaGen AB
Email: peter.nahlstedt@senzagen.com | Tel: 046-275 6201

Tina Dackemark Lawesson, VP Marketing & Communications
Email: tina.lawesson@senzagen.com| Tel: 0708-20 29 44

Om oss

SenzaGen avser att bli en ledande aktör inom djurfri toxikologisk testning och driva omställningen från djurtester till metoder som bättre överensstämmer med hur människor biologiskt fungerar. Bolagets tillväxtstrategi omfattar fortsatt kommersialisering av den egenutvecklade testplattformen GARD®, expansion av testportföljen samt utvärdering av förvärvsmöjligheter med fokus på bolag som är lönsamma, växande och kompletterar SenzaGens erbjudande. Bolagets testplattform GARD® kombinerar genomiska data från mänskliga celler med maskininlärning vilket ger en unik förmåga att identifiera och analysera om kemikalier kan orsaka allergiska reaktioner på huden eller i luftvägarna. Det höga informationsinnehållet och en holistisk syn på immunologiska svar bidrar till hög träffsäkerhet och mänsklig relevans. SenzaGen har sitt huvudkontor och GLP-godkända laboratorium i Lund och dotterbolag i USA. För mer information, besök www.senzagen.com.

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market (ticker: SENZA). FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i SenzaGen i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ” qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ” investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ” uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

SenzaGen completes a directed share issue of SEK 30 million

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, HONG KONG, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES.

The Board of Directors of SenzaGen AB (“SenzaGen” or the “Company”) has, with support of authorization from the annual general meeting on 5 May 2021, resolved on a directed share issue of 2,290,694 shares to several qualified Swedish investors, including The Fourth Swedish National Pension Fund (the “Directed Issue”). The Directed Issue has been carried out at a subscription price of SEK 13.10 per share, determined through an accelerated bookbuilding procedure conducted by Vator Securities AB. The proceeds will mainly be used to finance the acquisition of VitroScreen S.r.l. the (“Acquisition”) as well as to finance the Company's operations in accordance with the Company's communicated strategy.

Due to great interest, the Board of Directors has decided to increase the capital raise and SenzaGen will receive SEK 30 million before transaction-related costs following the accelerated bookbuilding process. The Directed Issue was directed to several qualified Swedish investors, including The Fourth Swedish National Pension Fund, and has been resolved upon with support of authorization from the annual general meeting on 5 May 2021 and has been carried out at a subscription price of SEK 13.10 per new share, corresponding to a discount of 11.9 percent in relation to the 15-day volume weighted average price of the Company’s shares on Nasdaq First North Growth Market up until and including 28 October 2021. The subscription price has been determined through an accelerated bookbuilding procedure conducted by Vator Securities AB, why it is the Board of Directors assessment that the subscription price reflects current market conditions and demand.

The proceeds from the Directed Issue will mainly be used to finance the cash portion of the purchase price of the Acquisition as well as to finance the Company's operations in accordance with the Company's communicated strategy. The reasons for the deviation from the shareholders' preferential rights are to raise capital in a time and cost efficient manner as well as to diversify the ownership of the Company.

In connection with the Directed Issue, Board of Directors and senior executives who own shares in the Company have entered into lock-up commitments of 180 days calculated from the completion of the Directed Issue containing customary terms and exemptions under the discretion of Vator Securities AB. The sellers in the Acquisition have also undertaken not to dispose of the newly issued shares received as consideration in the Acquisition for a period of 24 months after the closing date of the Acquisition, subject to certain customary exceptions. For further information regarding the Acquisition, please refer to the separate press release entitled "SenzaGen enters into agreement to acquire 100 percent of the shares in VitroScreen" which was published 28 October 2021.

Through the Directed Issue the number of shares in the Company will increase by 2,290,694 from 21,357,636 to 23,648,330 and the share capital will increase by SEK 114,534.70 from SEK 1,067,881.80 to SEK 1,182,416.50. The dilution for existing shareholders amounts to approximately 9.7 percent.

Advisors

Vator Securities AB is sole bookrunner and Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB is legal advisor to SenzaGen in connection with the Directed Issue.

Contacts

Peter Nählstedt, CEO, SenzaGen AB
Email: peter.nahlstedt@senzagen.com | Tel: +46 46 275 6201

Tina Dackemark Lawesson, VP Marketing & Communications
Email: tina.lawesson@senzagen.com | Tel: +46 708-20 29 44

About us

SenzaGen aims to be a leader in non-animal toxicology testing driving the transition from animal testing to methods better suited to reflect human biology. The company has a growth strategy which involve continued commercialization of the in house developed GARD® test platform, expansion of the test portfolio with a broader range of tests and pursuing acquisition opportunities of profitable and growing companies with complementary offerings. The company´s state-of-the-art GARD® test platform combines genomic data from human cells with machine learning for a unique capability to identify and analyze whether a chemical could cause allergic reactions on the skin or in the respiratory tract. Its high informational content and a holistic view of the immunological responses contribute to high predictive accuracy and human relevance. SenzaGen has its headquarters and GLP certified laboratory in Lund, Sweden, and a subsidiary in the US. For more information, please visit: www.senzagen.com.

SenzaGen is listed on Nasdaq Stockholm First North Growth Market (ticker: SENZA), and FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, is the company’s Certified Adviser.

Important information

Release, announcement or distribution of this press release may, in certain jurisdictions, be subject to restrictions according to law and people in those jurisdictions, in which this press release has been announced or distributed, should inform themselves of and follow such legal restrictions. This press release does not constitute an offer, or a solicitation of any offer, to buy or subscribe for any securities in SenzaGen in any jurisdiction.

This press release does not constitute or form part of an offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. The securities referred to herein may not be sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the US Securities Act of 1933, as amended. The information in this press release may not be announced, published or distributed to Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zeeland, Singapore, South Afrika, the United States the United States, or in any other jurisdiction where the announcement, publication or distribution of the information would not comply with applicable laws and regulations.

In the United Kingdom, this document and any other materials in relation to the securities described herein is only being distributed to, and is only directed at, and any investment or investment activity to which this document relates is available only to, and will be engaged in only with, “qualified investors” (within the meaning of the United Kingdom version of the EU Prospectus Regulation (2017/1129/ EU) which is part of United Kingdom law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018) who are (i) persons having professional experience in matters relating to investments who fall within the definition of “investment professionals” in Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”); (ii) high net worth entities etc. falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order; or (iii) such other persons to whom such investment or investment activity may lawfully be made available under the Order (all such persons together being referred to as “relevant persons”). In the United Kingdom, any investment or investment activity to which this communication relates is available only to, and will be engaged in only with, relevant persons. Persons who are not relevant persons should not take any action on the basis of this press release and should not act or rely on it.

Forward-looking statements

This press release contains forward-looking statements that reflect the Company’s intentions, beliefs, or current expectations about and targets for the Company’s future results of operations, financial condition, liquidity, performance, prospects, anticipated growth, strategies and opportunities and the markets in which the Company operates. Forward-looking statements are statements that are not historical facts and may be identified by words such as “believe”, “expect”, “anticipate”, “intend”, “may”, “plan”, “estimate”, “will”, “should”, “could”, “aim” or “might”, or, in each case, their negative, or similar expressions. The forward-looking statements in this press release are based upon various assumptions, many of which are based, in turn, upon further assumptions. Although the Company believes that the expectations reflected in these forward-looking statements are reasonable, it can give no assurances that they will materialize or prove to be correct. Because these statements are based on assumptions or estimates and are subject to risks and uncertainties, the actual results or outcome could differ materially from those set out in the forward-looking statements as a result of many factors. Such risks, uncertainties, contingencies and other important factors could cause actual events to differ materially from the expectations expressed or implied in this release by such forward-looking statements. The Company does not guarantee that the assumptions underlying the forward-looking statements in this press release are free from errors and readers of this press release should not place undue reliance on the forward-looking statements in this press release. The information, opinions and forward-looking statements that are expressly or implicitly contained herein speak only as of its date and are subject to change without notice. Neither the Company nor anyone else undertake to review, update, confirm or to release publicly any revisions to any forward-looking statements to reflect events that occur or circumstances that arise in relation to the content of this press release, unless it is not required by law or Nasdaq First North Growth Market’s rule book for issuers.