SenzaGen appoints Peter Nählstedt as new CEO

The Board of Directors at SenzaGen has appointed Peter Nählstedt Chief Executive Officer. Peter Nählstedt takes on his new role on August 19, succeeding Axel Sjöblad, who wishes to resign as CEO in order to take on a new position outside the company. Over the last few years SenzaGen has made major progress in marketing and sales. With focus on a growth strategy, including acquisitions of profitable and growing companies, Peter Nählstedt will drive the company into a new phase. Peter recently held the position as CEO of Probi and has been a board member of SenzaGen since 2018, working on its commercial development.

Peter Nählstedt has extensive experience in developing global growth companies in Life Science. He was appointed to SenzaGens board of directors in 2018 and also held operational roles within the company including commercial development. He has in recent years lead several international growth projects in Life Sciences as a consultant and a board professional. His most recent operative assignment was as CEO of Probi AB. During his time as CEO of Probi from 2014 to 2018, the company increased its revenues from 103 to 612 MSEK by combining organic international growth with acquisition activities. Prior to working for Probi, Peter has held leading positions at Trelleborg AB and GE Healthcare in Sweden and US. He holds an MSc in Chemical Engineering and a BSc in Business Administration from Lund University.

“We are delighted to welcome Peter Nählstedt as CEO during this strategic growth phase with a novel focus on broadening our test portfolio with acquisitions. Peter has a proven international and commercial track record in the Life Science sector including both organic and Mergers & Acquisitions experience. He has the necessary skills and vision to make a seamless transition of leadership and drive the commercial growth of the company” says Carl Borrebaeck, Chairman of SenzaGen.

“SenzaGen has already developed and commercialized a revolutionary in vitro test with the GARD platform. By acquiring profitable and growing companies with complementary products and services, we have an opportunity to become a global leader in in vitro toxicology and safety assessment. As I have been working with the company for a few years, I am well-acquainted with SenzaGen´s great team and services – I am now very much looking forward to leading the Company into the next phase in which we will continue to commercialize the GARD® platform, add more tests to our portfolio and actively seek acquisition opportunities,” says Peter Nählstedt.” 

During Axel Sjöblad’s two years as CEO, SenzaGen has developed as a commercial company with a new structure, a broader customer offering, a substantially larger customer base and a positive statement from ESAC setting the company up for the next growth phase.

“Axel Sjöblad has done a great job and the company has rapidly evolved commercially and increased its sales significantly since he joined in 2019. With the recent positive ESAC opinion, we reached an important milestone and will now embark on an accelerated growth strategy”, says Carl Borrebaeck, Chairman of SenzaGen.

For more information, please contact:
Carl Borrebaeck, Chairman of the board, SenzaGen AB
Email: carl.borrebaeck@immun.lth.se | Mobile: +46 708 218330

Tina Dackemark Lawesson, VP Marketing & Communications
Email: tina.lawesson@senzagen.com | Mobile: +46 708-20 29 44

SenzaGen utser Peter Nählstedt till ny VD

Styrelsen för SenzaGen har utsett Peter Nählstedt till verkställande direktör. Peter Nählstedt tillträder sin nya befattning den 19 augusti och ersätter Axel Sjöblad, som lämnar sitt uppdrag för en ny tjänst utanför företaget. SenzaGen har under de senaste åren gjort stora framsteg inom marknadsföring och försäljning. Peter Nählstedt kommer att leda företaget in i en ny fas med fokus på en tillväxtstrategi som nu även omfattar förvärv av lönsamma och växande bolag. Peter har tidigare varit VD för Probi och har sedan 2018 ingått i SenzaGens styrelse, där han arbetat med bolagets kommersiella utveckling.

Peter Nählstedt har betydande erfarenhet av att utveckla globala tillväxtbolag inom Life Science. Han valdes in i SenzaGens styrelse 2018 och har sedan dess arbetat operativt med dess kommersiella och strategiska utveckling. Han har de senaste åren lett flera internationella tillväxtprojekt inom Life Science som konsult och genom aktivt styrelsearbete. Hans senaste operativa roll var som VD för Probi AB (publ). Under Peters tid som VD mellan 2014 och 2018 ökade bolagets intäkter från 103 till 612 MSEK genom att kombinera organisk internationell tillväxt med förvärvsaktiviteter. Innan sin tid på Probi har Peter innehaft ledande befattningar på Trelleborg AB och GE Healthcare i Sverige och USA. Peter är född 1974 och har en civilingenjörsexamen i Kemiteknik samt en kandidatexamen i företagsekonomi från Lunds universitet.

”Vi är mycket glada att kunna välkomna Peter Nählstedt som VD under denna strategiska tillväxtfas och nya fokus på att bredda vår testportfölj genom förvärv. Peter har en imponerande meritlista från internationellt och kommersiellt arbete inom Life Science-sektorn och har bred erfarenhet från både organisk och förvärvsdriven tillväxt. Han har de färdigheter och den vision som krävs för ett smidigt övertagande av ledarrollen och för att driva företagets kommersiella tillväxt framåt”, säger Carl Borrebaeck, styrelseordförande i SenzaGen.

”SenzaGen har redan utvecklat och kommersialiserat ett banbrytande in vitro-test baserat på GARD®-plattformen. Genom att förvärva lönsamma och växande företag med kompletterande produkter och tjänster har vi en möjlighet att utvecklas till en global ledare inom in vitro-toxikologi och riskbedömning. Eftersom jag har arbetat med bolaget i några år känner jag väl till SenzaGens fantastiska team och erbjudande – jag ser nu mycket fram mot att leda bolaget in i nästa fas där vi fortsätter att kommersialisera GARD® plattformen, lägger till fler tester i portföljen samt aktivt söker efter förvärvsmöjligheter”, säger Peter Nählstedt.

Under Axel Sjöblads två år som VD har SenzaGen utvecklats som kommersiellt bolag. En ny struktur, ett bredare produkterbjudande, en större kundbas samt ett positivt uttalande från ESAC har lagt grunden för företagets nästa tillväxtfas.

”Axel Sjöblad har gjort ett mycket bra jobb och har sedan han tillträdde 2019 kommersiellt utvecklat företaget i hög takt med ökad försäljning som resultat. Med det positiva uttalandet från ESAC, som vi nyligen mottagit, nådde vi en viktig milstolpe och kommer nu att inleda genomförandet av en utökad tillväxtstrategi”, säger Carl Borrebaeck, styrelseordförande i SenzaGen.

För mer information, kontakta:
Carl Borrebaeck, Chairman of the board, SenzaGen AB
Email: carl.borrebaeck@immun.lth.se | Mobil: 0708-218330

Tina Dackemark Lawesson, VP Marketing & Communications
Email: tina.lawesson@senzagen.com | Mobil: 0708-20 29 44

SenzaGen utser Axel Sjöblad till ny VD – ska leda bolaget in i en expansiv försäljningsfas

De senaste åren har präglats av stora framsteg för SenzaGen vilket tagit bolaget till nästa fas med ökat fokus på marknad och försäljning. Som ett led i företagets strategiska plan och ökande kommersiella aktivitet, har SenzaGens styrelse utsett Axel Sjöblad som ny VD med tillträde den 17 juni 2019. Axel kommer närmast från en framgångsrik roll som VD för BioGaia och ersätter Anki Malmborg Hager, som efter fem år som VD föreslås bli styrelseledamot i företaget.

Axel Sjöblad har lång erfarenhet av att leda och utveckla globala tillväxtbolag inom medicinsk teknik och Life Science. Han har en stark och målinriktad profil och kommer närmast från rollen som VD för BioGaia AB, ett företag med försäljning i 100 länder. Under Axels tid som VD på BioGaia från 2016 till 2018, stärkte bolaget sin marknadsledande position samtidigt som bolagsvärdet ökade från cirka 4 miljarder SEK till cirka 7 miljarder SEK. Innan BioGaia var Axel President Sales and Service North Europe och VD för Getinge Sverige AB och Regional Vice President Northern European Markets på Gambro med ansvar för dotterbolag med verksamhet i ett antal europeiska länder. Axel är civilekonom och har en Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Han är styrelseledamot i VibroSense Dynamics och före detta elitspelare i handboll.

”Vi är glada att kunna välkomna Axel Sjöblad som VD under denna viktiga fas i vår tillväxtresa. Axel har en gedigen kommersiell bakgrund inom Life Science och kommer att tillföra värdefull kompetens genom sin breda erfarenhet av att driva försäljning på en internationell marknad. Styrelsen är övertygad om att Axel har vad som krävs för att vidareutveckla det som avgående VD Anki Malmborg Hager byggt upp under de senaste åren”, säger Carl Borrebaeck, styrelseordförande i SenzaGen.

Axels fokus är att expandera den globala försäljningen baserat på SenzaGens unika produktportfölj för djurfria allergitester.

”SenzaGen är ett mycket välskött företag som byggts upp långsiktigt och seriöst och jag ser fram emot att utveckla företaget vidare mot en fullskalig kommersialisering. Bolagets testmetoder har potential att fylla ett unikt kundbehov och att driva fram ett paradigmskifte inom testningsindustrin som innebär att man med större träffsäkerhet och utan djurförsök kan identifiera ämnen som orsakar allergier. Jag ser mycket fram emot att vara en del av detta”, säger Axel Sjöblad.

SenzaGen har sedan Anki Malmborg Hager tillträdde 2014 gått från att vara ett spännande innovationsbolag till ett bolag i kommersialiseringsfas. På kort tid har bolaget utvecklat en unik testmetodik med potential inom flera applikationsområden och industrier samt knutit till sig viktiga licens- och distributionspartners. Inom testningsindustrin pågår en omvandlingsprocess som SenzaGen är med och driver.

”Anki har gjort ett fantastiskt arbete med att ta en akademisk innovation till en färdig produkt. På ett drivande och visionärt sätt har hon breddat marknadspotentialen för GARD®-plattformen och därigenom byggt bolagets marknadsvärde allt eftersom ett ökat antal licens- och distributionsavtal knutits till bolaget. För att ha fortsatt tillgång till hennes breda kompetens och erfarenhet kommer bolagets större ägare att föreslå Anki som styrelseledamot i SenzaGen i samband med årsstämman den 15 maj”, säger Carl Borrebaeck, styrelseordförande i SenzaGen.

För mer information, vänligen kontakta:
Carl Borrebaeck, Styrelseordförande, SenzaGen AB
Email: carl.borrebaeck@immun.lth.se | Mobil: 0708 218330

Tina Dackemark Lawesson, Director Investor Relations & Corporate Communications
Email: tina.lawesson@senzagen.com | Mobil: 0708 202944 

Denna information är sådan information som SenzaGen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2019, kl. 08.30 CET. 

Om GARD® 
GARD® består av en grupp tester för analys av kemikaliers förmåga att starta en allergisk reaktion hos människa. Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD® stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents precision. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på möss – som endast uppnår 70-75 procents precision. SenzaGens test kan dessutom kvantifiera den allergiframkallande potentialen för en kemisk substans. 

Om SenzaGen AB (publ) 
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i USA. 

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser. Mer information om SenzaGen finns att tillgå via www.senzagen.com

SenzaGen appoints Axel Sjöblad as new CEO – mission to lead the company into an expansive sales phase

Over the last few years SenzaGen has made major progress, bringing the company to the next phase with increased focus on marketing and sales. In accordance with the company's strategic plan and accelerating commercial activities, SenzaGen's Board has appointed Axel Sjöblad as new CEO starting June 17, 2019. Axel most recently held the position as CEO of BioGaia and replaces Anki Malmborg Hager, who after five years as CEO, is nominated to become a member of the company’s board.

Axel Sjöblad has extensive experience in managing and developing global growth companies in medical technology and Life Science. He was most recently the CEO of BioGaia AB, a company with sales in 100 countries. During his time as CEO of BioGaia from 2016 to 2018, the company strengthened its market-leading position, with an increased market cap from around SEK 4 billion to approximately SEK 7 billion. Prior to working for BioGaia, Sjöblad was President Sales and Service North Europe and CEO of Getinge Sverige AB and Regional Vice President Northern European Markets at Gambro with responsibility for subsidiaries running operations in several European countries. He holds an MBA and Executive MBA from the Stockholm School of Economics. He is a board member of VibroSense Dynamics and former elite player in handball.

“We are pleased to welcome Axel Sjöblad as CEO during this important phase of our growth journey. Axel has solid commercial background in the Life Science sector and will add valuable expertise through his broad experience of driving sales expansion into international markets. The Board is convinced that Axel has the necessary skills, vision and determination to build on the foundations that CEO Anki Malmborg Hager, has successfully laid in recent years,” says Carl Borrebaeck, Chairman of SenzaGen.

Axel's focus is to expand global sales based on SenzaGen's unique product portfolio for animal-free allergy tests.

“SenzaGen is a very well-run company that has developed with a long-term and serious focus and I look forward to further leading the company towards full-scale commercialization. The company's test methods have the potential to fulfill a unique customer need and to promote a paradigm shift for industrial tests. For the first time substances that cause allergies can be identified both with greater accuracy and most importantly without any animal testing. I very much look forward to being a part of this,” says Sjöblad. 

SenzaGen has evolved rapidly from an exciting innovative start-up to a company in the commercialization phase, since Anki Malmborg Hager joined in 2014. In a short time, the company has developed a unique test methodology with strong potential in several application areas and industries, as well as signing important license and distribution partners. Within the testing industry, a conversion process is already underway in which SenzaGen is playing a key role.

“Anki has done a fantastic job by taking an academic innovation into a finished product. With her drive and vision, she has broadened the market potential for the GARD® platform thereby building the company's market value with an increased number of license and distribution agreements. In order to secure continued access to her broad expertise and experience, the company's main shareholders will propose Anki as a board member of SenzaGen at the Annual General Meeting on May 15,” says Carl Borrebaeck, Chairman of SenzaGen. 

For more information, please contact: 
Carl Borrebaeck, Chairman of the board, SenzaGen AB
Email: carl.borrebaeck@immun.lth.se | Telephone:  +46 708 218330

Tina Dackemark Lawesson, Director Investor Relations & Corporate Communications
Email: tina.lawesson@senzagen.com | Telephone: +46 708 202944 

This information is information that SenzaGen is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the contact person set out above on April 12, 2019 at 08.30 CET. 

About GARD® 
GARD® consists of a group of tests for analyzing chemicals' ability to start an allergic reaction in humans. By analyzing hundreds of markers, GARD® generates large amounts of data and delivers results with over 90 percent accuracy. This can be compared to today's standard method – tests on mice – which only achieves 70-75 percent precision. SenzaGen's test can also quantify the allergenic potential of a chemical substance. 

About SenzaGen 
SenzaGen makes it possible to replace animal experiments with in vitro genetic testing to determine the allergenicity of the chemicals we come into contact with in our daily lives, such as for example in cosmetics, pharmaceuticals, food products and dyes. The company's patented tests are the most reliable on the market and provide more information than traditional evaluation methods. We ourselves sell the tests in Sweden and the USA, and we sell through partners in several other countries. Over the next few years the company will expand geographically, make alliances with more distribution partners and launch further unique tests. SenzaGen has its headquarters in Lund in Sweden and a subsidiary in the USA.

SenzaGen AB is listed on Nasdaq First North in Stockholm (ticker: SENZA) and FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, is the company’s Certified Adviser. For more information, please visit www.senzagen.com

SenzaGen strengthens its organization with IR and communications director

Lund, December 5, 2018 – SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA) today announced that the company has recruited Tina Dackemark Lawesson as communications director. Dackemark Lawesson joins SenzaGen with a wealth of experience from IR and communications positions in similar life science companies and takes up her position in December 2018.

"SenzaGen is in a very exciting development phase and we need to strengthen our organization within both IR and strategic communication. In her role as communications director, Tina will be tasked with increasing communication towards our prioritized target groups and will thus have a key position in SenzaGen," says Anki Malmborg Hager, CEO of SenzaGen.

Dackemark Lawesson joins SenzaGen from Invisio, a Danish communication equipment company based in Copenhagen, where she was Director of Investor Relations & Corporate Communications. She previously held similar positions at Cellavision, Enzymatica and Precise Biometrics.

"SenzaGen is a very exciting company which, thanks to its technology, has the opportunity to make a real impact in the pharmaceutical and cosmetics industries. I am therefore delighted to have the opportunity of meeting the challenge of taking the company's communications forward," says Dackemark Lawesson.

 

For more information, please contact: 

Anki Malmborg Hager, CEO, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com 
Telephone: +46 768 284822

Tina Dackemark Lawesson, SenzaGen AB
Email: tina.lawesson@senzagen.com 
Telephone: +46 708 202944

About GARD® 

GARD® is a group of tests for assessing chemical skin sensitizers. The tests make use of genetic biomarkers for more than 200 genes which cover the entire immune reaction and are relevant to predicting the risk of hypersensitivity. The tests have over 90 percent reliability.

This compares with the current predominant test method, experiments on mice, which has an accuracy of 70-75 percent. SenzaGen's tests are also capable of measuring the potency of a substance's allergenic properties. Consequently, GARD tests provide a much more comprehensive basis for determining whether a substance should be classified as an allergen than current testing methods.

About SenzaGen

SenzaGen makes it possible to replace animal experiments with in vitro genetic testing to determine the allergenicity of the chemicals we come into contact with in our daily lives, such as for example in cosmetics, pharmaceuticals, food products and dyes. The company's patented tests are the most reliable on the market and provide more information than traditional evaluation methods. We ourselves sell the tests in Sweden and the USA, and we sell through partners in several other countries. Over the next few years the company will expand geographically, make alliances with more distribution partners and launch further unique tests. SenzaGen has its headquarters in Lund in Sweden and a subsidiary in Delaware USA. For more information visit www.senzagen.com  

The information was submitted for publication, through the contact person set out above on December 5, 2018, at 08.30.

SenzaGen AB is listed on Nasdaq First North in Stockholm and FNCA is the company’s Certified Adviser. For more information, please visit www.senzagen.com  

SenzaGen förstärker med IR-och kommunikationsansvarig

Lund, den 5 december 2018 – SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA) meddelar idag att Bolaget rekryterat Tina Dackemark Lawesson som kommunikationsansvarig. Tina Dackemark Lawesson har lång erfarenhet av IR- och kommunikations-befattningar inom life science-bolag och hon börjar på SenzaGen i december 2018.

"SenzaGen befinner sig i en mycket spännande fas och vi behöver förstärka vår organisation inom såväl IR som strategisk kommunikation. Tina Dackemark Lawesson kommer som kommunikationsansvarig att ha uppdraget att driva kommunikationen gentemot våra prioriterade målgrupper och kommer därmed att ha en nyckelposition på SenzaGen”, säger Anki Malmborg Hager, VD på SenzaGen.

Tina Dackemark Lawesson kommer närmast från en roll som Director Investor Relations & Corporate Communications på kommunikationsutrustningsbolaget Invisio i Köpenhamn, dessförinnan har hon haft liknande befattningar på Cellavision, Enzymatica och Precise Biometrics.

”SenzaGen är ett mycket spännande bolag som med sin teknologi har möjlighet att lämna ett bestående avtryck. Det känns därför extra roligt och utmanande att få vara med och utveckla bolagets kommunikation framöver”, säger Tina Dackemark Lawesson, ny IR- och kommunikationsansvarig på SenzaGen.

För mer information, kontakta: 

Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telefon: 0768 284822

Tina Dackemark Lawesson, SenzaGen AB
Email: tina.lawesson@senzagen.com
Telefon: 0708 202944

Om GARD®

GARD® är en grupp med tester för analys av kemikaliers förmåga att starta en allergisk reaktion hos människa. Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD™ stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents precision. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på möss – som endast uppnår 70-75 procents precision. SenzaGens test kan dessutom kvantifiera den allergiframkallande potentialen för en kemisk substans.

Om SenzaGen

SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i USA. För mer information, besök www.senzagen.com.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 december 2018 kl. 08.30.

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA är bolagets Certified Adviser. Mer information om SenzaGen finns att tillgå via http://www.senzagen.com.

Senzagen strengthens US organisation and commercial presence with aim to enroll more licensees

Lund, October 11, 2018 – SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA) today announces that the Company is strengthening its presence in the important US market through a major strategic recruitment. The recruitment of Dr. Joshua J. Schmidt as Business Development Director at SenzaGen Inc represents a further expansion of the Company's commercial organization and an increasing focus on establishing collaborations with both licensees and distributors, in accordance with SenzaGen’s recently communicated financial targets. In parallel with the recruitment, SenzaGen Inc also becomes a wholly-owned subsidiary, offering additional possibilities for steering the commercial strategy in the US.

SenzaGen is focusing on the chemical, cosmetics, pharmaceutical and medical device markets for global commercialization of the in vitro platform GARD®.

In 2017 and 2018, SenzaGen has gradually strengthened its commercial organisation and global presence through new agreements with strategic partners. The background to the recruitment in the US is that SenzaGen intends to accelerate its collaborations with both US licensees and industrial partners for the development of the GARD®portfolio.

"The US is a priority market, and through the recruitment of Joshua J. Schmidt, we are strengthening our organisation by adding significant network, knowledge and insight into the US market, which contributes to achieving our financial targets," says Anki Malmborg Hager, CEO of SenzaGen

Joshua J. Schmidt has extensive business and scientific experience from 3M, Medtronic and Bruker Daltonics, most recently as Senior Account Executive for a US-based CRO, Pace Analytical Life Sciences, where he worked with testing of pharmaceutical products and medical devices in the US.

"SenzaGen's technology is impressive and has true potential to significantly and positively impact the chemical and life science industries. I am excited to join SenzaGen at this time because I see great opportunity and potential for growth in the US and globally for GARD®”, says Joshua J. Schmidt, Business Development Director at SenzaGen Inc.

In conjunction with Joshua J. Schmidt’s appointment as Business Development Director, SenzaGen Inc becomes a wholly-owned subsidiary of SenzaGen AB (publ).

For more information, please contact: 

Anki Malmborg Hager, CEO, SenzaGen AB

Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com

Telephone: +46 768 284822

About GARD® 

GARD® is a group of tests for assessing chemical skin sensitizers. The tests make use of genetic biomarkers for more than 200 genes which cover the entire immune reaction and are relevant to predicting the risk of hypersensitivity. The tests have over 90 percent reliability.

This compares with the current predominant test method, experiments on mice, which has an accuracy of 70-75 percent. SenzaGen's tests are also capable of measuring the potency of a substance's allergenic properties. Consequently, GARD tests provide a much more comprehensive basis for determining whether a substance should be classified as an allergen than current testing methods.

About SenzaGen

SenzaGen makes it possible to replace animal experiments with in vitro genetic testing to determine the allergenicity of the chemicals we come into contact with in our daily lives, such as for example in cosmetics, pharmaceuticals, food products and dyes. The company's patented tests are the most reliable on the market and provide more information than traditional evaluation methods. We ourselves sell the tests in Sweden and the USA, and we sell through partners in several other countries. Over the next few years the company will expand geographically, make alliances with more distribution partners and launch further unique tests. SenzaGen has its headquarters in Lund in Sweden and a subsidiary in Delaware USA. For more information visit www.senzagen.com  

This information is information that SenzaGen is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the contact person set out above on October 11, 2018, at 08.30.

SenzaGen AB is listed on Nasdaq First North in Stockholm and FNCA is the company’s Certified Adviser. For more information, please visit www.senzagen.com

SenzaGen stärker organisationen i USA med målsättningen att öka den kommersiella närvaron genom att öka antalet licenstagare

Lund, den 11 oktober 2018 – SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA) meddelar idag att Bolaget genom en strategisk rekrytering förstärker sin närvaro på den viktiga amerikanska marknaden. Rekryteringen av Dr. Joshua J. Schmidt som Business Development Director på SenzaGen Inc innebär ytterligare en expansion av Bolagets kommersiella organisation och fokus på att etablera samarbeten med såväl licenstagare som distributörer i enlighet med SenzaGens nyligen kommunicerade finansiella målsättning. I samband med rekryteringen omorganiseras också SenzaGen Inc till ett helägt dotterbolag, vilket ger ytterligare möjligheter att styra den kommersiella strategin i USA.

SenzaGen fokuserar på kemikalie-, kosmetika-, läkemedels- och medicintekniska marknaderna för sin globala kommersialisering av in vitro-plattformen GARD®.

Under 2017 och 2018 har SenzaGen successivt stärkt sin kommersiella organisation och globala närvaro med nya avtal med strategiska partners. Bakgrunden till nyrekryteringen i USA är att SenzaGen avser att accelerera samarbetena både med amerikanska licenstagare och med industriella partners för utveckling av GARD®-portföljen.

"USA är en prioriterad marknad och genom rekryteringen av Joshua J. Schmidt förstärker vi vår organisation med ett betydande nätverk, kunskap och insikter om den amerikanska marknaden vilket medverkar till att vi når vår finansiella målsättning”, säger Anki Malmborg Hager, VD på SenzaGen

Joshua J. Schmidt har omfattande affärs- och vetenskaplig erfarenhet från 3M, Medtronic and Bruker Daltonics, senast som Senior Account Executive för en amerikanska CRO, Pace Analytical Life Sciences, där han arbetat med testning av farmaceutiska och medicinsktekniska produkter i USA.

"SenzaGens teknologi imponerar och har verkligen potential att väsentligt påverka kemikalie- och life science-industrin på ett positivt sätt. Jag är entusiastisk över att komma in i SenzaGen i detta skede eftersom jag ser stora möjligheter och potential för tillväxt, såväl i USA som globalt för GARD®", säger Joshua J. Schmidt, Business Development Director på SenzaGen Inc.

I samband med att Joshua J. Schmidt utses till Business Development Director blir SenzaGen Inc ett helägt dotterbolag till SenzaGen AB (publ).

För mer information, kontakta: 

Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB

Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com

Telefon: 0768-284822

Om GARD®

GARD® är en grupp med tester för analys av kemikaliers förmåga att starta en allergisk reaktion hos människa. Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD™ stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents precision. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på möss – som endast uppnår 70-75 procents precision. SenzaGens test kan dessutom kvantifiera den allergiframkallande potentialen för en kemisk substans.

Om SenzaGen

SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i Delaware, USA. För mer information, besök www.senzagen.com.

Denna information är sådan information som SenzaGen är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 11 oktober 2018 kl. 08:30.

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA är bolagets Certified Adviser. Mer information om SenzaGen finns att tillgå via http://www.senzagen.com.

Carl-Henric Nilsson frånträder styrelseuppdraget i SenzaGen

Lund, 3 maj 2018 – Carl-Henric Nilsson, styrelseledamot i SenzaGen AB (publ) (”SenzaGen” eller ”Bolaget”) sedan 2014, har idag meddelat övriga styrelsen samt Bolaget att han begär eget utträde från uppdraget som styrelseledamot med anledning av att åtal har väckts mot honom avseende misstänkt insiderbrott i FX International AB (publ). Carl-Henric kommer således inte vara föremål för omval på Bolagets årsstämma den 8 maj 2018.

För mer information avseende åtalet mot Carl-Henric Nilsson hänvisas till det pressmeddelande som idag offentliggjordes av FX International AB (publ) på följande länk: http://news.cision.com/se/fxi/r/fx-international-ab-publ—-styrelseledamot-atalas-for-insiderbrott,c2511736

Som en följd av Carl-Henrics utträde kommer det i kallelsen till årsstämman offentliggjorda förslaget avseende styrelseval justeras enligt följande:

Föreslås att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter. Det totala arvodet till styrelsen minskas med 100 000 kronor till 500 000 kronor där arvode föreslås utgå med 100 000 kronor till var och en av de stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i Bolaget och med 200 000 kronor till styrelsens ordförande.

Samtliga nuvarande styrelseledamöter, förutom Carl-Henric Nilsson, föreslås till omval, dvs. Carl Borrebaeck, Ann Gidner, Ian Kimber, och Laura Chirica. Carl Borrebaeck föreslås fortsättningsvis omväljas till styrelseordförande.

För mer information avseende kallelsen och det tidigare förslaget hänvisas till Bolagets hemsida, www.senzagen.com.

För mer information, kontakta: 
Carl Borrebaeck, Styrelseordförande, SenzaGen AB
E-mail: carl.borrebaeck@senzagen.com
Telefon: 0708-218330 

Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
E-mail: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telefon: 0768-284822


Om GARD™
Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD™ stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents precision. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på möss – som endast uppnår 70-75 procents precision. SenzaGens test kan dessutom kvantifiera den allergiframkallande potentialen för en kemisk substans.

Om SenzaGen
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök www.senzagen.com.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2018, kl.09:15.  

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA är bolagets Certified Adviser. Mer information om SenzaGen finns att tillgå via http://www.senzagen.com.

SenzaGen appoints new Chief Scientific Officer

Lund, March 7, 2018 – SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA) today announced that the company has recruited Dr Gunilla Grundström as its new Chief Scientific Officer. She has more than 10 years of commercial experience in the pharmaceutical and medical technology industry and comes most recently from a position as Senior Research Manager at Baxter.

Gunilla Grundström holds a Masters degree from Lund University and has a Ph.D. in medical biochemistry. She has previously held senior positions within AstraZeneca's and Gambro's research organizations, and since 2013 she has been Senior Research Manager at Baxter in Lund. In her role as Chief Scientific Officer (CSO) she will be responsible for SenzaGen's long-term development strategy and product portfolio.

"Gunilla has a solid scientific background, many years' experience in managing complex research and development projects and an excellent understanding of the customer needs that we strive to satisfy. I look forward to her contribution towards the development of new products based on our unique technology platform GARD," says SenzaGen's CEO, Anki Malmborg Hager.

Gunilla Grundström takes up her position at SenzaGen on 1st May 2018. She succeeds Henrik Appelgren, who for personal reasons is moving to a part-time role in the company focusing on regulatory issues.  


For more information, please contact: 
Anki Malmborg Hager, CEO, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telephone: +46 768 284822 


About GARD™ 
GARD is a group of tests for assessing chemical skin sensitizers. The tests make use of genetic biomarkers for more than 200 genes which cover the entire immune reaction and are relevant to predicting the risk of hypersensitivity. The tests have over 90 percent reliability.This compares with the current predominant test method, experiments on mice, which has an accuracy of 70-75 percent. SenzaGen's tests are also capable of measuring the potency of a substance's allergenic properties. Consequently, GARD tests provide a much more comprehensive basis for determining whether a substance should be classified as an allergen than current testing methods.

About SenzaGen
SenzaGen makes it possible to replace animal experiments with in vitro genetic testing to determine the allergenicity of the chemicals we come into contact with in our daily lives, such as for example in cosmetics, pharmaceuticals, food products and dyes. The company's patented tests are the most reliable on the market and provide more information than traditional evaluation methods. We ourselves sell the tests in Sweden and the USA, and we sell through partners in several other countries. Over the next few years the company will expand geographically, make alliances with more distribution partners and launch further unique tests. SenzaGen has its headquarters in Lund in Sweden and a subsidiary in San Francisco, USA. For more information visit www.senzagen.com


The information was submitted for publication, through the contact person set out above on March 7, 2018 at 08:45 CET 

SenzaGen AB are listed on Nasdaq First North in Stockholm and FNCA is the company’s Certified Adviser. For more information, please visit www.senzagen.com