Invitation to SenzaGen’s 2021 half year report conference call on Aug 19 at 10.30 CET

SenzaGen is pleased to invite press and investors to a conference call on Thursday August 19 at 10.30 CEST where CEO Axel Sjöblad comments SenzaGen’s 2021 half year results. The conference call, which will be held in English, will begin with a presentation of the report followed by a Q&A session.

Phone number for the conference
To participate in the conference call, use the dial-in numbers below.

SE: +46850558358
FR: +33170750721
DE: +4969222239166
CH: +41225805976
NE: +31107129163
UK: +443333009260

Weblink
https://tv.streamfabriken.com/senzagen-q2-2021

Inbjudan till SenzaGens telefonkonferens för halvårsrapporten 2021 den 19 augusti kl 10.30

SenzaGen bjuder in media och investerare till en telefonkonferens torsdagen den 19 augusti klockan 10.30 där VD Axel Sjöblad kommenterar SenzaGens halvårsrapport 2021. Telefonkonferensen hålls på engelska och inleds med en kort presentation av rapporten följt av en frågestund.

Telefonnummer till konferensen
För att delta i konferensen ring ett av numren nedan:

SE: +46850558358
FR: +33170750721
DE: +4969222239166
CH: +41225805976
NE: +31107129163
UK: +443333009260

Weblink
https://tv.streamfabriken.com/senzagen-q2-2021

Positivt vetenskapligt utlåtande gällande GARD®skin från ESAC banar väg för OECD-validering och öppnar nya kommersiella möjligheter

EU:s referenslaboratorium för alternativ till djurtester EURL ECVAM meddelar att ESAC, deras vetenskapliga kommitté, nu lämnat ett positivt utlåtande kring testmetoden GARD®skin. Beroende på regulatorisk kontext anser ESAC att GARD®skin kan användas fristående vid positiva resultat och rekommenderar OECD att anta metoden som en Test Guideline för hudsensibilisering. Beskedet är en viktig milstolpe i processen att GARD® skall bli regulatoriskt godkänd, vilket öppnar nya kommersiella möjligheter för bolaget.

ESAC:s vetenskapliga utvärdering är nu genomförd och visar att testet GARD®skin uppfyller EURL ECVAMS krav på tillförlitlighet vid testning för regulatorisk registrering. Det innebär att testet är vetenskapligt och evidensbaserat, går att sätta upp i andra laboratorier och levererar samma prestanda oavsett vilket laboratorium som utför testet. I sin rapport skriver ESAC att GARD®skin kan, beroende på regulatorisk kontext, användas fristående vid positiva resultat vid bedömning av om en substans kan vara allergiframkallande, vilket innebär att inga ytterligare tester behövs. Negativa resultat skall utvärderas tillsammans med ytterligare tester.

”Denna rapport är en milstolpe för SenzaGen och jag är mycket glad att vi äntligen fått detta mycket positiva ESAC utlåtande om GARD®skin som den första genomikbaserade testen för identifiering av allergiframkallande substanser. Jag vill tacka EURL ECVAM och ESAC för ett mycket professionellt arbete och en välskriven rapport”, säger Axel Sjöblad, VD för SenzaGen. ”Det positiva beskedet innebär att ESAC rekommenderar OECD att ta upp GARD®skin på deras lista över internationellt godkända testmetoder. Det betyder vidare att vår banbrytande GARD®-teknologi, som bygger på både genomik och maskininlärning, nu validerats av en objektiv internationell expertgrupp. Med ett slutligt OECD-godkännande på plats kommer vi att kunna erbjuda testerna till en mycket bredare kundgrupp inom bland annat kosmetika- och kemikalieindustrin i EU, USA och Asien, vilket banar väg för en snabbare marknadstillväxt. Vi kommer från och med nu att referera till det positiva ESAC utlåtandet i alla våra externa kontakter”, fortsätter Axel Sjöblad.

”Det är en viktig signal att en internationell regulatorisk myndighet nu godkänner ett så pass tekniskt avancerat testsystem som GARD®. Det positiva beskedet bekräftar att GARD® är en vetenskapligt och tekniskt välgrundad metod för prediktion av hudsensibilisering. I och med detta godkännande introduceras också en rad tekniska komponenter, såsom högdimensionell prediktiv modellering och molnbaserade analysverktyg, som nya inom regulatorisk toxikologi. Detta etablerar SenzaGen som en stark spelare på marknaden även i utvecklingen av framtida tester baserade på våra nyckelkompetenser”, säger Henrik Johansson, Chief Scientist på SenzaGen.

Vidare anser ESAC att GARD®skin och GARD®potency är funktionella och användbara i industriella screening-syften. SenzaGen arbetar nu med att öka sitt dataunderlag för GARD®potency gällande prediktivitet och reproducerbarhet för att möjliggöra för testet att kunna användas i regulatoriska sammanhang.

ESAC:s utlåtande
ESAC:s utlåtande finns tillgängligt på webbsidan JRC Publications Repository:
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC125963

Webbkonferens
SenzaGen bjuder in media och investerare till en webbkonferens torsdagen den 29 juli klockan 15.00 där VD Axel Sjöblad och Chief Scientist Henrik Johansson kommenterar ESAC:s utlåtande. Konferensen hålls på engelska och inleds med en presentation följt av en frågestund.

För att delta på webbkonferensen, anmäl dig i god tid via följande länk: https://attendee.gotowebinar.com/register/8998421169786434061

Efter livesändningen kommer webbkonferensen att finnas tillgängligt på bolagets hemsida.

Valideringsprocessen
För närvarande pågår en valideringsprocess för testmetoden GARD®. Utvärderingen har utförts av EU:s organ för validering av alternativa testmetoder (EURL ECVAM) på uppdrag av OECD. Ett viktigt steg i processen är att utvärdera att testerna är vetenskapliga och evidensbaserade, går att sätta upp i andra laboratorier (överförbarhet) och kan leverera samma prestanda oavsett vem som utför testet (robusthet). I detta syfte har SenzaGen utfört en stor valideringsstudie som har granskats av EURL ECVAM:s vetenskapliga kommitté ESAC. Efter den vetenskapliga utvärderingen rekommenderade ESAC OECD att en så kallad Test Guideline utfärdas. En OECD Test Guideline möjliggör för kunder att använda testresultat från GARD® vid produktregistreringar. SenzaGen har förberett ett Test Guideline-utkast och är i regelbunden kontakt med svenska Kemikalieinspektionen och OECD.

Positive scientific ESAC opinion on GARD®skin paves the way for OECD validation and opens new commercial opportunities

EURL ECVAM, the EU Reference Laboratory for alternatives to animal testing, has announced that ESAC, their scientific advisory committee, has issued a positive opinion on the GARD®skin test method. Depending on the regulatory context, positive results obtained with GARD®skin can be used stand-alone to identify skin sensitizers and the method is recommended to be adopted as an OECD Test Guideline for skin sensitization. The announcement marks a major milestone in the regulatory approval process for GARD®, opening up new commercial opportunities for the company.

ESAC has now completed its scientific evaluation, which shows that the GARD®skin assay meets the EURL ECVAM requirements for reliability in testing in preparation for regulatory filing. This means that the test is science- and evidence-based, can be transferred to other laboratories, and delivers the same performance regardless of who conducts the test. In their report, ESAC states that GARD®skin can, depending on the regulatory context, be used as stand-alone for positive results when identifying skin sensitizers, which means that no additional testing is needed. A negative result must be considered together with additional evidence.

“This report is a key milestone for the company and I am very pleased that we have received a positive ESAC opinion for GARD®skin as the first genomic test for identifying skin sensitizers. I would like to thank EURL ECVAM and ESAC for their professionalism and a well-written report,” says Axel Sjöblad, CEO of SenzaGen. “According to the positive opinion, ESAC recommends that OECD include GARD®skin on their list of internationally agreed test methods. Furthermore, it means that our groundbreaking GARD®-technology, which is based on both genomics and machine learning, has now been validated by an objective group of international experts. With the final OECD approval in place, we will be able to offer the GARD®-tests to a significantly broader customer base in various industries, such as cosmetics and chemicals in the EU, the US and Asia. This paves the way for an accelerated market growth and from now on we will refer to ESAC’s positive opinion in all our external communications,” Axel Sjöblad continues.

“When an international regulatory authority approves such a technologically advanced test system as GARD®, it sends a strong message,” says Henrik Johansson, Chief Scientist at SenzaGen. “The positive news confirms that GARD® is a science-based, and a technically sound method for the prediction of skin sensitization. With this endorsement, a range of technical components such as high-dimensional predictive modeling and cloud-based analytic tools are also introduced as novelties in regulatory toxicology. This establishes SenzaGen as a strong player in the market, especially in the development of future tests based on our key competences,” he says.

Furthermore, ESAC considers that GARD®skin and GARD®potency are functional and valid test methods ready for use in industrial screening applications. SenzaGen is now building more data for GARD®potency regarding predictivity and reproducibility, so that GARD®potency can also be used in a regulatory context.

The ESAC opinion
ESAC’s opinion is available on the JRC Publications Repository webpage:
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC125963

Webcast
SenzaGen invites media and investors to a webcast on July 29 at 15.00 CEST, when CEO Axel Sjöblad and Chief Scientist Henrik Johansson will comment on the ESAC opinion. The webcast will be held in English. It will start with a presentation which will be followed by a Q&A session.

To participate in the webcast, register well in advance using the following link: https://attendee.gotowebinar.com/register/8998421169786434061

After the live broadcast, a recording will be available on the company’s website.

The GARD regulatory process
The GARD regulatory process is underway for the GARD® test method. The evaluation has been conducted by the EU Reference Laboratory for alternatives to animal testing (EURL ECVAM) on behalf of the OECD. A key step in the process is evaluating whether the tests are scientifically evidence based, can be set up in other laboratories (transferability) and can deliver the same performance regardless of who conducts the tests (robustness). For this purpose, SenzaGen has conducted a large validation study and its results have been evaluated by EURL ECVAM’s Scientific Advisory Committee (ESAC). Following the scientific evaluation, ESAC has issued a recommendation to the OECD, which will be the foundation for issuing a Test Guideline. An issued OECD Test Guideline will allow customers to use GARD® test results in product registrations. SenzaGen has prepared a Test Guideline draft and is in regular contact with both the Swedish Chemicals Agency and OECD.

SenzaGen breddar sin laboratorieverksamhet inom in vitro hudtoxikologi

På grund av marknadens efterfrågan och som komplement till bolagets innovativa testplattform GARD® med tester för hud- och luftvägsallergi, utökas nu erbjudandet med tester för irritation och korrosion från och med den 1 juli 2021. SenzaGen ger kunder ett större testutbud inom ytterligare områden inom djurfri hudtoxikologi vilket stärker bolagets position på marknaden för hudrelaterad toxikologisk in vitro-testning.

Efterfrågan på kontraktslaboratorietjänster för djurfri hudrelaterad toxikologisk testning ökar inom bolagets prioriterade marknader och SenzaGen utökar nu sitt testutbud för att möta kundernas önskemål och behov. Tester för hudsensibilisering ingår tillsammans med irritation och korrosion i en bredare riskbedömning av kunders substanser. Att testa och bedöma de potentiella riskerna och toxiciteten för kemikalier, läkemedelskandidater och medicintekniska produkter är ett myndighetskrav vid regulatorisk registrering av produkter.

”Vi ser det som mycket positivt att marknaden önskar utföra fler högkvalitativa tester hos bolaget. Med ett utökat testutbud stärker vi ytterligare vår position och möter våra kunders behov på en växande marknad. Samtidigt ökar vi vår konkurrenskraft som ett av Nordens få GLP-certifierade kontraktslaboratorier för cellbaserade toxikologiska tester. Expansionen är en del av vår kommersialiseringsstrategi och i linje med vår mission att erbjuda de absolut bästa alternativa testerna till djurförsök inom ett antal olika testområden. Redan i höst har vi för avsikt att öka testutbudet ytterligare”, säger Axel Sjöblad, VD på SenzaGen.

SenzaGens moderna högteknologiska laboratorium i Lund är bolagets nav för både kundstudier, forskning och produktutveckling. På uppdrag från kunder utför laboratoriet sedan 2018 toxikologiska in vitro-tester för att utvärdera om ämnen kan orsaka hud- och luftvägsallergi, så kallad sensibilisering, med särskild expertis gällande prover som traditionellt sett anses vara svårbedömda. Testerna hjälper produktutvecklande företag i ett antal olika industrier att tillhandahålla säkra och hållbara produkter och skapa bättre produktionsmiljöer för sina medarbetare, samtidigt som antalet djurförsök kan minskas.

Hudsensibilisering utgör tillsammans med irritation och korrosion ett av tio delsegment inom toxikologisk in vitro-testning och står för cirka 5,5 procent av den totala marknaden. Segmentet växer snabbast av alla segment, årligen med 9,5 procent, och förväntas år 2023 uppgå till cirka 5 miljarder SEK.* Genom de utökade laboratorietjänsterna vill SenzaGen vara en del av denna tillväxt och möta de ökande behoven från produktutvecklande bolag och regulatoriska myndigheter.

* Kalorama Information, 2018, In Vitro Toxicology.

SenzaGen expands services within in vitro skin toxicology

Due to market demand, and as a complement to the company’s innovative GARD® test platform for skin and respiratory allergies, SenzaGen is expanding its service offerings with in vitro tests for irritation and corrosion beginning July 1, 2021. SenzaGen will now provide customers with a wider range of tests in additional areas of non-animal skin toxicology, thus strengthening the company’s overall market position in in vitro skin toxicology testing.

Demand for contract research services for non-animal skin toxicological testing is growing in SenzaGen’s target markets. To meet customer requests and needs, the company is now expanding its testing services beyond skin sensitization to include irritation and corrosion as part of a broader risk assessment of customers’ substances. The testing and assessment of toxicity and potential risk of chemicals, drug candidates, and medical devices is a requirement for a variety product development benchmarks, including regulatory filings.

“We very much welcome that the market wants to perform more high-quality tests with the company,” says Axel Sjöblad, CEO of SenzaGen. “With an expanded range of tests, we further strengthen our position and meet our customers’ needs in a growing market. At the same time, we are increasing our competitiveness as one of the Nordic region’s few GLP-certified contract laboratories for cell-based toxicology tests. The expansion is part of our commercialization strategy and in line with our mission to offer best-in-class alternatives to animal testing across a variety of test areas. As early as the fall of 2021, we intend to again further expand the range of our testing services,” he says.

SenzaGen’s high-tech lab in Lund, Sweden serves as the company’s hub for customer studies, research, and product development. On behalf of customers, the lab currently performs in vitro toxicology testing using the GARD assay to evaluate the skin and respiratory sensitization potential and risk of various test items, with an expertise in substances traditionally considered difficult-to-test. This testing is critical for companies developing products in a variety of industries to provide safe, sustainable products and create better production environments for their employees, all while reducing the number of animals used in experimentation.

Skin sensitization, combined with irritation and corrosion, is one of ten subsegments of in vitro toxicology testing and accounts for approximately 5.5% of the current total market. This segment, in particular, is also growing the fastest with 9.5% growth annually and is expected to be valued at approximately SEK 5 billion by 2023, according to the 2018 report “In Vitro Toxicology” by Kalorama Information. SenzaGen’s service expansion looks to build upon this growth and meet the increasing needs of product developers and regulatory bodies alike.

SenzaGen: Invitation to 2020 Year-End Report conference call on Feb 18 at 9.30 CET

SenzaGen is pleased to invite press and investors to a conference call on Thursday February 18 at 9.30 CET where CEO Axel Sjöblad comments SenzaGen’s 2020 full year results.

The conference call, which will be held in English, will begin with a presentation of the report followed by a Q&A session.

Phone number for the conference
To participate in the conference call, use the dial-in numbers below.

FR: +33170750721
DE: +4969222239167
SE: +46850558368
CH: +41225675632
NL: +31107129162
UK: +443333009267

Weblink
https://tv.streamfabriken.com/senzagen-q4-2020

SenzaGen: Inbjudan till telefonkonferens för bokslutskommunikén 2020 den 18 februari kl 9.30

SenzaGen bjuder in media och investerare till en telefonkonferens torsdagen den 18 februari klockan 9.30 där VD Axel Sjöblad kommenterar SenzaGens bokslutskommuniké 2020.

Telefonkonferensen hålls på engelska och inleds med en kort presentation av rapporten följt av en frågestund.

Telefonnummer till konferensen
För att delta i konferensen ring ett av numren nedan:

FR: +33170750721
DE: +4969222239167
SE: +46850558368
CH: +41225675632
NL: +31107129162
UK: +443333009267

Weblink
https://tv.streamfabriken.com/senzagen-q4-2020

SenzaGen renews and expands global collaboration agreement with Charles River Laboratories

SenzaGen has renewed and expanded its global collaboration agreement with the contract research organization Charles River Laboratories, one of the world's leading companies in laboratory services. To meet the growing interest in risk assessment of chemicals by using SenzaGen's non-animal test platform GARD®, the collaboration was broadened to now include all tests in the GARD portfolio.

Charles River Laboratories International, Inc. is a leading global contract research organization offering preclinical laboratory services to the pharmaceutical, chemical, agrochemical and medical device industries, among others. Companies in these industries are increasingly looking for alternative test methods that are more precise and cost-effective in the long run. The collaboration with SenzaGen was initiated in 2017.

“We are very pleased with our continued and expanded collaboration with Charles River Laboratories and to work with them to drive the change in establishing alternative testing methods widely. The collaboration is in line with our commercial strategy to form a global partner network and Charles River Laboratories is a leading service provider to the industries we prioritize, giving us a very strong sales channel. The fact that Charles River Laboratories continue to offer GARD to their customers and include our latest developed tests confirms the strength of our technology,” says Axel Sjöblad, CEO of SenzaGen.

“At Charles River we are passionate about our role in improving the quality of people´s lives and we strive at providing the best scientific solutions. We are happy to continue our collaboration with SenzaGen to offer the state-of-the-art GARD technology for sensitization assessments. Since 2017, our customers have been requesting GARD sensitization services and appreciate its unique ability to provide potency classification according to CLP, among other features”, says Walter Westerink, Section Head Flexible Innovation Team, Charles River Laboratories.

SenzaGen förnyar och utökar globalt samarbetsavtal med Charles River Laboratories

SenzaGen har förnyat och utökat det globala samarbetsavtalet med kontraktslaboratoriet Charles River Laboratories, ett av världens ledande företag inom laboratorietjänster. För att möta det växande intresset för riskbedömning av kemikalier med SenzaGens djurfria testplattform GARD® breddas samarbetet så att det nu omfattar försäljning av samtliga tester i GARD-portföljen.

Charles River Laboratories International, Inc. är ett ledande globalt kontraktslaboratorium som erbjuder prekliniska laboratorietjänster till bland annat läkemedel-, kemikalie-, agrokemikalie- och medicinteknikindustrin. Trenden är att bolag inom dessa industrier söker alternativa testmetoder som är mer precisa och i längden kostnadseffektiva. Samarbetet med SenzaGen inleddes 2017.

“Vi är mycket glada över vårt fortsatta och utökade samarbete med Charles River och att tillsammans med dem driva förändringsprocessen för att etablera alternativa tester på bred front. Samarbetet ligger i linje med vår kommersiella strategi att etablera ett globalt partnernätverk och Charles River är en ledande aktör i de branscher som vi prioriterar, vilket ger oss en mycket stark försäljningskanal. Att de fortsätter att erbjuda GARD till sina kunder och inkluderar våra senast utvecklade tester visar på styrkan av vår teknologi,” säger Axel Sjöblad, VD på SenzaGen.

”På Charles River brinner vi för att förbättra människors livskvalitet och strävar efter att erbjuda våra kunder lösningar som ligger i forskningens framkant. Vi är glada över vårt fortsatta samarbete med SenzaGen och möjligheten att kunna erbjuda GARD-tekniken för att bedöma om kemikalier kan orsaka allergier. Sedan 2017 har våra kunder efterfrågat GARD-testerna och uppskattar bland annat möjligheten att klassificera kemikalier som starkt eller svagt allergiframkallande enligt CLP”, säger Walter Westerink, Section Head Flexibelt Innovations, Charles River Laboratories.