Valberedning.

Vid årsstämman den 15 maj 2019 fattades beslut om att inrätta en valberedning samt de riktlinjer som ska styra valberedningens arbete.

Valberedningen är bolagsstämmans organ med enda uppgift att bereda stämmans beslut i val- och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning. Följaktligen ska valberedningen förbereda och framlägga förslag för aktieägarna på stämman avseende:

  • ordförande vid årsstämma,
  • val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande,
  • ersättning till styrelsens ordförande, ledamöter samt utskottsledamöter,
  • ersättning till revisor
  • principer för utseende av valberedningen.

Valberedningens ledamöter ska utses årligen och bestå av personer utsedda av de, hos Euroclear Sweden AB, tre största direktregistrerade aktieägarna eller annan större aktieägare vilken Bolaget äger kännedom om (”Största Aktieägarna”) vid tredje kvartalets utgång. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska inte vara styrelseledamöter.

Valberedningens ledamöter ska utses enligt följande:

  • Styrelsens ordförande ska årligen vid tredje kvartalets utgång kontakta de Största Aktieägarna vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Utöver de personer som utsetts av de Största Aktieägarna ska styrelsens ordförande ingå i valberedningen. Om någon av de Största Aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse ledamot till valberedningen, eller annars får anses ha avstått från sådan rätt, ska nästa aktieägare i turordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Dock behöver inte fler än totalt fem aktieägare tillfrågas, förutsatt att detta inte krävs för att valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter.
  • Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska den aktieägare som utsåg ledamoten äga rätt att utse en ersättare.
  • Valberedningens ordförande ska vara en ägarrepresentant som samtidigt kan vara styrelseledamot. Styrelsens ordförande ska dock inte vara valberedningens ordförande.
  • Styrelsens ordförande ska, som ett led i valberedningens arbete, för valberedningen redovisa de förhållanden avseende styrelsens arbete och behov av särskild kompetens m.m. som kan vara av betydelse för valberedningsarbetet. Enskilda aktieägare ska kunna lämna förslag på styrelseledamöter till valberedningen för vidare utvärdering inom ramen för dess arbete,

Utsedd valberedning ska kvarstå fram till dess att en ny valberedning konstituerats. Skulle en aktieägare, som utsett ledamot i valberedningen, väsentligt minska sitt aktieägande och inte längre vara kvalificerad för att utse en ledamot i valberedningen ska, om valberedningen så beslutar, sådan aktieägares ledamot entledigas och en annan av SenzaGens Största Aktieägare ska erbjudas att utse ledamot i dennes ställe i enlighet med vad som framgår ovan.

Information om valberedningens sammansättning ska offentliggöras på SenzaGens hemsida senast sex månader före årsstämman, med uppgift om vilken enskild ägare som utsett en viss ledamot.

Arvode ska inte utgå från SenzaGen till valberedningens ledamöter.

Valberedningen ska ha rätt att belasta SenzaGen med kostnader för rekryteringskonsulter och eventuella övriga nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete om det bedöms erforderligt för att få ett lämpligt urval av kandidater till styrelsen.

Valberedningen ska redogöra för sitt arbete vid årsstämman.

Valberedningen ska inför varje årsstämma ta ställning till huruvida valberedningen finner det vara erforderligt att föreslå ändringar i de instruktioner som fastställts vid den föregående årsstämma och i sådant fall lämna förslag till beslut avseende sådana ändringar till årsstämman.

Beslutsunderlag från årsstämma 2019

Valberedningens ledamöter inför årsstämma 2020

Inför årsstämman 2020 utgörs valberedningen av Malin Lindstedt, valberedningens ordförande, Erwin Roggen representerande 3Rs Management and Consulting, Carl-Henric Nilsson samt styrelsens ordförande Carl Borrebaeck.

Kontakta Valberedningen

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan skicka e-post till ir@senzagen.com, eller vanlig post till: Valberedningen, SenzaGen AB, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund. För att Valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag bör dessa vara Valberedningen tillhanda senast den 15 december 2019.