Revisor.

Vid årsstämman 2017 utsågs revisionsföretaget Mazars SET Revisionsbyrå AB som revisor. Mats-Åke Andersson är huvudansvarig revisor.

Mats-Åke Andersson, Auktoriserad revisor
(Född 1960)
Mazars SET Revisionsbyrå AB

SenzaGens revisor utses av årsstämman. Revisorns uppgift är att granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning å aktieägarnas vägnar. Granskning av årsredovisningar, konsoliderade ekonomiska rapporter och konton, och styrelsens och verkställande direktörens administration utförs i enlighet med god revisionssed i Sverige.