Revisor.

Mats-Åke Andersson, Auktoriserad revisor
AB Auditoriet

SenzaGens revisor utses av årsstämman. Revisorns uppgift är att granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning å aktieägarnas vägnar. Granskning av årsredovisningar, konsoliderade ekonomiska rapporter och konton, och styrelsens och verkställande direktörens administration utförs i enlighet med god revisionssed i Sverige.