Revisor.

SenzaGens revisor utses av årsstämman. Revisorns uppgift är att granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning å aktieägarnas vägnar. Granskning av årsredovisningar, konsoliderade ekonomiska rapporter och konton, och styrelsens och verkställande direktörens administration utförs i enlighet med god revisionssed i Sverige.

Vid årsstämman 2017 utsågs revisionsföretaget Mazars SET Revisionsbyrå AB som revisor. Revisionsföretaget har anmält att auktoriserade revisorn Mats-Åke Andersson är huvudansvarig för revisionen.

Mats-Åke Andersson
Född 1960
Auktoriserad revisor
Mazars SET Revisionsbyrå AB