Bolagsstyrning.

Ansvaret för bolagsstyrning och kontroll av SenzaGen fördelas mellan aktieägarna på bolagsstämma, styrelse och VD. Till grund för styrningen av bolaget ligger bland annat bolagsordningen, aktiebolagslagen och Nasdaq First Norths regelverk för emittenter samt interna regelverk och policyer.

Årsstämma 2020

SenzaGen håller årsstämma den 8 maj 2020 i Lund.

SenzaGens årsstämma 2020 kommer att hållas den 8 maj klockan 16:00 i Medicon Villages konferenslokaler på Scheelevägen 2 i Lund.

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman kan skicka begäran skriftligen med e-post på adressen ir@senzagen.com eller med vanlig post på adressen: Styrelsen, SenzaGen AB, Medicon Village, 223 81 Lund. Begäran måste ha inkommit senast sju veckor före stämman för att kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning.

Relaterade dokument
Nedan finns dokument relaterade till SenzaGens årsstämma.