Bolagsstyrning.

Ansvaret för bolagsstyrning och kontroll av SenzaGen fördelas mellan aktieägarna på bolagsstämma, styrelse och VD. Till grund för styrningen av bolaget ligger bland annat bolagsordningen, aktiebolagslagen och Nasdaq First Norths regelverk för emittenter samt interna regelverk och policyer.

Årsstämma 2019

SenzaGen höll årsstämma den 15 maj i Lund.

För relaterade dokument se arkiv här nedan.