SenzaGen rekryterar Chief Commercial Officer och Chief Scentific Officer

SenzaGen rekryterar Chief Commercial Officer och Chief Scientific Officer enzaGen meddelar idag att bolaget rekryterat Anna Chérouvrier Hansson som Chief Commercial Officer och dr. Henrik Appelgren som Chief Scientific Officer. Därmed stärks ledningen inför kommersialiseringen av bolagets GARD-tester, vilka används för utvärdering av kemiska substansers allergiframkallande egenskaper.

Anna Chérouvrier Hansson – CCO, Henrik Appelgren – CSO, Marianne Olsson – CFO, Steve Smith – IP

 

De idag annonserade rekryteringarna utgör det sista ledet i arbetet med att förstärka företagsledningen i SenzaGen inför kommersialiseringen av GARD-testerna och bolagets planerade notering på Nasdaq First North. Ledningsgruppen har successivt kompletterats under det senaste året – i slutet av 2016 påbörjade Marianne Olsson en anställning som Chief Financial Officer och i början av 2017 rekryterades dr Steve Smith till en position som Intellectual Property Counsel.

”Vi är glada över att ha kunnat attrahera så industriellt erfarna och välmeriterade personer till SenzaGen. Företagsledningen har nu en optimal sammansättning inför vårt arbete med att etablera GARD-testerna som en ny global standard för utvärdering av kemiska substansers allergiframkallande egenskaper”, säger SenzaGens vd, Anki Malmborg Hager.

Anna Chérouvrier Hansson, Bachelor of Business Administration, och Master of European Business Administration and Business Law, kommer närmast från en position som marknadschef på det noterade läkemedelsföretaget Camurus. Där ansvarade hon för bolagets marknadsavdelning, uppbyggnaden och ledningen av marknads- och försäljningsorganisation inom medical device och för etableringen av distributionssamarbeten i Asien, USA och Frankrike. Hon har tidigare bland annat arbetat som Head of Business Development Life Science på Invest in Skåne, Partner på Zitha Consulting och i ett flertal seniora positioner inom europeiska läkemedels- och kemiföretag.

Henrik Appelgren är biolog och disputerad i genetisk toxikologi. Han har under 15 år arbetat på Kemikalieinspektionen, där han bland annat fungerat som Sveriges nationella samordnare i OECD:s testmetodprogram. Henrik är specialinsatt i alternativa testmetoder och har djup kunskap om det regulatoriska arbetet inom kemikaliebranschen – både nationellt och internationellt. Han har även lång erfarenhet av hälsoriskbedömningar av kemikalier inom alla europeiska lagstiftningar. Han är, eller har varit, medlem i ett flertal vetenskapliga expertråd inom bland annat FORMAS, Vetenskapsrådet, Stiftelsen forskning utan djurförsök, Skandinaviska sällskapet för celltoxikologi och EUToxRisk.

Anna Chérouvrier Hansson påbörjar sin anställning den 15 augusti och Henrik Appelgren tillträder sin position den 4 september 2017.

En fullständig presentation av SenzaGens företagsledning kommer finnas tillgänglig på bolagets hemsida då anställningarna påbörjats, www.senzagen.com.

För mer information:
Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
E-mail: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telefon: +46 768 284822

Om GARD
Genom att analysera 200 respektive 389 markörer beroende på test, genererar GARD stora mängder data och levererar resultat med upp till 90 % precision. Detta kan jämföras med den gyllene standarden som är djurtester på möss som har endast 70-75% precision. SenzaGens test har därtill förmågan att mäta potensen (styrkan) av en substans och kan därmed avgöra till vilken grad en substans orsakar allergi.

Om SenzaGen
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök www.senzagen.com.

SenzaGen recruits Chief Commercial Officer and Chief Scientific Officer

SenzaGen announces today that the company has recruited Anna Chérouvrier Hansson as Chief Commercial Officer and Dr. Henrik Appelgren as Chief Scientific Officer. The company’s management is thus strengthened in the run-up to the commercialization of the company’s GARD tests, which are used to assess the allergenic properties of chemical substances.

Anna Chérouvrier Hansson – CCO, Henrik Appelgren – CSO, Marianne Olsson – CFO, Steve Smith – IP

 

The appointments announced today are the final stage in the work to strengthen SenzaGen’s management for the commercialization of the GARD tests and the company’s planned listing on Nasdaq First North. The management team has been built up gradually over the past year – at the end of 2016 Marianne Olsson started work as Chief Financial Officer, and in early 2017 Dr Steve Smith was recruited to the post of Intellectual Property Counsel.

“We are delighted to have attracted such well-qualified and industrially experienced people to SenzaGen. The company’s management now has an optimal composition for our work to establish GARD tests as the new global standard for evaluating the allergy-inducing properties of chemical substances,” says SenzaGen CEO Anki Malmborg Hager.

Anna Chérouvrier Hansson, Bachelor of Business Administration, and Master of European Business Administration and Business Law, comes most recently from a position as Director of Marketing at the listed drug company Camurus. There she was responsible for the company’s marketing department, the development and management of the medical device marketing and sales organisation and for the establishment of distribution partnerships in Asia, the USA and France. She has previously worked as Head of Business Development Life Science at Invest in Skåne, Partner at Zitha Consulting and in a number of senior positions in European pharmaceutical and chemical companies.

Henrik Appelgren is a biologist with a PhD in genetic toxicology. He has been working at the Swedish Chemicals Agency for 15 years, where he worked as Sweden’s national coordinator in the OECD Test Guideline Programme. Henrik has a deep knowledge in alternative test methods and of regulatory work in the chemical industry – both nationally and internationally. He also has long experience of health risk assessments of chemicals in all European legislation. He is, or has been, a member of several scientific expert councils including FORMAS, the Swedish Research Council, the Swedish Fund for Research Without Animal Experiments, the Scandinavian Society for Cell Toxicology and EUToxRisk.

Anna Chérouvrier Hansson takes up her position on 15th August and Henrik Appelgren on 4th September 2017.

A complete presentation of SenzaGen’s management team will be available on the company’s website when the positions are started, www.senzagen.com.

For more information:
Anki Malmborg Hager, CEO, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telephone: +46 768 284822

About GARD
GARD is a group of tests for assessing chemical skin sensitizers. The tests make use of genetic biomarkers for more than 200 genes which cover the entire immune reaction and are relevant to predicting the risk of hypersensitivity. The tests have up to 90% reliability. This compares with the current predominant test method, experiments on mice, which has an accuracy of 70-75%. SenzaGen’s tests are also capable of measuring the potency of a substance’s allergenic properties. Consequently GARD tests provide a much more comprehensive basis for determining whether a substance should be classified as an allergen than current testing methods.

About SenzaGen
SenzaGen makes it possible to replace animal experiments with in vitro genetic testing to determine the allergenicity of the chemicals we come into contact with in our daily lives, such as for example in cosmetics, pharmaceuticals, food products and dyes. The company’s patented tests are the most reliable on the market and provide more information than traditional evaluation methods. We ourselves sell the tests in Sweden and the USA, and we sell through partners in several other countries. Over the next few years the company will expand geographically, make alliances with more distribution partners and launch further unique tests. SenzaGen has its headquarters in Lund in Sweden and a subsidiary in San Francisco, USA. For more information visit www.senzagen.com

senzagen skin derma

Möt oss i Almedalen – Forskarna bakom GARDtestet och SenzaGens tekniker på plats.

Möt Andy Forreryd från Lunds Universitet och Angelica Johansson från SenzaGen i Forska Utan Djurförsöks event 6 och 7 Juli. Under två seminarier berättar Andy om forskningen bakom GARD. Det bjuds möjligheter till frågor och att testa på praktiskt labbarbete med testet.
Med forskningspengar från bland andra Forska Utan Djurförsök har universitetet utvecklat ett unikt allergitestet som med högre precision än befintliga tester kan avgöra om en kemikalie kan framkalla hudallergi. Testet utförs i provrör och ersätter befintliga djurtester vid säkerhetstestning av kemikalier. GARDtestet ägs, säljs och marknadsförs nu av SenzaGen AB för global kommersialisering med målet att bli ny branschstandard på den internationella marknaden för säkerhetstestning av kemikalier. Angelica Johansson finns på plats att berätta om GARDs resa från labb till global marknad. Tryck här för att läsa mer.

senzagen skin derma

Meet us in Almedalen – The researchers behind the GARDtest and SenzaGen’s lab technicians on site.

Meet Andy Forreryd from Lund University and Angelica Johansson from SenzaGen in the organisation of Research Without Animal Experiments, 6th and 7th of July. During two seminars, Andy will tell us about the research behind GARD. There will be opportunities for questions and hands on practical lab work so that you can experience and see how the test works.

With research money from different organisations, including Research Without Animal Experiments, the university has developed a unique allergy test that with higher precision than existing tests can determine if a chemical can induce skin allergy. The test is carried out in test tubes and replaces the need for animal testing when safety testing chemicals.

The GARDtestet is now owned, sold and marketed by SenzaGen AB for global commercialization with the aim of becoming a new industry standard on the international chemical safety testing market. Angelica Johansson is on site to talk about GARD’s journey from laboratory to global market. Link in Swedish.

SenzaGen tecknar globalt distributionsavtal med Charles River Laboratories

SenzaGen tillkännager idag att företaget har tecknat ett globalt distributionsavtal med Charles River Laboratories, ett världsledande företag inom laboratorietjänster. Charles River kommer marknadsföra GARDskin till sina kunder på global basis. GARDskin har potential att ersätta traditionella metoder vid regulatorisk testning och utvärdering av kemiska substanser inom ramarna för den europeiska REACH-förordningen.

GARDskin är ett genbaserat test som, med högre noggrannhet än de tester som idag dominerar marknaden, avslöjar om kemiska substanser riskerar att framkalla allergier.

“Med detta nya globala distributionsavtal knyter vi till oss ännu en mycket stark partner för den globala lanseringen av GARDskin. Charles River är en ledande aktör på många viktiga geografiska marknader och i flera olika branscher och vi ser fram emot att arbeta tillsammans i kommersialiseringen av SenzaGens högpresterande och tillförlitliga allergitest “, säger SenzaGens VD Anki Malmborg Hager.

Charles River Laboratories International, Inc. är ett globalt företag som specialiserat sig på en rad prekliniska laboratorietjänster inom läkemedels- och bioteknikindustrin. Bland sina kunder finns många av världens ledande läkemedels- och bioteknikföretag, akademiska institutioner och offentliga forskningscentra. Företaget har mer än 11 ​​000 anställda över hela världen och är noterat på NYSE.

För mer information:
Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telefon: 0768 284822

Om GARD
Genom att analysera 200 respektive 389 markörer beroende på test, genererar GARD stora mängder data och levererar resultat med upp till 90 % precision. Detta kan jämföras med den gyllene standarden som är djurtester på möss som har endast 70-75% precision. SenzaGens test har därtill förmågan att mäta potensen (styrkan) av en substans och kan därmed avgöra till vilken grad en substans orsakar allergi.

Om SenzaGen
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök www.senzagen.com

SenzaGen signs global distribution agreement with Charles River Laboratories

SenzaGen announces today that the company has signed a global distribution agreement with Charles River Laboratories, a leading early-stage contract research organization, to market GARDskin to their clients globally. GARDskin has the potential to replace traditional methods in regulatory testing, in accordance with European REACH Regulation.

GARDskin is a genome-based test that – with higher accuracy than the current gold standard test method – reveals whether chemical substances are at risk of causing allergies.

“With this new global distribution agreement, we are linking up with yet another very strong partner for the global launch of GARDskin. Charles River is a leading player in many important geographical markets and in several different industries, and we are looking forward to working together in the commercialization of SenzaGen’s high performing, accurate allergy test,” says SenzaGen CEO Anki Malmborg Hager.

Charles River Laboratories International, Inc. is a global company that specializes in a range of preclinical laboratory services for the pharmaceutical and biotechnology industries. Among its customers are many of the world’s leading pharmaceutical and biotechnology companies, academic institutions and government research centres. The company has more than 11,000 employees worldwide and is listed on the NYSE.

For more information
Anki Malmborg Hager, CEO, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telephone: +46 768 284822

 

About GARD
GARD is a group of tests for assessing chemical skin sensitizers. The tests make use of genetic biomarkers for more than 200 genes which cover the entire immune reaction and are relevant to predicting the risk of hypersensitivity. The tests have up to 90% reliability. This compares with the current predominant test method, experiments on mice, which has an accuracy of 70-75%. SenzaGen’s tests are also capable of measuring the potency of a substance’s allergenic properties. Consequently GARD tests provide a much more comprehensive basis for determining whether a substance should be classified as an allergen than current testing methods.

About SenzaGen
SenzaGen makes it possible to replace animal experiments with in vitro genetic testing to determine the allergenicity of the chemicals we come into contact with in our daily lives, such as for example in cosmetics, pharmaceuticals, food products and dyes. The company’s patented tests are the most reliable on the market and provide more information than traditional evaluation methods. We ourselves sell the tests in Sweden and the USA, and we sell through partners in several other countries. Over the next few years the company will expand geographically, make alliances with more distribution partners and launch further unique tests. SenzaGen has its headquarters in Lund in Sweden and a subsidiary in San Francisco, USA. For more information visit www.senzagen.com

Positiva forskningsresultat för SenzaGens test GARDpotency publicerade i ledande vetenskaplig tidskrift

SenzaGen meddelar idag att en vetenskaplig utvärdering av GARDpotency visar att testet med hög träffsäkerhet avslöjar om kemiska substanser är allergiframkallande, samt hur stark kemikaliens allergiska effekt är. Resultaten har publicerats i den välrenommerade vetenskapliga tidskriften Altex. GARDpotency är ett genbaserat test som utförs i provrör, vilket eliminerar behovet av djurförsök.

Den nu publicerade vetenskapliga utvärderingen har genomförts av en forskargrupp vid Lunds universitet, under ledning av Malin Lindstedt, professor och universitetslektor vid Institutionen för Immunteknologi. Forskargruppen har kunnat identifiera 52 biomarkörer som med mycket hög träffsäkerhet kan kvantifiera den allergiframkallande effekten av en kemisk substans. GARDpotency kan därmed möta de utmaningar som kemikalieproducenter står inför, när myndigheterna skärper kraven på allergitestning och samtidigt reglerar och förbjuder användning av djurtester som används idag.
”Resultaten av den vetenskapliga utvärderingen understryker att GARDpotency har potential att revolutionera testningen av de kemikalier vi kommer i kontakt med i vardagen. En betydande fördel med GARDpotency är möjligheten att kunna ersätta befintliga djurbaserade metoder vid regulatorisk testning enligt den europeiska REACH-förordningen”, säger SenzaGens vd, Anki Malmborg Hager.

EU:s kemikalieförordning REACH ställer hårda krav på utvärdering, registrering och användning av kemiska ämnen. Sedan 2013 får kosmetika inte allergitestas på djur och under REACH-förordningen måste djurfria metoder användas om sådana finns att tillgå. Detta innebär bland annat att kemikalier vilka klassats som allergiframkallande också måste potensklassificeras, utan användning av djurförsök. SenzaGen har påbörjat lanseringen av GARDpotency i begränsad skala och arbetar nu med att få testmetoden industrianpassad och även validerad av OECD.

Den vetenskapliga rapporten finns tillgänglig via följande länk:
http://www.altex.ch/resources/Zeller__of_170412_v2.pdf

För mer information:
Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
E-mail: amh@senzagen.com
Telefon:  0768-284822

Om GARD
GARD är provrörsbaserade tester för bedömning av kemiska hudsensibiliserare. Testerna utnyttjar genetiska biomarkörer för fler än 200 gener som täcker hela immunreaktionen och är relevanta för att förutsäga risken för överkänslighet. Testerna har en tillförlitlighet på 90%. Detta kan jämföras med den idag dominerande testmetoden, djurförsök på möss, vilken ger en tillförlitlighet på 72%. SenzaGens tester har också förmågan att mäta potensen (styrkan) av ett ämnes allergiframkallande egenskaper. GARD-testerna levererar därmed ett mer heltäckande underlag

Om SenzaGen
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök www.senzagen.com

Positive research results for SenzaGen’s GARDpotency test published in leading scientific journal

SenzaGen announces today that a scientific evaluation of GARDpotency shows that the test reveals with high accuracy whether chemical substances are allergenic and how strong the allergic effect of the chemical is. The results have been published in the prestigious scientific journal Altex. GARDpotency is a gene-based test which is carried out in vitro, thus eliminating the need for animal testing.

The recently published scientific evaluation has been conducted by a research group at Lund University led by Malin Lindstedt, professor and senior lecturer at the Department of Immunotechnology. The research group has been able to identify 52 biomarkers which, with very high accuracy, can quantify the allergenic effect of a chemical substance. GARDpotency is thus able to meet the challenges facing chemical manufacturers as the authorities tighten the requirements for allergy testing at the same time as regulating and prohibiting the use of the animal tests which are currently in use.

“The results of this scientific evaluation underline the fact that GARDpotency has the potential to revolutionize the testing of the chemicals we come into contact with in our daily lives. A significant advantage of GARDpotency is that it enables existing animal-based methods in regulatory testing to be replaced in line with the EU’s REACH regulation,” says SenzaGen CEO Anki Malmborg Hager.

The EU’s chemical substances regulation REACH places strict controls on the evaluation, registration and use of chemical substances. Since 2013 cosmetics may not be allergy tested on animals and, under the REACH regulation, animal-free methods must be used if available. One consequence of this is that chemicals classified as allergenic must also be potency-classified without the use of animal testing. SenzaGen has commenced a limited launch of GARDpotency and is now working to adapt the test method to the needs of industry and to achieve OECD validation.

The scientific report is available via this link:
http://www.altex.ch/resources/Zeller__of_170412_v2.pdf

For more information:
Anki Malmborg Hager, CEO SenzaGen
E-mail: amh@senzagen.com
Phone: +46 768 284822

About GARD
GARD is a group of tests for assessing chemical skin sensitizers. The tests make use of genetic biomarkers for more than 200 genes which cover the entire immune reaction and are relevant to predicting the risk of hypersensitivity. The tests have 90% reliability. This compares with the current predominant test method, experiments on mice, which has a reliability rating of 72%. SenzaGen’s tests are also capable of measuring the potency of a substance’s allergenic properties. Consequently GARD tests provide a much more comprehensive basis for determining whether a substance should be classified as an allergen than current testing methods.

About SenzaGen
SenzaGen makes it possible to replace animal experiments with in vitro genetic testing to determine the allergenicity of the chemicals we come into contact with in our daily lives, such as for example in cosmetics, pharmaceuticals, food products and dyes. The company’s patented tests are the most reliable on the market and provide more information than traditional evaluation methods. We ourselves sell the tests in Sweden and the USA, and we sell through partners in several other countries. Over the next few years the company will expand geographically, make alliances with more distribution partners and launch further unique tests. SenzaGen has its headquarters in Lund in Sweden and a subsidiary in San Francisco, USA. For more information visit www.senzagen.com

The GARD platform for potency assessment of skin sensitizing chemicals

ALTEX Online first published April 12, 2017, version 2 https://doi.org/10.14573/altex.1701101

Kathrin S. Zeller, Andy Forreryd, Tim Lindberg, Robin Gradin, Aakash Chawade and Malin Lindstedt,

Summary

Contact allergy induced by certain chemicals is a common health concern, and several alternative methods have been developed to fulfill the requirements of European legislation with regard to hazard assessment of potential skin sensitizers. However, validated methods, which provide information about the potency of skin sensitizers, are still lacking. The cell-based assay Genomic Allergen Rapid Detection (GARD), targeting key event 3, dendritic cell activation, of the skin sensitizer AOP, uses gene expression profiling and a machine learning approach for the prediction of chemicals as sensitizers or non-sensitizers. Based on the GARD platform, we here expanded the assay to predict three sensitizer potency classes according to the European Classification, Labelling and Packaging (CLP) Regulation, targeting categories 1A (strong), 1B (weak) and no cat (non-sensitizer). Using a random forest approach and 70 training samples, a potential biomarker signature of 52 transcripts was identified. The resulting model could predict an independent test set consisting of 18 chemicals, six from each CLP category and all previously unseen to the model, with an overall accuracy of 78%. Importantly, the model was shown to be conservative and only underestimated the class label of one chemical. Furthermore, an association of defined chemical protein reactivity with distinct biological pathways illustrates that our transcriptional approach can reveal information contributing to the understanding of underlying mechanisms in sensitization.

Link to article online

SenzaGen publicerar årsredovisning för räkenskapsåret 2016

SenzaGen AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2016 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida (www.senzagen.com) och på bolagets kontor med adress Scheelevägen 2, Medicon Village i Lund.

För ytterligare information, kontakta
Anki Malmborg Hager, VD
Telefon: 046-275 62 00 / 0768 284822
E-post: amh@senzagen.com

 

Om SenzaGen
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök
www.senzagen.com

Om GARD
GARD är provrörsbaserade tester för bedömning av kemiska hudsensibiliserare. Testerna utnyttjar genetiska biomarkörer för fler än 200 gener som täcker hela immunreaktionen och är relevanta för att förutsäga risken för överkänslighet. Testerna har en tillförlitlighet på 90%. Detta kan jämföras med den idag dominerande testmetoden, djurförsök på möss, vilken ger en tillförlitlighet på 72%. SenzaGens tester har också förmågan att mäta potensen (styrkan) av ett ämnes allergiframkallande egenskaper. GARD-testerna levererar därmed ett mer heltäckande underlag.