Positiva forskningsresultat för SenzaGens test GARDpotency publicerade i ledande vetenskaplig tidskrift

SenzaGen meddelar idag att en vetenskaplig utvärdering av GARDpotency visar att testet med hög träffsäkerhet avslöjar om kemiska substanser är allergiframkallande, samt hur stark kemikaliens allergiska effekt är. Resultaten har publicerats i den välrenommerade vetenskapliga tidskriften Altex. GARDpotency är ett genbaserat test som utförs i provrör, vilket eliminerar behovet av djurförsök.

Den nu publicerade vetenskapliga utvärderingen har genomförts av en forskargrupp vid Lunds universitet, under ledning av Malin Lindstedt, professor och universitetslektor vid Institutionen för Immunteknologi. Forskargruppen har kunnat identifiera 52 biomarkörer som med mycket hög träffsäkerhet kan kvantifiera den allergiframkallande effekten av en kemisk substans. GARDpotency kan därmed möta de utmaningar som kemikalieproducenter står inför, när myndigheterna skärper kraven på allergitestning och samtidigt reglerar och förbjuder användning av djurtester som används idag.

 
”Resultaten av den vetenskapliga utvärderingen understryker att GARDpotency har potential att revolutionera testningen av de kemikalier vi kommer i kontakt med i vardagen. En betydande fördel med GARDpotency är möjligheten att kunna ersätta befintliga djurbaserade metoder vid regulatorisk testning enligt den europeiska REACH-förordningen”, säger SenzaGens vd, Anki Malmborg Hager.

EU:s kemikalieförordning REACH ställer hårda krav på utvärdering, registrering och användning av kemiska ämnen. Sedan 2013 får kosmetika inte allergitestas på djur och under REACH-förordningen måste djurfria metoder användas om sådana finns att tillgå. Detta innebär bland annat att kemikalier vilka klassats som allergiframkallande också måste potensklassificeras, utan användning av djurförsök. SenzaGen har påbörjat lanseringen av GARDpotency i begränsad skala och arbetar nu med att få testmetoden industrianpassad och även validerad av OECD.

Den vetenskapliga rapporten finns tillgänglig via följande länk:
http://www.altex.ch/resources/Zeller__of_170412_v2.pdf     

För mer information:

Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB

E-mail: amh@senzagen.com

Telefon:  0768-284822
 

Om GARD

GARD är provrörsbaserade tester för bedömning av kemiska hudsensibiliserare. Testerna utnyttjar genetiska biomarkörer för fler än 200 gener som täcker hela immunreaktionen och är relevanta för att förutsäga risken för överkänslighet. Testerna har en tillförlitlighet på 90%. Detta kan jämföras med den idag dominerande testmetoden, djurförsök på möss, vilken ger en tillförlitlighet på 72%. SenzaGens tester har också förmågan att mäta potensen (styrkan) av ett ämnes allergiframkallande egenskaper. GARD-testerna levererar därmed ett mer heltäckande underlag

Om SenzaGen

 

SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök 
www.senzagen.com
 
 

Taggar:

Positive research results for SenzaGen’s GARDpotency test published in leading scientific journal

SenzaGen announces today that a scientific evaluation of GARDpotency shows that the test reveals with high accuracy whether chemical substances are allergenic and how strong the allergic effect of the chemical is. The results have been published in the prestigious scientific journal Altex. GARDpotency is a gene-based test which is carried out 
in vitro
, thus eliminating the need for animal testing.

The recently published scientific evaluation has been conducted by a research group at Lund University led by Malin Lindstedt, professor and senior lecturer at the Department of Immunotechnology. The research group has been able to identify 52 biomarkers which, with very high accuracy, can quantify the allergenic effect of a chemical substance. GARDpotency is thus able to meet the challenges facing chemical manufacturers as the authorities tighten the requirements for allergy testing at the same time as regulating and prohibiting the use of the animal tests which are currently in use.

“The results of this scientific evaluation underline the fact that GARDpotency has the potential to revolutionize the testing of the chemicals we come into contact with in our daily lives. A significant advantage of GARDpotency is that it enables existing animal-based methods in regulatory testing to be replaced in line with the EU’s REACH regulation,” says SenzaGen CEO Anki Malmborg Hager.

The EU’s chemical substances regulation REACH places strict controls on the evaluation, registration and use of chemical substances. Since 2013 cosmetics may not be allergy tested on animals and, under the REACH regulation, animal-free methods must be used if available. One consequence of this is that chemicals classified as allergenic must also be potency-classified without the use of animal testing. SenzaGen has commenced a limited launch of GARDpotency and is now working to adapt the test method to the needs of industry and to achieve OECD validation.

The scientific report is available via this link:
http://www.altex.ch/resources/Zeller__of_170412_v2.pdf
    

For more information:

Anki Malmborg Hager,
 CEO SenzaGen

E-mail: amh@senzagen.com

Phone: +46 768 284822

About GARD

GARD is a group of tests for assessing chemical skin sensitizers. The tests make use of genetic biomarkers for more than 200 genes which cover the entire immune reaction and are relevant to predicting the risk of hypersensitivity. The tests have 90% reliability. This compares with the current predominant test method, experiments on mice, which has a reliability rating of 72%. SenzaGen’s tests are also capable of measuring the potency of a substance’s allergenic properties. Consequently GARD tests provide a much more comprehensive basis for determining whether a substance should be classified as an allergen than current testing methods.

About SenzaGen

SenzaGen makes it possible to replace animal experiments with in vitro genetic testing to determine the allergenicity of the chemicals we come into contact with in our daily lives, such as for example in cosmetics, pharmaceuticals, food products and dyes. The company’s patented tests are the most reliable on the market and provide more information than traditional evaluation methods. We ourselves sell the tests in Sweden and the USA, and we sell through partners in several other countries. Over the next few years the company will expand geographically, make alliances with more distribution partners and launch further unique tests. SenzaGen has its headquarters in Lund in Sweden and a subsidiary in San Francisco, USA. For more
information visit
 
www.senzagen.com

Tags:

The GARD platform for potency assessment of skin sensitizing chemicals

ALTEX Online first published April 12, 2017, version 2 https://doi.org/10.14573/altex.1701101

Kathrin S. Zeller, Andy Forreryd, Tim Lindberg, Robin Gradin, Aakash Chawade and Malin Lindstedt,

Summary

Contact allergy induced by certain chemicals is a common health concern, and several alternative methods have been developed to fulfill the requirements of European legislation with regard to hazard assessment of potential skin sensitizers. However, validated methods, which provide information about the potency of skin sensitizers, are still lacking. The cell-based assay Genomic Allergen Rapid Detection (GARD), targeting key event 3, dendritic cell activation, of the skin sensitizer AOP, uses gene expression profiling and a machine learning approach for the prediction of chemicals as sensitizers or non-sensitizers. Based on the GARD platform, we here expanded the assay to predict three sensitizer potency classes according to the European Classification, Labelling and Packaging (CLP) Regulation, targeting categories 1A (strong), 1B (weak) and no cat (non-sensitizer). Using a random forest approach and 70 training samples, a potential biomarker signature of 52 transcripts was identified. The resulting model could predict an independent test set consisting of 18 chemicals, six from each CLP category and all previously unseen to the model, with an overall accuracy of 78%. Importantly, the model was shown to be conservative and only underestimated the class label of one chemical. Furthermore, an association of defined chemical protein reactivity with distinct biological pathways illustrates that our transcriptional approach can reveal information contributing to the understanding of underlying mechanisms in sensitization.

Link to article online

SenzaGen publicerar årsredovisning för räkenskapsåret 2016

SenzaGen AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2016 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida (
www.senzagen.com
) och på bolagets kontor med adress Scheelevägen 2, Medicon Village i Lund.
 

För ytterligare information, kontakta
 

Anki Malmborg Hager, VD

Telefon: 046-275 62 00 / 0768 284822

E-post:
amh@senzagen.com

Om SenzaGen
 

SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök 
www.senzagen.com
  

Om GARD 

GARD är provrörsbaserade tester för bedömning av kemiska hudsensibiliserare. Testerna utnyttjar genetiska biomarkörer för fler än 200 gener som täcker hela immunreaktionen och är relevanta för att förutsäga risken för överkänslighet. Testerna har en tillförlitlighet på 90%. Detta kan jämföras med den idag dominerande testmetoden, djurförsök på möss, vilken ger en tillförlitlighet på 72%. SenzaGens tester har också förmågan att mäta potensen (styrkan) av ett ämnes allergiframkallande egenskaper. GARD-testerna levererar därmed ett mer heltäckande underlag.

Taggar:

Kallelse till Årsstämma i SenzaGen AB

Aktieägarna i SenzaGen AB, org. nr 556821-9207, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 14 juni 2017 kl. 16.30 i Gamla Gästmatsalen på Medicon Village, hus 302-2, Scheelevägen 2 i Lund.

The shareholders of SenzaGen AB, reg. no. 556821-9207, are hereby summoned to the annual general meeting on Wednesday 14 June 2017 at 16.30 at Gamla Gästmatsalen på Medicon Village, building 302-2, Scheelevägen 2 in Lund.


The English translation is for convenience only and in case of any discrepancy, the Swedish text shall control.

Rätt att delta i stämman och anmälan

Right to attend the general meeting and notification
 

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen torsdagen den 8 juni 2017.

Shareholders who wish to attend the annual general meeting must be included in the share register maintained by Euroclear Sweden AB as of Thursday 8 June 2017.

Aktieägare ombeds även vänligen att senast måndagen den 12 juni 2017 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till SenzaGen AB, Medicon Village, 401, 223 81 Lund eller per e-post till
gun.olsson@senzagen.com
. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Shareholders are also kindly asked to notify the Company of their participation and any assistants (no more than two) in the annual general meeting no later than Monday 12 June 2017. The notification shall be in writing to SenzaGen,
Medicon Village, 401, 223 81 Lund
or via e-mail: gun.olsson@senzagen.com. The notification should state the name, personal/corporate identity number, shareholding, address and telephone number and, when applicable, information about representatives, counsels and assistants. When applicable, complete authorization documents, such as registration certificates and powers of attorney for representatives and assistants, should be appended the notification.

Förvaltarregistrerade aktier

Nominee shares

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast torsdagen den 8 juni 2017 och måste därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Shareholders, whose shares are registered in the name of a bank or other nominee, must temporarily register their shares in their own name with Euroclear Sweden AB in order to be entitled to participate in the annual general meeting. Such registration, which normally is processed in a few days, must be completed no later than Thursday 8 June 2017 and must therefore be requested from the nominee well before this date.

Ombud m.m.

Proxy etc.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på adress enligt ovan. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på årsstämman.

Shareholders represented by proxy shall issue dated and signed power of attorney for the proxy. If the proxy is issued by a legal entity, attested copies of the certificate of registration or equivalent authorization documents, evidencing the authority to issue the proxy, shall be enclosed. The proxy’s validity may not be more than five years from the issuance. A copy of the proxy in original and, where applicable, the registration certificate, should be submitted to the Company by mail at the address set forth above well in advance of the annual general meeting. The proxy in original and, when applicable, the certificate of registration must be presented at the annual general meeting.

Förslag till dagordning

Proposed agenda
 

 1. 1.
   
  Val av ordförande vid stämman.

Election of chairman of the meeting.

 1. 2. 
  Upprättande och godkännande av röstlängd.

Preparation and approval of voting list.

 1. 3.
   
  Val av en eller två justeringsmän.

Election of one or two persons to certify the minutes.

 1. 4.
   
  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Question whether the general meeting has been duly convened.

 1. 5.
   
  Godkännande av dagordningen.

Approval of the agenda.

 1. 6.
   
  Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

Presentation of the annual report and auditor’s report and the group annual report and the group auditor’s report

 1. 7.
   
  Beslut om:

Resolution regarding:

 1. a.
    
  Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Adoption of income statement and balance sheet and the group income statement and the group balance sheet.

 1. b.
   
  Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Decision regarding the profit or loss of the company in accordance with the adopted balance sheet.

 1. c.
   
  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

Decision regarding discharge from liability for the board of directors and the managing director.

 1. 8.
    
  Fastställande av antal styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.

Determination of the number of directors, deputy directors and auditors.

 1. 9.
   
  Fastställande av arvode åt styrelse och revisor.

Determining the fees for the board of directors and the auditor.

 1. 10. Val av styrelse, styrelsesuppleanter och revisor.

Election of board of directors, deputy directors and auditor.

 1. 11.
   
  Beslut om ändring av bolagsordningen.
   

Resolution regarding amendments of the articles of association.

 1. 12.
   
  Beslut om fondemission.
   

Resolution regarding bonus issue.

 1. 13.
   
  Beslut om ändring av bolagsordningen.
   

Resolution regarding amendments of the articles of association.
 

 1. 14.
   
  Beslut om uppdelning av aktier.
   

Resolution regarding share split.

 1. 15.
   
  Beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier.
   

Resolution regarding authorization to the board of directors to issue shares.

 1. 16.
   
  Beslut om incitamentsprogram för anställda i koncernen genom emission av högst 150 000 teckningsoptioner.
   

The board of director’s proposal regarding incentive program for employees within the company group through issue of a maximum of 150,000 warrants.

 1. 17.
   
  Beslut om incitamentsprogram för styrelsens ledamöter genom emission av högst 150 000 teckningsoptioner.
   

Resolution regarding incentive program for members of the board of directors through issue of a maximum of 150,000 warrants.

 1. 18.
   
  Stämmans avslutande.

Closing of the meeting.

Beslutsförslag

Proposed resolutions

Punkt
1
: Val av ordförande vid stämman

Item
1
: Election of chairman of the meeting

Styrelsen föreslår att Carl Borrebaeck väljs till ordförande vid stämman.

The board of directors proposes that
Carl Borrebaeck
is elected as chairman of the general meeting.

Punkt
7.b
 
Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Item
7.b
Decision regarding the profit or loss of the company in accordance with the adopted balance sheet.
 

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

The board of directors proposes that all funds available for the annual general meeting shall be carried forward.

Punkt
8

10
: Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer, samt arvode åt styrelse och revisor och val av styrelse, styrelsesuppleanter och revisor

Item
8

10
: Determination of the number of directors, deputy directors and auditors, and determining the fees for the board of directors and the auditor and election of board of directors, deputy directors and auditor
 

Aktieägare som representerar ca 47 procent av rösterna i Bolaget föreslår följande:

Shareholders representing app. 47 percent of the votes in the Company proposes the following:

Föreslås att styrelsen ska bestå av fem ledamöter. Antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

It is proposed that the board of directors shall comprise of five directors. The number of auditors shall be one registered audit firm.

Föreslås vidare att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kronor till var och en av de stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i Bolaget och med 200 000 kronor till styrelsens ordförande, totalt 600 000 kronor.
Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

It is further proposed that the remuneration to each director elected by the meeting and who is not employed by the Company shall be SEK 100 000 and the chairman of the board of directors is to receive SEK 200 000, in total SEK 600 000. Remuneration to the auditor is to be paid according to approved invoice.

Föreslås omval av styrelseledamöterna Carl Borrebaeck, Ann Gidner, Ian Kimber och Carl-Henric Nilsson samt nyval av Laura Chirica. Vidare föreslås att Carl Borrebaeck omväljs som styrelseordförande.

It is proposed re-election of the directors Carl Borrebaeck, Ann Gidner, Ian Kimber and Carl-Henric Nilsson and election of Laura Chirica.
Furthermore, Carl Borrebaeck is proposed to be re-elected as chairman of the board of directors.

Föreslås välja det registrerade revisionsbolaget MAZARS SET Revisionsbyrå AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2018. MAZARS SET Revisionsbyrå AB har anmält auktoriserade revisorn Mats-Åke Andersson som huvudansvarig.

It is proposed to elect the registered audit firm MAZARS SET Revisionsbyrå AB for the period until the end of the annual general meeting 2018. MAZARS SET Revisionsbyrå AB has announced its appointment of Mats-Åke Andersson as main responsible auditor.

Punkt
11
: Beslut om ändring av bolagsordningen

Item
11
 
: Resolution regarding amendments of the articles of association
 

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande:

The board of directors of the Company proposes that the annual general meeting resolves to amend the Company’s articles of association as follows:

Bolagskategori/Company category

Bolagets bolagskategori ändras från privat till publikt. Bolagsordningens § 1 får därmed följande lydelse:

The company category is changed from a private company to a public company. he articles of association, § 1, will thereby have the following wording:

”Bolagets firma är SenzaGen AB.
Bolaget är publikt (publ).

The name of the company is SenzaGen. The company is a public company (publ).

Verksamhetsföremål/Objects of the Company

Det föreslås vidare att bolagsordningens verksamhetsföremål ändras för att göra det mer flexibelt.
Bolagsordningens § 3 får därmed följande lydelse:

It is further proposed that the objects clause of the Company in the articles of association is changed in order to make it more flexible The articles of association, § 3, will thereby have the following wording:

”Bolagets verksamhet ska vara att bedriva medicinsk forskning, utveckling, undervisning och konsultverksamhet inom området diagnostik, t.ex. test av kemikalier och allergener, samt som moderbolag leda och administrera sådan verksamhet samt förvalta fast och lös egendom och med ovanstående därmed förenlig verksamhet.

The company’s operations shall be to conduct medical research, development. consultancy and education in the field of diagnostics and to test chemicals and allergens, and as parent company lead and administrate such operations and manage real property and chattels and to conduct any other business incidental or related to the foregoing activities.

Gränser för aktiekapital/Limits for the share capital

Bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor till lägst 540 000 kronor och högst 2 160 000 kronor.
Bolagsordningens § 4 får därmed följande lydelse:

The limits for the share capital in the articles of association are changed from a minimum of SEK 50,000 and a maximum of SEK 100,000 to a minimum of SEK 540,000 and a maximum of SEK 2,160,000. The articles of association, § 4, will thereby have the following wording:

”Aktiekapitalet ska utgöra lägst 540 000 kronor och högst 2 160 000 kronor.

The share capital shall be at least SEK 540,000 and no more than SEK 2,160,000.

Styrelse/Board of directors

Vidare föreslås att gränserna för antalet styrelseledamöter som styrelsen ska bestå av ändras från mellan lägst en och högst åtta med högst tre suppleanter till mellan lägst tre och högst tio med högst fem suppleanter.
Bolagsordningens § 6 får därmed följande lydelse:

It is further proposed that the limits regarding the number of directors that the board comprises of is changed from a minimum of one and a maximum of eight with maximum of three deputies to a minimum of three and a maximum of ten and a maximum of five deputies. The articles of association, § 6, will thereby have the following wording:

”Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst fem suppleanter.

The board of directors shall consist a minimum of three and a maximum of ten directors five deputy directors.

Kallelse till bolagsstämma/Notice to general meeting

Det föreslås vidare att bolagsordningens bestämmelse om kallelse till bolagsstämma ändras.
Bolagsordningens § 8 får därmed följande lydelse:

It is further proposed that the articles of association clause regarding convening of a general meeting is amended. The articles of association, § 8, will thereby have the following wording:

”Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i den rikstäckande dagstidningen SvD upplysa om att kallelse har skett.

Notice of general meetings shall be made by announcement in the Official Swedish Gazette and by posting the notice on the company’s website. At the time of the notice, an announcement with information that the notice has been issued shall be published in Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Notice of the annual general meeting and extraordinary general meeting where an amendment of the articles of association will be considered shall be given no earlier than six weeks and no later than four weeks prior to the general meeting. notice of other extraordinary general meetings shall be issued no earlier than six and no later than two weeks before the general meeting
.

För att få deltaga i bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i en utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena fem (5) vardagar före stämman, dels anmäla sig samt antalet biträden (högst två) till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

A shareholder that wishes to participate in a general meeting must be recorded in a printout or other transcript of the share ledger as of five (5) weekdays before the meeting, and notify the company of his/her, and any advisors (no more than two), intention to attend the meeting no later than on the date stated in the notice of the meeting. Such a date may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year’s Eve and may not occur earlier than the fifth weekday prior to the general meeting.

Ort för bolagsstämma/Place for general meetings

Vidare föreslås att en bestämmelse om ort för hållande av bolagsstämma införs i bolagsordningen. Bolagsordningen får därmed en ny § 9 samt att efterföljande bestämmelser får ny numrering Bolagsordningen får därmed en ny § 9 med följande lydelse:

It is further proposed that a clause regarding the place for holding a general meeting is introduced in the articles of association. The articles of association, will thereby have a new clause § 9 and that the following clauses will have a new numbering. The articles of association will thereby have a new § 9 with the following wording:

”Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Stockholms kommun.

A general meeting is to take place where the board of directors has its registered office or in the municipality of Stockholm
.”

Övrigt/Other

Vidare föreslås några tekniska förändringar av bolagsordningens bestämmelse angående dagordning vid årsstämma.

It is further proposed to make some minor additional technical changes in the clause regarding the agenda at the annual general meeting
.

Det föreslås slutligen att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

It is finally proposed that the board of directors or a person appointed by the board of directors be authorised to make such minor adjustments in the above resolution that may be required in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office
.

Punkt
12
: Beslut om fondemission

Item
12
 
: Resolution regarding bonus issue

För att möjliggöra byte av bolagskategori från privat bolag till publikt bolag föreslår styrelsen för Bolaget att årsstämman i Bolaget fattar följande beslut.

To enable the change of company category from a private company to a public company the board of directors of the Company proposes that the annual general meeting of the Company resolves as follows.

Bolagets aktiekapital ska ökas genom fondemission med 432 640 kronor till 540 800 kronor. Fondemissionen genomförs genom överföring av 432 640 kronor från fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning till aktiekapital.

The company’s share capital shall be increased by SEK 432,640 to SEK 540,800 through a bonus issue. The bonus issue will be effected by a transfer of SEK 432,640 from unrestricted equity to share capital, as per the adopted balance sheet.

Inga nya aktier ska ges ut i samband med fondemissionen. Akties kvotvärde ökar därmed med 0,20 kronor till 0,25 kronor per aktie.

No new shares will be issued in connection with the bonus issue. The nominal value of a share thereby increases by SEK 0,20 to SEK 0,25 per share.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

The resolution requires an amendment to the articles of association.

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att vidtaga de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

The board of directors, or a person nominated by it, is authorized to make such minor adjustments as may be required in connection with registration of the resolution with the Swedish Companies Registration Office.

Beslutet enligt denna punkt förutsätter ändring av bolagsordningen och är villkorat av att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt punkt
11
.

A resolution in accordance with this item requires a change of the articles of association and is conditional upon that the general meeting resolves to change the articles of association in accordance with item
11
.

Punkt
13
 
: Beslut om ändring av bolagsordningen

Item
13
 
: Resolution regarding amendments of the articles of association

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande:

The board of directors of the Company proposes that the annual general meeting resolves to amend the Company’s articles of association as follows:
 

För att möjliggöra uppdelningen av aktier enligt punkt
14
föreslås att bolagsordningens gränser för antal aktier ändras från nuvarande lägst 1 000 000 aktier och högst 4 000 000 aktier till lägst 10 800 000 aktier och högst 43 200 000 aktier.
Bolagsordningens § 5 får därmed följande lydelse:

To enable the share split under item
14
it is proposed that the limits of the number of shares are amended from a minimum of 1,000,000 shares and a maximum of 4,000,000 shares to a minimum of 10,800,000 shares and a maximum of 43,200,000 shares. The articles of association, § 5 will thereby have the following wording:

”Antalet aktier ska vara lägst 10 800 000 och högst 43 200 000.

The number of shares shall be at least 10,800,000 and no more than 43,200,000.

Det föreslås även att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

It is also proposed that the board of directors or a person appointed by the board of directors be authorised to make such minor adjustments in the above resolution that may be required in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office
.

Punkt
14
: Beslut om uppdelning av aktier

Item
14
 
: Resolution regarding share split

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman ska besluta om att antalet aktier i Bolaget ska ökas genom att genomföra en uppdelning av aktier (1:5), varigenom en (1) befintlig aktie i Bolaget delas upp på fem (5) nya aktier.

The board of directors of the Company proposes that the annual general meeting resolves to increase the number of shares in the Company through a share split (1:5) whereby one (1) outstanding share is divided into five (5) new shares.

Det totala antalet aktier i Bolaget kommer genom uppdelningen öka från 2 163 200 aktier till 10 816 000 aktier. Förslaget innebär att aktiernas kvotvärde kommer att uppgå till 0,050000 kronor efter uppdelningen och genomförd fondemission enligt punkten
12
.

The total number of shares in the Company will through the share split increase from 2,163,200 shares to 10,816,000 shares. The proposal will lead to a quota value of SEK 0.050000 after the share split and bonus issue in accordance with item
12
.

Styrelsen bemyndigas fastställa avstämningsdag för uppdelningen. Avstämningsdagen får dock inte infalla före tidpunkten för registrering av beslutet om uppdelningen hos Bolagsverket.

The board of directors is authorized to decide the record date for the share split. The record date may not occur prior to the date when the share split is registered with the Swedish Companies Registration Office.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av uppdelningen hos Bolagsverket och vid verkställandet av sammanläggningen hos Euroclear Sweden AB.

The board of directors or anyone appointed by the board of directors is given the right to make the adjustments necessary in connection with the registration of the split at the Companies Registration Office and the execution of the same by Euroclear Sweden AB
.

Beslutet enligt denna punkt förutsätter ändring av bolagsordningen och är villkorat av att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt punkten
13
.

A resolution in accordance with this exhibit requires a change of the articles of association and is conditional upon that the general meeting resolves to change the articles of association in accordance with item
13
.

Punkt
15
: Beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier

Item
15
: Resolution regarding authorization to the board of directors to issue shares
 

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av sammanlagt högst 5 000 000 aktier med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, inom de gränser som bolagsordningen medger, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt enligt ovan är i första hand att kunna bredda aktieägarkretsen i Bolaget inför och i samband med en notering av Bolagets aktier samt i syfte att införskaffa nytt kapital och att möjliggöra för styrelsen att rikta emissioner till investerare som styrelsen bedömer vara strategiskt viktiga för Bolaget eller i samband med förvärv. Om styrelsen finner det lämpligt för att underlätta leverans av aktier i samband med en nyemission enligt ovan kan denna även ske till en teckningskurs som motsvarar aktiens kvotvärde.

The board of directors of the Company proposes that the annual general meeting of the shareholders shall resolve to authorize the board, on one or more occasions, to issue in total a maximum of 5,000,000 shares, with or without preferential rights for shareholders, within the limits of the articles of association, to be paid in cash, by set-off or in-kind. The purpose for the board to resolve on issuances with deviation from the shareholders´ preferential rights in accordance with the above is primarily to broaden the shareholder base in the Company prior and in connection with a listing of the Company’s shares and for the purpose to raise new capital and to enable the board of directors to direct share issues to investors that are seen as strategically important to the Company by the board of directors or in connection with acquisitions. If the board of directors finds it suitable in order to enable delivery of shares in connection with an issuance as set out above, it may be made at a subscription price corresponding to the shares quota value.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

The board of directors or anyone appointed by the board of directors is given the right to make the adjustments necessary in connection with the registration of the resolution at the Companies Registration Office.
 

Punkt
16
: Beslut om incitamentsprogram för anställda i koncernen genom emission av högst 150 000 teckningsoptioner

Item
16
: The board of director’s proposal regarding incentive program for employees within the company group through issue of a maximum of 150,000 warrants
 

Styrelsen för Bolaget har den [24] maj 2017, under förutsättning av årsstämman efterföljande godkännande, beslutat om emission av högst 150 000 teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 7 500 kronor (efter genomförd uppdelning av aktier enligt punkt
14
). Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av aktier i Bolaget.

The board of directors of (the Company has on [24] May 2017 resolved, subject to the approval of the annual general meeting of the shareholder, to issue a maximum of 150,000 warrants, which may result in a maximum total increase of the Company’s share capital of SEK 7,500 (after the share split under item
14
). The warrants shall entitle to subscription of new shares in the Company.

För emissionen ska följande villkor gälla:

The following terms shall apply to the issuance:

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma nuvarande och tillkommande ledande befattningshavare, nyckelpersoner och anställda i Bolaget och koncernen, varvid enskild teckningsberättigad äger rätt att teckna högst 20 000 teckningsoptioner vardera.

The warrants may, with deviation from the shareholders’ priority right, be subscribed for by current and future members of the management, key persons and employees of the Company and the company group, where each participant may subscribe for a maximum of 20,000 warrants each.

Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 10 maj 2018 på särskild teckningslista.
Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.

The warrants shall be subscribed for no later than on 10 May 2018 on a separate subscription list. The board of directors shall be entitled to extend the time for subscription.

Tecknare har rätt att teckna teckningsoptioner till en premie per option motsvarande optionens marknadsvärde beräknad enligt Black & Scholes värderingsmodell vid tidpunkten för teckning.

Subscribers are entitled to subscribe for the warrants at a price per warrant equal to the warrant’s market value calculated according to the Black & Scholes valuation model at the time for subscription.

Betalning för tecknade teckningsoptioner ska erläggas senast den fem arbetsdagar efter teckning dock senast den 15 maj 2018.
Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för betalning.

Payment for subscribed warrants shall be made in cash no later than five business days following subscription, however no later than on 15 May 2018. The board of directors shall have the right to extend the period for payment.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande (i) 130 procent av erbjudandepriset vid noteringen av Bolagets aktie vid en reglerad marknad eller multilateral trading facility i Sverige (”
Notering
”) för det fall en Notering sker eller (ii) 30 kronor per aktie för det fall ingen Notering sker, under perioden från och med den 1 januari 2019 till och med den 30 april 2019 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna.

Each warrant entitles to subscription of one new share in the Company at a price corresponding to (i) 130 percent of the offering price in an initial public offering of the Company’s shares at a regulated market or multilateral trading facility in Sweden (“
IPO
”) if an IPO is made or (ii) SEK 30 per share if no IPO occurs, during the period from 1 January 2019 up to an including 30 April 2019 or the earlier date set forth in the terms for the warrants.

Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

A new share subscribed for by exercise of a warrant has a right to dividends as of the first record day for dividends following registration of the new share issue with the Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.

Emissionen förutsätter ändring av bolagsordningen.

The issuance requires amendment to the articles of association.

Syftet med emissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera en optionsplan för vissa nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen. Syftet är att skapa ett gemensamt intresse för Bolagets aktieägare och dess nyckelpersoner att arbeta och verka för att Bolaget når bästa möjliga affärs- och värdemässiga utveckling.

The purpose of the issuance and the deviation from the shareholders´ priority right is to implement a stock option plan for certain key employees of the Company and Subsidiary. The purpose is to create a common interest for the Company’s shareholders and key individuals to work for and aim at the Company achieving the best development possible with respect to its business and value.

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna finns tillgängliga hos Bolaget som bland annat innebär att teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas i vissa fall.

The complete terms and conditions for the warrants are available at the Company, including conditions regarding re-calculation, in certain cases, of the subscription price and the number of shares a warrant entitles to.

Det föreslås att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och eventuellt hos Euroclear Sweden AB.

It is proposed that the board of directors or a person appointed by the board of directors be authorized to make such minor adjustments in the above resolution that may be required in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office and if applicable with Euroclear Sweden AB.

Styrelsen föreslår att årsstämman ska besluta om att godkänna denna emission.

The board of directors proposes that the annual general meeting shall approve this issuance.

Beslut enligt denna punkt är villkorat av att årsstämman beslutar om uppdelning av aktier enligt punkten
14
.

A resolution according to this item shall be conditional upon that the annual general meeting also resolves to split the Company’s shares in accordance with item
14
.

Punkt
17
: Beslut om incitamentsprogram för styrelsens ledamöter genom emission av högst 150 000 teckningsoptioner

Item
17
: Resolution regarding incentive program for members of the board of directors through issue of a maximum of 150,000 warrants
 

Aktieägaren Malin Lindstedt föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 150 000 teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 7 500 kronor (efter genomförd uppdelning av aktier enligt punkten
14
).
Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av aktier Bolaget.

The shareholder Malin Lindstedt proposes that the annual general meeting of the shareholders shall resolve to issue a maximum of 150,000 warrants, which may result in a maximum increase in the Company’s share capital of SEK 7,500 (after the share split under item
14
). The warrants shall entitle to subscription of new shares in the Company.

För emissionen ska följande villkor gälla:

The following terms shall apply to the issuance:

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma nuvarande styrelseledamöter (förutom styrelsens ordförande) och den till vid årsstämman nyval föreslagna ledamoten samt till tillkommande ledamöter i Bolaget, varvid vardera ledamot äger rätt att teckna högst 30 000 teckningsoptioner vardera.

The warrants may, with deviation from the shareholders’ priority right, be subscribed for by the current directors (except the chairman of the board) the director proposed for new election at the annual general meeting and future directors in the Company, where each director may subscribe for a maximum of 30,000 warrants each.

Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 10 december 2017 på särskild teckningslista.

The warrants shall be subscribed for no later than on 10 December 2017 on a separate subscription list.

Tecknare har rätt att teckna teckningsoptioner till en premie per option motsvarande optionens marknadsvärde beräknad enligt Black & Scholes värderingsmodell vid tidpunkten för teckning.

Subscribers are entitled to subscribe for the warrants at a price per warrant equal to the warrant’s market value calculated according to the Black & Scholes valuation model at the time for subscription.

Betalning för tecknade teckningsoptioner ska erläggas senast den fem arbetsdagar efter teckning dock senast den 15 december 2017.
Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för betalning.

Payment for subscribed warrants shall be made in cash no later than five business days following subscription, however no later than on 15 December 2017. The board of directors shall have the right to extend the period for payment.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande (i) 140 procent av erbjudandepriset vid noteringen av Bolagets aktie vid en reglerad marknad eller multilateral trading facility i Sverige (”Notering”) för det fall en Notering sker eller (ii) 35 kronor per aktie för det fall ingen Notering sker, under perioden från och med den 1 januari 2020 till och med den 30 april 2020 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna.

Each warrant entitles to subscription of one new share in the Company at a price corresponding to (i) 140 percent of the offering price in an initial public offering of the Company’s shares at a regulated market or multilateral trading facility in Sweden (“IPO”) if an IPO is made or (ii) SEK 35 per share if no IPO occurs, during the period from 1 January 2020 up to an including 30 April 2020 or the earlier date set forth in the terms for the warrants.

Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

A new share subscribed for by exercise of a warrant has a right to dividends as of the first record day for dividends following registration of the new share issue with the Companies Registration Office and after the share has been registered in the share register maintained by Euroclear Sweden AB.

Syftet med emissionen är att inom ramen för ett incitamentsprogram erbjuda styrelsens ledamöter ett motivationshöjande ägarengagemang. Syftet är att skapa ett gemensamt intresse för Bolagets aktieägare och deltagande styrelseledamöter att arbeta och verka för att bolaget når bästa möjliga affärs- och värdemässiga utveckling. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för de deltagande ledamöterna.

The purpose of the issuance is to within an incentive program offer the board members a motivational ownership engagement. The purpose is to create a common interest for the Company’s shareholders and the participating directors to work for and aim at the Company achieving the best development possible with respect to its business and value. A long term ownership engagement is expected to stimulate an increased interest for the business and the development of the results in a whole as well as an increased motivation for the participating directors.

Emissionen förutsätter ändring av bolagsordningen.

The issuance requires amendment to the articles of association.

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna finns tillgängliga hos Bolaget som bland annat innebär att teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas i vissa fall.

The complete terms and conditions for the warrants are available at the Company, including conditions regarding re-calculation, in certain cases, of the subscription price and the number of shares a warrant entitles to.

Det föreslås att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och eventuellt hos Euroclear Sweden AB.

It is proposed that the board of directors or a person appointed by the board of directors be authorised to make such minor adjustments in the above resolution that may be required in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office and if applicable with Euroclear Sweden AB.

Beslut enligt denna punkt är villkorat av att årsstämman beslutar om uppdelning av aktier enligt punkten
14
.

A resolution according to this item shall be conditional upon that the annual general meeting also resolves to split the Company’s shares in accordance with item
14
.

Majoritetskrav

Majority requirements

För giltigt beslut enligt punkterna
11
och
13
samt
15

17
krävs att de har biträtts av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

A resolution in accordance with item
11
and
13
and
15

17
require support by shareholders holding not less than two-thirds of both the shares voted and of the shares represented at the general meeting.

Handlingar

Documents

Styrelsens fullständiga förslag till beslut, k
opior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget och senast två veckor före årsstämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.
 

The complete proposals of the board of directors, copies of accounts, auditor statement, and other documents that shall be available in accordance with the Swedish Companies Act are available at the Company, at least two weeks in advance of the annual general meeting and will be sent to shareholders who request it and provide their e-mail or postal address.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

The shareholders hereby notified regarding the right to, at the annual general meeting, request information from the board of directors and managing director according to Ch. 7 § 32 of the Swedish Companies Act.
 

* * * * *

Lund i maj 2017 /
in May 2017

SenzaGen AB

Styrelsen/
The Board of Directors

Om SenzaGen 

SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök  
www.senzagen.com 
.

För mer information

Anki Malmborg Hager, VD 

Telefon: 046-275 62 00 / 0768 284822

E-post:
amh@senzagen.com

The English translation is for convenience only and in case of any discrepancy, the Swedish text shall control
.

Taggar:

20 August World Congress Alternatives and Animal use in the Life Sciences, Seattle

The 10th World Congress on Animal Alternatives will be held in Seattle, Washington, USA.

Read more

10 September EUROTOX 2017, Bratislava

Welcome to Bratislava!

On behalf of the Slovak Toxicology Society and the Local Organising Committee, we invite you to participate in the 53rd Congress of the European Societies of Toxicology to be held in Bratislava from the 10th to the 13th of September, 2017.

Read more

12-13 October CAAT Academy training, Germany

Emphasis will be put on skin sensitization models such as h-clat (OECD TG 442E), DPRA (OECD TG 442C) or LuSens.
The participants will also perform the IL/18 epiderm for identification and classification of skin sensitizing chemicals (MatTek) as well as the GARD skin sensitization test that detects potency (Senzagen). More information to follow shortly.

Vator Securities, Unicorn summit 2017

SenzaGen och AstraZeneca initierar samarbete för teknikutveckling av GARD

SenzaGen meddelar idag att bolaget har tecknat ett samarbetsavtal med det globala biofarmaföretaget AstraZeneca. Samarbetet syftar till att testa och utveckla SenzaGens allergitest GARDair, för att skilja mellan allergener och irritanter i luftvägarna. Målet för samarbetet är ett validerat
in vitro
tox-test som skulle kunna användas i utvecklingen av nya behandlingar mot lungsjukdomar, för att säkerställa att dessa inte irriterar luftvägarna.

Samarbetet innebär att SenzaGen kommer att använda sin ledande teknologiplattform GARD för att med hjälp av AstraZenecas väldokumenterade substansbibliotek ta fram en ny genomisk signatur som kan skilja allergener från irritanter i andningsvägarna, något som inte är möjligt med dagens
in vitro
-metoder . GARD analyserar och detekterar allergener i kemikalier och läkemedel genom en unik teknik i enlighet med den internationella 3R-principen,
R
educe,
R
eplace and
R
efine, som ett alternativ till djurförsök.

“I vår forskning och läkemedelsutveckling är det viktigt att kunna identifiera och mildra eventuella toxikologiska problem så tidigt som möjligt, för att säkerställa att våra nya läkemedelskandidater har rätt säkerhetsprofil för patienter. Detta kräver toxikologiska
in vitro
-metoder med korrekt validerad förmåga att förutsäga klinisk toxicitet, och som är möjliga att integrera i den övergripande
drug discovery
-processen. Genom att kombinera SenzaGens tekniska kunnande med AstraZenecas erfarenhet av inhalerade substanser, strävar vi efter att tillsammans utveckla en ny metod för att undersöka om nya molekyler med läkemedelsegenskaper inducerar gensignaturer som liknar redan kända luftvägsirritanter. Detta skulle i slutändan kunna användas för att effektivt undvika irritationsrisken och möjliggöra framtagning av säkrare läkemedel för patienter”, säger Jorrit Hornberg, chef för Discovery Safety på AstraZeneca Göteborg.

Med det nya avtalet inleder SenzaGen ännu ett viktigt utvecklingssamarbete med läkemedelsindustrin. SenzaGen fokus ligger på att introducera sina tester i läkemedelsindustrin och dokumentera att dessa är säkrare och mer exakta än de befintliga djurtesterna.

“Samarbetet med AstraZeneca är en milstolpe för SenzaGen. Det visar att ledande läkemedelsföretag ser potentialen i nästa generations testmetoder och att GARD-testerna har ett betydande industriellt värde. Dessutom kommer samarbetet förse SenzaGen med värdefull kunskap och bidra till att förfina och utveckla våra GARD-tester för att ytterligare vidga bolagets affärsmöjligheter “, säger Anki Malmborg Hager, VD för SenzaGen.

Forskningsprojektet kommer att pågå i mellan 12 och 18 månader och sker i samarbete med AstraZeneca Göteborg. Det kommer utgöra en del i det EU-finansierade Horizon 2020-projekt som ​​SenzaGen nyligen beviljades för att utveckla ett
in vitro
respiratoriskt allergitest.

För mer information

Anki Malmborg Hager,
VD, SenzaGen AB

E-mail: amh@senzagen.com

Telefon: 0768 284822

Om SenzaGen

SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök www.senzagen.com.

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, vetenskapsdrivet biofarmaceutiskt företag som fokuserar på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, främst för behandling av sjukdomar i de tre huvudterapiområdena – onkologi, kardiovaskulära & metabola sjukdomar och andningssjukdomar. Företaget är också selektivt aktivt inom områdena autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och deras innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över.

Taggar: