Avgörande resultat från forskning om prediktiv prestanda av GARD™ publicerad i högt ansedd vetenskaplig tidskrift

SenzaGen tillkännager idag att forskningresultat från en studie som syftat till att evaluera ”conformal prediction” av GARD™ har publicerats i den högt ansedda vetenskapliga tidskriften Toxicology in Vitro. Forskningsresultaten visar att GARD™, som första in vitro-metod för klassificering av kemikaliers hudsensibiliserande effekter, kan tillhandahålla ett statistiskt mått på den så kallade osäkerhetsgraden förenad med varje enskild prediktion. Resultaten visar även att alla hittills testade reaktionsdomäner, inklusive pre- och pro-haptener, ligger inom applikationsområdet för GARD™. Detta möjliggör klassificering med betydligt högre tillförlitlighet än tidigare, vilket belyser potentialen för GARD™ att tillgodose det växande behovet av riskanalys av hudsensibiliserande kemikalier.

I publikationen Predicting skin sensitizers with confidence — Using conformal prediction to determine applicability domain of GARD™ rapporterar en forskargrupp från Lunds Universitet, Swetox och SenzaGen om deras framgångsrika arbete med implementeringen av ett matematiskt ramverk baserat på ”conformal prediction”. Syftet är att definiera användningsområdet för GARD™, något som ofta försummas av testutvecklare. Metoden möjliggör definition av ett tests så kallade applikationsdomäner, samtidigt som det ger ett statistiskt säkerställt mått på den osäkerhet som är förenad med varje enskild analys. SenzaGen anser att denna information borde vara ett krav för validering av alla befintliga in vitro-modeller.

De publicerade forskningsresultaten visade – bland annat med hjälp av analys av historiska data – att alla hittills testade reaktionsdomäner ligger inom GARD™-testets applikationsområde, även de pre- och pro-haptener som ofta visat sig problematiska för andra in vitro-tester.  Resultaten visar även att den unika metod med biomarkörer som utgör basen för GARD™-teknologin är användbar för flertalet olika kemiska reaktivitetsdomäner.

Dessa forskningsresultat kommer att gynna kemikalieindustrin genom bättre vägledning om vilka tester som kan användas för olika typer av substanser med olika reaktionsdomäner, och påvisar ett mycket brett applikationsområde för GARD™.

Fullständig artikel:  Predicting skin sensitizers with confidence — Using conformal prediction to determine applicability domain of GARD Forreryd A., Norinder U., Lindberg T., Lindstedt M.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0887233318300237?via%3Dihub

 

För mer information:
Anki Malmborg Hager, vd, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telefon: 0768-284822

  

Om GARD™
Genom att analysera 200 respektive 389 markörer beroende på test, genererar GARD stora mängder data och levererar resultat med över 90 % precision. Detta kan jämföras med den gyllene standarden som är djurtester på möss som har endast 70-75% precision. SenzaGens test har därtill förmågan att mäta potensen (styrkan) av en substans och kan därmed avgöra till vilken grad en substans orsakar allergi.

Om SenzaGen
Med sin teknologiplattform GARD™ gör SenzaGen det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen är noterat på Nasdaq First North (SENZA), och har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök www.senzagen.com.

Nyhet som pdf

Conclusive data on predictive performance of GARD™ in highly regarded scientific journal

SenzaGen announces today that research on the conformal prediction of the GARD™ assay has been published in the distinguished peer reviewed journal Toxicology in Vitro. The research presented in the publication proves that, as the first in vitro model for prediction of the skin sensitizing potential of chemicals, GARD™ is now capable of providing a statistically valid measure of uncertainty for each individual prediction, thus allowing for classification of skin sensitizers with confidence. Consequently, GARD™ can meet the growing needs of high safety skin sensitization testing and particularly since there is now proof that all chemical reactivity domains, as well as pre- and pro-haptens are within GARD’s applicability domain. 

In the publication, Predicting skin sensitizers with confidence — Using conformal prediction to determine applicability domain of GARD™, a research group from Lund University, Swetox and SenzaGen reports its successful work on implementing a mathematical framework based on conformal prediction into GARD™ for the purpose of defining the applicability domain of the assay, something often neglected by test developers. Investigation of historical data within the framework demonstrates that all hitherto tested chemical reactivity domains, as well as pre- and pro-haptens are within the applicability domain of GARD, and can be predicted with a high degree of confidence. The results of this research demonstrate that the multivariate genomic biomarker signature, the unique technology of GARD makes it applicable across various chemical reactivity domains.

The mathematical framework in this implementation defines the applicability domain in terms of similarity to the samples used for model development and is capable of providing a statistically valid measure of uncertainty associated with each prediction. Furthermore, it also delivers a warning if a specific test sample is outside the region where the model is capable of generating a reliable prediction. Similar to the field of QSAR modelling, this information should be a minimal requirement for a successful validation also of in vitro models.

As the first in vitro model for prediction of skin sensitizing potential of chemicals, GARD™ is now capable of providing a statistically valid measure of uncertainty for each individual prediction, thus allowing for classification of skin sensitizers with even higher confidence. These scientific findings will benefit the chemical industry by providing better guidance of what test to use for different substances in different chemical domains and demonstrates the even broader applicability of GARD.

Full article:  Predicting skin sensitizers with confidence — Using conformal prediction to determine applicability domain of GARD Forreryd A., Norinder U., Lindberg T., Lindstedt M.  
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0887233318300237?via%3Dihub


For more information:
Anki Malmborg Hager, CEO, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telephone: +46 768 284822

 

About GARD™
GARD is a group of tests for assessing chemical skin sensitizers. The tests make use of genetic biomarkers for more than 200 genes which cover the entire immune reaction and are relevant to predicting the risk of hypersensitivity. The tests have over 90% reliability. This compares with the current predominant test method, experiments on mice, which has an accuracy of 70-75%. SenzaGen’s tests are also capable of measuring the potency of a substance’s allergenic properties. Consequently, GARD tests provide a much more comprehensive basis for determining whether a substance should be classified as an allergen than current testing methods.

About SenzaGen
SenzaGen makes it possible to replace animal experiments with in vitro genetic testing to determine the allergenicity of the chemicals we come into contact with in our daily lives, such as for example in cosmetics, pharmaceuticals, food products and dyes. The company’s patented tests are the most reliable on the market and provide more information than traditional evaluation methods. We ourselves sell the tests in Sweden and the USA, and we sell through partners in several other countries. Over the next few years the company will expand geographically, make alliances with more distribution partners and launch further unique tests. SenzaGen has its headquarters in Lund in Sweden and a subsidiary in San Francisco, USA. For more information visit www.senzagen.com

News post as pdf

Predicting skin sensitizers with confidence – Using conformal prediction to determine applicability domain of GARD

Toxicol In Vitro.  Jan 30 2018,  [Epub ahead of print];48:179-187. doi: 10.1016/j.tiv.2018.01.021.

Andy Forreryd, Ulf Norinder, Tim Lindberg, Malin Lindstedt.

Abstract

GARD – Genomic Allergen Rapid Detection is a cell based alternative to animal testing for identification of skin sensitizers. The assay is based on a biomarker signature comprising 200 genes measured in an in vitro model of dendritic cells following chemical stimulations, and consistently reports predictive performances ~90% for classification of external test sets. Within the field of in vitro skin sensitization testing, definition of applicability domain is often neglected by test developers, and assays are often considered applicable across the entire chemical space. This study complements previous assessments of model performance with an estimate of confidence in individual classifications, as well as a statistically valid determination of the applicability domain for the GARD assay. Conformal prediction was implemented into current GARD protocols, and a large external test dataset (n = 70) was classified at a confidence level of 85%, to generate a valid model with a balanced accuracy of 88%, with none of the tested chemical reactivity domains identified as outside the applicability domain of the assay. In conclusion, results presented in this study complement previously reported predictive performances of GARD with a statistically valid assessment of uncertainty in each individual prediction, thus allowing for classification of skin sensitizers with confidence.

KEYWORDS:
Applicability domain; Conformal prediction; GARD; In vitro assay; Skin sensitization

PMID: 29374571     DOI: 10.1016/j.tiv.2018.01.021

Article on line

Intervju med vd Anki Malmborg Hager efter SenzaGens första globala licensavtal

Nyhetsbrev från Vator Securities med frågor och svar med SenzaGens vd Anki Malmborg Hager

 

SenzaGen signs its first global licensing agreement with Eurofins BioPharma Product Testing Munich

Lund, 15 February, 2018 – SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA) announces today that the company has signed a global licensing agreement with the leading contract research organization Eurofins BioPharma Product Testing Munich (Eurofins BPT Munich), to market the GARD™ test to its clients. GARD™ is a genome-based test, with higher accuracy than other available test methods that gives the customers important safety information whether chemical substances are at risk of causing allergies in humans.

Eurofins BioPharma Product Testing is the largest network of harmonized bio/pharmaceutical GMP/GLP product testing laboratories worldwide with 30 facilities all over the world, providing comprehensive laboratory services for the world’s major pharmaceutical, biopharmaceutical and medical device companies. The Munich subsidiary of Eurofins BioPharma Product Testing was part of the successful ring trial in the validation of GARDskin™, which was completed in the autumn of 2017.

Under the terms of the agreement, Eurofins BPT Munich will immediately include GARDskin™ and the add on test GARDpotency™ as a leading diagnostic tool in its chemical safety testing services to clients in the cosmetic, chemical and pharmaceutical industries worldwide.

“This new license agreement with such a major and strong partner provides an important stepping stone in the global marketing of GARD and it is also a hallmark of the high quality and relevance of GARD. We are very pleased to sign this important deal, in particular since Eurofins BPT Munich is a leading player in chemical safety testing, with a pronounced mission to contribute to global health and safety,” says SenzaGen’s CEO Anki Malmborg Hager.

GARDskin has the potential to meet the increasing demands in the cosmetics, chemicals and pharmaceutical industries for reliable, animal-free testing methods to assess the allergy-inducing properties of chemical substances. The test is in the process of obtaining regulatory approval and inclusion in international test guidelines.

 

For more information:
Anki Malmborg Hager, CEO, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telephone: +46 768 284822

 

About Eurofins BioPharma Product Testing, Munich
Eurofins BPT Munich is part of the world’s largest network of biopharmaceutical GMP/GLP testing laboratories. With more than 30 years of experience Eurofins BPT Munich provides a comprehensive testing portfolio to its clients in the fields of biopharma product testing, medical device testing and human safety testing.

Eurofins BPT Munich is a leader in in vitro and ex vivo safety testing. By offering its clients a comprehensive set of alternative in vitro and ex vivo test methods Eurofins BPT Munich provides the full service toxicological evaluation under GLP.

Eurofins BPT Munich offers clients the flexibility to choose from its fee-for-service, FTE, and the award-winning Professional Scientific Services® (PSS) service models in order to meet clients’ specific project needs.
For more information please visit:     www.eurofins.com/human-safety-testing

 

About GARD
GARD is a group of tests for assessing chemical skin sensitizers. The tests make use of genetic biomarkers for more than 200 genes which cover the entire immune reaction and are relevant to predicting the risk of hypersensitivity. The tests have up to 90% reliability. This compares with the current predominant test method, experiments on mice, which has an accuracy of 70-75%. SenzaGen’s tests are also capable of measuring the potency of a substance’s allergenic properties. Consequently, GARD tests provide a much more comprehensive basis for determining whether a substance should be classified as an allergen than current testing methods.

About SenzaGen
SenzaGen makes it possible to replace animal experiments with in vitro genetic testing to determine the allergenicity of the chemicals we come into contact with in our daily lives, such as for example in cosmetics, pharmaceuticals, food products and dyes. The company’s patented tests are the most reliable on the market and provide more information than traditional evaluation methods. We ourselves sell the tests in Sweden and the USA, and we sell through partners in several other countries. Over the next few years the company will expand geographically, make alliances with more distribution partners and launch further unique tests. SenzaGen has its headquarters in Lund in Sweden and a subsidiary in San Francisco, USA. For more information visit www.senzagen.com

 

This information is information that SenzaGen is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the contact person set out above on the 15 February, 2018 at 10:30.

 SenzaGen AB are listed on Nasdaq First North in Stockholm and FNCA is the company’s Certified Adviser. For more information, please visit www.senzagen.com

 

Press release as pdf

blue senzagen logo

SenzaGen tecknar sitt första globala licensavtal, med Eurofins BioPharma Product Testing Munich

Lund, 15 februari 2018 – SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA) meddelar idag att företaget har tecknat ett globalt licensavtal med det ledande kontraktslaboratorieföretaget Eurofins BioPharma Product Testing Munich (Eurofins BPT Munich) för marknadsföring av GARD™ till sina kunder. GARD™ är ett genombaserat test som med högre noggrannhet än andra tillgängliga testmetoder ger kunderna viktig säkerhetsinformation om risken att kemiska ämnen orsakar allergier hos människor.

Eurofins BPT Munich är världens största nätverk av produkttestlaboratorier för biologiska och farmaceutiska GMP/GLP-tester. Med 30 anläggningar över hela världen erbjuder de omfattande laboratorietjänster till globala läkemedelsföretag, biotech-företag och medicintekniska företag. Dotterbolaget i München var ett av de laboratorier som deltog i den framgångsrika valideringen av GARD™skin, vilken slutfördes under hösten 2017.

Enligt villkoren i avtalet kommer Eurofins BPT Munich omedelbart att inkludera GARD™skin och tilläggstestet GARD™potency som ledande diagnostiska verktyg i säkerhetsbedömningar av kemikalier till kunder inom kosmetika-, kemikalie- och läkemedelsindustrin över hela världen.

“Licensavtalet med en så stor och stark partner utgör en viktig del av den globala lanseringen av GARD™, och är ett tydligt kvitto på testets relevans och tillförlitlighet. Vi är väldigt nöjda med att kunna etablera detta viktiga samarbete, i synnerhet eftersom Eurofins BPT Munich är en ledande aktör inom kemisk säkerhetstestning, med en uttalad ambition att bidra till global hälsa och säkerhet”, säger SenzaGens vd, Anki Malmborg Hager.

GARD™skin har potential att möta de ökande kraven inom kosmetika-, kemikalie- och läkemedelsindustrin på tillförlitliga, djurfria provningsmetoder för att bedöma allergi-inducerande egenskaper hos kemiska ämnen. Testet befinner sig i slutet av en process för att erhålla godkännande och införlivande i internationella testriktlinjer.

 

För mer information:
Anki Malmborg Hager, vd, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telefon: 0768-284822

 

Om Eurofins
Eurofins BPT Munich är en del av världens största nätverk av biofarmaceutiska GMP/GLP- testlaboratorier. Med mer än 30 års erfarenhet tillhandahåller Eurofins BPT Munich en omfattande testportfölj till sina kunder inom områdena biopharma produkttestning, medicinsk utrustning (medical device) samt säkerhetstestning av kemikalier och ingredienser i produkter för människa.

Eurofins BPT Munich är ledande inom säkerhetstestning in vitro och ex vivo. Genom att erbjuda sina kunder en omfattande uppsättning alternativa in vitro– och ex vivo-testmetoder, ger Eurofins BPT Munich fullständig service i toxikologiska utvärderingar enligt GLP. Eurofins BPT Munich erbjuder kunderna flexibiliteten att välja ur sitt avgiftsfria ”free-for-service”, FTE och den prisbelönta servicetekniken Professional Scientific Services® (PSS) för att möta kundens specifika projektbehov.

För mer information se  www.eurofins.com/human-safety-testing

  

Om GARD™
Genom att analysera 200 respektive 389 markörer beroende på test, genererar GARD stora mängder data och levererar resultat med upp till 90 % precision. Detta kan jämföras med den gyllene standarden som är djurtester på möss som har endast 70-75% precision. SenzaGens test har därtill förmågan att mäta potensen (styrkan) av en substans och kan därmed avgöra till vilken grad en substans orsakar allergi.

 

Om SenzaGen
Med sin teknologiplattform GARD gör SenzaGen det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen är noterat på Nasdaq First North (SENZA), och har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök www.senzagen.com.

 

Denna information är sådan information som SenzaGen är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2018, kl. 10:30

 

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA är bolagets Certified Adviser. Mer information om SenzaGen finns på  http://www.senzagen.com.

 

Pressmeddelande som pdf

blue senzagen logo

SenzaGens bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2017

Lund, 14 februari 2017 – SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA) presenterar idag sin bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2017.

 

VD:S KOMMENTAR
”SenzaGen genomförde under 2017 en framgångsrik notering på Nasdaq First North med en kraftigt övertecknad nyemission. Organisationen stärktes med en rad nyrekryteringar och positiva resultat erhölls från en valideringsstudie av GARD™ skin. Dessa framgångar ger de bästa förutsättningar för en storskalig lansering av vår unika metod för djurfri utvärdering av substansers allergiframkallande egenskaper”, säger SenzaGens vd, Anki Malmborg Hager.

 

HALVÅRET 1 JULI – 31 DECEMBER

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 079 KSEK (150)
 • Periodens resultat uppgick till -4 884 KSEK (-3 701)
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,35 SEK (-1,70)

 

HELÅRET 1 JANUARI – 31 DECEMBER

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 153 KSEK (498)
 • Periodens resultat uppgick till -13 076 KSEK (-8 942)
 • Resultatet per aktie uppgick till -1,62 KSEK (-4,11)
 • Likvida medel per den 31 december uppgick till 82 732 KSEK (22 579)
 • Styrelsens förslag är att ingen vinstutdelning sker till bolagets aktieägare.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • SenzaGens aktie noterades på Nasdaq First North.
 • Kraftigt övertecknad nyemission tillförde bolaget 90 mkr före emissionskostnader.
 • Ledningsgruppen förstärktes genom rekryteringar av Chief Commercial Officer och Chief Scientific Officer.
 • Patent beviljades för GARD™ skin i Europa.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

 • SenzaGens slutliga valideringsrapport för GARD™ skin inlämnad till regulatoriska myndigheter. Rapporten visar på den högsta träffsäkerheten på marknaden. Resultatet som presenteras visar att testet med en noggrannhet på 93,8 % kan avgöra om kemiska ämnen riskerar att orsaka allergier.

 

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida  www.senzagen.com/investors/rapporter-och-finansiell-information/
eller i denna länk  Bokslutskommuniké 2017

 

För mer information:
Anki Malmborg Hager, vd, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telefon: 0768 284822

 

Om GARD
Genom att analysera 200 respektive 389 markörer beroende på test, genererar GARD stora mängder data och levererar resultat med över 90 % precision. Detta kan jämföras med den gyllene standarden som är djurtester på möss som har endast 70-75% precision. SenzaGens test har därtill förmågan att mäta potensen (styrkan) av en substans och kan därmed avgöra till vilken grad en substans orsakar allergi.

Om SenzaGen
Med sin teknologiplattform GARD gör SenzaGen det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen är noterat på Nasdaq First North (SENZA), och har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök www.senzagen.com.

 

Denna information är sådan information som SenzaGen AB (publ) (Nasdaq First North: SENZA) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 14 februari klockan 08:45.

 

Pressmeddelande som pdf

Vatorpodden – Intervju med VD Anki Malmborg Hager

I detta avsnitt av Vatorpodden berättar Anki Malmborg Hager om den slutgiltiga valideringsrapporten av GARDskin som lämnats in till regulatoriska myndigheter samt rapporten om testets överlägsna noggrannhet jämfört mot dagens testmetoder. Anki talar även om teknologiplattformen GARDs övriga tillämpningsområden och bolagets viktigaste kommande milestones.

SenzaGens slutgiltiga valideringsrapport för GARDskin™ inlämnad till regulatoriska myndigheter – visar på den högsta träffsäkerheten på marknaden

Lund, 12 januari 2018 – SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA) meddelar idag att bolaget har lämnat in den officiella valideringsrapporten för GARDskin till berörd regulatorisk myndighet. Ett globalt godkännande och rekommendation från ECVAM och OECD om användningen av GARDskin förväntas i april 2019. De slutliga resultat som presenteras i rapporten visar att testet med en noggrannhet på 93,8% kan avgöra om kemiska ämnen riskerar att orsaka allergier. Detta bevisar att GARDskin överträffar alla nuvarande tillgängliga validerade metoder.

 

Analysen av data har i enlighet med valideringskraven utförts av en oberoende statistiker. Analysen ligger till grund för den officiella rapport som lämnats in till ECVAM. Rapporten visar att testets träffsäkerhet är mycket hög och når en noggrannhet på 93,8% (medelvärde) för alla tre oberoende laboratorier som ingick i utvärderingen, (Eurofins BioPharma Product Testing i Tyskland, Burlesons Research Technologies i USA och SenzaGens eget laboratorium i Lund).

Valideringen har inkluderat ett stort antal kodade kemikalier vars identitet tillika hållits okända för valideringslaboratorierna. Detta för att möjliggöra den blindade utvärdering som krävs i denna process. Samtliga resultat har i kodat format rapporterats in från de olika laboratorierna till den externa valideringsstatistiker som därefter avkodat kemikaliernas identitet, för att jämföra GARDs klassificeringsresultat från de tre oberoende laboratorierna. Statistikerns uppgift har varit att jämföra resultatenen från samtliga laboratorier. Detta har möjliggjort en analys av träffsäkerheten för GARD i att klassificera kemikalier som icke-sensibiliserande eller sensibiliserande. Förutom resultaten rörande träffsäkerheten innehåller valideringsrapporten även omfattande data om testplattformens robusthet och testets överförbarhet.

Resultaten i valideringsrapporten utgör grunden för utvärderingen av SenzaGens tester i ECVAM:s Vetenskapliga Kommitté och inom OECD inför regulatoriskt godkännande, samt utformningen av rekommendation och riktlinjer för användning av GARDskin vid säkerhetstestning av kemikalier. Det slutgiltiga regulatoriska beslutet från OECD förväntas i april 2019. GARDpotency™, som bygger på samma biologiska plattform, valideras parallellt med GARDskin och förväntas därför godkännas och rekommenderas samtidigt.

“Dessa utmärkta valideringsresultat understryker GARD-testernas potential att revolutionera djurfria allergitester. Vi har länge varit medvetna om testets höga prestanda, och den validering som nu genomförts vid oberoende laboratorier är förstås mycket tillfredställande och ytterst betydelsefull. Det förtjänar att poängteras att valideringen dessutom har bekräftat hur enkelt analysen kan överföras till andra laboratorier. Detta bidrar till stort förtroendet för GARD hos de laboratorier runt om i världen som kommer att implementera vår unika analysmetod”, säger Anki Malmborg Hager, vd, SenzaGen.

Det fullständiga resultatet av valideringen kommer att presenteras vid Society of Toxicologys 57:e årliga möte den 11–15 mars i San Antonio, USA.

  

För mer information:
Anki Malmborg Hager, vd, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telefon: 0768-284822

  

Om GARD
Genom att analysera 200 respektive 389 markörer beroende på test, genererar GARD stora mängder data och levererar resultat med upp till 90 % precision. Detta kan jämföras med den gyllene standarden som är djurtester på möss som har endast 70-75% precision. SenzaGens test har därtill förmågan att mäta potensen (styrkan) av en substans och kan därmed avgöra till vilken grad en substans orsakar allergi.

 Om SenzaGen
Med sin teknologiplattform GARD gör SenzaGen det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen är noterat på Nasdaq First North (SENZA), och har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök www.senzagen.com.

 

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 12 januari 2018 klockan 08:45.

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA är bolagets Certified Adviser. Mer information om SenzaGen finns på  http://www.senzagen.com.