Forskningsarbete kring GARDprotein publicerat i välrenommerad vetenskaplig tidskrift

SenzaGen meddelar att forskningsresultat som stödjer utvecklingen av ett nytt applikationsområde för företagets testplattform GARDTM publicerats i den välrenommerade tidskriften Toxicology in Vitro. Det forskningsarbete som beskrivs i publikationen utgör basen för GARDprotein – en testmetod som utvecklas för att kunna utesluta allergiframkallande proteiner ur dagens och morgondagens livsmedel. 

I publikationen, An alternative biomarker-based approach for the prediction of proteins known to sensitize the respiratory tract, redovisar en forskargrupp från Lunds universitet sitt framgångsrika arbete med att identifiera en unik sammansättning av gener, en så kallad gensignatur, som gör det möjligt att utvärdera den allergiframkallande förmågan av proteiner. Denna gensignatur utgör basen för utvecklingen av GARDprotein, ett test som har potential att möta livsmedelsindustrins stigande behov av att undvika allergiframkallande substanser i sina produkter.

Som tidigare meddelats har en vetenskaplig utvärdering av GARDprotein redan genomförts. De positiva resultaten av denna utvärdering presenterades nyligen vid The 3rd ImpARAS Conference i Helsingör, Danmark. Resultaten visar att testmetoden med hög precision och tillförlitlighet kan minska riskerna för att proteiner i livsmedel felaktigt får stämpeln som allergiframkallande, eller att deras allergiframkallande egenskaper inte upptäcks i tid.

 

Artikeln publicerad i Toxicology In Vitro

An alternative biomarker-based approach for the prediction of proteins known to sensitize the respiratory tractZeller KS, Johansson H, Lund TØ, Kristensen NN, Roggen EL, Lindstedt M.

finns tillgänglig på nedanstående länk
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29017774

Research on GARDprotein published in highly reputed scientific journal

SenzaGen announces that research findings that support the development of a new application area for the company’s test platform GARDTM have been published in the highly reputed journal Toxicology in Vitro. The research described in the publication constitutes the basis of GARDprotein – a test method currently being developed to be able to eliminate allergy-inducing proteins from today’s and tomorrow’s foodstuffs.

In the publication, An alternative biomarker-based approach for the prediction of proteins known to sensitize the respiratory tract, a research group from Lund University describes its successful work on the identification of a unique set of genes, gene signature, that makes it possible to evaluate the allergenic characteristics of proteins. This gene signature constitutes the basis of the development of GARDprotein, a test that has the potential to meet the growing needs of the food industry to avoid allergy-inducing substances in their products.

As previously announced, a scientific evaluation of GARDprotein has already been carried out. The positive results of this evaluation were recently announced at The 3rd ImpARAS Conference in Helsingør, Denmark. The results show that with a high degree of accuracy and reliability the test method can reduce the risk that proteins in food are incorrectly categorized as allergenic or that their allergenic properties are not detected in time.

The article :
An alternative biomarker-based approach for the prediction of proteins known to sensitize the respiratory tract. Zeller KS, Johansson H, Lund TØ, Kristensen NN, Roggen EL, Lindstedt M.

Published in Toxicology In Vitroonline available via this link:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29017774

 

For more information, please contact 

Anki Malmborg Hager, CEO, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telephone: +46 768 284822

SenzaGen CEO Anki Malmborg Hager presents at Swetox conference on future research without animal testing

SenzaGen’s CEO, Anki Malmborg Hager, gives a presentation today on October 17, entitled: A new, animal-free allergy test with the goal of becoming a “golden standard” for risk assessment in the cosmetics and chemical industry. An innovation company with the next generation tests tells their story. The presentation will take place during the SWETOX conference at Hasselbacken in Stockholm

The conference, The Future on Research on Animal-Free Methods, is organized by SWETOX and is part of the communication “New Animal-Free Methods to Meet the Need for Safe Chemicals” funded by the Research Council FORMAS. SWETOX visions on reaching A Safe Chemical World and Toxicological Risk Assessment Without Animal Experiments, will be the starting point of the day.

The conference aim is to bring innovative people together and it is led by speakers from several pioneering research areas in animal-free research. The conference also addresses the political arena with closing discussions with Swedish politicians on site.

SWETOX is a national research centre for toxicology, a collaboration between eleven Swedish universities. The hub of the cooperation is a state-of-the-art and well-equipped facility in Gärtuna, outside Södertälje.

 

For more information about the conference (Swedish)
http://swetox.se/event/swetox-replacement-workshop/

 

For more information
Anki Malmborg Hager, vd, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telephone: +46 768 284822

Grundaren av SenzaGen och GARD, Malin Lindstedt, tilldelas priset som NYTÄNKAREN 2017 av stiftelsen Forska Utan Djurförsök

SenzaGens medgrundare, Professor Malin Lindstedt har tilldelats utmärkelsen Nytänkaren 2017 och 400 000 kronor av stiftelsen Forska Utan Djurförsök för sitt arbete med utveckling av djurfria testmetoder. Idag delades priset ut vid en sammankomst hos stiftelsen Forska Utan Djurförsök Stockholm

Professor Malin Lindstedt får priset för sin framgångsrika utveckling av avancerade testmetoder som kan minska och ersätta användningen av djur vid riskbedömning av kemikalier och konsumentprodukter.  Malin Lindstedt arbetar på Institutionen för Immunteknologi, Lunds universitet, där hon lett forskningen som ligger bakom den serie allergitester som nu marknadsförs under namnet GARD och som utgår från cellbaserade genanalyser. Under hennes ledning började en forskargrupp med att utveckla ett test för hudallergier. De har sedan fortsatt utvecklingen med ett test för att avgöra vilka ämnen som kan orsaka luftvägsallergier, och nu senast ett test som kan analysera proteiner som är förknippade med matallergier.

Under sitt arbete med att utveckla teknologin bakom GARD grundade Malin Lindstedt företaget SenzaGen, som nu ansvarar för att göra teknologin tillgänglig på den globala marknaden. Det först utvecklade testet, GARDskin, har redan börjat användas i begränsad omfattning. GARDskin ingår i en valideringsprocess för att upptas i OECD:s testriktlinjer för kemikalier, vilket skulle leda till att metoden får internationellt genomslag som valbar metod för att uppfylla regulatoriska krav för riskbedömning av kemikalier.

Priset från Forska utan Djurförsök belyser möjligheten att med avancerade metoder fortsätta att minska och ersätta användning av djur vid riskbedömning av kemikalier och konsumentprodukter i och utanför Sverige. Forska Utan Djurförsök vill med NYTÄNKAREN och tillhörande anslag särskilt stödja forskargruppens ambitioner att fortsätta utvecklingen av allergitester.

Nyheten om priset hos Stiftelsen Forska Utand Djurförsök
http://forskautandjurforsok.se/knappar-pa-startsidan/nytankaren-2017/

 

För mer information:
Anki Malmborg Hager, vd, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telefon: 0768 284822

 

 

SenzaGens vd Anki Malmborg Hager presenterar vid Swetox konferens om framtidens forskning utan djurförsök

SenzaGens vd, Anki Malmborg Hager, håller en presentation den 17 oktober med titeln: Ett nytt, djurfritt, allergitest med målsättningen att bli ”golden standard” för riskbedömning inom kosmetika- och kemikalieindustrin. Innovationsbolaget med den nya generationens tester berättar. Presentationen äger rum under SWETOX konferens på Hasselbacken i Stockholm

Konferensen, Framtidens forskning med djurförsöksfria metoder, arrangeras av SWETOX och ingår i kommunikationsprojektet ”Nya djurfria metoder för att möta behovet av säkra kemikalier” som finansieras av forskningsrådet FORMAS. SWETOX visioner om En kemikaliesäker värld och Toxikologisk riskbedömning utan djurförsök, är utgångspunkten för dagen.

Konferensen samlar nytänkande personer och kantas av talare från flera olika banbrytande forskningsområden inom djurfri forskning. Konferensen adresserar även den politiska arenan med avslutande diskussioner med politiker på plats.

SWETOX är ett nationellt forskningscentrum för toxikologiska vetenskaper, ett samarbete mellan elva svenska universitet. Navet i samarbetet är en toppmodern och välutrustad anläggning i Gärtuna utanför Södertälje.

För mer information om konferensen
http://swetox.se/event/swetox-replacement-workshop/

 

För mer information:
Anki Malmborg Hager, vd, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telefon: 0768 284822

GARDprotein demonstrates exceptional ability to identify allergens in foodstuff – new research results presented at scientific conference.

Lund, 10th October 2017 – SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA) today announces positive results from an evaluation of GARDprotein, a test method which is developed to make it possible to eliminate allergenic proteins from today’s and tomorrow’s foodstuffs. GARDprotein has the potential to open up a new market for SenzaGen’s test platform. The results are being presented at the 3rd ImpARAS Conference in Helsingør, Denmark.

 

The results being reported at the conference show that GARDprotein has a unique ability to distinguish two almost identical proteins, one allergenic and the other non-allergenic. Allergy-inducing shrimp tropomyosin was correctly classified in the test as a protein allergen, while non-allergenic pork tropomyosin was correctly classified as a non-allergenic substance. A test method with this high precision and reliability can reduce the risk that foodstuffs are incorrectly categorized as allergenic or that their allergy-inducing properties are not detected in time.

This further evidence of the accuracy and reliability of a GARD test demonstrates the potential of SenzaGen’s technology platform with its associated pipeline of upcoming tests.

GARDprotein targets an important part of the market for cell-based in vitro toxicology tests, whose total size is estimated at 5.4 billion Euros in 2016.

“Many people are allergic to shrimp, while allergy to pork is extremely rare. GARDprotein is able to distinguish two almost identical proteins – the allergenic shrimp tropomyosin and the non-allergenic pork tropomyosin. This demonstrates additional test capabilities and opens a new potential market for us, as it can make our test a valuable future tool in the assessment of foodstuff’s allergy-inducing properties,” says SenzaGen CEO Anki Malmborg Hager.

The development of GARDprotein is supported by several industry partners and research institutes, including HESI PATC (the Health and Environmental Sciences Institute, Protein Allergenicity Technical Committee) consisting of Dupont, Syngenta and others. SenzaGen expects to launch the test in 2021, provided validation is successful.

ImpARAS (Improving Allergy Risk Assessment Strategy for New Food Proteins) is an interdisciplinary European scientific network dedicated to the development of more predictive methods for assessing proteins’ allergenic properties. Robin Gradin, industrial doctoral student at SenzaGen, will present the results of the GARDprotein evaluation today on 10th October 2017.

 

For more information:
Anki Malmborg Hager, CEO, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telephone: +46 768 284822

 

About GARD
GARD is a group of tests for assessing chemical skin sensitizers. The tests make use of genetic biomarkers for more than 200 genes which cover the entire immune reaction and are relevant to predicting the risk of hypersensitivity. The tests have up to 90% reliability. This compares with the current predominant test method, experiments on mice, which has an accuracy of 70-75%. SenzaGen’s tests are also capable of measuring the potency of a substance’s allergenic properties. Consequently, GARD tests provide a much more comprehensive basis for determining whether a substance should be classified as an allergen than current testing methods.

About SenzaGen
SenzaGen makes it possible to replace animal experiments with in vitro genetic testing to determine the allergenicity of the chemicals we come in contact with in our daily lives, such as for example in cosmetics, pharmaceuticals, food products and dyes. The company’s patented tests are the most reliable on the market and provide more information than traditional evaluation methods. We ourselves sell the tests in Sweden and the USA, and we sell through partners in several other countries. Over the next few years the company will expand geographically, make alliances with more distribution partners and launch further unique tests. SenzaGen has its headquarters in Lund in Sweden and a subsidiary in San Francisco, USA. For more information visit www.senzagen.com


The information was provided by the contact person for publication on October 10 at 11:00.

GARDprotein visar oöverträffad förmåga att identifiera allergener i livsmedel – nya forskningsresultat presenteras på vetenskaplig konferens.

Lund, 10 oktober 2017 – SenzaGen (Nasdaq First North; SENZA) meddelar idag positiva resultat från en utvärdering av GARDprotein, en testmetod som utvecklas för att kunna utesluta allergiframkallande proteiner ur dagens och morgondagens livsmedel. GARDprotein har potential att öppna en ny marknad för SenzaGens testplattform. Resultaten kommer presenteras vid The 3rd ImpARAS Conference i Helsingör, Danmark.

De resultat som redovisas vid konferensen visar att GARDprotein har en unik förmåga att särskilja två närmast identiska proteiner, där det ena är allergent och det andra icke-allergent. Allergiframkallande tropomyosin från räkor klassificerades i testet korrekt som proteinallergent, medan icke-allergiframkallande tropomyosin från griskött korrekt klassificerades som ett icke allergiframkallande ämne. En testmetod med denna höga precision och tillförlitlighet kan minska riskerna för att proteiner i livsmedel felaktigt får stämpeln som allergiframkallande, eller att deras allergiframkallande egenskaper inte upptäcks i tid.

Den nu ytterligare bevisade precisionen och tillförlitligheten för ett GARD-test visar på potentialen i SenzaGens teknikplattform med tillhörande pipeline av kommande tester.

GARDprotein adresserar en viktig del av marknaden för cellbaserade in vitro toxikologi-tester, vars totala storlek uppskattas till 5,4 miljarder Euro 2016.

”Många är allergiska mot räkor, medan allergi mot griskött är ytterst sällsynt. GARDprotein förmår att särskilja två närmast identiska proteiner – det allergiframkallande tropomyosinet från räka och det icke-allergiframkallande tropomyosinet från gris. Detta visar på hittills ouppnåeliga testegenskaper och öppnar en ny potentiell marknad för oss, eftersom det kan göra vårt test till ett värdefullt framtida verktyg i utvärderingen av livsmedels allergiframkallande egenskaper”, säger SenzaGens vd, Anki Malmborg Hager.

Utvecklingen av GARDprotein stöds av flera industripartners och forskningsinstitut, bland andra HESI PATC (Health and Environmental Sciences Institute, Protein Allergenicity Technical Commitee) som består av bland annat Dupont och Syngenta. SenzaGen förväntar att, förutsatt godkänd validering, kunna lansera testet under 2021.

ImpARAS (Improving Allergy Risk Assessment Strategy for New Food Proteins) är ett interdisciplinärt europeiskt vetenskapligt nätverk som är engagerat i utvecklingen av mer prediktiva metoder för att bedöma proteiners allergiframkallande förmåga. Robin Gradin, industridoktorand hos SenzaGen, kommer presentera resultaten av GARDprotein-utvärderingen idag den 10 oktober 2017.

 

För mer information:
Anki Malmborg Hager, vd, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telefon: 0768- 284822

 

Om GARD
Genom att analysera 200 respektive 389 markörer beroende på test, genererar GARD stora mängder data och levererar resultat med upp till 90 % precision. Detta kan jämföras med den gyllene standarden som är djurtester på möss som har endast 70-75% precision. SenzaGens test har därtill förmågan att mäta potensen (styrkan) av en substans och kan därmed avgöra till vilken grad en substans orsakar allergi.

 

Om SenzaGen
Med sin teknologiplattform GARD gör SenzaGen det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen är noterat på Nasdaq First North (SENZA), och har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök www.senzagen.com.

 

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 10 oktober klockan 11:00

All laboratory elements completed in the regulatory part of the validation process for SenzaGen’s GARDskin allergy test

Lund, 6th October, 2017. SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA) announces today that all laboratory elements in the validation of GARDskin have been completed according to plan. After data processing and statistical analysis, the results will be compiled and reported to the international regulatory authorities ECVAM and OECD. The results of the analysis will also be published in conjunction with the submission of this report.

The purpose of this final step of the validation process is to document reproducibility in the use of GARDskin. Three laboratories (Eurofins in Germany, Burleson’s Research Technologies in the USA and Senzagen’s own laboratory) have independently carried out tests of 28 coded chemicals on three separate occasions, and this work has now been completed.

The validation element for reproducibility follows evaluations demonstrating that GARDskin can be set up in laboratories other than SenzaGen’s own (transferability). The results of these evaluations were published at the European Toxicology Conference EuroTox in Bratislava in September 2017, showing 100% transferability.

“Every step in the validation process brings us closer to our goal of establishing GARD as the new global industry standard for animal-free toxicological testing and as the natural choice for screening new drug candidates to make it possible at an early stage to weed out substances that are harmful and will not be usable as medicines,” says SenzaGen’s CEO, Anki Malmborg Hager.

After all the results from the different stages of the validation process have been compiled and reported, an assessment will take place in the ECVAM Scientific Committee and within the OECD. Regulatory approval and the OECD’s recommendations concerning the use of GARDskin are expected in April 2019. GARDpotency, which is based on the same biological platform, is to be evaluated in parallel with GARDskin, and is thus expected to be approved and recommended at the same time.

 

For more information:

Anki Malmborg Hager, CEO, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telephone: +46 768 284822

 

About GARD
GARD is a group of tests for assessing chemical skin sensitizers. The tests make use of genetic biomarkers for more than 200 genes which cover the entire immune reaction and are relevant to predicting the risk of hypersensitivity. The tests have up to 90% reliability.

This compares with the current predominant test method, experiments on mice, which has an accuracy of 70-75%. SenzaGen’s tests are also capable of measuring the potency of a substance’s allergenic properties. Consequently, GARD tests provide a much more comprehensive basis for determining whether a substance should be classified as an allergen than current testing methods.

  

About SenzaGen
SenzaGen makes it possible to replace animal experiments with in vitro genetic testing to determine the allergenicity of the chemicals we come into contact with in our daily lives, such as for example in cosmetics, pharmaceuticals, food products and dyes. The company’s patented tests are the most reliable on the market and provide more information than traditional evaluation methods. We ourselves sell the tests in Sweden and the USA, and we sell through partners in several other countries. Over the next few years the company will expand geographically, make alliances with more distribution partners and launch further unique tests. SenzaGen has its headquarters in Lund in Sweden and a subsidiary in San Francisco, USA. For more information visit www.senzagen.com


The information was provided by the contact person for publication on October 6 at 11:30.

Alla laborativa delmoment slutförda i den regulatoriska delen av validerings-processen för SenzaGens allergitest GARDskin

Lund, 6 oktober 2017 – SenzaGen (Nasdaq First North; SENZA) meddelar idag att alla laborativa moment i valideringen av GARDskinTM har slutförts enligt plan. Efter databearbetning och statistisk analys kommer resultaten sammanställas och rapporteras till de internationella regulatoriska myndigheterna ECVAM och OECD. I samband med inskickandet av denna rapport kommer analysresultatet också att offentliggöras.

Detta sista steg av valideringsprocessen syftar till att dokumentera reproducerbarheten vid användning av GARDskin. Tre av varandra oberoende laboratorier (Eurofins i Tyskland, Burleson’s Research Technologies i USA och SenzaGens eget laboratorium) har genomfört test av 28 kodade kemikalier vid tre upprepade tillfällen, ett arbete som experimentellt nu slutförts.

Valideringsmomentet för reproducerbarhet har bland annat föregåtts av utvärderingar för att visa att GARDskin kan sättas upp i andra laboratorier än SenzaGens eget (överförbarhet). Resultaten av dessa utvärderingar publicerades vid den europeiska toxikologikonferensen EuroTox i Bratislava i september 2017, och visar en 100-procentig överförbarhet.

”Varje steg i valideringsprocessen för oss närmare vårt mål att etablera GARD som den nya globala industristandarden för djurfri toxikologisk testning och som det naturliga valet vid screening av nya läkemedelskandidater för att tidigt sålla bort substanser som är skadliga och inte kommer att kunna bli läkemedel”, säger SenzaGens vd, Anki Malmborg Hager.

Efter det att samtliga resultat från de olika momenten i valideringsprocessen sammanställts och rapporterats kommer en utvärdering ske i ECVAM:s vetenskapliga kommitté och inom OECD. Ett regulatoriskt godkännande och rekommendation om användningen av GARDskin från OECD kommer därefter i april 2019. GARDpotencyTM, som bygger på samma biologiska plattform, valideras parallellt med GARDskin, och förväntas således bli godkänt och rekommenderat vid samma tidpunkt.

För mer information:

Anki Malmborg Hager, vd, SenzaGen AB

Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com

Telefon: 0768 284822

Om GARD

Genom att analysera 200 respektive 389 markörer beroende på test, genererar GARDTM stora mängder data och levererar resultat med upp till 90 % precision. Detta kan jämföras med den gyllene standarden som är djurtester på möss som har endast 70-75% precision. SenzaGens test har därtill förmågan att mäta potensen (styrkan) av en substans och kan därmed avgöra till vilken grad en substans orsakar allergi.

 

Om SenzaGen

Med sin teknologiplattform GARD gör SenzaGen det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen är noterat på Nasdaq First North (SENZA), och har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök www.senzagen.com.

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 6 oktober klockan 11:30.

Första handelsdag i SenzaGens aktier på Nasdaq First North i Stockholm

Handeln i SenzaGen AB:s (publ) aktier inleddes idag på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet ”SENZA” med ISIN kod SE SE0010219626.

SenzaGen AB (publ) (”SenzaGen” eller ”Bolaget”) meddelar att handeln i Bolagets aktier inleddes idag på Nasdaq First North. Erbjudandet i SenzaGen inför noteringen blev som tidigare meddelats kraftigt övertecknad.

Vi är väldigt glada över att notera oss på Nasdaq First North och vi är stolta över den support vi fått från investerare som har litat på oss och följer med på vår resa som ett noterat bolag. Noteringen och tillskottet av kapital accelererar vår utveckling av SenzaGen till att erbjuda den nya globala industristandarden av djurfria tester till samhället”, säger SenzaGens VD Anki Malmborg Hager.

 

För mer information, kontakta:
Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telefon:  0768-284822

 

Om GARD

Genom att analysera 200 respektive 389 markörer beroende på test, genererar GARD stora mängder data och levererar resultat med upp till 90 % precision. Detta kan jämföras med den gyllene standarden som är djurtester på möss som har endast 70-75% precision. SenzaGens test har därtill förmågan att mäta potensen (styrkan) av en substans och kan därmed avgöra till vilken grad en substans orsakar allergi.

 

Om SenzaGen

SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök www.senzagen.com.

 

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA är bolagets Certified Adviser. Mer information om SenzaGen finns att tillgå via http://www.senzagen.com.