SenzaGen rapporterar positiva resultat från ring trial i valideringen av GARDskin™

Lund, 14 december 2017 – SenzaGen (Nasdaq First North; SENZA) rapporterar idag mycket positiva resultat från det sista laborativa momentet i valideringen av GARDskinTM. Resultaten utgör en viktig del av underlaget för valideringsprocessen inom de internationella regulatoriska myndigheterna ECVAM och OECD. GARDskin uppvisar i den genomförda utvärderingen fortsatt hög träffsäkerhet och mycket god reproducerbarhet av testresultaten, både inom enskilda laboratorier och mellan olika laboratorier. Dessa resultat överträffar samtliga existerande validerade metoder.

Resultatet från en omfattande laborativ utvärdering av GARDskin, vilket krävs för en slutgiltig regulatorisk validering, visar på mycket goda resultat. Tre av varandra oberoende laboratorier (Eurofins BioPharma Product Testing in Germany, Burleson’s Research Technologies i USA och SenzaGens eget laboratorium i Lund) har blint analyserat ett stort antal kemikalier. Detta har utförts vid flera upprepade tillfällen, i enlighet med OECDs valideringsprocess. Syftet är att validera testets överförbarhet, robusthet och reproducerbarhet, för att påvisa att GARDskin, med högre träffsäkerhet än befintliga tester, kan leverera tillförlitliga resultat även då det används i externa laboratorier.

Resultaten kommer i detalj att presenteras vid den internationella toxikologikonferensen SOT (Society of Toxicology) i Texas i mars, samt i efterföljande vetenskapliga publikationer.

”Valideringsstudien visar på ett övertygande sätt att GARDskin fungerar utmärkt även då testmetoden används i externa laboratorier. Resultaten stärker det vetenskapliga underlaget för GARDskin i processen för att erhålla regulatoriskt godkännande och inklusion i internationella testriktlinjer. Vi är mycket nöjda med utfallet, vilket överträffar alla validerade metoder på marknaden”, säger SenzaGens vd, Anki Malmborg Hager.

Resultaten från den genomförda valideringsstudien utgör en viktig del av underlaget för den kommande utvärderingen av SenzaGens test i ECVAM:s vetenskapliga kommitté och inom OECD. Ett regulatoriskt godkännande och rekommendation om användning av GARDskin från OECD förväntas i april 2019. GARDpotencyTM, som bygger på samma biologiska plattform, valideras parallellt med GARDskin, och förväntas således bli godkänt och rekommenderat vid samma tidpunkt.
GARDskin kommer att ha en betydande potential att möta det ökande behovet inom bland annat kosmetika-, kemikalie- och läkemedelsindustrin av tillförlitliga, djurfria testmetoder för att bedöma kemiska substansers allergiframkallande förmåga.

För mer information:
Anki Malmborg Hager, vd, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telefon: 0768 284822

Om GARD
Genom att analysera 200 respektive 389 markörer beroende på test, genererar GARD stora mängder data och levererar resultat med upp till 90 % precision. Detta kan jämföras med den gyllene standarden som är djurtester på möss som har endast 70-75% precision. SenzaGens test har därtill förmågan att mäta potensen (styrkan) av en substans och kan därmed avgöra till vilken grad en substans orsakar allergi.

Om SenzaGen
Med sin teknologiplattform GARD gör SenzaGen det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen är noterat på Nasdaq First North (SENZA), och har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök www.senzagen.com.

Denna information är sådan information som SenzaGen AB (publ) (Nasdaq First North: SENZA) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 14 december 2017 klockan 08:30.

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA är bolagets Certified Adviser. Mer information om SenzaGen finns på  http://www.senzagen.com

Pressmeddelande som pdf

SenzaGen reports positive results from ring trial in the validation of GARDskin™

Lund, 14th December 2017 – SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA) today reports highly positive results from the final laboratory stage in the validation of GARDskin™. The results form an important part of the evidence in the approval process for the validation by ECVAM and OECD International Regulatory Authorities. In the recently completed evaluation, GARDskin continues to exhibit high accuracy and excellent reproducibility of test results, both within laboratories and between different laboratories. These data suggest that GARDskin outperforms all currently available validated methods.

The comprehensive laboratory evaluation of GARDskin, which is required for final regulatory validation, has produced excellent results. Three independent laboratories (Eurofins BioPharma Product Testing in Germany, Burleson’s Research Technologies in the United States and SenzaGen’s own laboratory in Lund) have carried out blind analyses of a large number of chemicals. The process has been repeated on several different occasions, in accordance with the OECD validation process. The purpose is to validate the transferability, robustness and reproducibility of the test, in order to demonstrate that GARDskin can deliver reliable results with higher accuracy than existing tests, even when used in external laboratories.

The results will be presented in detail at SOT, the International Society of Toxicology Conference, in Texas in March, and subsequently in scientific publications.

“The validation study provides convincing evidence that GARDskin works well even when the test method is used in external laboratories. The results reinforce the scientific basis for GARDskin in the process of obtaining regulatory approval and inclusion in international test guidelines. We are delighted with the outcome which shows that GARD consistently outperforms all existing validated test methods,” says SenzaGen’s CEO, Anki Malmborg Hager.

The results from the completed validation study constitute an important part of the basis for the forthcoming evaluation of SenzaGen’s tests in the ECVAM Scientific Committee and within the OECD. Regulatory approval and recommendation on the use of GARDskin are expected from the OECD in April 2019. GARDpotency™, which is based on the same biological platform, is being validated in parallel with GARDskin, and is thus expected to be approved and recommended at the same time.

GARDskin will have significant potential to meet the increasing demand in the cosmetics, chemicals and pharmaceutical industries for reliable, animal-free testing methods to assess the allergy-inducing properties of chemical substances.

For more information:
Anki Malmborg Hager, CEO, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telephone: +46 768 284822

About GARD
GARDis a group of tests for assessing chemical skin sensitizers. The tests make use of genetic biomarkers for more than 200 genes which cover the entire immune reaction and are relevant to predicting the risk of hypersensitivity. The tests have up to 90% reliability. This compares with the current predominant test method, experiments on mice, which has an accuracy of 70-75%. SenzaGen’s tests are also capable of measuring the potency of a substance’s allergenic properties. Consequently, GARD
tests provide a much more comprehensive basis for determining whether a substance should be classified as an allergen than current testing methods.

About SenzaGen
SenzaGen makes it possible to replace animal experiments with in vitro genetic testing to determine the allergenicity of the chemicals we come into contact with in our daily lives, such as for example in cosmetics, pharmaceuticals, food products and dyes. The company’s patented tests are the most reliable on the market and provide more information than traditional evaluation methods. We ourselves sell the tests in Sweden and the USA, and we sell through partners in several other countries. Over the next few years the company will expand geographically, make alliances with more distribution partners and launch further unique tests. SenzaGen has its headquarters in Lund in Sweden and a subsidiary in San Francisco, USA. For more information visit www.senzagen.com

This information is information that SenzaGen is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the contact person set out above on the 14 December 2017 at 08:30.

SenzaGen AB are listed on Nasdaq First North in Stockholm and FNCA is the company’s Certified Adviser. For more information, please visit www.senzagen.com

SenzaGens grundare erhåller utmärkelse som en av årets nyttiggörarare av Stiftelsen för Strategisk Forskning

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) är en betydande finansiär av de främsta svenska forskarna och forskningsprojekten inom naturvetenskap, teknik och medicin. För att uppmärksamma de personer som bäst lyckats skapa konkret nytta av sina forskningsresultat har SSF instiftat Nyttogörandepriset. SenzaGens medgrundare, professor Malin Lindstedt, erhåller ett delat andrapris och 75 000 kronor för sitt arbete med utvecklingen av den djurfria testmetoden GARD. Priset delas ut tisdagen den 21 november vid ett seminarium i Stockholm.

Malin Lindstedt är professor i immunteknologi vid Lunds universitet och har tillsammans med sin forskargrupp utvecklat en rad tester under namnet GARD, bland annat GARDpotency, som används för att förutspå hur starkt allergiframkallande en kemikalie är. Detta är av stor vikt för riskutvärdering av kemikalier inom till exempel läkemedels-, livsmedels- och kosmetikaindustrin.  Under sitt arbete med att utveckla teknologin bakom GARD, var Malin Lindstedt med och grundade företaget SenzaGen, som nu ansvarar för att göra teknologin tillgänglig på den globala marknaden.

Lär mer om priset på SSF:s hemsida:

https://strategiska.se/pressmeddelande/de-far-ssfs-nyttiggorandepris/

 

För mer information:

Anki Malmborg Hager, vd, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telefon: 0768 284822

An alternative biomarker-based approach for the prediction of proteins known to sensitize the respiratory tract.

Toxicol In Vitro. 2017 Oct 7;46:155-162. doi: 10.1016/j.tiv.2017.09.029.

Zeller KS, Johansson H, Lund TØ, Kristensen NN, Roggen EL, Lindstedt M.

 

Abstract

Many natural and industrial proteins are known to have properties that can result in type I hypersensitivity, however, to date, no validated test system exists that can predict the sensitizing potential of these allergens. Thus, the objective of this study was to develop a protocol based on the myeloid cell-based Genomic Allergen Rapid Detection (GARD) assay that can be used to assess and predict the capacity of protein allergens known to induce sensitization in the respiratory tract. Cellular responses induced by eight selected proteins were assessed using transcriptional profiling, flow cytometry and multiplex cytokine analysis. 391 potential biomarkers were identified as a predictive signature and a series of cross-validations supported the validity of the model. These results together with biological pathway analysis of the transcriptomic data indicate that the investigated cell system is able to capture relevant events linked to type I hypersensitization.

KEYWORDS:
Biomarker; Cell-based assay; Dendritic cells; Protein allergens; Respiratory sensitization

Link to article online

The Immunotoxicity testing in the 21th century seminar

Welcome to the seminar

Immunotoxicity testing in the 21th century – recent developments within prediction of immunotoxicity using alternative methods.

The seminar will take place at the Medicon Village Aula (Hörsalen) on November 23, 2017 with the support from SenzaGen and Medicon village

Program:

13.15-13.30     Welcome
Prof. Malin Lindstedt, Dept. of Immunotechnology
Kerstin Jakobsson, Vice President, Medicon Village

13.30-14.00     From pathways to people: applying the skin sensitization adverse outcome pathway (AOP) 
Dr. Gavin Maxwell, Unilever’s Safety & Environmental Assurance centre, UK

14.00-14.30     Towards an AOP for chemical respiratory allergy
Prof. Ian Kimber, University of Manchester, UK

14.30-15.00     Coffee

15.00-15.30     Application of novel in vitro methods for the discovery of safe innovative medicines
Dr Jorrit Hornberg, Discovery Safety at AstraZeneca

15.30-16.00     Application of the AOP concept to structure the available in vivo and in vitro mechanistic data for allergic sensitization to food protein
Dr Erwin Roggen, 3Rs Management and Consulting ApS

16.00-16.30     Progress towards GARDskin validation and GARDair implementation
Dr Henrik Johansson, SenzaGen AB

Please register before Nov 15 to maria.klement@immun.lth.se

Link to program

SenzaGen presenterar vid Vator Securities Unicorn Summit den 14 november 2017

SenzaGen meddelar att bolaget deltar i Vator Securities Unicorn Summit, vilken äger rum i Stockholm. Vd Anki Malmborg Hager kommer ge en presentation av SenzaGens pågående och planerade aktiviteter inom utvecklingen och kommersialiseringen av GARD – en teknologiplattform som gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande.

Unicorn Summit är en kapitalmarknadsdag som anordnas av Vator Securities för att sammanföra några av de mest innovativa och snabbväxande svenska life science-bolagen med investerare.

För mer information:
Anki Malmborg Hager, vd, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telefon: 0768 284822

Om GARD
Genom att analysera 200 respektive 389 markörer beroende på test, genererar GARD stora mängder data och levererar resultat med upp till 90 % precision. Detta kan jämföras med den gyllene standarden som är djurtester på möss som har endast 70-75% precision. SenzaGens test har därtill förmågan att mäta potensen (styrkan) av en substans och kan därmed avgöra till vilken grad en substans orsakar allergi.

Om SenzaGen
Med sin teknologiplattform GARD gör SenzaGen det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen är noterat på Nasdaq First North (SENZA), och har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök www.senzagen.com

We are hiring a Communication Specialist

Job advert

This is an opportunity to join an exciting Life Science startup, contribute to the continued development of its communication platform and build brand awareness for the company and its products.

Listed on Nasdaq First North (SENZA) SenzaGen is headquartered in Lund, Sweden with a subsidiary in Davis, California, USA. With its technology platform GARD, SenzaGen makes it possible to replace animal testing with in vitro assays based on genomics to determine if the chemicals we come in contact with in our everyday lives: cosmetics, pharmaceuticals, foods and dyes are allergenic. The company’s proprietary assays are the most reliable in the market and provide more information than traditional evaluation methods. SenzaGen markets, sells and performs the in vitro GARD sensitization test through its own laboratory and through licensed CROs.  Within the coming years, SenzaGen will expand geographically, associate more contract laboratories and distribution partners, and plans to launch new tests.

For more information, visit www.senzagen.com

Key areas of responsibility

The Communication Specialist will be responsible for the development of communication tools and all written content making sure it meets the company’s culture, values ​​and standards within the following fields:

Investor Relations (IR) Communication:

 • Update and secure the implementation of policies and procedures related to IR alongside the CEO
 • Take responsibility for the IR communication process and coordinate with internal/external stakeholders and partners
 • Prepare and write relevant press releases and other IR communications in consultation with the CEO

Marketing Communication:

 • Further develop and implement a strategy for marketing communication in collaboration with the Marketing Manager
 • Produce relevant content and texts for our marketing activities: marketing materials, advertisements, articles, newsletters and email campaigns
 • Participate in the development and maintenance of texts on the website
 • Regularly monitor and measure the effects of the communication (ROI)

Scientific Communication:

 • Support the R&D department with the production of written material for conferences and presentations
 • Further develop the communication plan and produce texts/content based on SenzaGen’s published scientific articles
 • Write relevant texts/documents/content tailored to different target groups, e.g. specialists in our field (toxicology) as well as popular science forums and platforms

Other communications:

 • Support the other departments with the preparation of communication tools as required (including internal communications)

Personal profile

The right candidate for this role:

 • Holds a Bachelor and/or Master’s degree in a relevant discipline such as science, communication or journalism
 • Has previous experience working at a listed company within Life Science and at least 5 years’ experience from a similar position
 • Is fluent in Swedish and English and possess a high level of written and verbal communication skills
 • Is experienced in working with MS Office programmes and other communication tools such as Cision, Buffer, Meltwater, etc. (experience from InDesign, Illustrator or equivalent is a plus)
 • As a person, you must be creative and able to think out of the box. You are autonomous, you enjoy working in a dynamic, fast-moving and ambitious environment and should be able to adapt easily to changes. You must be a team player and believe in achieving results by working in teams. You possess strong interpersonal skills with the ability to develop and leverage both internal and external relationships and you must be able to pay great attention to details.

You will report to the Chief Commercial Officer and will work at SenzaGen’s head office located in Lund, where you will be part of a strong and dynamic team.

If you have any questions or want to know more about the position you are welcome to contact Pernilla Agardh at Mandly Search & Selection, 072-249 94 80.

Please send us your application as soon as possible, latest 17th of November to pernilla@mandly.se

Forskningsarbete kring GARDprotein publicerat i välrenommerad vetenskaplig tidskrift

SenzaGen meddelar att forskningsresultat som stödjer utvecklingen av ett nytt applikationsområde för företagets testplattform GARDTM publicerats i den välrenommerade tidskriften Toxicology in Vitro. Det forskningsarbete som beskrivs i publikationen utgör basen för GARDprotein – en testmetod som utvecklas för att kunna utesluta allergiframkallande proteiner ur dagens och morgondagens livsmedel. 

I publikationen, An alternative biomarker-based approach for the prediction of proteins known to sensitize the respiratory tract, redovisar en forskargrupp från Lunds universitet sitt framgångsrika arbete med att identifiera en unik sammansättning av gener, en så kallad gensignatur, som gör det möjligt att utvärdera den allergiframkallande förmågan av proteiner. Denna gensignatur utgör basen för utvecklingen av GARDprotein, ett test som har potential att möta livsmedelsindustrins stigande behov av att undvika allergiframkallande substanser i sina produkter.

Som tidigare meddelats har en vetenskaplig utvärdering av GARDprotein redan genomförts. De positiva resultaten av denna utvärdering presenterades nyligen vid The 3rd ImpARAS Conference i Helsingör, Danmark. Resultaten visar att testmetoden med hög precision och tillförlitlighet kan minska riskerna för att proteiner i livsmedel felaktigt får stämpeln som allergiframkallande, eller att deras allergiframkallande egenskaper inte upptäcks i tid.

Artikeln publicerad i Toxicology In Vitro

An alternative biomarker-based approach for the prediction of proteins known to sensitize the respiratory tractZeller KS, Johansson H, Lund TØ, Kristensen NN, Roggen EL, Lindstedt M. finns tillgänglig på nedanstående länk https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29017774

Research on GARDprotein published in highly reputed scientific journal

SenzaGen announces that research findings that support the development of a new application area for the company’s test platform GARDTM have been published in the highly reputed journal Toxicology in Vitro. The research described in the publication constitutes the basis of GARDprotein – a test method currently being developed to be able to eliminate allergy-inducing proteins from today’s and tomorrow’s foodstuffs.

In the publication, An alternative biomarker-based approach for the prediction of proteins known to sensitize the respiratory tract, a research group from Lund University describes its successful work on the identification of a unique set of genes, gene signature, that makes it possible to evaluate the allergenic characteristics of proteins. This gene signature constitutes the basis of the development of GARDprotein, a test that has the potential to meet the growing needs of the food industry to avoid allergy-inducing substances in their products.

As previously announced, a scientific evaluation of GARDprotein has already been carried out. The positive results of this evaluation were recently announced at The 3rd ImpARAS Conference in Helsingør, Denmark. The results show that with a high degree of accuracy and reliability the test method can reduce the risk that proteins in food are incorrectly categorized as allergenic or that their allergenic properties are not detected in time.

The article :
An alternative biomarker-based approach for the prediction of proteins known to sensitize the respiratory tract. Zeller KS, Johansson H, Lund TØ, Kristensen NN, Roggen EL, Lindstedt M.

Published in Toxicology In Vitroonline available via this link:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29017774

For more information, please contact
Anki Malmborg Hager, CEO, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telephone: +46 768 284822